Pil iiniiiir totaal ail 3 Men No 4 Honderd en zevende jaargang. 1905. ZONDAG 8 JANUARI. Hinderwet. BINNENLAND" BUIT BNLAND. Algemeen Overzicht. Er ia nieuws genoeg in het buiteulandvoor het samen sprokkelen van een Overzicht behoeft dezer dagen geen journalist met de ha. den in het haar te zitten. Nieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. CUE C Deze Courant wordt Bla»d* g-, noiderdag- en liierétgtTOid uitgegeven. Abonnemcntsprjja per 3 maanden voor Alkmaar f ©,80franoo door bat geheele rjjk f 1, 3 Nummers f 9,06. Afzouderlgke nummers 3 ots. Prjjs der gewone advertent! ën i Per regel f 0,16. Groote letters naar plaatsruimte.) Brieven f r a n|o o aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HEB,Ms. COSTER ZOONVoordam C 9. VelefoonnuMaer 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter alijemeene kennis dat zij bij hnu besluit van 5 dezer No 140, on der voorwaarden vergunning hebben verleend aan 11- H F. de Wild, ijzer handelaar aldaar, tot het op richten van een bewaarplaats van ten hoogste ft vaten benzine op het perceel Sectie A No. 987, ge legen aan het Vijvertje No 3. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 6 Jan. 1905. DONATH, Secretaris. Er zijn bitden, die voorspellen, dat door den val van Port Arthur de kansen op het herstel van den vrede gncstiger zijn geworden. Wij betwijfelen het. Wat be kend is gemaakt omtrent de eischen, door de Japanners gesteld, maakt 't uiterst onwaarschijnlijk, dat de wapenen weldra zullen rosten. Niet eer zal Rusland een dergelijke vernedering gedoogen dan wanneer de bittere nood daartoe dwingt, en zóó ver is 't op het oogenblik nog niet. Wat den vrede 'zou kunnen breDg-a zon zjjn één schitterende overwinning van de Rassen, doch naar alle waarschijnlijk heid is men ook daarvan nog ver verwijderd. gaat en welker eigenaar met de kooplustige soldaten van beide legers goede zaken doet. Deze fabriek, is zoowel door Rus8»n als Japanners bij reu stilzwijgende afspraak onzijdig verklaard. De zenawlooze Cbinesscbe werklui arbeiden ongestoord voort, zonder met hunne spleetoogjes te knippen, al vliegen de granaten rakelings over het gebouw heen. Doch al dat nieuws wordt in de schaduw gesteld door deze groote gebeurtenis: de capitulatie van Port Arthur. Niet alleen, dat zij van grooten invloed zal zijn op het verdere verloop van den oorlog in Oost Azië, maar ook andere gevolgen zjjn daarvan te duchten. Deze groote overwinning van de Japanners vindt in heel de wereld weerklank bij het gekleurde ras, tot dusverre als minder waardig beschouwd. Reeds nu, na enkele dagen dat het groote nieuws bekend is, vernoemt men, dat de Chineezen in hunne bladen een toon aanslaan, die vijandiger is dan ooit jegens het blanke ras. Ja zelfs uit Zaid-Afnka wordt geseind, dat de zwarten en grien er den val vac Port Arthnr beschouwen als een zegepraal van de kleurlingen, waarvan het gevolg zal zjjn, dat de bordjes eerlang zullen worden verhangen. Wat moet üat wordeu, indien de afloop van den oorlog eens zoodarj zon zjje, dat de Jap_-ners aan de Rassen de vredes-voorwaarden voorschrijven! Onmogelijk is dit geenszins: Koeropatkine heeftin Mantsjoerjje Blechts enkele ernstige échecs te lijden en Rosland zal machteloos zjjn. 't Is daD ook niet te verwonderen, dat de capitulatie van Port Arthnr te Sc.