Dit inr bestaat uil 2 UMeu. No. 5. Honderd en zevende jaargang. 1905. VRIJDAG 13 JANUARI. Drankwet. Hinderwet. Amsterdamsche Brieven. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. SCHE COURANT. Deze Courant wordt Dlasd* g-, Doaileids; en Zaterdags void uitgegeten. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door hst gebeele rjjk f 1, 3 Nnmmers f O,OS. Afzonderlijke nummers 3 ets. Velefoonnumer 3. Pry» der gewone advertentlën i Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte.j Brieven f r a njo o aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. OOSTER ZOONVoordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennisdat bjj htm college is ingekomen een verzoekschri t van K. WILMM, kof fiebuishonder aldaar, ter bekoming van vergunning voor den verkoop van sterken drank In het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop voor de beneden gelagkamerde beneden vóór kamer a/d Scbapensteeg, boven vóórkamer a/d Sehapenateeg en de boven vergaderzaal van het perceel Scbapentteeg, v.jjk B no. 12. Bij welk verzoek zijn overgelegd de verklaringen van O. KAIJ en J. COSTER dat zij afstand doen van de te hnnnen name staande vergaaningen, respectievelijk voor bet perceel Geestersingel, wjjk E no. 41 en het perceel Schapensteeg, wjjk B no 12. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen bet verleenen van vergnnning Bchrifieljjk bezwaren bij burgemeester en wethouders in brengen. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 12 Jan. 1905. DONATH, Secretaris. f BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat van heden af gedurende 14 dagen ter inzage zijn gelegd gewjjzigde plat'tegrond- teekeningen van de cacao- en bonbonfabriek aan het Varnebroek, wijk E no. 15, waarvoor vergunning tot oprichting is gevraagd door P. H. Hlngers, aannemer, aldaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, Q. RIPPING, Voorzitter. 11 Jan. 1905. DONATH, Secretaris. i. Amsterdam., 8 Januari. Nu ik voor de eerste maai de peu opneem om den lezers van de Alkmaarsche Courant afdrukken te zenden van indrakken, in onze stad opgedaan, denk ik onwille keurig aan hem, die vóór mij deze taak op zoo waardige wij'.e heeft vervuld en die in den bloei van het leven Werd weggerukt van de zjjde zjjoer gade, uit den kring zjjner vrienden. Eo met weemoed denk ik terng aan den tjjd dat wij, van Groningen en ik, samenwerkten aan hetzelfde blad, waar vele moeilijke dagen werden beleefj, maar waar destijds onder het redactie-personoel, ondanks de minder gunstige omstandigheden, een geest, eene stem ming heersehte die aan geen ander blad te vinden was of ooit zal zijn. De tijd gaat snel voorbjj, vooral voor ons journalisten met onze aan afwisseling zoo rijke betrekking, maar dat neemt niet weg, dat ziende wat is en denkende aan het geen was, wij toch nog nu en dan een óogenblik stilstaan bij die momenten, die tot de aangenaamste in onze loop. baan behooren. En waar van Groningen als 't ware een schakel vormde in den keten, die ons redacteuren niet alleen onderling maar ook met de directie vei bond, daar zal hij in de gedachten van velen onzer nog lang blijven voortleven. Tot de dingen van den dag terngkeerend, wil ik nwe aandacht een oogenblik vragen voor do menwe voordracht van B. en W., in zake de gemeentetram. Voor niet- Amsterdammers zal de toestand wanneer deze voordracht, zooals zij daar ligt, wordt aangenomen, in welk geval zij hoogstwaarschijnlijk 1 April in werking zal treden, zeker niet vorbeteren. Want B. en W. stellen nu voor om op alle ljjnen hot sectie tarief in te voeren en het gevolg zal zijn, dat velen, speciaal vreemdelingen, die het einde van de secties natuurlijk niet weten, dikwgls voor een lnttelen afstand extra zullen moeten betalen. Het tarief zelf is bovendien veel te hoog. Voorgesteld wordt D.l. om het minimam van 7% cent te