PERSONALIA. ALLERLEI. Crevonden Voor werpen. BURGERLIJKE STAND. INGEZONDEN STUKKEN. SCHETSJES LAATSTE TELEGRAMMEN. mXeTk T BERICHTEN. lioop der bevolking. In 1904 zijn alhier geboren 224 jongens en 250 meisjes, te znmen 474 kinderen, waarvan 2 jongens en 2 meisjes buiten huwelijk1 jongen en 2 meisjes werden alhier geboren uit elders woonachtigs ouders, terwijl 1 jonzen en 1 meisje elders werden geboren uit ouders, die hier woonplaats hadden. Als levenloos aangegeven werden ingeschreven 9 jongens en 6 meisjes alleen in huwelijk geboren. Overleden zjjn 78 ongehuwde mannen en 71 ongehuwde vrouwen, 44 gehuwde mannen en 38 gehuwde vrouwen, 26 weduwnaars en 40 weduwen en 1 wiens bnrgerljjke staat onbekend was, te zamen 149 mannen en 149 vrou wen of 298 personen 8 mannen en 5 vrouwen zjjn alhier overleden, die elders woonplaats hadden en 6 mannen en 2 vrouwen overleden elders, die hier woonachtig waren. Het getal huweKjken bedroeg 158, teweten 133 tusschen jonkmans en jongedochters5 tusschen jonkmans en wednwen, 11 tusschan weduwnaars en jonaredochters, 6 tusschen weduwnaars en wednwen, 1 tusschen jonkman en gescheiden vrouw, 1 tusschen weduwnaar on gescheiden vrouw en 1 tusschen gescheiden man en jonge dochter. 4 Echtscheidingen werden ingeschreven. De bevolking, die op 31 December 1903, 9452 mannen en 9964 vrouwen, totaal 19416 personen, bedroeg, ver meerderde door geboorte en vestiging in de gemeente met 1191 mannen en 1133 vrouwen, terwjjl zjj verminderde door overlijden en vertrek uit de gemeente met 975 mannen en 914 vrouwen, zoodat zij op 31 December 1904 bestond uit 9668 mannen en 10183 vrouwen, totaal 19851 personen. Hieronder zjjn begrepen de bevolking van het Rijks opvoedingsgestichtbsstiande uit 187 en die van de Cadettenschool, beslaande uit 161 personen. De geboorte bedroeg 1 op 42 er stierven 1 op 66, De geboorte bedroeg 2.39, de sterfte 1,5 pet. van de bevolking. 24 hnweljjken zijn op boitengewonen tjjd voltrokken, waarvan 1 in de le, 5 in de 2e en 18 in de 3e klasse. Tentoonstelling;. Het Teekengenootschrp »Kunst zij ons Dusl" te Alkmaar organiseert Vrijdag een Tentoonstelling van Aquarellen en Teekeningen, uit de portefeuille der Mij. »Arti et Amieitiae" te Amsterdam, op de bovenzalen der Maat schappij »D) Utiie" in de KoorBtraat alhier, geopend des middags van 12—4 en des avonds van 710 nre. 5 prjjzen (in ljjst) zullen des avonds onder de leden van het Genootschap worden verloot. Hlddernachtzendlng Maandag 9 Janna'i 's avonds 8 uur, zal de heer W. H, Verhoeff, algemeen correspondent der Ned. Midder nachtzending Vereaniging, in het gebouw »Waakt en Bidt" eene lezing houden, waartoe allen ook vronwen beleefd worden nitgenoodigd. De lezing heeft ten doel, meerdere belangstelling voor genoemde Vereeniging te wokken in verband met allerlei onderwerpen al) N. Malthas., kwestie onderzoek naar 't Vaderschap enz. Heclamc. Da heer C. G. Honig Hz. (fi ma Sp'llenaar), Houttil B 15, is iemand, die met zjjn tjjd meegaat. Dat meegaan met den tijd big kt o. a uit do maaier, waarop de heer Honig reclame voor zjjn zaak weet te maken. Zoo heeft hij thans zjjn cüë ïtè'e weer verrast met een zeer mooien wandkalender nit twee bladen bestaande, waarop keurig zjjn uitgevoerd »De Waag te Alkmaar" en een pbantasietje, getiteld »Ges'oorde Slaap." Deze kalender ziet er zoo smakelijk nit, dat wij daaraan gaarne een plaatsje op het behangsel van ons bnrean hebben afge staan. D'.sgelijks zal 't stellig ook anderen gaan. Te bevragen aan het bnrean van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 tfur Een bruin hondje, een pakje inb. portretljjst en porte- monnaie, een doosje inh. een bróihe, oorbel enz. een glazen rozenkrans; een glacé handschoen, een R. C. kerk boekje, een koperen gewicht, een gonden armbandje, een gntta percha band, een réticuul inh. naaigereedsohap, een zwart wollen handschoen, een kindarbont, een ijsmuts, een zilveren oorknopje, een zilveren vingerringe'je, een por- temounaie, een paar manchetten. Alkmaar, Da Commissaris vau Politie, 5 Jan. 1905. S. M. S. MODDERMAN. Alkmaar. GEBOREN: 2 Jan. Maria Margaretha d. van Pieter BijlenMaar- tja Pat. Johannes Cornells, z. van Garrit van Zwanenburg en Hendrikje Exilto. 