-Peteisbnrg diepen indruk heeft gemaakt. Toen de conranten Dinsdag met de eerste telegrammen, die de censuur had doorgelaten, aankwamen, bleef het publiek ongeloovig, van oordeel dat het boosaardige ver zinselen nit den vreemde waren. Doch 's avonds ?,es om kwam do officieele bevestiging. Een leger van couranten- jongens holde met extra-t jjdingen door de straten. De menigte ontmkte hun de bladen en overal vormden zich groepen, die jjverig lazen en druk van gedachten wisselden. Alle vermakelijkheden werden terstond afgezegd. Het publiek in de Keizerlijke Opera ontving met aandoening Let bericht van de nationale ramp nit den mond van den regisseur en begaf zich vervolgens huiswaarts. Bij het eerste gerucht van de capitulatie ontstond er ter beurze van St. Petersburg een paniek in de Staatsfondsen. De Czar, die juist op een rondreis was, om afcCheid te nemen van de ten oorlog uitrukkende versterkingen, is jjlings naar de hoofdstad teruggekeerd. De Russische pers betuigt hare bittere teleurstelling onverholen en oprecht. De Nowoje Wremja scürgft: »Rusland is door een donderslag getroffen. Ofschoon sinds eenigen tjjd ieder dezen onvermjjdeljjken slag ver wachtte, wordt het hart van eiken Rus toch verscheurd van smart. In dit oogenblik van vreeseljjke beproeving behoeven wjj troost om de zedelijke kracht te bewaren, die allo groote volkeren noodig hebben, en die kunnen' wij pntten nit datzelfde Port Arthur, dat zich overgaf, maar niet overwonnen was. Het bloed, dat onze broeders hebben vergoten, en hun eindeloos lijden in de verdedi gingswerken van de heldhaftige vesting zijn niet vergeefsch geweest, want gedurende zeven en een halve maand hebben de verdedigers de bloem van het Japarsche leger bezig, gebonden, aldus onschatbare diensten aan Rusland bewg zende, dat zich nu zulke mannen waardig moet betoonen. Port Arthnr is gevallen, maar Rnslunds eer en de roem van da Rnssische wapenen zijn onaangetast De Roess zinspeelt op de tegenwoordige volksbeweging, als zij schrijft iRasiands nationale trots is in het hart getroffen door deze verschrikkelijke nieuwe beproeving van eene mee- doogenloos noodlot, maar de Russen zouden geen groot volk zjjn, als zij zich zelfs maar een oogenblik lieten terneerslaan in deze nre van onheil. Boven alles hebben wg behoefte aan eenheid van gedachten en handelen. Laat de splitBing van de krachten des volks ophouden. Zonder de medewerking van het volk kan de Regeering deze groote nationale ramp niet te boven komen. Wij hebben in 18)2 gezegepraald en we zullen nn overwinnen tot eiken prgs indien wij sterk zjjn door znlk een verbond. Door het ontbreken van dien band, is de tegenwoordige ramp over ons gebracht. Het land moest griegenbeid krjjgen om den tiestand te bespreken en het vertroowen op zich zelf en op de toekomst te herwinnen. Maar laten wij de verdedigers van Port Arthnr toejuichen, die helden zonder vrees of blaam.'* Het blijkt thans, dat Generaal Spinsel, alvorens te be slniten tot de overgave van PortArthur, eerst nog telegrammen heeft gezonden aan den Czar en aan generaal Koeropatkine, waarin hij hun vroeg, of er binnen een maand op hulp viel te rekenen. Na een ontkennend antwoord te hebben ontvanzea, belegde Stössel een krjjgsraad op 31 December, die word bjjgewoond door de hooidufficieren Smyrnoff, B ilachoff, Reiss, Wiren, Fock en Lochinsky. Deze wezen Stössel op de onmogelijkheid de verdediging langer vol te honden, 16 duizend msn waren gewond, of aangetast door scheur buik door ontbering en slechte verzorging waren nog dienstdoende soldaten uitgeput, terwjjl bovendien de voor raad munitie zoo goed als oppebrnikt was. Stössel erkende het nnttelooze van een langer verzet en zond vaandrig Maltchenko naar generaal Nogi met de opdracht deze mede te deelen, dat de Russische bevelhebber bereid was tot capitulatie, op voorwaarde dat aan het Russische garnizoen dan aftocht met militaire eer zou worden toe gestaan. Gedeeltelijk werd deze voorwaarde toegestaan. Toen deze tijding Port Arthnr bereikte, lieten de manschap pen de versterkingen springen, worden de kanonnen ver nield, huizen en schepen deelden in een zelfde lot en daarna werd de stad verlaten. Velen stonden de tranen in de oogen. Nog 15 hoofdofficieren waren met Stössel overgebleven; het