I muur Instaat i 2 Maflen No. 16. Honderd en zevende jaargang. 1905. V RIJ D A G 3 FEBRUARI. Drankwet. BUITENLAND. BINNENLAND. Algemeen Overzicht, Gemengde Mededeelingen. Nieuwstijdingen. ALKMAABSCHE COIIBANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en laterdagarond uitgegeven. Abonnementsprjjs per 8 maanden voor Alkmaar ff 0,80franoo door het geheele rjjk ff 1, 3 Nummers ff 0,0«. Alzonderlgke nummers 3 ets. Telefoonnnnner 3. Prfjs der gewone adrertentlën i Per regel ff Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franoo aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij Tib. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bij ban college is ingekomen een verzoekschri t van J. DIK Sr., aldaar, ter beboming van verlof voor de voortzetting na 31 December 1905 van den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in bet aan de straat gelegen winkelvertrek aan het perceel Westerweg, wjjk E, No. 15. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schrifteljjk bezwaren inbrengen bij Burgemeester en Wet houders. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 2 Febr. 1905. DONATÜ, Seoretaris. Een goed berichtde Czar beeft zich bereid verklaard een deputatie van arbeiders te ontvangen. Wel kan men 't bejammeren, dat daartoe eerst wordt overgegaan, nadat dood en verderf is gebracht onder de eigen burgers, doch in ieder geval geldt toch ook hier het .Beter laat dan nooit." En wat ook een gnnstig verschijnsel mag genoemd worden is, dat de Czar hierover geen gras heeft laten groeienre"ds gisteren heeft het onderhoud plaats gehad en wellicht wordt daarvan nog wel het een en ander bekecd, dat wjj nog op een andere plaats in dit nummer kannen vermelden. Zalk een goed bericht mocht er ook werkelijk wel eens komen. Want anders is alles wat nit Rusland wordt gemeld even naargeestig en even somber. Trepof, de dictator, laat zjjn ijzeren hand zwaar rosten op allen, die vrjjbeidsidceëa zjjn toegedaan. Geen wonder, dat 't den Minister van Binnenlaodsche Zaken, vorst Swiato- polk Mirsky, die immers aan de regeering heette te zjjn gekomen voor het toepassen van een politiek van verzoening, te eng is geworden in het dwangbuis, dat thans eiken vrijzinnige sommigen in letterljjfcen en den overigen in fignu ljjken zin wordt arngelegd. De Gzar heeft den Minister op diens verzoek ontheven van zjjn ambt en alsof het pnbiiek met zou snappen de ware beweegreden dit is geschied, zoo wordt er bjj gevoegd, wegens zjjn slechten gezondheidstoes'and. 't Zon overigens niet te verwonderen zjjn, wanneer M rslty's gezondheid geleden had onder de vele teleurstellingen, die zjjn deel zijn geworden. Een merkwaardig staaltje van de manier, waarop Trepoff te werk gaat, weet de Daily Express te melden. Volgens den correspondent van dit blad te St. Petersburg zonden aldaar eenige honderden werklieden, die in de gevangenis waren geworpen, omdat zjj weigerden het werk te hervatten, in vrjjbeid zjjn gesteld nadat zjj echter eerst, op bevel van den dictator, .eene bar- baarsche geeseling" hadden ondergaan. Rasland ligt in Europa 't is misschien niet overbodig daaraan eens even te herinneren. Dat is ook wel noodig, wanneer men leest, hoe beest achtig te Warschau is huisgehouden. Nn heet de rust er hersteld, maar dit is geschied ten koste van 700 dooden en gewonden. En 't is een fraaie rnst de menschen mogen hun huizen niet verlaten en de stad is in een militair kamp herschapen. Het telephonisch ver keer is er ook verbroken trouwens, een telepboon een uitvinding van den nienweren, milderen tjjd, behoort met bjj znlke barbaarsohe verschrikking. De