No. 14. Monderd en zevende jaargang, 1905. ZONDAG 29 JANUARI. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. ALkMAARSCHE COURANT. Doze Courant wordt DUs dn g-, Dsidtfdxg- en Stterd«|»voBd uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaas f 0,801 franco door hot geheele rgk f 1, 3 Nummers ff 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer 3. Prys der gewone advertentlën t Per regel f 0,16. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Vr|)dag. Te midden van het knallen der geweerschoten, gericht op een ongewapende menigte, de jammerkieten van ge wonden en naar kerkers geslenrden, te midden van het gedreun der botsing tusschen de verweermiddelen van den autocraat en de wanhoopsbedrgven van een verbit terde menigte, is er ternauwernood gelegenheid geweest zich met de gedachten te verplaatsen naar het oorlogs terrein in Mantsjoerge, waar nog steeds de beide machtige legers vau Rnsland en Japan tegenover elkander liggen als bassende wachthonden op slechts door een klein slootje gescheiden boereu-srven. De troebelen te St. Petersburg zgn een prachtige troef in het spel der Japauners. Zoo mooi, dat men in Rnsland alles doet om haar te overtroeven. Een aantal prefecten en gonvernenrs hebben gemeend daarvoor het middel te hebben gevonden door het aanslaan van proclamaties, waarin gezegd wordt, dat de onlusten r.ijn veroorzaakt door de Japanners en hunne bondgenooten in Europa. Zoo is b.v. te Moskon allerwegen een mededeeling aan geplakt, waarin betoogd wordt, dat Engelsch Ross sehe agents-provocateurs, gesteund met Japansch ea Engelsch geld, de beroeringen te St. Petersburg, Liban Sabastopol en zelfs in Westfalen hebben uitgelokt, ten einde het ver trek van de Rnssische vloten te verhinderen. En hoewel de eonclnsie genoeg voor de hand ligt wordt deze er toch nog bg gezet, namelyk »Het Rnssische volk is dus gewaarschuwd, dat alle bgstand, veri-end aan de stoke branden binnenslands gelgk staat met aanmoediging van hoogverraad. Japanners te Pargs pochen er openlgk op, dat zg de beroerten in Rnsland hebben aangestookt.'' In verscheidene andere Rnssische steden prijken de mnren der hnizen met dergelgke voorstellingen. Ons dnnkt, de ambtenaar, die deze vondst heeft gedaan, moet met groote voldoening de drukproef hebben gecor rigeerd, waarin dat mooie idee onder woorden werd ge bracht. Immers, dat zon wel ingang moeten vinden en de revolntiouairen, die taeh ook nog wel ebuige vader landsliefde zullen hebben, veel tammer moeten mak in. Welke Ras zon ervan gediend zgn om het instrument te zgn van een Japanner I IntnsBchen, er is aan deze poging oak een gevaarlgke kant. Het geld voor bet verzet heette immers ook te komen van de zgde der Eagelschen. De Engelsche cansnl heeft zioh dan ook gehaast een bezoek te brengen bg den prefect van Moskou om er zich over te beklageD dat het opgeplakte libel eene ophi'sing tegen de Engel- schen tengevolge moest hebben. Waarop de prefect onmid- dellgk de verzekering heeft gegeven, dat hg alles zon doen om zoo noodig de Eagelschen te Moskon te be schermen. Zoo spelen de Rassen de Japanners nit. Men kan er zeker van zgn, dat de Japauneis 't nog handiger zullen aanleggen en de Rassen tegen de Rassen zelve zallea uitspelen. Met andere woorden zg zullen wel zorgen, dat de Rnssische troepen in Mantsjoerge tot in de puntjes ingelicht worden omtrent hetgeen er thans in het vader land voorvalt. Reeds weet de Qlobe te verzekeren, dat er ernstige mniterg is uitgebroken onder de Rnssische troepen bg Moekden en de Rnssische overheid haar uiter ste best doet om dit te verzwggen. Laat dat o erdreven, misschien zelfs niet waar zijn doch niemand zal kannen ontkennen, dat de voorvallen in Rnsland een zeer slechten invloed znllen hebben op den geest der legerscharen. Voor een deel bestaan zy nit reservisten, die met geweld nit bnnne woningen zgn geslenrd en nn alleen door Ijzeren tocht binnen de perken zgn te honden zy znllen