aantal invalieden bedroeg 8000 Den laatsten tijd hadden de Russen rjjri met wat zout gegeten, terwjjl hun om de twee dapen het vierde gedeelte van eeu rantsoen vleesch werd vérstrekt. Generaal BaLcboff had vro-ger aan de Japanners geneesmiddelen en ver- bandstoffen gevraagd, maar de belegeraars hadden ze geweigerd. Da laatste week van het beleg bestond de meeat vooruitgeschoven stelling nit twee loopgraven, waar kapitein S doviuff meer dan vijftig aanvallen met succes wisr ui' te slaan. Toen nog over voldoende munitie werd beschikt, liet men de Japanners tot op veertig pas afstands naderen, om dan een geweldig vnnr op hen te openen, dat schrikkelijke verwoestingen onder den vjjand aanrichtte. Dit had de Japanners zoo'n vrees aangejaagd, dat ze later, zoodra ze op veertig pas waren genaderd, de vlucht namen, ook al werd er geen schot gelost, omdat den Russen de munitie ontbrak Zoo groot is het aantal zieken en gewonden, door de Japanners te Port Arthnr gevonden, dat zij er geen raad op weten hen te vervoeren. Slechts een zeer klein gedeelte kan onüergeui acht worden in de hospitalen van Tsji-foe, Shanghai, Tientsin, Weihaiwei en Tsingtan, zoodat dé meeste invalieden te Port Arthur moeten blgven. De Japanners voeren met spoed geneesm ddelen en voedsel aan. Men hoopt door verbeterde gezondheids maatregelen en verpleging duizenden te redden. De zorg voor de duizenden krijgsgevangenen is een lastige en dure zaak. Misschien zal Japan daarom later een regeling treffen om ze naar Rnsiand terng te zenden. Men over weegt dat te Tokio. Omtrent Mantsjoerjje is nog steeds weinig nienws te meiden. De legermachten aan de Sja-ho liggen nn reeds bjjna drie maanden tegenover elkaar, schier on be wengljjk, een toestand zonder wedergade in de krggsgeschiedenis sedert de dager van Frederik den Groote. Op den Nieuw jaarsdag hadden Rnssieche en Japansche officieren een vriendschappelijke ontmoeting met elkaar, onder de witte vlag en brachten den heelen middag gezellig met elkaar door. Eerlang zullen zjj elkander op bevel moeten dooden. Het terrein is o'eral kaal. Geen boschje, geen kreupel hout vertoont zich. Hier en daar een eenzame boom. De bodem is zoo vlak, dat men eikaars troepenbewegingen met het grootste gemak zon knnnen nagaan, wanneer de grond niet hier en daar door diepe kloven en ravjjnen werd ingesneden. De maai schalk Ojama, de generaals Kodama, Foekoe- sjima en Koeroki (weder loopen er gernebten omtrent het overigden van dezen gedachten krjjgsmaD) hebben met bnnne staven bon intrek genomen in Cbineesche woonhuizen. De eigenaars hebben die hnizen voor grof geld verhuurd. Tal van Chineesche boeren komen in 't Japansche kamp hun waren aan den man brengen. De Chineesche ingezetenon, eerst gevlucht, zoeken Dunne dorpen weer op en knoopen met de Japanners goede betrekkingen aan. De Japansche soldaten zjjn warm in 't bont gestoken. Zij gebruiken met goed gevolg groote wachthonden om zich tegen de niet zeldzame overvallen van de Russische vrgwilligere te dekken. Deze wakkere viervoeters vliegen, als er gevaar is, van post tot post en blaffen alarm. Die hon den komen uit het noorden vau Japan en worden te Tokio en Sasebo voor banne diensten op 't oorlogsveld afgericht. 