4 Cttharina Johanna, d. van N colaas Kersten en Catbarina Leegwater. OVERLEDEN: 4 J in. Grietje, d. van J icobns Wilhelmus Hofmeester en Adrians Alberta Termaat, bjjna 9 m. Johannes Sohwaner, 36 j. Helloo. Getrouwd: 30 Dec. Taeodorus Johannes Vreeker tB rrgen en Trijntie Groot alhier. G e b o ren: 3 Dec. Elisabeth M iria d. v, Johannes Groot en Cat- harina Schut. 15 Fenna Anna d. v. Herman Eopo Diakens en Frederika Gesina Margaretha Lufjeharms. 17 Anna d. v. Pieter Smit en Gunrtje Blankendaal. 18 Anna d. v. Johannes Zonneveld en Guurtie Dekker. 23 J ihannes z. v. Johannes Kaandorp ea Naatje Verdwaald. 25 Petros z. v. Theodoros Rozing en Gunrtje Knyper. O verleden: 10 Dec. Jacobus van Westeropechtg. v. Maria Anthoinetta Schröier, 41 j, eu 4 m. Tot tjjdeljjk onderwjjzeres is aan de openbare lagere school te St. Pancras aangesteld mej. Olie van Alkmaar. Da Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Holland heeft met ingang van 1 Januari benoemd tot zetter voor 's Rijks directe belastingen te Schagen den heer D. Smit Cz., te Seboorl den heer J. N. Kroon, te Barfingsrhorn den heer K. Breebaart, te Bennebroek, den heer A. Verhagen, te Grootebroek, den heer J Bujjsman, te Haarlemmermeer den heer C. vau der Laan, te Helder den heer P. Hoogenboseh, te Huizen den heer J. Honing Ke., te Laren den heer J. G. Erftemejjer, te Texel den heer D. Bikker Pz., te Wieringen, den heer A. Minnes. {Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.) Waar blijft Btompeforcn t Zooeven las ik in de courant dat reeds de 74ste afdeeling is aangesloten bij den Ijsbond „Hollands Noorderkwartier." De gedachte, dat men door samen werking het algemeen belang en door dit algemeen be lang zich zeiven dient, schijnt ove-al begrepen te worden, want er bestaat bijna in Noordholland boven het IJ geene IJsclub meer of zij is tot den IJsbond toegetreden, terwjjl op plaatsen waar vroeger geene IJsclubs beston-, den, nienwe IJsclubs als zoovele nieuwe Afdeelingen werden opgericht. Men gevoelt dat wat vroeger niet kon, nü, dcor de voordeelen die het algemeen verkeer op de banen van den Bond aanbiedt, heel wel mogelijk is, zoodat op plaatsen waar eertijds geene ijsclub kon bestaan thans bloeiende Afdeelingen zijn verrezen. De groote voordeelen zijn natuurlijk het zich vrij bewegen over alle verkeerswegen van den Bond door de leden der aangeslopen Afdeelingen. Vooral hier in Noo dhollaid, waar men zich niet gaarne op een afgezonderd baantje beweegt, doch liever reist en trekt van noord tot zuid, van oost tot west, worden de groote voordeelen van aansluiting door de leden van welke IJsclub ook heel spoedig begrepen en, zoo nie1 door het Bestuur, dan wordt bij het Bestuur door de leden tot aansluiting aangedrongen. En toch is er eene IJsclub die in hiar isolement blijft volharden en elke poging van buiten op haar uitgeoefend om tot den Ijsbond toe te treden beslist afwijst, Is daar van binnen, bij de leden, dan geen aandrang om met den Bond saam te werken, om ook voor de in- en omwonenden van Stompetoren de voor deelen deelachtig te worden die eene dergelijke aanslui ting meebrengt en waardoor tevens het algemeen be lang wordt gediend. Waarom moeten dezen, en velen met hen verstoken blijven van het vrije verkeer over bijna geheel Noordholland Wanneer Schermeer's IJsclub die belangen niet wil dienen, kan er dan nevens die club geene Adeeling van [den Bond worden opge richt Wie kan de gegronde reden eens opgeven waarom Schermeer's IJsclub niet wil aansluiten bij den IJ. H. N Wat is daar tegen? Is daar geen onkel I'd dier IJsclub, die de