stadsnieuw! BINNENLAND. Nieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. Te Purmerland is oen liberale kiesvereeniging opgericht. Minister dr. A. Knyper heeft voorloopig afgezien van een voorgenomen langdurig verblijf om gezondheidsredenen in bet Zaiden van Frankrjjk, en wel met het oog op de handhaving der neutraliteit in Nederlandsch-Indië welke in de laatste dagen de voortdurende zorg ook van het opperbestuur hier te lande vereischt bp den tegenwoor digen stand van den Russisch-Japanschen oorlog ter zee. De lage prps, die door don Bond van snikerfabrikanten in de afgeloopen campagne is besteed geworden voor de suikerbieten, nl. f 10.50 per 1000 KG., heeft de ver bouwers van die vrucht bijeengebracht om te traobten door samenwerking betere prijzen te bedingen. Dientengevolge zijn Maandag 11. in Amsterdam een honderdtal verbouwers samengekomen uit de Haarlem mermeer, Anna Paulowna- en Groote IJpolders, en hebben in principe besloten een bond van suikerbieten- verbouwers op te richten, welke vereeniging zich ten doel zal stellen, den bietenprijs verhoogd te krpgen.daar de suikerfabrikanten door de verhoogde suikerprijzen in staat moeten geacht worden de bieten beter te betalen. liandbulshoudkiindlg Congres. Ter behandeling op bet 57ste Landbuishoudkundig Congres te Yeeudam te houden zijn de volgende vraag punten ingezonden 1. Wat kan er worden gedaan ten einde te geraken tot een meer doelmatige en practische opvoeding en opleiding van de dochters der landbouwers en anderen voor hare toekomstige taak als vrouw in het huisgezin en in het bedr|jf van den landbouwer 2. Verdient het aanbeveling in Nederland over te gaan tot de benoeming van veeteelt-leeraren, en zoo ja, hoe moet dan hun werkkring zijn 3. Wat kaD, wat moet er gedaan werden om de zoet- watervisscher|j uit haar staat van verval op te heffen 4. Het arbeidscontract. 5. »Sniker als veavoedsel", of «Voordeel van verminde ring van den suikeraccijns voor de veefokkerij in ons land." 6 Is het »oor den Nederlandschen veefokker gewenscht dat de grenzen van het buitenland vrijen invoer van het rundvee toelaten? Zoo ja, kan dit ook ten nadeele zjjn voor het veredelen van ons vee? 7. Is het te verdedigen, dat in ons land de Wetgevende Macht telken jure voor het veredelen en verbeteren van het rundvee een kleiner subsidie besohikbaar stelt dan voor de paardenfokkerij 8. Het is wecechelpk dat het rundvee in eigen slag wordt verbeterd, doch deze weg is duur en lang vandaar, dat het verbeteren van het veeslag in fiaancieeien zin voordeeliger zal zijn zulks te doen met het vee van een ander type. 9. Vraagpunt betreffende een novenproduct der aard- appelmeel-fabricatie waarvan de redactie later zal worden opgegeven. 10. In ons land ontbreekt tot nog toe een Centrale Lindbouw-Maatschappjj. Niet alleen in de groote naburige landen Engeland Duitscbland en Frankrijk bestaan zulke vereenigingon ook in de kleine Staten Oldenburg, België, Denemarken, Zweden en Noorwegen zijn zjj aanwezig en erkent men hare goede working. Wat kan en moet in Nederland gedaan worden om langzaam aan in het bezit vrn een Koninklijke of Cen trale Nederlandscho Landbouw-Maatsehappij te komen en onze lijfspreuk »Eendracht maakt Macht" practisch toe te passou De toekomst van ds provinciale en andere Landbouw- Maatschappijen na do invoering van het wetsontwerp op de Landbouwvertegenwoordigiag. Spoorweg-exploitatie In Noord-Holland. Door den heer P. P. van Bosse te Alkmaar is een brochure in het licht gegeven, die den langen titel draagt van»Geen groot Rangeerstation te Uitgeest, maar een directe spoorwegverbinding der stations Krom menie en Beverwijk is gewenscht." Aanleiding tot het schrijven dezer brochure gaf het bericht in de bladen, dat de H. IJ. S. M. een groot rangeerterrein of rangeerstation te Uitgeest gaat bouwen. Dit bericht deed den heer van Bosse naar de pen grijpen, omdat bij deze zaak zeer groote belangen voor de ver zenders van goederen in Noord-Holland betrokken zijn, terwijl het daarvoor benoodigde kapitaal naar zijne meening veel beter te besteden is, zoowel in 't