Dr. R. Sleeswij k Glasverzekering. d7a wisselink' «OUDEN Medaille. Wereldtentoonstelling St. Louis 1904 Het Mederlandsch Handels-Informati e- Bureau van der Sluys Oo. BEURSBERICHTEN* ADV E RTENTIEN. is tot nader op te geven datum niet te consulteereu. OPROEPING. KENNISGEVING. actief AGENT, Fietsmanchetten. SAFE-LOKETTEN tot bewaring van Premieverdeeling TUI VE FC S Z«El VE RE ENIG 1)E ZEEPFABRIEKEN, Rotterdam. Aan den handel. Het UTederlandsch Handels-Informatie-Bureau van der Sluys Co. Amsterdam. loof 64 61* 95! 89 85! 86! 83 J 89f 88| 85! 71! 87! 72 94! 83 93* 82! 103! 46* 103! 43* ïoii 1 ÖÖf Lieve Kees, Ger. van Nieuwknyk, Kassier en Commissionnair in Effecten. L'~' V C De UITSLAG der Xlde PREMIE-VERDEELING is ter perse en wordt binnen enkele dagen aan de deelnemers, franco per posttoegezonden. BEWAART Uw strookjes voor de Xllde PREMIE-VERDEELING, welke 31 Mei a.s. sluit. Raad van B ij stand en toezicht: d ri VI M hi V( vc ar ap op U Di oo Z» ha lat tra en toe Mo de Cert Nederland, N. W. Schuld ditodito dito, Oblig3 Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Febr.-Aug. 5 dito, dito April-Oct.. 5 dito Kronen 2000 belastingvrije (Kro- nenrente) Mei-Nor. 4 ditodito 2000 belastingvrije (Kro- nenrente) Jan.-Juli 4 Portugal le ser. 3°/0 20-1003 dito, 3e id. Amert. Schuld 3°/0 francs 500 4J Rusland, Iwang. Dombr. Oblig.,4# dito, Binnenlandscbe 1S944 dito, 1880 gecons. Z. R. 1S5-62513 Mei-Nor. 4 dito,1889 1'&2eser.lJan.lApr. 1 JulilOct, 4 dito, 1894, Doneti-Spoorvr4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Kor.,4 dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. R. 126 6253 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6254 dito, 18893 dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli..... 6 Spanje, Obl. Ruit. Perpetuele4 Turkije, geprir. Conr. leening 18904 Recep. geünificeerde schuld frcs. 500-2500.4 Egypte, Obl. leening 18764 Hexieo, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito dito 1899 5 Venezuela Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 4 N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen Ned. Ind. Hande'.sb. Aand.. 4 Jan. 5 Jan. pCt 2* 3 dito, dito, dito, dito, dito, UibO, Kon. Ned Mij. t. expl. petr. br.A. a-Pa- Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Aand. Ned. Ind.Expl.Mij Expl. St. Spw. Aand.. l\ed. Centr. Spoorw. Aand, f 250 dito, N.-Brab. Boxtel.W.Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-O'ol3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland,Wladik. 1885 a Z.P.. 625 Oblig..., 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. r. Aand. dito, Alg. Hyp. Obl4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denr. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. r. Aand. dito, Kansas City South. Railw. Aand dito, Louisr. en Nashr. Cert. r. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Cert. v. Aand.. dito. dito, le Hyp4 Norfolk WeBtern Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito South. Pacific, gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd. C. r. A Union Pac. Convert Gold. Bond4 dito WabaBh Ct. r. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. I860..5 dito, dito 1864 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije Spoorwegleening. 7.. 79* 95# 84f 100* 100! 100 A 293! 88! 55 103 573 63! 187! lllrs 29! 96! 68* 68 1651 88! 87! 791# 95 95# lOOf ■lOOf 61* 86 85* 86 95 93* 103* 46* 43! 291 88f 55 103 575 63| 96f 68* 86! 152! 27# 140! 31t# 99! 78! 102! 65! 35! 114# 113# 43 108! 165! 156# 275 411 305 29* 153 27! 31! 78* 64# 34# 113 112! 108! 163* 410 brc dra ma me P ber ran Dit orm zen ter' mei bels wei weg ver' in U Uiti in daai y> leve (.voo llinl van Alki vert deze gepl gesc te i allee hoof iedei betrc ladir land Duit het zend met nem Za kool Heden overleed mjjn geliefde echtgenoot Johannes Bchwaner, in den ondetdom van 36 jaar. Wed. B. C. SCHWANER—ZIJLSTRA. Alkmaar, 4 Jan. 1905. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze joDg- ste lieveling. JAC. W. HOFMEESTER 4 Jannari 1905. A. A. HOFMEESTER— Tekmaat. Voor de vele blijken van belangstelling en hnlp, betoond tijdens de ziekte en bjj het overlijden van onze gelieide Eohtgenoote en Moeder Uleuwertje Zijdewind, betuigen wjj bij dezen onzen oprechten dankin het bjjzonder aan den Z»eiGeleerden Heer Dr. WICHERINK, Mej.BJOERS—Ooijkaas, Mej. TROMP- Schöderen en Mej. BUISMANKapelle. H. A. TIMMERMAN. Alkmaar, H. A. TIMMERMAN. 