BINNENLAND. STADSNIEUWS. KUNST EN LETTEREN. Nieuwstijdingen. t Gemengd Nieuws. 377ste Staatsloterij. 4e Klasse, 3e Ljjst, 4 Jan. 1905, Nr. 14189 f 25000nr. 17412 f 2000nr. 16632 f 1000 nrs. 2214, 4395 en 6586 f 400; nrs. 1790, 7891, 8658, 10913, 14415, 15574 en 16012 f 100. MARKTBERICHTEN. f Majesteits-sohennis. De officier van justitie te Dresden heeft een vervolging ingesteld tegen het be kende satirieke weekblad »Simplicissimn8". Dit blad heelt nameljjk in een buitengewoon nummer een plaat gegeven, waarop men de Koningin van Saksen in den barren winternacht voor het Koninklijk Paleis ziet staan, smee- kend om binnengelaten te worden. De eenvoud van Paus Pius. Van Paus Pins' familie wonen alleen de twee zusters, dia vroeger zijn huishonden waarnamen, te Rome en niet in het Vatikaan, maar op de derde verdieping van een eenvoudig huis op het St-Pietersplein De overige bloedvorwanten van den Paus zjjn allen in hun ouden doen gebleven. Een zuster van den Paus is herbergierster te Riese, een andere zuster is naaister te Talzanoeen derde heeft een winkel van kramerjjen en een broeder van Z. H. is postbeambte in den omtrek van Mantua. Dienstweigering in Italië. In verschillende Italiaanscbe garnizoenen en vooral te Florencezijn gevallen van dienstweigering voorgekomen. Vele mili ciens weigerden echter niet alleen op het appèl te komen, maar zjj begonnen ook deuren, vensters, tafels enz. in de kazernes te vernielen. Een Nieuwjaarswensch. Een Engelsch blad gaf in zjjn eerste nummer van 1905 een aantal nieuw- jaarswenschen te lezen, o.a. deze van Sir W. B. Rich mond, lid van de Royal Academy en voorzitter van het Kunstenaars-genootschap te Sheffield >Meer schoonheids zin, minder geldzuchtmeer vrije tijd, minder gejacht meer kunstenaars, minder schilders; grooter eenvoud van leven, minder buitensporigheidmeer vroomheid, minder veinzerijmeer vlijt, minder dranklustin het Lagerhuis een hoogere intellectneele toon, minder partjjgeest; min der geld verspild aan tuig voor oorlogen om handels belangen meer geld besteed aan de bestendige kunsten des vredes; meer onderwjjs, minder Britsche eigenwaan." Godsdienst en tooneel. De zestigjarige Engel- sche tooneelspeler en schouwburgdirecteur Edward Terry, die thans eene kunstreis in Amerika doet, heeft kort voor zijne aankomst aldaar aan eene godsdienstoefening deelgenomen en zelfs, op verzoek van den bisschop van Nassau, die aan boord was, de gebeden voorgelezen. Hij is trouwens te Barnes in Surrey, waar hjj woont, een jjverig kerkvoogd en doet wat hg kan om het zedelijk peil der schouwburgwereld te verhoogen. Hij is er trotsch op als directeur nooit een voor de zeden kwetsend stuk te hebben doen vertoonen. In 1889 hield hjj in het jaar- ljjksch Congres der Anglicaansche Kerk eene verhandeling over «Tooneel en Kerk.'' Door Frankrijk is benoemd tot arbiter in het geschil tusfchen Frankrijk en Engeland betreffende het sultanaat van Mascate, jhr. mr. A. F. Do Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer. De zaak zal behandeld worden voor het arbitragehof in Den Haag. In liberale kringen wordt als bijna zeker verkondigd, dat tus8chen de Liberale Unie en den Vrjjzinnig-Democratischen j Bond overeenstemming zou zjjn verkregen over de grond j slagen van een gemeenschappelijk programma bij de a.s. Kamerverkiezingen en wèl ten aanzien der volgende j puntenhet