1 uascheu het Russische kamp en *t Japansche ligt een Chineesche fabriek, waarin de arbeid zjjn gang Naar het N. v. N. vernamverwacht de regeering, dat binnenkort bet voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot wjjzigin*' der onderwjjswet bet licht zal zmu. Het zon dan haar voornemen zjjn dit verslag zoo spoedig mogeljjk te beantwoorden, zoodat de Kanoerals zjj in Februari weder bijeenkomton- middelljjk het ontwerp in openbare behandeling zou kun nen nemen. «De Kaaskwestie." Een boekje, aldus getiteld, is veischenen bjj den heer J. H. de Bu sy te Amsterdam, van den beer J. Rinkes Borger. Eerst worden, bjj wjjzi van inleiding, daarin eenige bladzijden gewjjd aan enkele algemeens mededeelingen over kaasnjj verheid en kaashandel. Hier dtingt de scbrjjver vooral aan op een krachtig samenwerken om te waken tegen achteruitgang der kwaliteit van de kaas en tevens om te behond-n en te herstellen den eerljjken naam onzer kaas. Worden die beide belangen verwaarloosd, aldns de schrgver wordt maar roekeloos doorgeleefd in het vertroowen op onden roem en naam, worden de oogen moedwillig gesloten voor de concurrentie die dreigt, dan knnnrn de gevolgen niet nitbljjven, die vóór de nijverheid en den handel vau ingrjjpend nadeel zal,en zijn. Dan bespreekt de beer Rinkes Borger de kaaskwestie, het erns'ige gevaar dat handel ea nijverheid bedreigt, doordien miuderwaardige kaas als goede wordt verkoebt. En grootor is nog dat gevaar nn de concurrentie steeds scherper zal worden. Verwijten te doen aan do betrok- konen in ue kwestie noemt scbjjver doelloos wat te doen staat is samen trachten te herstellen de fout en te be- strjjden de gevolgeD. Reeds is, meent schrijver, de kwestie op een goeden weg. Door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw we>-d een commissie gevormd, dm in staat werd gesteld in den bteede te onderzoeken. Over één pnnt word men het reeds zoo goed als geheel eens. En nn, zegt echt ijver ten slotte, moet het voor de band liggen, dat zjj die iets wiilen doen ter oplossing der kaaskwestie, zich in de eerste plaats vereenigen om aan dat ééoe pnnt uitvoering te geven en daarom adviseert schrijver, om de Regeering te verzoeken een wet in 't leven te roepen, waarbjj a. wordt verboden om kaas te maken, waarin vetbe- standdeelen voorkomen, die niet van melk afkomstig zjjn b, woidt verboden om kaas te maken inden vorm van Gondscho- en Edammerkaas, wanneer niet bet vetgehalte in de droge stot minstens 25 °/0 bedraagt. Uit den Baad der gemeente Broek op Langendyk. Een verzoek van de vereemging vGroenten-Coltour" te Broek op Langendjjk vond in oene Raads mrgadering aldaar steun, namelpk het laten zwemmen van eenden en zwanen in bet gemeente-water zooveel mogeljjk tegen te gaan. Met hot oog op den groentenverbonw besloot de Raad gunstig op dit verzoek te beschikken. Op een adres van de Vereeniging »Het belang der -Jengd om over te gaan tot het beuwen van een nieuwe woning voor het hoofd der openbare lagere school, werd afwjjzend beschikt, voor goede bewoonbaarheid zal echter zorg worden gedragen. De storm. Te Egmond aan Zee. Het is wederom treurig gesteld in Egmond aan Zee. lelkens wordt de catastrophe grooter. Nu is heden morgen het huis van den heer Boelmans ter Spill ingestort. Reeds zoo wat den geheelen nacht hing het bovenden waterspiegel, telkens vloeide in de wildbruisende massa de steunende zandlaag weg, totdat tenslotte het hechte gebouw, dat lang zijn belaagster trotseerde, met /1AvinAOAir,d J 1111 donderend geweld van brokkelend puin en rinkelend glas naar beneden stortte. 't Was juist alsof de zee juichte over hare overwinning, met zulk een woeste en opschuimende golfbeweging nam ze de neervallende overblijfselen mede. Het restaurant „Welgelegen' is ook zoo goed als ondermijnd. Reeds vroeg waren de menschen het roerende goed aan het uitdragen. Met tranen in de oo<*en werden de verschillende tragische gangen afgelegd. Het is dan ook werkelijk verschrikkelijk, zoo zijn have en hebben te zien verslinden. De heer van Schaik, die juist deze week het „Badhotel" gekocht heeft, zat ook niet zonder zorgen. Zijn terras, reeds voor het grootste gedee te vervloeid, is nu tot op een M. van de veranda geslonken. Wij willen hopen, dat hiermede de heer van Schaik het zijne gehad heeftanders

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1