Dit nier Mut uit 2 Nilu "buitenland. No. 3. Honderd en zevende jaargang. 1905. VRIJDAG 6 JANUARI Hinderwet. Drankwet. Kaasmarkt Graan- en Zaadmarkt Algemeen Overzicht. MAARSCHE COURANT. Deze Courant, wordt Bi»sd* g-> B# »i os 2£«terdag»void uitgegeven. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaab f 0,80franco door het geheele rjjk f 1, 3 Nummers f 0,06. Afzonderljjke nummers 3 ets. Telefoonnuaaner 3. Pryé der gewone advertentiem Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte.; Brieven f r a n|o o aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab breogen ter algemeeue kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd bet aan hen ingediende verzoek met bjjlagen van J. GöDDEKE, koopman aldaar, om vergunning tot het oprichten van een bewaarplaats van petroleum op het perceel Tweede Tuindwarsstraat, wijk E No. 11. Bezwaren tegen deze oprichting kunren worden inge diend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Donder dag 19 Januari e.k., 's voirmiddags ';e elf uur en schriftelijk vóór of op dien tyd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kenuis oemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Jan. 1904. DONATH, Secretaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bij hun college zijn ingekomen verzoekschri ten ter bekoming van verlof voor de voortzetting van den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank na 31 Uecember 1905 van S. J. JANSEN, wed. vac J. H. Mejjer, winkelier ster aldaar, voor het aan de straat gelegen winkelver- trek van het perceel Saaarmanslann, wijk E No. 62 Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van verlof schrif telijk bezwaren bij burgemeester en wethouders inbrengen. Burgemeester eo Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Jan. 1905. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS- van Alkmaar, herinneren belanghebbendendat krachtens raadsbesluit van 1 Februari 1888 de en de te ALKMAAR, gedurende de maanden Januari, Februari en Haart geregeld YV 6 k 6 1 ij k 8 doorgaan. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaiis. België zal het volgende jaar zijnvgf- e n z e v e n t i g j a r i g bestaan herdenken. «Von allerböehster Saite'' geeft men zich veel moeite om dit jubileum schitterend te vieren. Intusschen wordt ook in Belgis zelve thans, meer nog dan anders, de vraag gesteld, of werkeljjk de afscheiding van Noord-Nedeiland znlk esn geluk is geweest. Er zjjn velen, die daarop beslist ontkennend antwoorden. Met name de Vlamingen achten zich zeer verongelijkt in zij steken 't niet onder stoelen en banken, dat velen hnnner niet aan de feestviering zullen meedoen. Voor ons als Noord-Nederlanders is 't wel wat moeiljjk daarover onbevangen te schrijven. Wel is voor het groot ste deel heengegaan het geslacht, dat met zoo bittere verontwaardiging kon spreken over »de muitende Buigen''; wel heeft ook hier de tijd zijn wondere werking van ver- zoening gehad maar op de scholen, waar de nieuwste ga- schiedeDis wordt geleerd, wordt toch zoo licht een indruk gewekt, die 't moeilijk maakt op rijperen leeftijd volko men onpartijdigheid te betrachten. Wjj voor ons willen eerljjk bekennen, dat mg met zekere Schadenfreude onlangs kennis genomen hebben van de scherpe debatten, die in de Belgische Kamer van Afgevaardigden zijn gevoerd naar aanleiding van de crediet-aanvrage van drie millioen francs voor de bedoelde gedachtenisviering. De oppositie daartegen is nit den aard der zaak ietwat pjjnljjk voor Koning Leopold. Te meer nog, omdat zjj ten deele ontspruit aan het gemis aan waardeering van de zijde van zijn volk. Wjj zullen daarover niet