politie-chef te WarBchan verzekert, dat de opstandelingen uniformen en nienw model-revolvers hebbenfeitelijk zonden zjj beter gewapend zijn dan de politie. Driehonderd menschen zjjn in hechtenis genomen wegens plundering en brand stichting; honderd vjjttig wegens oproerigheid, zestig wegens anarchisme. Alle drankwinkels zjjn leeggeplun derd of in brand gestoken. De geest van ontevredenheid zit niet alleen bjj het volk, maar ook de hoogste klassen roepen om verandering. Dit komt treilend uit door een adres van de pro vinciale vergadering van Charkof, aan den Czar gericht, en opgesteld door maarschalken van den adelstand, andere edellieden en Zemstvos-leden, allen nog gekozen onder het bestuur van minister Von Plea we zoodat men mocht verwaonten, dat zjj steunpilaren der autocratie zonden zjjn. Er wordt daarin gewezen op den diep trenrigen toestand, waarin Rusland thans verkeert, »Sire", aldus gaat het adres voort, »uw keiierljjke macht is nog groot en ongeschoktvrees niet dat zjj verminderen zal wanneer gjj wettelgke waarborgen voor vrjjbeid aan nw onderdanen geeft. Bescherm ban persoon en hnn huis tegen administratieve gewelddaden en eigen machtige handelingen. »Sta niet toe, dat het oprechte woord worde verstikt in openbare vergaderingen, op de katheders der universi teiten of in de pers, want in vrjjuit gesproken woorden moeten de gedachten en gevoelens van uw volk opgaan naar uw troon. Sta toe dat al uw onderdanen bidden voor het welzjjn van het vaderland en nw keizerljjk ge zin, elk volgens de voorschriften san zjjn ei ren geloof en zonder aan zjjn geweten geweld aan te doen." En het adres besluit als volgt: »Uwe Mijesteit, bet is niet genoeg wetten te maken. De uitvoering ervan moet gewaarborgd worden, de rechten van het volk moeten gewaarborgd worden. Daarvoor moeten oog en oor ge opend blijven. Eu dit is van geen bureancratisoh stolsel te verwachten. Reeds heeft de bureaucratie het vertrou wen der natie verloren. En geen monarch, hoe groot by ook zjj, kan alles weten, kan handelen voor allen, kan alleen verantwoordeljjk zjjn tegenover God en de natie voor het welzjjn van zjjn vaderland. Stenn niet, Sire, op onverschillige, laksche dienaren, doch stel vertrouwen in de gekozen vertegenwoordigers der natie. Haast n, dezen samen te brengen in een permanente vergadering met wetgevende macht, en met het recht ervoor te waken, dat de wetten niet worden geschonden, de schatkist niet wordt bestolen en dat de milliardeo, samengebracht door de natie, ook tot het welzjjn van de natie word d besteed. Sta toe, dat deze volksvertegenwoordigers met U deelen de verantwoordelijkheid voor den verderen gani? van zaken en voor het beëindigen van den bloedigen strijd in het verre Oosten. »Sire, bouw uit Rusland op een rijk van vrjje badgers met vrjje rechten. Dan zullen in de oogen vau uwe ge boorteland uwe verdiensten groot zjjn en aan nw troon opvolger znlt gjj als erfdeel nalaten een welgeordenden, in vrede zich ontwikkelenden staat, waarover bjj in rust en voorspoed zal mogen regeeren." Waar de ontevredenheid zoo algemeen is, daar mag men met zorg afvragen, wat er in Rusland zal gebeuren, wanneer eens waar bleek, wat de Daily Telegraph m-ldt, namelijk, dat aan generaal Koeropatkme door de Japan Ders een verpletterende nederlaag is toege bracht, zoodat zal moeten worden overgegaan tot een algemeenen terugtocht. Van 2529 Jannari zonden de Rassen in Mantsjoerjje niet minder dan 40,000 man hebben verloren. Mochten deze berichten soms overdreven zjjn, toch s aat wel vast, dat de Rassen nog altijd zjjn aan den verliezenden kant. Immers, de Mikado beef scbrifte- ljjk zjjn dank betaigd aan Oyama's leger »voo. bet ver slaan van den machtigoren vijand" en dat zon niet gebeurd zjjn, wanneer daarvoor geen reden was. Donderdagmorgen. Onze verwachting is uit gekomen: hedenmorgen vonden wij in de ochtendbladen het- volgende telegram nit St-.