niet te regeeren meer zgn, wanneer zg booren. dut in het eigen land de ongewapmden de mniterg ook hebben aangedurfd. Ea geenszins onwaar- schgnlyk klinkt dan ook het bericht van den Pe ers- burgsoben cori espondent van de Daily Telegraph, volgens hetwelk generaal Koeropatkine in een telegram aan den Czar zon hebben geklaagd, dat zija aanvallend vermogen ernstig is verminderd door den hardnekkigen afkeer van zgn troepen nit de Enropeesohe provincies om tegen den vyand op te rakken, waarbg zg als argnment ge brniken de bewering, dat het 'een zin heeft den oorlog voort te zetten, nn Port Arthnr gevallen is. Uit den aard der zaak is onder deze omstandigheden het terrein vruchtbaar tot het opperen van vooronder stellingen omtrent den levendigen wenscb bg de Rus sische legeering om nn althans van den oorlog buitens lands, desnoods door groote concessies, ontslagen te woruen. Wanneer er geen verandering in den toestand komt zal 't zelfs zoo goed als onmogelyk worden diea met gelgke kracht voort te zetten. Een groot gedeelte der s'akers was werkzaam op de fabrieken en werk plaatsen, welke de benoodigdneden voor leger en vloot leverden. Er zal nog wel voorraad liggen opgeslagen, maar hoe lang of hoe kort zal die voorraad de ontzag- Igke beboette kunnen dekken. Indien daarenboven de stakingakoorts ook het spoorwegpersoneel mocht aan tasten en het verkeer op de Siberische lijn gestremd worden, behoeft men niet te vragen, in welk een hache- lgke positie de legermacht in Mantsjoerge zon geraken. De Japanners begrgpen dan ook zeer goed, dat de gebenrteDi8sen in Rnsland voor hen van het grootste belang zijn. Men volgt ze te Tokio met gespannen aan dacht. Men is daar van gevoelen, dat de autocratie niat in staat Z'l zgn, de hervormingsbeweging te smoren en dat de val der autocratie het einde des oorlogs beteekent. Tegelgkertgd spint Jap in zgn niterste krachten in om 't nn spoedig tot een beslissing te doen komen. Een vyfde leger wordt gevormd en do vloot wordt nog ver sterkt met 15 onderzeesche schepen, waarvan er reeds 10 nit Amerika zyn aangekomen. Ter aanvalling van hst eskader, dat reeds in da baart van Borneo is, zal een kruisers-eskader naar het zuiden vertrekken, terwgl de admiraals Togo en Kamimoera met do slagschepen znllen volgen. In Rusland zelf heerscht thans het ijzeren ré gime met grooter onverzetteljjkheid dan te voren. En 't moet gezegd woiden: zoo op het oog heeft 't succes. De beweging is in de laatste uren inderdaad voor een deel gesmoord. Trepoff mag zich in de handen wrijven. Omtrent de afkomst van dezen generaal wordt gemeld, dat zijn vader de bekende burgemeester van Petersburg, e n vondeling was Op zekeren dag verhaalt men vond een Duitsche arbeider op de trappen van het portaal bg een huis een pasgeboren kind, waar een briefje aan bevestigd was, waarop vermeld stond, dat het orthodox gedoopt was. De man nam het kind tot zich en noemde het naar de plaats, waar hij het ge vonden had „Trepphof." Daarvan werd in het Russisch „Trepoff" gemaakt. De zoon van dezen vondeling is de tegenwoordige „dictator van Petersburg." Naast hem stond aanvankelijk Iwan Alexandrowitsj Foulon als chef der politie. Deze was, na een zeer vlugge en roemrijke carrière gemaakt te hebben in den militairen dienst, van 77 tot'81 adjudant van Alexander 11 en in '86 commandant van het Dünaborg-regiment. In '96 werd hg onder-gouverneur van Warschau, speciaal voor politie-zaken. Sedert midden 1904 was hg chef van politie te Petersburg In den beginne trachtte hij alle ruwheid en grofheid te vermyden, doch de slechte invloed van de bureaucratie miste ook op hem niet zgn uitwerking. Toen in December te Petersburg de studenten-onlusten plaats hadden, maakte hij hieraan een einde met behulp van de Dworniki. Hij richtte toen een formeel bloedbad aan. Sedert dien tijd staat Foulon bekend als een waardig discipel van Yon Plehwe in het onderdrukken van straatbetoogingen. Toch vindt Trepof hem nog veel te zacht en te ge matigd, zoodat hij zich de diensten heeft verzekerd van den beruchten generaal Kleigels. Als stadscommandant van St.