veel zeg gen, maar een Koning, wiens huisslijke twisten zóó hevig zijn dat er rechters bij te pas moeten komen en dat er scènes voorvallen, waarover de pers in den breede uit weidt, kan niet verbaasd zijn, wanneer hg bemerkt, dat hij daardoor veel van zijn populariteit verliest. Wat onze Wiibelmina is voor Nederland is Koning Leopold niet voor Belgiö. Waar de omstandigheden aldus zjjn heeft de nieuwjaars receptie bij den Vorst de bijzondere aandacht getrokken. Zij had met veel praal plaats in het Witte Salon, waar zich ook Prins en Prinses Albert en Prinses Clémentine bevonden. Omringd door al de ministers, al de groot- waardigheidsbekleeders en heft Militaire Huis hield de Kouing eea uitvoerige toespraak tot de Senatoren, waarin o. a. werd gezegd »Gjj herinnert mij aan de jaren, d>e ik in uw midden doorbracht. Ik beken, dat ik de gedachten, die ik ais hertog Van Brabant uitsprak, n'et vergeten wilde, daar ik stellig geloof, dat zij geschikt waren, om de manneljjke en sterke gevoelens der natie ain te wakkeren en te ont wikkelen; gevoelens, welke passon aan oen land, klein door zijn gebied, maar welks bevolking altijd dapper on vaderlandslievend was en versterkt werd docr den strijd. Terecht laten wij 't oog gaan over wat wij in 75 jaren gedaan hebben. Een natie heeft, als de menscb, een kri tieken ouderdom en juist tu3Soben de 75 en de 100 kan men zien of zg, bepaaldelijk, gaat bloeien of verkwijnen. Om 't even of de grenzeu klein zjjn. Hebben wij kl ioe volken niet ontsterfelijk zien werden in de geschiedenis Bezit Griekenland Diet zjjn Parthenon, dat sedert 2000 jaren de bewondering wekt van alle volkeren der aarde Welnn, mijnheer de voorzitter, indien alle standen eensgezind willen medewerken tot hetzelfde doel, zal Bel gië ook zijn Parthenon bezitteu tegen zijn eeuwfeest en de volkeren der toekomst zullen vergeten, dat onze gren zen klein zijn. Trouwens, mijnheereu, een land is nooit klein, hetwelk door de zee wordt begrensd. Dat al do bediijvigheid, al bet verstand, die in ons land zich roeren, het bunne doen om van België een grooter Belg te maken I «Laat ons betrouwen op ons zeiven. Wjj zjjn, ik her haal het, een krachtig en s'erk ras; wjj zijn werkzaam en verstandig Laat ons allen werken, één van zin en welke onze belooning moge zjjn, laat ous allen werken voor elkanderwant in een land mogen er onkel kin deren van een zelfde land wezen. Ziedaar wat men dik- wjjls moet zeggen, vooral zoo kort vóór de groote natio nale feesten, die wjj gaan vieren, en ik zou die woprdeu willen gegriffeld zien ia ieders hart, gelijk zjj sedert lang gegriffeld zjjo in het mijne." In denzelfden geest liet de Kaning zich uit in .zjjn antwoord aan de Kameileden, waarin o.e. gezegd werd: «In den loop der thaDS beginnende vjjf en twintig jiren zal België de volle maat van zjjne gezamenlijke krachten kannen geven. Wjj staan, mijne heeren, aan den dageraad van eene groote beweging in de richting van hat scheids- geiecht en de vreedzame, en in zekeren zin minneljjke regeling der Stsatsgeschillcn. Wjj moeHn die vol hoop begroeten en vertrouwen, dat zjj tot practiscbe uitkomsten voeren, hoewel tot nn toe de kleine landen er geen dienst van gehad hebben België staat buiten de politieke verwikkelingen, die het evenwicht der wereldmachten in gevaar brengen. Maar het kan niettemin etn groote rol spelen, dank zij zjjne hulpbronnen, zjjn verstand en zijne werkzaamheid. Wat al groote dingen kan men doen in vjjf en twintig jaren! Er bestaan, wat ik vaderlandsche wonderen zou wiileu noemen, mjjnheeren. Ziet zerre van u, naar het Uiterste Oosten. In vroegere jaren heb ik de streken