25 December 1904. T. TIMMERMAN. Met wedeikeerigen gelnkwensch betuigt ondergeteebende dank voor de ontvangen wenschen op den lsten Jan. A. C. DE REGT, Rem. Pred. Aan allen die zoo vriendelijk waren mij op deu len en den 2en Jannari 1905, gelukwenschen toe te brenger, betoig ik daarvoor mijn harteljjken dank. N. H. DE LANGE. Voor de wenschen bjj de jaarwisseling ontvangen be tuigt ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zijn vriendelijken dank. C. VAN BUIJSEN, Schoolopziener in het Arrondissement Alkmaar. kom terug tot je zielsbedroefde vrouw en kinderen Je znlt niet meer klagen over je bakkie. Ik haal nn de koffiethee en cacao bjj Honig in de Houttll en 't is daar uitstekend. Ook heb ik in mijn ellende grutterskost leeren eten waar je zoo van hoodt maar wat je nooit van me kreegt. Je krjjgt nu 's mor gens om beurten roggebloempap of Havermout en 's middags af en toe erwten of boonen. Honig heeft me genezen laat hij 't ook jou doen. Je zielsbedroefde, naar je smachtende vrouw Uarbara. De bekende en onbekende scbnldeischets van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalaten schap van den heer Gerardus Cornells Welsen- born geneeskundige, Ratst gewoond hebbende te Alk maar en aldaar 25 Juni 1904 overleden, worden bij deze opgei oepen om te verscbjjnen op Maandag 9 Jannari 1905, 's morgens 10 nur, ten kantore van na te noemen Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar, ten einde tegen woordig te zjjn bij het afleggen der rekening en verantwoording en indien geen verzet plaats heeft tot het ontvangen hunner vorderingen. Mr. A. P. H. DE LANGE Notaris. Bjj deze wordt kennis gegeven dat bjj acte 31 De cember 1904 voor den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE verleden, de ondergeteekende A. J T. CONIJN, aan den mede ondergeteekenden G, A. CONIJN heeft over gedaan zijnen houthandel onder den naam der Firma G. A. CONIJN ZOOS gevoerd, met dien verstande echter, dat de ondergeteekende A. J. T. CONIJN niet zal aansprakelijk zijn voor de handelingen door zijnen zoon onder den naam dier firma te verrichten. Alkmaar, 31 Dec. 1904. A. J. T. CONIJN. G. A. CONIJN. Groote Glnsverzekering-Maatschappij vraagt voor Alk> maar en Omstreken een tegen flinke provisie. Brieven onder lett. D. aan Boekh. RIJ TT Hl Hf, (Jtrecht. Waterdichte School laai zen. Overschoenen en VUtpantoffels, allen in ruime keuze voorradig bij HOUTT1L, ALKH4AH. ALKMAAR, IIOCTTlLSo. 54. VERHUURT in zijnen brand- en inbraakvr jjen kelder Effecten en andere waardeD. De huur per loket bedraagt f 13,voor een jaar. f 5,voor drie maanden, f S.50 voor ééne maand of korter. lit .IIIMi'S CACAO SAUDIS en PROVISIE. Et lie Binnenl. Levensverzekering-Mg met afd. Volksverzekering, vraagt een actief, net persoon voor het aan. brengen van verzekeringen tegen een aanvang-salaris van Tien galden per maand, plus hooge provisie eu incasso- loon. Borgstorting van f 50,- is verplichtend. Zjj die binnen korten tjjd vele posten hebben aangebracht, komen in aanmerking voor Hoofd-Agenf of AdJ.-Inspecteur. r. loU A S a/A N V Alt» Adv Bar. D 4. VAN NUGTEREN Beursstraat 17, Amsterdam. Mr. G. A. P. M. VAN DER AA Advocaat en Procureur. t D. VAN EYKBankier, lid der Firma Wed. P. VAN EYK ZOON, en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. E. LUDEN gedelegeerd Commissaris van de Eleotnsohe Spoorwegmaatschappg ®n Mr. S. DE VRIES Czr., Advocaat en Procurenr, lid van de Tweede Kamer der Staten beneraal en lid van den Gemeenteraad van Amsterdam allen te Amsterdam. Telefoon No. 4561. Telegram-adres S 1 u y s c o Amsterdam. Wjj hebben do eer, U mede te deelen dat wij tot vertegenwoordiger voor Alkmaar en omstreken hebben aan gesteld den Heer A. J. van Benlhen te Alkmaar, die op aanvrage gaarne bereid is alle gewenschte ïnlich- tingen alsmede tarieven fracco toe te zenden. w lui j u j i Tevens maken wjj er U attent op, dat 3 Januari 1905 door ons is uitgegeven een Weekblad voor Handel^en Nijverheid, onder den naam „»e Koerier", welke courant gedurende den eersten tgd by een oplaag van 20,000 zal worden veispreid onder de voornaamste winkeliers, grossiers, fabrikanten enz., van Nederland. Advertentiën en abonnementen voor dit blad worden mede gaarne door onzen vertegenwoordiger te Alkmaar in ontvangst genomen. Proef informatie wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Hoogachtend Amsterdam Groningen, 2 Januari 1905. Stcomdr. v. Herms. Ooster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 4