handhaven niettegenstaande verleden jaar reeds voorspeld is, dat zoo doende het aantal passagiers niet met 30 °/0 zou vermeer deren ais bij electrische beweegkracht werd gehoopt. Die voorspelling is uitgekomen, maar ondanks deze ervaring big ven B en W. op het éénmaal ingenomen standpunt staan en willen een tariet doorvoeren dat voor kleine afstanden veel te dunr is. De directeur van dit gemeentebedrgf is het niet met B. en W. eens en stelt voor het minimum te stellen op 2 secties. Werd dit voorstel aangenomen daD zou men bijvoorbeeld nit elk punt van de stad voor 5 oents naar den Dam kunnen rjjden. De commissie van bjjstund is wel voor dit tariet te vinden en stelde daarom op haar beurt voor een proef er mee ta nemen, doch B. en W. vrrezen, dat het noodige aantal passagiers om het bedrijf rendabel te maken (44 millioen) niet te vinden zal zijn. Na lijkt 44 millioen zeker een verbazend groot getal, maar wanneer men weet, dat er bjj het 7'/2 cent-mini mnm toch nog 35 millioen noodig zijn, zul bjj de zaak geen geld bjj moeten, dan geloof ik dat bjj een 5 cents- tarief het aantal passagiers beiangrjjk zon stijgen. En zal de elactrischa tram het populaire vervoermiddel worden bjj uitnemendheid, dan is het noodig dat de Amsterdam scbe Raad in deze eens een wehiig meer doortastendheid toone, dan in den regel 'ojj deze vroede manneu voorzit. Een uitstekende maatregel mag genoemd worden het voorstel om aan schoolgaande kinderen gelegenheid te geven om 's morgens vóór half negen van de tram gebruik te maken tegen f 0 50 per maand of meermalen per dag, mits vóór half negen 's avonds, voor f 2 per m.and. Waar het aantal scholen in Amsterdam nog steeds niet voorziet in de behoefte, zoodat de kinderen dikwjjls een half nar of verder van de school afwonen, daar zou speciaal in het barre jaargetijde het goedkeuren van dit voorstel een ware uitkomst zjjn Ik mag echter u niet al te lang vermoeien met dit min of meer droge onderwerp en daarom wil ik tot slot voor heden nog even bljjven stilstaan bjj .Allerzielen," het nieuwste tooneelstuk vau lierman Heyermans Jr., dat zeer interessant wordt, al was 't alleen maar door de reclame, die er voor gemaakt wordt, eerst te Arnhem en na weer te 's-Gravenhage, waar de opvoering niet gewenscht wordt, naar aanleiding van don aanstoot, dien het den katholieken zon geven. Do gevolgen van deze reclame zjjn reeds duidelijk merkbaar, want avond aan avond loopt de Hollandsche Schouwburg vol, niettegen staande het stuk op zichzelf volstrekt niet beant oordt aan do eiscben die aan een goed stuk, in het bjjzonder van Heyermans, mogen gesteld worden. Heyermacs heeft het een symboliek spel genoemd, maar te vergeefs heb ik symboliek gezocht en daarentegen volop realistische personen gevonden echte Falkland-typen. Want door oen jonge vrouw van 19 jaar een soort Griekscb kleed aan te trekken, groote Spaansche oorbellen in de ooren te doen en een gele gelaatstint, te geven bereikt men nn dirict maar geen symboliek, ofschoon 't hoognoodig is, dat de toeschouwers onder dezen indruk komeu. Want stel u voor: een jonge moeder van 19 jaar die, zooels lij zelf zegt, jaren onder de dakpannen heeft gezwoegd en gesloofd om in het onderhoud van moeder en broertjes en zusjes te voorzien en nu wijjgeerige beschouwingen houdt over het leven, die, een dag vrij zijnde, op 13- jarigen leeftijd naar buiten ging en de aarde kuste, zie, dat wil er bij mjj moeiljjk in. En dan zjjn er nog zoo veel andere dingen, waarover men valt en die 't onbe- grjjpeljjk doen zjjn, dat zulk een scherp opmerker als Heyermans zulke fouten heeft kannen maken Denkt u een pastoor, die eene jonge vronw in barensnood in zijne pastorie opneemt en er heelemaal niet aan deukt om het kind, dat in zijne woning wordt goboren, te doopen. En welke pastoor zou znlk een vrouw huisvesten in zjjn eigen slaapkamer