doorkruist. De zaken zjjn thans sterk van voorkomen veranderd, Japan was toen eene curiositeit. Ziet, wat het nu geworden if, tot welken rang het geklommen is, door zjjne vaderlands liefde, organisatie en tucht. Het Japan van heden bezit een bewonderenswaardig leger en vloot. Dat alles, mjjn heeren, werd verkregen in vjjf en twintig jaar Ziet, dichter bij onsdat groote Duitsche keizerrijk, aangedreven door een vellichten Keizer, erfgenaam eener doorluchtige dynastie en gevormd door groote voorbeelden, heeft het de verovering ter zee ondernomen. Duitschland bezit thans eene der eerste handelsvloten der wereld. En dat alles werd verkregen in vjjf en twintig jaren 1 Ziedaar, mjjnheeren, wat ik zooeven vaderlandsche won deren noemde. Ik geloof niet, dat die het uitsluitend voorrecht zijn van de groote lauden. België, hoewel klein, mag hopen, die ook te zien ver wezenlijden." Eenstemmig is het oordeel, dat deze toespraken diepen indrnk hebben gemaakt. Geen wonder trouwens Het nationaliteits-gevoel is daarin gestreeld en er zjjn ten slotte maar weinig «vaderlandsloozen'1, die daarvoor ongevoelig bljjven. Koning Leopold heeft bjj deze gelegenheid weder bewezen, dat bjj, wat men hem ook ten laste moge leggeD, een goed mentchenkenner is. Zooals wij reeds met een enkel woord in ons vorig nummer konden mededeelen is de contentie batreffende de overgave van Port Arthur door de weder- zjjdsche gevolmachtigden in den nacht van Maandag op Dinsdag geteekend. Japans behaalde zegeteekenen verminderen niet weinig in waarde, doordat de Rusten de groote oorlogsbodems in de haven alsmede het slagschip «Sewastopol" op de buitenreede yolkomen vernield hebben en door de ont snapping van het gros der torpedoflottiije naar de onzjjdige havens Teji-foe en Tsingtao. Veroverde zeekasteelen kan Japan dus niet naar zjjne havens sleepen. Dit is een teleurstelling, welke meu in Japan bitter gevoelt en waar aan de pers dan ook onverholen uiting geeft. Omtrent de opening der onderhandelingen over de capi tulatie zegt Generaal Nogi iu zjjn rapport: Om 5 nar in den namiddag van den lsten Januari kwam er eea Ras met de witte vlag naar onze voorste linie ten zuiden van Soiï-sji-ling en gaf eea brief aan onze officieren, die mg om negen nur 's avonds be reikte. Die brief luidde als volgt «Te oordeeleu naar dau algemeenen toestand van de geheele linie van vjjandeljjko stellingen door n ingenomen, meen ik, dat verdere tegenstand te Port Arthur nutteloos is en ten einde onnoodige opoffering van menschenlerens te voorkomen, stel ik voor onderhandelingen to openen over capitulatie. «Mocht n geneigd zjjn daarin toe te stemmen dan ge lieve u vertegenwoordigers aan te wjjzen om de regeling en voorwaarden der capitulatie te bespreken on ook een plaats te bepalen, waar uwe gedelegeerden dergeljjke door mg aan te wjjzen vertegenwoordigers kannen ontmoeten. «Ik neem deze gelegenheid te baat om Uwe Exc. de betuiging mjjner hoogachting te doen toekomen. Stoessel." Nogi zegt dan, dat hjj kort na het aanbrekon van den dag een parlementair zond met het volgend antwoord aan Stoessel •»Ik heb de eer te antwoorden op uw voorstel om onderhandelingen aan te kuoopen over de voorwaarden en regeling van capitulatie. Ik heb als gedelegeerde aange wezen generaal-majoor Idzjitsji, chef van den staf in ons leger. Hem zullen eenige staf-officieren en burgerlijke ambtenaren vergezellen. Zjj zullen uwe gedelegeerden den 2 Januari om twaalf uur ontmoeten te Sorï eji-ling. «De gedelegeerden van beide partgen moeten volmacht hebben om een overeenkomst tot capitulatie te teekenen zonder cp bekrachtiging te behoeven te wachten, terwjjl