onderwijs, belastingstelsel en vrijhandel, be- j zuiniging op de legeruitgaven, volksleger, een blanco- artikel 80 der Grondwet ten opzichte van het kiesrecht. De algemeene vergadering van den >Bond voor Starts j, pensionneering" zal in Mei a.s. gehouden worden te Assen. d Meder land's neutraliteit. Naar aanleiding van een gerucht, als zou de zee militie zjjn opgeroepen in verband met de handhaving h onzer neutraliteit in Indië, kan met beslistheid worden verzekerd dat dit gerucht ongegrond is xx Wel zijn, met het oog op mogelgke gebeurtenissen, xn die zulk een oproeping noodzakelijk zouden kunnen doen zjjn, vanwege het departement van marine de meest uit- bt gebreide maatregelen genomen, om ingeval van zoodanige ra oproeping terstond te kunnen voorzien in alles, wat met D de opkomst der zeemilitie in verband staat, waartoe oi overleg is gepleegd met de directie der marine te Wil- ze lemsoord. te Voor bedoelde oproeping is intusschen een koninkljjk 1Ti besluit vereiseht. Zjj kan derhalve niet geschieden vanwege he den minister van marine en H. M. de Koningin heeft tot w< heden geen termen gevonden de opkomst der zeemilitie te gelasten, ve in De correspondent van de N. R. Ct. te Batavia seint Ui Twee JapanBche hulpkruisers zwerven om Java. in Een Japansche torpedoflottielje bevindt zich ten noorden dat van Borneo. Onze zeemacht kruist langs de westeljjke stranden van lev den archipel. (vc flin „Onze Tuin." vai De Vereeniging »Onze Tuin," die zich ten doel stelt ii het beschermen van onechte kinderenen zoo veel mogeljjk t| V" tracht hun ongehuwde moeders te behoeden voor verdere afdwaling, heeft een boekje uitgegeven. Daarin worden eerst eenige voorbeelden gegeven van het werken der vereeniging en de redenen uiteengezet, waarom »Onze .,11,, Tuin" meende zoo te moeten handelen. Verder handelt \het boekje over het wetsontwerp-Loeff, waarvan gezegd jj00 wordtgdat dit ontwerp, ongewijzigd, geen toepassing kan je(j( vinden. Ook wordt aangegeven hoe de vereeniging van beti meaning is dat het ontwerp gewjjzigd moet worden. !adi l>e Arbeidswet. jj11- Verschenen is het uit 104 bladzijden bestaande voor- iloopig verslag der Tweede Kamer over de Arbeidswet. - zen, Met de vrij algemeene ingenomenheid waarmede, zij niethet ook niet van alle zjjden in geljjke mate, het wetS' 2 neiiontwerp werd begroet, verklaarden sommige leden niet te Zikunnen instemmen. Noch de inhoud, welke in de meeste koolopzichten bjj hunne wenschen ten achter blijft, noch de techniek konden hen bevredigen. Dezelfde leden zochten in dit ontwerp tevergeefs naar specifiek Christelijke be- ginsden, waartegen werd opgemerkt dat geheel het ont werp, ook bljjkena de memorie van toelichting, op Chris- telijken grondslag rust. De leden, die dit tegenover do geopperde grioveu aanvoerden, achtten het wetsvoorstel een verdienstelijk werk, welks groote beteekenisniet mag worden onderschat. Zij brachten der Regeering daarvoor warme hulde on sommigen rekenden het den minister van Binnenlandsehe Zaken als een groote verdienste toe, dat hij zich tol het thans bereikbare beeft weten te beperken. Een derde groep achtte dezen lot te hoog geetemd, maar verkluarde, bjj gebleken ernstig streven der Regeering, om aan bnnne bezwaren tegemoet te komen, zich bereid tot de totstand koming van dit ontwerp te willen medewerken. Bij de bespreking der artikelen