I Ligt het niet voor de hand, dat hjj haar, gesteld het geval deed zich voor, zou laten overbrengen naar de kamer van zijne huishoudster, vooral hier waar deze zulk een goedig persoontje bljjkt. Zjo is er meer, ja het stuk loopt over van dergelijke niet juist geziene, of misschien wel expresselijk niet juist weergegeven kleinigheden en volgens mjjn bescheiden meaning zon .Allerzielen", ondanks de snblieme taal, dan ook den- zolfden vroegtjjdigen dood hebben gevonden als .het Pantser", waaneer niet genoemde reclame het stuk eene belangrijkheid in veler oogen had gegeven, die er anders zeker niet in ware te vinden geweest. De Engelschen hellen ertoe over om zich in Zaid- Afrika weder aan een nieuwe ouhandigheid schuldig te maken. Hoewel het land nog steeds kwijnende is en zich nog geenszins heelt hersteld van de slagen, daaraan tjjdens den oorlog toegebracht, wordt er in ernst over gedacht armlastige kinderen uit de groo e Engelsche steden naar Transvaal en de Oranje-rivier-kolonio te zenden. Lord Milner heeft zich ten vorigen jare reeds ingenomen ver klaard met het plan; hg wachtte slechts op een gesohikten tijd dus schreef hij om do zaak voor te leggen aan de betrokken Wetgevende Raden, Eenige maanden hoorde men er toen niet meer van, totdat nu het boil- looze voornemen weer opnieuw is opgerakeld door Lord Argyll in de Times, terwjjl dit invloedrijke blad mede daarvoor pleit. De bedoeling is, dat de gemeenten in Engeland in de kosten een som znllen bijdragen, geljjk aan die, welke zjj thans voor de armlastige kinderen uitgeven, en dat de rest van de booge kosten zal worden bjjgepast door de gouvernementen van Transvaal en Oranje-rivier-kolonie. Derhalve zoaden de belasting-schuldigen van de beide voormalige republieken hot vestigen van paupers moeten aanmoedigen ten koste van financiösle offers. Zoo oppervlakkig zou men zeggen, dat als men in En geland de zaak nog eens goed bekijkt men wel niet zal overgaantot zulk een bittere onrechtvaardigheid. Men zon zich aldus deorljjk vergissen, want er zjjn verschil lende factoren, die erop wjjzen, dat het plan weldeg*ljjk heel veel kans van slagen heeft. Zooals door de Zuid- Afrikaansche Post in haar jongste nummer is opgemerkt het gevaar schuilt in mogelijke voornemens om de zaak door to drjjven in den vorm van bezigheden. Er kan zich b.v. een associatie of maatschappij in Zuid-Afrika constitueeren, eene dochter-schepping van de bevoorrechte stads- of graafsohapsraden of wel van financiers, aan wie grond en gebouwen, leermiddelen en werktuigen en even tueel .garantie" zal worden geschonken voor het doel om Zuid-Afrika van jeugdige Britten te voorzien. Het plan toch heeft de strekking om de nieuwe kolonies te verengelschen en voor dit doel is de tegenwoordige tus- schenregeering altijd bereid haar tijdelijke autoriteit te gebruiken, of, juister gezegd, te misbruiken, en kolonialen grond en koloniaal geld besohikbaar te stellen. De Volks organisaties in de O.-R-K en Transvaal znllen dan ook verstandig doen door tijdig, vóór dat het kwaad ge brouwen is, te protesteerea tegen de overbrenging van de Engelsche pauper-bevolking, dio ook nog tot een aan- zienljjke hoogte van misdadigen aanleg is. De heer Argyll schetst de wenschelgkheid van overbrenging der armen huizen door den uitroep»de meisjes-kinderen znllen leeren de Transvaal lief te hebben als bnn eigen land en zij znllen er opgroeien om de vrouwen te worden van Britsobe kolonisten." Over de vraag of de Transvaal nu al of niet behoefte heeft aan meer liefde van de panpers en aan zorg van de graafschapsraden, behoeft hier niet geredeneerd te wordeu. Het is klaar als de drg, dat de Boeren recht hebben om te eisehen dat maatregelen, als hier besproken, die fiaanciëele oflhrs vragen en soeiologische gevaren moeten of knunen met zioh brengen, niet in beraad znllen worden