de overeenkomst onmiddelljjk van kracht zal worden. «Machtigingen tot znlke volmacht zullen door den hoogsten hoofdofficier van beide onderhandelende part gen geteekend worden en deze machtigingen zullen door de wederzjjdsche gedelegeerden worden uitgewisseld «Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Exc. de betuiging mjjner hoogachting te doen toebomen. Nogi." Uit nadere bjjzonderheden big kt, dat de nood te Port Arthur hooger gestegen wes dan iemand kon bevioeden. Van het oorspronkeljjke leger onder Stoeesel's commando, dat 85,000 man telde, werden 11,000 officieren en soldaten gedood, 16,000 waren gewond of ziek. Een op berri-berri geljjkende ziekte eischte vooral vele slachtoffers. 8000 man konden nog de wapens voeren doch een vierde deel van deze telde ten gevolge van nitputting en gebrek bjjna niet meer mee. Stoessel moot bjj het openen der capitulatie- onderhandelingen gezegd of geschreven hebben dat wan neer Nogi van geen onderhandeling zon willen weten, dia laatste 6000 Russische helden vechtende zouden ster ven, doch tevens van de Japanners een driemaal grooter aantal zonden vergen om hen te doodec. Wat de ammunitie betreft, deze was buitengewoon echaa sch, reeds sedert eenige maanden. De kanonnen in de foiten moesten ongebruikt gelaten worden, wjjl er geen projectielen waren om ze te laden. Het Japansche bombardement was overweldigend tegen de elldnizond bommen was niets bestand Generaal Kon- d atsjeoko werd bjjvoorbeeld met een aantal van zjjn officieren in een kazemat door de ontploffing van znlk een bom gedood. De Japansche artilleristen deden met hnn kanonnen wat zjj wilden Zoo probeerden zij langen tjjd een stoombootje te raken, dat haventransportdienst verrichtte. Toen dit niet gelukte schoten zjj eerst het landingshoofd van dat vaartuig uiteen en boorden later de Btoomboot zelf in den grond. Tegen cit hevige ver derfelijk juiste bombardement nu stonden de Russische verdedigers zoo goed als machteloos. Tegenover elke 300 schoten uit Japansche kanonnen konden zjj slechts ééu sohot afvaren, en in de forten moesten de soldaten zit tende in do kazematten afwachten wanneer een beschieting zou eindigen, een aanval zou worden ondernomen om eerst dan met de bajonet hnn tegenactie te beginnen. Welk een deprimeerenden invloed dat werkloos en hulploos wachten in de spanning van een bombardement op de mannen had, laat zich denken. Sommige cfficieren en soldaten waren dan ook ten slotte volslagen krankzinnig en zagen, zooals dat door ooggetuigen werd uitgedrukt, geen bajonet meer, ook al stond die dreigend op hun borst. Toch wilde Stoessel niet capituleeren en dat hjj 't ten slotte heeft gedaaB is geach ed ondtr den aandrang van zijn onderbevelhebbers, die verklaarden dat de manschappen volslagen uitgeput waren en in slaap vielen op hun post. Wjj kunnen bevelen, ztiden zjj, maar zjj kunnen niet ge hoorzamen. Dan moeten de generaals maar doorvechten I had Stoessel nog geroepen. Eon teleg am nit het Japansche hoofdkwartier voor Port Arthur zegt, dat thans, na de capitulatie, de Russen en Japanners als kameraden met elkaar omgaan. Een Russisch luitenant zeide: «Het bericht dat generaal Stoessel over de capitulatie onderhandelde, werd door de soldaten met de grootste verlichting ontvangen, In de aigeloopen maanden waren zjj bljj als zjj gewond werden, waDt dat was het eenige geval waarin zjj rust mochten nemen anders werden die troepen, die niet aan het gevecht deel namen, op half rantsoen aan het maken van loopgraven gezet.*' le ir P >t 1. n i- s- g It i- 1- 50 le 1 'n a 5 5, 8. a sa >0 h.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1