koe eens bij de ihorens wil vatten, opdat niet langer mag worden gevraagd waar blijft Stompe'oren In afwachting, Een liefhebber en voorstander van IJssport. UH H 14 9 lk KJ door J. N. R. O, heide Bruine, geurige, zonnige heide, omsloten in een lijst van groenige bosschen, waar kweelende vogelen met klapperenden vleugelslag heenstrijken over je brui nige streek. Heidewat heb ik je lief gekregen, toen ik je zoo voor 't eerst zag in je mooi-bruinrossig kleedje. Wat heb ik je liefgekregen, toen ik je zalige een zaamheid leerde kennen en je ópdroomende vlakte zag prijken in den glans van de heldere, jonge uchtendzon. O, heideNog zie ik je voor mij ópranken uit het duistere doen van dagennog zie ik je voor mij óp- ranken met je geurige kleedje, met je blond-golvende heuvelen-reeks op den violetten achtergrondmet je dichtbelommerde plekjes in je schaduwrijke bosschen van zwaar bebladerde boomen droomende van zomer- zangen alles zoo vol heilig-mythisch gerucht en zangerig spel nog van ver-vervlogene tijden. Nog hoor ik de stemmen van je bloemige natuur stemmen als elfentaal, zoo zacht, zoo zuiver wegster vende de verre verte in wêgdeinende in de blauwige, aethèrische lichtluchten, roomig van witte wolle wolkjes. Nóg hoor ik het lichte ruischen der takken en bla deren van de ernstig hooge, slanke boomen van je lie felijke bosschen, als ik onder hun Jommerdak placht te zitten, met aandacht luisterende naar hunne taal, terwijl alles, alles stérk doordrongen was van die zoete, van die wee-zoete wouden- en bloemengeur, die wèlriekende, allerzuiverste essence Zoo heb ik je leeren kennen, mijne kleine, bruinige heide in de glorende morgenschauw van den dagenden dag, terwijl de jonge zon aan den hemel glansde en de lucht doorkoesterde, maar ook heb ik je leeren kennen in den gloed van den avond als de avondlijke luchten, stil boven je vlakte droomden en de zonne ter kimme neeg en de weelderige klanken der herdersfluit wég- deinden op den luwen avondwind als zacht-klagende echo van violenzang Wen Kabinetsraad onder beddelaken9. Toen onlangs de Engelsche earste-minister, Bilfonr, door een bemeivel ve hinderd was, zjjn woniug te verl iten- w irden in dringende gevallon te zjjnen huize de Kabinets, raden gehondeD. Dit feit gaf een der Engelsche bladen aanleiding, de volgende anecdote nit den tijd v in Pitt Sr. op te halen. Vader dezer anecdote was Walpole, die haar dikwijls en mat veel brio placht te vertellsD. Pitt de onde, destijds de oppermachtige leider der Britsche politiek, had de eigenaardigheid, aanvallen van het pootje te cnreeren volgens een door hem zelf uitge vonden methode. Hoe kond het dan ook mocht zijn, Pitt liet de kachel nitgaan, zette de ramen in zjjn kamer open en dekte zichzelf toe met zooveel dekens, dat bij er bjjkans onder begraven was. Als het héél erg was, bleef de minister in bed liggen en desd daar de regeeringszaken af. Maarmet de kachel nit en de ramen open. Ea zoo geschiedde het op zekeren dag, dat Pitt weer onder een deken-vacht op zjjo sponde lag. Er waren echter zaken, die haast hadden; en het bleek zelfs Doodig den hertog van Newcastle te ontbieden. Deze kwam ook, maar kreeg het in de kille kamer al spoedig zóó kond, dat hjj de vlucht nam in een tweede bed, dat in den anderen hoek van Pitt's slaapkamer stond. Nog slechts een oogenblik was do hertog gekleed en wel onder de dekens verdwenen of daar trad niemand minder dan Pitt's groote tegenstander, Walpole, het vertrek binnen. Hij kwam eens fajjken hoe zjjn »goede vriend1' Pitt het wel maakte Maar zoodra hij den hertog in het oog kreeg die erg met zjjn fijnnr verlegen onder de dekens van het tweede bed uitgluurde, begon Walpole zooonbe- daarljjk te lachen, dat hjj bjjna omviel. Zooals hjj later vertelde, had P.tt, met zjjn ongeschoren gelaat en langen neus, er ontzaglijk dwaas nitgezien. De hertog van Newcastle smeekte Walpole, toch vooral niet