genomen vóórdat zelfbestuur is ingesteld. Werkelijk, men moet de handen in elkaar slaan van verbazing, dat er inderdaad ernstig aan gedacht wordt, Zuid-Afnka op te schepen met armlastigen uit Europa, Het heeft er daarvan zelf reeds meer dan genoeg. Ia do Kaipkolonie is de toestaod op het oogenblik aldus, dat de Rrgeering zich verplicht heeft gezien over te gaan tot de uitvoering van zoogenaamde relief works waarbjj wnrkeloozen f 2.10 per dag kunnen verdienen, wat in Zuid-Afrika te weinig is om ervan te leven en te veel om te steiven. Niettemin is t in de laatste weken al voorgekomen, dat te Kaapstad menechen op straat zijn gevonden, do - honger omgekomes. Tal van En gelschen loepen er ook werkloos rond en zjj, die maar even kunnen, nemen do eerste de beste boot naar Europa, met een vloek op de lippen aan bet adres van het land, waar tegenwoordig zooveel armoede wordt geleden. Port Arthur vóór, Port Arthur na. Over de machtige legers aan de Sha-ho wordt bjjna geen enkel woord ge rept kolommen en kolommen worden nog steeds ge vuld met mededeolingen over hetgeen te Port Arthnr geschiedde en daar thans pleats vindt. Een speciale correspondent van The Standard bescbrjjft den uittocht van bet Port Arthur-garnizoen. Hieraan is bet volgende ontleend Vgfduizend krijgsgevang'aen verlieten den 7den Janu ari de vesting en marcheerden naar het strand van de Duifjesbaai, waar zjj in het Shanlingtsoe-stat on op den trein naar Dilny weiden gezet. Het was een ontroerend schouwspel, bet uittrekken der laatsten van een dapper garnizoaD, dat de gevolgen eener nederlaag aanvaardde. Een gare westen wind, die stofwolken over de naakte vlakte joeg, scheen de treurigheid van bet geheel nog te vermeerderen. De soldaten marcheerden in detachementen, elk van een paar honderd man. Voorop reden drie rjj- tuigen, door paarden getrokkendaarin werden enkele zieke en zwakke offic ereu vervoerd, die gevangenschap met hanne mannen boven vrjjheid ten koste van hnn parool hadden verkozen. Dan volgde een klein escorte Japanneis, de geweren over den schouder en dan een onbescbrjjtoljjK verwarde troep mannen, zich voortslee- pende, moe en uitgeput. Het was moeilijk te gelooveu dat dit inderdaad de belien waren, die het zwaarste be leg van deze nieuwe tijden hadden d 'Orgemaakt. Zjj droegen geen wapens, en hnn uniformen, vuil geworden als zg waren door het langdurig dragen in smerige loop graven, deden hen eerder op troepen roovers, dan op soldaten gelijken. Hun gezichteD, waarop stof en vuil vastgebakken zaten, en die half verborgen waren onder matsen van schapenvel, waren door het ljjlen en de ontbering doorgroef J met diepe lijnen. Aan het hoofd van elke sectie gingen de officieren, opvallend in hnn lange grjjze jassen met hun zwaard omgord, gelijk dit onder de ridderijjke voorwa ird-n der Japanners werd toegestaan. Daar waren reuzen onder, met de fierheid van soldaten wien de overw nning was ontzegd, doch wier eer niet verloren was. Soms trachtten zij door een wenk of een woord hun mannen in hot gelid te brengen, bljjkbaar pogend om zich voor hun overwinnaars zoo goed moge- Ijjk voor te doen. Maar hun commando's werkten weinig uit. De soldaten waren te zeer uitgeput om zich nog over hnn houding te bekommeren. Achterblijvers sloten zieh bij de detachementen aan, sommgen knabbelend op Japansche legerbeschniten, anderen trachtend te praten met hun bewakers, van wie enkelen zoo vriendeljjk wa ren de schamele bagage der gevangenen te dragen. Langs den weg nabjj het station hadden zich vele Japansche sol daten verzameld, die een niet meer dan natuurlijke nieuwsgierigheid toonden. Zg groetten steeds eerbiedig de Russische officieren en enkelen boden bier en ciga- retten aan hun vrienden, de vjjanden, aaD. U.t een naburig hospitaal werden enkele gewonde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1