oordeelden sommigen, dat de vakscholen niet moesten vallen onder de bepalingen dezer wet. Naast de uitsluiting van de bedrjjveu van land tuin en boschbouw en veehonderjj, werd ook betreurd de uitsluiting van den mijnarbeid, zoomede van de militaire bakkergen en de Topografische Inrichting. Gevraagd werd, waarom niet wordt gezegd, wat de wet onder skinderen" verstaat, waarin men een leemte zag. Verscheidene leden waren van meening, dat de re geering de bescherming had behooien nit te strekken tot allen, die hun achttiende jaar nog niet voleind hebben. Zjj zouden den maximalen arbeidsdag voor kinderen van 12 tot 14 jaar op b v. 8 uren willen bepalen. Bij de üfdeeling «Zondagsrust" stonden tegenover ver scheidene ledon, die met het standpunt der regesring medegingen, verschillende anderen, die het afkeurden. De regeering had, meenden deze laatsten, tweeërlei kannen doen óf eenvoudig, in afwachting van de toegezegde herziening van de Zondagswet, de bepaliug over de Zon dagsrust van de bestaande Arbeidswet behouden en die alleen ia zooverre wijzigen als noodig is om ze van toe passing te doen zjjn op alle inrichtingen, welke naar het tegenwoordig ontwerp onder de begrippen »fabnek" en werkplaats" vallen, óf, wat meer instemming vond, met betrekking tot de Zondagsrust, onafhankelgk van de Zondagswet, al die bepalingen opnemen, welke nood zakelijk worden geacht tot bescherming van deu arbeid nair den grondslag van het ontwerp. Nu scheen het standpunt der regeering dezen leden al zeer weinig prm- cipiëel. Het wekte bevreemding, dat de minister niet in grove ljjneu heeft aangegeven de richting waarin zich zal be wegen de algeheele herziening van het toezicht. Nu men te dien aanzien geheel in het duister verkeert, werden verschillende wenken gegeven en wenschen genit. Na verschillende opmerkingen over de arbeidsljjsten en arbeidskaarten, werd ten slotte bjj de bespreking der strafbepalingen, door sommige leden leedwezen betuigd over de zinsnede in de Memorie van Toelichting, blij kens welke de regeering zou meenen, dat, zoolang bjj de eventueele veroordteling het bedrag der geldboete naar verhouding tot de grootte der door de overtreding te maken winst onbeteekenend is, deze niet zal weerhouden van bet overtreden der wet. Andere leden verdedigden eohter deze zinsnede, terwjjl verscheidene leden het maxi mum van f 75 te Lag, anderen het te hoog achtten. Landbouwkundig Bureau voor Nederland. In opdracht van het Kali-8yndikaal te Leopoldshall-Stass- furt is te Utrecht opgericht een Landbouwkundig Bureau voor Nederland. Het streven is om bet gebinik van kunstmest in 't algemeen en dat van kali-kunstmest ia 't bjjzonder te helpen bevorderen door bet nemen van bemestingsproeven, het gratis verspreiden van geschriften, handelende over 't gebruik van kunstmest, het houdeu van voordrachten, het gratis geven van inlichtingen, enz. Ofschoon in Nederland reeds aanzienlijke hoeveelheden kunstmeststoffen en daaronder heel wat kali-meststoffen gebruikt worden, zjjn er toch nog streken, meent het bureau, waar men van aanwending van kunstmest in 't algemeen, van kali in 't bgzonder, niets wil weten. Dit geldt van enkele uitgestrekte gedeelten van onze zand en veengronden, bodemsoorten, waar de aanwending van kali-mest zoo hoogst noodzakeljjk is voor 't verkrjjgeu van gaedo oogsten. Voorts wordt gewezen op die uit