-Petersburg Da Gzar ontving in den namiddag eenarbeiders-depntatie, bestaande uit 34 werklieden van Petersburgsche fabrieken. Zij waren vergezeld djor den minister van fiaanc.ëo en den gouverneur-generaal Trepof. De arbeiders kwamen langs de keizerlijke spoorlgu te Zarskojé Sélo. Aan het keizerljjk paviljoen wachtten rij tuigen, die hen brachten naar het Alrxandra-paleis, waar de arbeiders in een der zalen gelaten werden. 's Middags te drie unr verscheen do Czar, begeleid door grootvorst Georg Michaelowitsj, minister Frederichs en den paleiscum^andant Hesse. De arbeiders bogen voor den Gzar, die hen aaDS^rak met .Goeden dag, mjjne kinderen!'' De werklieden zeiden: .Wij wenschen Uwer Mijesteit een goede gezoudbeid 1' Daarop richtte de Gzar de volgende toespraak tot de arbeiders »Ik heb u bier ontboden, opdat gjj mjjoe woorden van mg zelf kunt vernemen en hiervan mededeeiing doen aan uwe kamerader. .B-klagenswaardige gebeurtenissen met de trearige on vermijdeljjke gevolgen hebben plaats gehad, omdat gjj u door verraders, vjjanden van ons vaderland, hebt laten verleiden en bedriegen. .Toen zjj u opriepen een smeekschrift over uwe noodrn tot mg te richten, hitsteu zij u op tot opstand tegen mi en mjjne regeering, daar zij u dwongen nwan enrljjken arbeid voor een tijd te verlaten, thans, nu alle oprechte Russen onafgebroken werken moeten om onzen hardnek kigen vjjaod te overwinnen. .Stakingen en opruiende betoogingen leiden de menigte steeds tot ordeverstoringen, die door de aatoriteiten be dwongen zjjn en in de toekomst ook bedwongen zullen worden door militairenwat tot resultaat heeft, dat onschuldigen als offer vallen. .Ik weet, dat het leven van de arbeiders niet licht is Vele dingen moeten georganiseerd en verbeterd worden Doch hebt geduld. Gjj begrjjpt zelf, dat het noodzakelijk is rechtvaardig te zijn tegenover werkgevers, te letten op de verhoudingen in onze industrieën. .Doch mjj uwe nooden kenbaar te maken in den vorm van een opgeruide men gte, dat is een misdaad. In mjjn zorg voor de arbeiders zal ik maatregelen trtffen, al het mogelgke te doen om den toestand van de werklieden te verbeteren, hun langs wetteljjken weg een onderzoek naar hunne eischen te verzekeren. >Ik geloof aan de eerlijke bedoelingen van de arbeiders, aan hun oprechtheid jegens mij, en ik schenk hnn ver giffenis voor hnn wandaad. .Keert terug naar nwen arbeid, vervalt nw plicht met uw kameraden. God belpe u." Nadat de Gzar zjjn toespraak geëindigd had, maakte hjj de opmerking, dat de a beiders den inbond moesten mededeelen aan bun kameraden, en beloofde, dat later de tekst gedrukt gegeven zou worden. Nadat de arbeiders het pileis verlaten haddon, gingen jj naar de kerk waar zij gebeden zeiden, heiligen beelden kasten en gewijde kaarsen noderlegden. Daarop werden zjj in een hms gebracht, dat vroeger een school was, waar hun een lnnch werd aangeboden. Een arbeider dronk onder .Hoera's" van zjjn kameraden op het welzjjn van den Czar. Te half vjjf werd de deputatie in rjjtuigen gebracht naar bet keizerlijke paviljoen en ondernam den terugtocht naar Pe'e'sbnrir. Minis t-eriëele crisis in Hongarjje. De crisis is thans een leitminis er Tisza heelt het ontslag van het geheele Kabinet aangeboden. Een zich uitbreidende staking. Thans is ook in de kolenmjjnen van