publiek belang als in dat van de H. IJ. S. M., door het aan te wenden tot verkrijging van een rechtstreeksche spoor wegverbinding tusschen de stations Krommenie en Be verwijk, zij het dan ook, dat het slechts voor een deel in de kosten daarvan kan voorzien. Uitvoerig betoogt schr., dat een rangeerstation te Uitgeest volkomen overbodig is; bijaldien er toch een in Noord-Holland gebouwd moet worden, zou Alkmaar daarvoor eer in aanmerking komen. Waar Alkmaar een betrekkelijk druk goederenverkeer levert, zal 't immer noodig zijn, dat de goederentreinen (vooral in de richting naar Uitgeest) te Alkmaar een flink oponthoud krijgen, ook al werd het door den bouw van een rangeerstation te Uitgeest mogelijk, om van Alkmaar de goederentreinen z.g. ongerangeerd te laten vertrekken, d. w. z. dat te Alkmaar de wagens voor dezelfde bestemming niet bij elkander in den trein geplaatst behoefden te worden, evenmin in een voor geschreven volgorde. Bij dat noodzakelijke oponthoud te Alkmaar komt dan een nog grooter te Uitgeest, alleen ter wille van bet rangeerstation. Waar men nu van de Stations benoorden Uitgeest in hoofdzaak levensmiddelen verzendt, is in het algemeen ieder niet noodzakelijk oponthoud op zichzelf reeds te betreuren, doch wanneer men daarbij bedenkt, dat de lading voor bet meerendeel bestemd is voor het buiten land (Duitschland). en dat de aansluitende treinen in Duitschland niet later gesteld zullen worden, dan is uit bet bovenstaande gemakkelijk af te leiden, dat de af zenders zullen moeten zorgen vroeger gereed te zijn met het afladen hunner wagens, willen zij hunne af nemers op dezelfde wijze blijven bedienen. Zal dat reeds moeilijk zijn voor de verzenders van kool uit Broek op Langedijk, voor hen, die te Noord- scharwoude laden, zal bet in sommige gevallen een on overkomelijk bezwaar blijken te zijn." Aan het slot van zijn brochure zegt de beer van Bosse, na gepleit te hebben voor een directe spoorweg verbinding tusschen de stations Krommenie en Beverwijk, waarmee tegemoet zou worden gekomen aan het zich steeds meer ontwikkelende reizigersverkeer tusschen de Zaan-stations en de stations Beverwijk, Bloemendaal en Haarlem »Het mag voor 't Kennemerland wel een aanbeveling genoemd worden, dat niettegenstaande de gebrekkige reisgelegenheid nog zooveel bewoners van den Zaankant zich niet aan de bekoring van het bewonen of bezoeken van 't Kennemerland kunnen onttrekken. Waar het verkeer thans reeds zoo toenemende is, en waar het des zomers meermalen zelfs zeer groot genoemd moet worden, meen ik te mogen veronderstellen, dat een verbinding van Krommenie met Beverwijk dit verkeer nog beduidend zal bevorderen Bij een dergelijke verbinding zal bovendien het station Velzen even ver van Amsterdam gelegen zijn over Haarlem, dan wel over Beverwijk. Voor 't verkeer van Amsterdam met Beverwijk en IJmuiden kan dus het belang verkregen worden, dat men meer reisgelegenheid krijgt, zonder dat het aantal treinen vermeerdert. Ik stel mij voor, dat in 't algemeen een dienst geor ganiseerd kan worden, zoowel voor personen- als goe derentreinen, van Haarlem naar Enkhuizen v.v. van Amsterdam naar den Helder v.v.; van Amsterdam over Krommenie, Beverwijk naar Haarlem of Amsterdam v.v. Wanneer dan zooveel mogelijk de personentreinen van Amsterdam naar den Helder op het traject Uitgeest Alkmaar, direct achter de treinen van Haarlem naar Enkhuizen reden dan zouden de reizigers voor de stations Noordschai woude tot den Helder te Alkmaar kunnen overstappen, welk station daarvoor zeker gerie felijker is dan Uitgeest. In tegenovergestelde richting zouden de treinen van den Helder komende, bestemd voor Amsterdam, even voor de treinen van Enkbuizen naar Haarlem, het traject AlkmaarUitgeest moeten berjjden. Door een dergelijke wijze van exploiteeren zou 't station Uitgeest enorm ontlast worden, zoo dat een spoor-uitbreiding geheel overbodig zou zijn, terwijl de personeelsterkte daarenboven verminderd zou kunnen worden. In zijn geheel zal de exploitatie ook economischer zijn, omdat men met minder materieel zal kunnen volstaan bij hetzelfde