over te vertellen, wat hjj gezien had, maar deze vond het verhaal veel te mooi, en een dag latei lachte heel Londen om »den Kabinetsraad onder de beddelakens." Hef verbruik van sigaren In één jaar. Het is van algemeene bekendheid, dat het gebruik van sigaren meer en meer toeneemt doeh weinigen hebben een begrip van het ontzagljjk aantal, dat jaarljjks in rook opzaat. Volgens eene matige berekening, bedraagt dit getal in ronde cjjferj 12,007 millioen, dat is voor eiken bewoners der onde- en nienwe wereld gemiddeld rnim 9 sigaren, vronwen en kinderen, ook zuigelingen meegerekend. Als we elke «igaar op een gewicht van 6 a 7 gram stelleD, vertegenwoordigt deze slgarenmassa eene zwaarte van ongeveer 80 millioen kilogram. Om ze alle te ver voeren zon een trein van 8000 wagens noodig zjjn, ge trokken door 100 van da sterkste locomotieven, Dit zon een treintje zijn van zoowat 45 kilometers lengte of on geveer 9 nar gaans. Waren alle sigaren, voor ééi jaar noodig, gepakt in kistjes van 50 dan werden daarmee 240 millioen stnks gevold. Stapelde men deze op elkander, dan zon men meer dan 2500 zuilen verkrjjgen, elk ter hoogte van het bekende Fransch-Italiaansche berggevaarte den Moat-Blanc. Alle sigaren ia de lengte achter elkander gelegd, zonden een keten vormen,waarvan een maanbewoner de laatste sigaren kon ter hand nemeu, in 't geval hjj een Lefhebber van rooken was. »En als die 12 milliard sigaren eens één sigaar ware", dan zon die renzensigiar eene lengte hebben van 310 meters, met een middelljjn van 14 meters, bjjna een drie- vondigen Dom van Utrecht, op een voetstuk van 44 meters omtrek. De prijs ervan zon slechts door een Amerikaanschen croesns betaald kannen worden. Ea als één man zich er aan neerzette om in stil genot ze in blanwen damp en blanke asch te doen opgaan, zon hjj 24 eeuwen noodig hebben eer hem het 1 latsie propje te klein werd om vaBt te honden. Ocneraal Stössel ziek. LONDEN, 5 Januari. Aan de Daily Telegraph wordt nit Tsji-foe geseind, dat volgens geruchten generaal S sel ziek te bed ligt, en dat generaal Smirnof, met goedkenring van S'.ö'sel, de voorstellen tot capitulatie schreef en verzond. 19e overgave van Port Arthur. PORT ARTHUR 4 Januari. Do ontruiming van de stad zal morgen plaats hebben; de plechtige intocht der Japanners zal 8 Januari geschieden, een banket van Japan- soha officieren wordt op 10 Jacnari in de stad gehouden. He „Hfigretla" prijs verklaard. NAGASAKI, 5 Jannari. De »Ngietia", het schip waarop de kapitein en een luitenant van de torpedoboot »Ri8toropDy" nit Shanghai ontsnapten, is prjjs verklaard. Be nieuwe Husslsche leening. PETERSBURG, 4 Jannari. Een keizerljjke nkase aan den minister van fiuinciBu van 29 December is gepubli ceerd, machtiging gevende tot de uitgifte van een Rus sische 41 °/0 staateleening 1905, tot een nominaal bedrag van 231-500.00) Roebel. Het Suez-kanaal. LONDEN, 5 Januari. Aan de Daily Telegraph wordt nit Caïco geseind, dat als gevolg van de voorstellen om trent het aanleggen van een nienw Suez-kanaal de Kanaal maatschappij v.orstelt de rechten in het tegenwoordige kanaal te verlagen van 8£ op 8 francs per ton. Hoorn, 5 Jan. Kleine kaas f31.commissie f30, middelbare f Aangevoerd 43 stapels wagende 14159 Kg. Schagen, 4 Jan. Kleine kaas f 29.50, commissie i middelbare f Aangevoerd 19 stapels. Gewogen 9575 Kgr. Schagen 5 Jan. Aangevoerd 4 paarden f 50— a 120, veulen f a —0, 1 stieren f 175 a ,5 Gelddkoeien f 100 a 140, 33 vette koeien f 170 a f 275, 14 kallkoeien f 150 a 250, pinken of vaarzen f a 0 0 hokkelingen f a ,22 nuchtere kalveren f 6 a 18, 60 vette schapen f 27 a 38 0 magere schapen f a lommeren f0.a 0.12 magere varkens f 11 a 14, 22 vette vaakens 42 a 44 ct. per KG., 59 B'ggea f 6s a 125, 1450 kop boter 55 a 60 ct., 700 kip eieren f 4.50 a 5.50. per 100, Eendaieren f a 270 overh. f 17.— a 23 50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 3