gestrekte vlakten, woeste gronden, welke voor ontginning geschikt zjjneen grondverbetering, die echter zonder gebrnik van kali-mest moeilijk is door te voeren. Zeer gering is ook het knnstmestgebruik in ooft- en groentebouw. Naast de rjjksland- en tuinbouwleeraren, land- en tuin bouwkundigen, land- en tuinbouwonderwjjzers hoopt het bureau vooral in genoemde streken een nuttig arbeidsveld te vinden. Ten slotte verklaart het bureau zich in geen enkel op zicht te zullen bezig houden met den handel in kunst meststoffen het wil uitsluitend kennis helpen verspreiden omtrent hun gebruik. 11e aanvaring van de Velser spoorbrug. Het heeft vjjf nut geduurd eer de »Dolpbjjn" uit haar benarden toestand bjj de Velser spoorbrug verlost was Daarvoor moesten sleepbooten nit Amsterdam aanrukktD die het te half elf gedaan kregen, de boot los te trekken ln het ingedrukte gedeelte der boot zat eene dame van IJmniden, die slechts door de oplettendheid van den kapitein aan het groote gevaar ontsnapte, een groot stuk jjzer op het hoofd te krijgen. Zij werd uit de kajuit naar boven getrokken eo kon toen met een laddertje op de brng komen Het staat zoo goed als vast, dat de boot geen schnld heeft aan het gebeurde, doch dat het signaal op veilig stond en dus de fl. IJ. Spoor de schade zal hebben te dragen, die zoowel aan brng als boot nog al belangrjjk zjjn. Van de brug is het rasterwerk aan de onderzjjde totaal inge drukt en de toestand is nog zoo, dat slechts zeer voor zichtig door de treinen wordt gereden, waardoor veel oponthoud ontstaat. Een passagier der »Dolpbjjn" meldt nog bet volgendeDe schok was zóó hevig, dat alles in de kajuit overhoop ging. De passagiers vielen over elkaar heen en de Btukken hout van de kap vlogen hun om de ooren. De schrik was hevig, doch door de kalmte van den kapitein, die zelf uit den stnurstoel was geslagen, was men spoedig gekalmeerd, daar hjj spoedig kwam mede- deelen dat de boot van onderen niets mankeerde. Wel was door de Bchok de machine verzet, doch dit leverde geen gevaar op. Het ergste was, dat het pikke duister boven belette uit te zien. Zeer wordt geprezen de hnlp door den stationschef en zijn personeel verleend, om op de spoorbrug te komen. Dit personeel is in de Ijzige koude op de brng tot één uur bezig geweest. Het Witte Kruis. Te Blokker is, zooals onlangs gemeld, eene afdeeling van Het Witte Kruis opgericht. Van de 80 leden zjjn slechts 10 Katholieken, hoofdzakelijk omdat dezen in strooibiljetten waren aangemaand geen lid dezer Vereeni ging te worden, aangezien er reeds eene dergelijke stichting bestaat, namelgk de St-Elisabeths Vereeniging. Te Westwoud heeft zich hetzelfde feit voorgedaan, en ig geen enkel Katholiek lid geworden. Te Wognum echter hebben" de Katholieke arts en de pastoor beiden gejjverd voor het totstandkomen eener Witte-Krnis-afdeeling, en met gunstig gevolg. De dienst in de Remonstrantscbe Kerk zal a.s. Zondag door ds. Feith worden waargenomen. Onze vogels en de kou. Wie pikt er tegen 't vensterglas, Alsof het roept„doe open Als 't eens die kleine vogel was, Die 'k op de plaats zag loopen Och ja! daar is hij, kond en stram, Ochdat ik nu mjjn boterham Maar niet had cpgegeten Of had ik nu die kruimpjes maar, Die moeder weg moest vegen Dan was 't arme diertje klaar, En ik stond niet verlegen. Door den heer W. O. A. Ridderhof, leeraar M. O. Tee kenen to