-Petersburg verwierf Kleigels een treurige ver maardheid door de stuitende wyze waarop hg de studenten bg demonstratiën placht te bejegenen. Tot belooning kreeg hg het hooge ambt van gouverneur generaal van Kiëf. Trepof heeft hem thans bij zich geroepen. Het heet, dat Kleigels prins Mirski als minister van Binnenlandsche Zaken zal opvolgen. Onder dit bestuur wordt geregeld voortgegaan met het doen van arrestaties, die onder bescherming van de nachtelgke duisternis plaats hebben. Donderdag werden ook zelfs 158 vrouwen in hechtenis gonomen. Volgens de Daily Express worden telkens dames van beschaving en opvoeding uit haar bed gesleurd en naar de gevangenis gebracht. Het niet-hervatten van den arbeid door de stakers wordt nu beschouwd als een misdaad, welke gestraft wordt met het overbrengen van den schuldige onder gewapend escorte naar de streek zijner geboorte. Dat schgnt te helpen, want in ver schillende labrieken zijn de werklieden maar weer aan het werk getogen. Voor hoe lang? Waarschijnlijk heeft de correspondent te St.-Petersbnrg van het Ber liner Tageblatt 't bij het rechte eind, waar hg schrgft „Een beweging als die, welke thans in Petersburg en in geheel Rusland heerscht, kan wel ten koste van vele duizen len mensehenlevens met geweld van wapenen worden onderdrukt, maar geen macht ter wereld is in staat die beweging tegen te houden, die de gemoederen met zoo groote geweldige kracht heeft gegrepen, die naar vryheid, recht en een menschwaardig bestaan doet verlangen". Eigeilijke tooneelen hebben ook plaats gehad na de begrafenis der slachtoffers van Zondag. Wg hebben reeds medegedeeld, dat deze des nachts in alle stilte heeft plaats gehad. Toch lekte dit bedrijf nit. Dnizenden arbeiders hebben zich daarop naar het kerkhof Obnkof begeven om de lgken nit te graven, om deze op plechtige wgze opnieuw ter aarde te bestellen. De troepen werden echter gewaarschuwd en zy verhinderden de uitvoering van dit plan. Doux pays! Uit de provincie komen thans veel alarmeerender berichten dan nit St. Petersburg zelf. Te Liban zon het manne-arsenaal in brand zgn gestoken, waardoor de voorbereidingen voor de uitzending van bet derde eskader ernstige vertraging znllen ondervinden. Voorts is te Moskon, Riga, Reval, Kowno, Saratow enz. herhaaldelgk op de stakers geschoten waardoor velen zonden zgn gedood. Als alt-gd ryst bij ons, na van zooveel ellende melding te hebben gemaaktde vraagEn wat doet de Czar? Om Zarskoje Sdo, waar de Keizer verblyf hondt is een militair cordon getrokken van 15000 man met veel artillerie. Dat zal moeielgk te verbreken zgn. Eu tooh is er eanige kans dat men niet zal weigeren san een tweetal personen doortocht te verleenen. De Pans heeft namelyk twee leden zgner adelslgfwacbt naar St. Peters burg gezonden met een oigenhandigen brief voor Keizer Nicolaas. Pins X, die diep onder den indrnk is van het sedert Zondag in Rnsland voorgevallenewaarvan hy zich om zoo te zeggen van nar tot nar op de hoogte liet honden besloot na een lang onderhond met twee kardi nalen dezen brief aan den Czar te zenden. In dit schryven welke in een zeer vriendelgken bijna vaderlgken toon is gesteld, vraagt Pins X den Keizer verlof hem met een woord van raad te mogen dienen in een nar, dat zoo beslissend kan zyn voor Rnslands lot. De Paus herinnert den Czar aan de woorden van liefde en vrede, dm naar aanleiding der Haagsche Vredesconferentie van St.