Opper-Silezië een gedeelte- ljjke staking uitgebroxen. De arbeiders eischen acht- urig'en werktijd en minimnm-loonen, die hooger zjjn dan de tegenwoordige gemiddelde loonen. Naar de Petit Bleu verneemt hebben ook in verschil lende Dnensche steeakolendistriot.n de tnjjn«erkers hot voorbeeld van de stakers in het Ruhrgebied gevolgd en den 8 nrigen werkdag geeisebt met inbegrip van afdaling en opstijging. Deze eisch zou ingewilligd zijn. Ook de Naobtrodter fabrieken hebban ten gevolge van g«brek aan kolen bnn arbeiders, ongeveer 1400 man, tegen den lan Maart moeten ontslaan. Indien de staking binnen een maand geëindigd is, zal dit ontslag worden ingetrokken. Echt scheiding in de Vereenigde Staten. Uit N<-w York wordt gemeld, dat op verzoek van pre sident R) sevelt statistieken san echtscheidingen in de Vereen gde S'aten zijn opgemaakt. Deze wijzen nit dat van 1869 tot. 1901 in deze Staten 700,000 echtscheidin gen voorkwamen en dat voor de komende 36 jaren dat aantal op ongeveer 3 millioen moet worden geraamd. Twee dansende zonderlingen. Een wals- wedstrijd zal eerstdaags te Liverpool worden gehouden tns8cben twee dansmeesters, een uit Londen en een nit Liverpool. Beiden beweri-n, 48 uren achtereen te kunnen walsen en zij zullen trachten zulks te bewjjzen. Met de 6ene danseres na de andere in do armen zullen zij voort durend rondwalsen, etend en drinkeud onderhand, en ni«t ophouden vóór de 48 uren zjjn verstreken of vóór een van beiden er bij neervalt. Als de waarschijnlijke datum voor de wederbjjeonkomat der Tweede Kamer wordt 21 Februari genoemd. Het Weekblad van het Recht meent te weten dat alle op de zaak-<an Diggelen betrekkelijke stokken in handen zijn gesteld van den procureur generaal bjj den Hoogen Raad. Raadsvergadering te Harlngcarspel. In de vergadering werd, na verschillende mededeelin gen en ingekomen stukken voor kennisgeving te hebben aangenomen, besloten tot afstand van een stukje grond van den weg in Dirkshorn voor den boaw van een ma- gazjjn voor de afdeeling van het .Witte Kruis". Den heer Pla tsman, hoofd der school te Waarland op I dezer 25jta als zoodanig in fnnctie, zal eene gratificatie worden aangeboden van f25. Het post en telefoonkantoor te Dirksborn, eigendom der gemeente en tot duBver on derhands aan den brievengaarder verhuurd, zal wederom voor vier jaren op dezelfde voorwaarden in huur worden afgestaan. Tot armvoogd werd herbenoemd de heer W. Zat. Tenslotte werd tegemoet gekomen aan bedenkingen te gen de verordening tot heffing van vergnnningsrecht, terwjjl eiod«ljjk voor de derde mail de biuv- en wo- niDg-verordening de hamer des Voorzit' erB passeerde naar aanleiding van allerlei bezwaren tegi-n de voorgedra gen bepalingen. Slechts aan enkele be lenkingen meende de vergadering te kannen tegemoet komen. Nzar aan leiding van een daartoe strekkend voorstel, door den heer Bjjpost bjj de rondvraag gedaan, zal nogmaals beproefd worden meerdere lokaaltreinen aan de halte Schagerwaard te doen stoppen. (■iecomblneerde vergadering. Door de Naamlooze Landbouw- en Handelsvereeniging «Langedijk en Omstreken", «Groenten-Cultuur" van Broek op Langedijk en «Eendracht" van Oudkarspel, werd Dinsdag j.l. eene gecomb neerde vergadering gehouden, welke bijeenkomst werd bijgewoond door prof. Ritzema Bos, Hoofd van den Phytopathologischen dienst te Amsterdam. Van den Directeur-Generaal van Landbouw was een schrijven ontvangen dat hij verhinderd was de verga dering bij te wonen; dank werd betuigd voor de uit- noodiging. De bijeenkomst werd geleid door den voorzitter der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1