of mogelijk wel bij een grooter aantal treinen, terwijl de dienst veel gerieflijker kan worden ingericht. Een nieuw station Assendelft zou tevens verkregen kunnen worden tusschen Krommenie en Beverwijk, wat vermoedelijk ook niet te versmaden zou zijn." Verhuring van grasland Door de R. C. parochie te D) Rjjp i« voor den tijd van 2 jaar pabliek verhaard het grasland, in eigendom be- boorende aan die gemeente, voor de som van f 381 per jaar. Acht jaar geleden bedroeg de opbrengst f 270. Weder een otter geschoten. Door den jager K. S. te West-Graftdijk is weder een vischotter geschoten op de Leij in den Eilandspolder. Door de visschers is vroeger een premie van f 5 gesteld op het doodeu van deze visschroovers. Naar wij verne men moet de jager zich echter meestal alleen met de opbrengst van de hnid der otters tevreden stellen. Brand Door het omvallen van een petroleumlamp op den zolder ontstond den 3on Januari j.l. een bogin van brand in het perceel van K. Kos, te Oadkarspel. Door bet flink optre den van den eigenaar en een aantal ingezetenen word het vnnr spoedig geblnscht. De waterschade is nog al aan zienlijk. Alles was verzekerd. hen Haagseh Warenhuis. »Land en Volk" meldt: Het was ons bekend, dat er reeds sedert April 19)4 onderhandelingen gaande waren over den aankoop van eenige perceelen in de Spuistraat te don Haag met de bedoeling daar een Warenhnis op te richten. Thans kan worden medegedeeld, dat deze onderhande lingen geslaagd zija. Het Warenhuis zal komen waar nn staan de perceelen Spuistraat 27, 29, 31 en 33 en de daarachter liggende werkplaatsen der firma Gabr. Ginnta d'Albani (Haagpoort) Het zal een Hollandsche onderneming zjjn met B ilgisch geld beweert men. Tegen St. Nicolaas ban men de ope ning tegemoet zien. Dankbaar. Te Westzaan ontving op Oudejairsavond de D:akonie der Ned. Her». Gemeente bij de collecte tjjdens de gods dienstoefening een gift van f 100, waarbij gezoegd was de mededeelmg »Uit dankbaarheid voor de ondersteuning welke mijn ouders vroeger hebben goDOten." Scliagen en de oorlog ln het Oosten. De Russisch Japansche oorlog doet zich in rijn ge volgen zelfs tot in Sehagen gevoelen. Een schoenmaker aldaar doet tegenwoordig zijne zaken aan kant, omdit bij verbonden is aan de door N lord Brabaoters op te riohten schoenfabriek te Sint Petersburg, ter voorziening van het Russische leger van schoeisel. Da schoenen wor den te Sehagen nu tegen opruimiugoprgs van de hand ge daan. Had de man ze maar in liudandl Schag. Ct. Verscheurende honden. Uit do Egmonden wordt ons geschreven Vroeger toen de menschen nog vrjj hun sohaapjes en geiten in het dnin zonden, opdat deze daar hun voedsel zouden zoeken werd menig van deze vreedzaam gra zende dieren door Egmondzeesche honden verscheurd. Sedert die gulle »dnintgd" voorbjj is, hoorden we niet meer van deze verschenr-catastrophen, tot dezer dagen de heer M. Pepping in zijne weide vond één zijner schapen met doorgebeten keel en verscheurde romp. Een der hon gerige viervoeters van Egmona aan Zee was zeker belast op zoo'n lokker, wollig hapje en de heer Pepping heeft eene schade van 16 17 gulden, want de eigenaar van den bloeddorstigen hond te vinden stel dat men hem kende zal wel moeiljjk zijn en kende men hem »pluk maar voeren van een kikker zegt men hier in dergeljjk geval. Te hopen is het echter, dat zich deze dingen niet mesr herhalen, anders ware het beste, dat den hondenbezitters bjj gemeente verordening gelast werd 's nachts hun honden vast te honden. Sfaalslotery van heden. No. 4338, 6919, 15356 en 20878 elk 100. De cadot J. L. Gnde, van de Cadettenschool alhier, bestemd voor het leger h. t. 1., zal worden opgeleid voor het O.-I. leger. De heer P. Bossen, alhier, is geslaagd voor het tele- graafexamen, zoodat hjj nn het 'volledig radicaal post en telegrafie bezit. Haas- en hraannarkt. Ter Stadswaag alhier werden in 1904 gewogen 13590 stapels, wegende 5.967.010 K.G., tegen 13590 stapels, wegende 5.857.290 K.G. in 1903 12439 varkens, wegende 1.076.269 K.G., tegen 13372 varkens, wegende 1.304.064 KG. in 1903. Verschillende artikelen 9425 K.G., tegen 3953 K.G. in 1903. Op de Graan- en Zaadmarkt werden aangevoerd in: 1 90 3. 