-Petersbnrg zgn uitgegaan en geeft bem dan in over weging zooveel mogelgk te lnisteren naar den kreet die opstggt, nit, het hart van het Russische volk. Slechts een daad van liefde, besluit Pins X, kan nn het Rnssische volk redden. Loffdgk is die daad, ook al zal zg tot niets leiden. Wat de Czar zal antwoorden? We Jicht zal hg niets zoggen, doch den afgevaardigden een schrijven voorleggen, dat door hem is ontvangen van de Bojewaja Organisatsia d. i. „strydbare organisatie," waarin hem koud wordt gedaandat de revolutionaire party hem ter dood ver oordeeld heeft, ter zake van het misdrgf, dat hg op het volk heeft laten schieten, terwgl dit volk, op zgn woord vertrouwend, argeloos en vredelievend tot hem optrok. Het is dezelfde vereeniging, die het doodvonnis aan Von Plehwe liet voltrekken en destyds den Czar ver wittigde, dat zgn leven veilig was. Zaterdag. De stroom van berichten nit Rnsland hondt nog voort durend aan, doch de klank daarvan doet denken aan bet gerommel vau den donder, als bet ergste van een onweersbui voorby is. Is het onweer weggetrokken of zal 't straks weder met nieuwe hevigheid komen opzetten 1 Afwachten zal de boodsobap zgn. Wat van belang mag genoemd worden is, dat er eiu- delgk iemand gevonden is, die den moed beeft gehad om de verdichtselen, waarin de jongste gebeurtenissen aan den Czar werden kenbaar gemaakt, vaneen te scheu ren en de volle waarheid to o euoaren. De hertog van Leichtenberg heeft zich namelgk naar Zarskoje Selo be geven om den Keizer eeu geheel op waarheid gegrond verslag te brengen van don toestand. Nicolaas Nicolajewi'sj, hertog van Lenchtenbeig, is een Beanharnais n een Romanof tegelgk hg is een afstam meling van den zoon van keizerin Josephine en van de Ozarenfamilie, das verwant aan de dynastie, die nit de revolutie voortkwam, en aan de autocratie tevens. In het Russische leger behoort deze hertog tot de officieren van het bdroemde Preobrajensky-regiment en hg is steeds een der weinige vertrouwden van den Czar geweest. Volgons een berientge/er van het Berliner Tageblatt moet de Keizer na het onderhoud met don hertog geneel buiteD zicb'-elf zgn geweest. Kort daarop volgde het be vel tot invrijheidstelling van enkele gevangenen. Men schgnt den boog niet te veel te willen spannen, om de gemoederen niet nog meer op te winden. Onder de ge/angenen, die met zgn bevrgd, behoort Max m Gorki. De beroemde éthryver kreeg Maandag avond om half negen een telegram te Petersbnrg van een vriend, die te Riga zwaar ziek lag. Dadelgk vertrok Gorki naar Riga. 's Middags van den volgenden dag, was bg in het huis van zgn vriend en schreef brieven, 's Avonds werd het huis door politie omsingeld en cm vyf nor was Goiki gearresteerd. Hoe de toestand te Moskou thans nog is blykt wel zonneklaar uit bet feit, dat in den nacht van Donderdag op Vrgdag grootvorst Sergius met zgn familie onder alle mogelyke voorzorgsmaatregelen voor zgn eigen veiligheid uit bet slot >Sans suuci" naar het Kreml is overgebracht. Duizendtallen soldaten waren noodig om den grootvorst te beveiligen. Voor alle zekerheid woont hg in hst bin nenste gedeelte van bet Kreml. Te Riga heeft de botsing met de troepen geleid tot het doodschieten van 29 mannen en 2 vrouwen en tot het verwouden van 36 mannen. Te Wa schau werden 2 personen gedood en 7 gewond. Dergelgke opgaven komen uit de vooinaamste steden van Rusland banen St. Peters- burg is 't nog overal aan het koken en gisten. Uit deze laatste stad komt nog eeD teekenend benehtde werk lieden zouden zioh daar gaandeweg tegen de studenten keeren, daar zg dezen voor het bloedbad verantwoorde- lgk stellen. In Waaili Ostrof, op het Newsky-p ospeet enz. zgn studenten door arbeiders afgeranseld. De werk lieden zonden zioh terugtrekken van de beweging, en zg die rekenden op du arbeiders om de vrgheidsbeweging door te zetten, zgn bedrogen uitgekomen. Eemge geruststelling wel ook geven een telegram van Koeropatkine, meldende dat bg na hedge go veen ten een drietal versterkte dorpen op de Japanners heeft veroverd. Een groote overwinmug van het Rnssische leger in Oost- Aziö wellicht zju zg wonderen uitwerken, ook op den binnenlandschen toestand I Zoo ver is 't eonter nog lang met: Japanners zgn van een andere gevechtswaardo dan ongewapende arbeiders I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1