Leideu, is bij A. W. Segboer te 's Gravenhage uitgegeven de voordracht door hem te Leiden en Arnhem gehonden overKunst naar gezond Verstand. Hjj hoopt hierdoor iets tot algemeene ontwikkeling van ben, die over Kunst misschien weinig nadachten, bjj te dragen. Ook kan het doorlozen van dit werkje aansporen om bjj het inkoopea van kunstvoorwerpen eens te letten op de eischeo, waaraan dergeljjke kunstprodnetsu moeten voldoeD. Deze eerste uitgave zal waarschijnljjk door meerderen worden gevolgd, die elk op zichzelf eon geheel vormen en met elkaar een serie zullen nitmaken. In de serie «Hyg ënische Vlugschriften" uitgave van den Amiterdamschen uitgever F. van Rossen is thans een nieuw deeltje verschenen, getiteld »De Gezond heid der Vrouw». Eenvoudig en zonder omhaal wordt hierin allerlei meegedeeld, wat uiterst nuttig is voor ouders, die zioh in het bezit van dochters mogen ver hengen. Wij galooven, dat de lectuur van dit boekske velen tot voordeel kan zjjn. B|j W. E, J. Tjeenk Willink te Zwolle is vorschenen de Nederlandsche Tuinbouw almanak voor 1905, samen gesteld door dr. J. Th. Cattie, diiec'enr a/d Rjjks-Tuin- bonwschool te Wageningen, B. A. Plemper van Balen, leeraar aan dezelfde school en O. H. Claassen, Rjjks- Tuinbonwleeraar voor Znid-Holland te Boskoop. De almanak bavat o. a. eene bespreking van verschillende werkzaamheden in alle maanden op 't gebied van bloemen en bollenkweekerjj een bespreking van de ziekten van planten en hare bestrijding, als ook eene korte aanwijzing voor de bestrgding van ds meest schadelijke insecten. Voorts een beknopte beschrijving van de middelpunten kweekerjj, warmoezer|j en vruchtenteelt. Allerzielen. Naar de N. Arnh. Ct. uit betrouwbare bron verneemt heeft de burgemeester van Arnhem, hoofd der politie, in beleefde termen aan de schouwbnrgcommissie in overwe ging g6geven om «Allerzielen" hetn ienwe tooneelstuk van Heyermans, in den Arnhemshen schouwburg niet te doen opvoeren. Men verzekert het blad dat de schouwbargcommitsie nog geon onderhandelingen over de opvoering van het stuk had aangeknoopt. Amsterdam 4 Jan. De prgzen der Aardappelen varen heden als volgt Geldersche blanwen f 2,10 a 2.15, id. gieltjes f2.20 a 2.30, IJpolder jammen f 2.20 a 2.40, Friesche borgers f 1.70 a 1.80 id. bonten f2.a 2.30, id. blanwe f 2.10 a 2.15, Zeeuwsche bouten f 2.15 a 2.25, id. blauwe f 2.20 a 2.30, id. Eigenheimers f 1.50 a 2.10 Zand Thomassen f 3.75 a 4.25, id. eigenheimers f 1.65 a 1.90, Duitsche Hambur gers f3.50 a 3.75, Spuische pooters f0.90 a 1.30. Aanv. 2 ladingen. Amsterdam 4 Jan. Ter veemarkt alhier werden heden aangevoerd 219 vette kalveren le kw. 83 ct., 2o kwal. 78 ct., 3e kwal. 70 ct. per Kgr. 0 graskal- voren 0 a ,25 nuchtere kalveren f 6 a 10, 667 vette varkens, Hollandeche le kw. 38 a 40 ct., 2e en 3e kw. 38 a 39 ct., overzeesche en Geld. le kw. 38 a 40 ct., id. 2e en 3e kw. 36 a 37 ets., 4 schapen. Schiedam 4 Jan. Ruwe Spiritus f 9'/4, moutwjjn willig, Distillateurs f 10.—, Beurscommissie I 9.25, Jene- Y« i 14.Spoeling Oommissief 1.80, Amst. proel f 4 Januari. Groentemai'kt te Broek op Langedijk. wortelen renzenbloemkool roode kool gele witte uien bieten rammenas koolrapen 1.25 a 0.a t> 5.a 4.a 7.— a 4.a 6.a 5.a 1.20 a I.50 1L— 10.— 20 4.25 II.- 7.— 2.50 per 50 K.G. 100 stuks 50 K.G. 1000 stzk. 100

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 6