1 904. Kanariezaad 58 187 Blanwmaanzaad 292 181 Koolzaad 37 1 Mosterdzaad 747 479 Karwjjzaad 1623 1391 Lijnzaad 0 0 Erwten 4379 6003 Rigge 1751 1061 Boonen 4060 5476 Tarwe 11166 6414 Gerst 15853 14145 Haver 38950 34962 Totaal 78916 H.L. 70300 H De Cadettenschool te Alkaaaar. De Cadettenschool hier ter stede loopt gevaar. Er gaan stemmen op tot sluiting daarvan en tot dusverre hebben wij nog niets gehoord van stemmen uit Alkmaar om dat gevaar te verhoeden. Het zal noodig zijn, dat daarmee begonnen wordt als 't nog niet te laat is. Op het oogenblik is de stand der quaestie nog zoo, dat het gevaar nog best af te wenden is. ln allen gevalle zoo, dat men niet van te voren be hoeft overtuigd te zijn van het vergeefsche der pogingen. Ditmaal zullen wij met deze enkele opmerking volstaan. In het ochtendblad van De Telegraaf vonden wij hedenmorgen het volgende entrefilet De bezuinigingscommissie voor »Oorlog" werkt reeds Voortaan zullen aan de miliciens geen korte jassen meer worden uitgereikt. Zoo zal er nog wel meer zijn, bij voorbeeld de sluiting der Cadettenschool te Alkmaar, waarop in de Tweede Kamer bij het afdeelingsonderzoek van het aanvullingswetje tot regeling van het toelatings examen voor de K. M. A., van verschillende zijden krachtig is aangedrongen. Het gaat hier om een som van f 132 914, het bedrag dat de Cadettenschool het Rijk jaarlijks kost, de zaak is dus wel de moeite waard eens van nabij bekeken te worden. Daar dooi' de Regeering, laat ons zeggen er naar gestreefd wordt, om zooveel mogelijk te bezuinigen, werd door sommige leden de vraag gesteld, of de uitgaven voor de inrichtingen van militair onderwijs niet ver minderd kunnen worden en als eerste maatregel van bezuiniging werd genoemd de opheffing van de Cadet tenschool, weinig overtuigd als men is van het nut dier inrichting. De goede elementen, die de school oplevert, zouden ook zonder haar de K. M. A. gevonden hebben en de minder goede, die geen aanwinst voor het leger zijn, zruden, indien de school niet bestond, een paar jaar later hun beroepskeuze gedaan en mogelijk van het volgen van een militaire loopbaan hebben afgezien. Hier tegenover staat, dat door de financieele voor- deelen, die sommige cadetten genieten onder ver schillende omstandigheden kan vrijstelling van de jaarlijk- sche bijdrage ad f 400 verleend worden velen, die anders uit geldelijke overwegingen een andere loopbaan zouden kiezen, thans aan hun hartewensch gevolg kunnen geven om officier te worden, welk argument de voor standers der afschaffing dood sloegen met de opmerking dat het alleen kan worden aangevoerd ter verdediging van het verleenen van geldelijke voordeelen aan som migen van hen, die zich voor de opleiding aan de K. M. A. willen voorbereiden, maar nimmer ter rechtvaar diging van de instandhouding van de zeer kostbare Cadettenschool. Men zou b.v. aan een zeker aantal jongelieden, die aan het toelatingsexamen voor de 4e klasse der H. B. S. hebben voldaan, een beurs van b.v. f 500 kunnen toekennen. En als laatste voordeel van de opheffing werd genoemd liet langer verkeeren van de toekomstige officieren in de burgermaatschappij, hetgeen hun een betere opleiding tot staatsburger zou verschaffen en mogelijke vorming van kastegeest zou tegengaan. Dat hier verwoede voor standers van een volksleger aan het woord zijn, behoeft geen betoog. lfe minister van Oorlog is natuurlijk pal tegen de opheffing der school en hij verdedigt haar instandhouding met een beroep op de ondervinding, die heeft doen zien, dat de Cadettenschool, vooral met het oog op de aan vulling van het officierscorps bij het leger in Nederland<ch- Indië, niet kan worden gemist. "Welke ondervinding hier bedoeld is En of zij de onmisbaarheid der school, van een uitgaaf van een f 133.000, glashelder bewijzen zal? Plula» vee-tentoonstelling Aves", vereeniging van pluimveehouders alhier, zal haar tentoonstelling houden op 10, 11, 12 en 13 Februar ïn de ïHarmonio".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 2