Dit dim bestaat uit 3 Dlaien voor iBfl cursus 1905 -1 Ambachtsschool Ho, 17. Honderd en zevende jaargang. 1905. ZONDAG 5 FEBRUARI. Aangifte van LEERLIIVGUN H. VAN DER HE1J. Gemeenteraad van Alkmaar Hinderwet. Uit een Verslag. BUITENLAND. ALKM A. A.R. Algemeen Overzicht. UkMAAIISCHE COURANT. Deze Oourant wordt g-, Mo 4 e r d b g- rü X*tetd*||*TOid uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A l k m a a a f 0.80 j franco door het geheeie rjjk f 1, 3 Nummers f O,O». Afzonderlijke nummers 3 ets. felefoonnnaaer 3. Prjjg der gewone advertentie* i Per regel t 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. aanvaugeDde APRIL et., op eiken Donderdag, Vrij dag en Zaterdag der maand FEBRUARI, van O tot. 4 uien De leeftijd vau 12 jaren moet zijn bereikt. Onvermogen ten kosteloos, anderen betalen een schoolgeld van f O.—, f 18. f 18.—f 84.-, f 30.of f 36.in het jaar. Leermiddelen en Gereedschap wor den aan allen verstrekt. Nadere inlichtingen geeft de Directeur op Woensdag, 8 Februari 1665, des namidda.s te één uur. Punten van behandeling 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W tot vaststelling van veror deningen voor het stedelijk mnziekkorps en de^tede ljjke muziekschool. (Bijlagen No. 115 van 1904 eu No. 7.) 3. Als voren tot herziening eo opnieuw vaststelling van verordeningen op het heffen en invorderen van een gemeentelijk vergunningsrecht. (Bjjlageu No. 113 van 1904 en No. 9 4. Voorstel van de commissie voor de belastingzaken enz. met betrekking tot de begrooting vaa het bur gerweeshuis, dienst 1905. (Bgiagen No. 116 van 19 4 en N 12.) 5. Voorstel van B en W. tot wijziging van het regle ment voor de burgeravondschool. (Bijlage No. 1.) 6. Als voren tot vaststelling eener verordening tot wering van schoolverzuim. (Bijlage No. 2 7. Als voren tot wijziging der verordening, regelende de samenstelling en inrichting der commissie van toezicht op het lager oi derwijs. (Bijlage N i. 3 8. Voorstel van de commissie ad hoc in zake nitbrei ding van de gemeente-gasfabriek. (Bjjlage No. 4.) 9. Voorstel van B. on W om over te gaan tot het opro-pec van sollicitanten naar de betrekking van directeur van het abattoir. (Bijlage No. 5.) 10. Als voren, tot bet verleenan van subsidie aan de Vereeniging van pluimveehouders »Aves". (Bijlage No. 6 11. Als voren, naar aanleiding van een adres van den heer T. J. Stikkel, om een stukje grond vau de ge meeDte te mogen aankoopen. (Bglage No. 8 12. Als voren, tot het overnemen voor de gemeente van een strookje grond aan den Nieuwlandersingel. (Bijlage No. 10 13. Als vori-n tot vernieuwing van het torenuurwerk van de Groote Kerk. (Bijlage No. II.) 14. Vaststelling van bet 2de snppl. kohier vau den hoofdeljjken omslag, dipnst 19()4 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaak brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algeineeoe kinnig, dit zij bjj hnn besluit van 2 dezer uo. 143 aan P. HONUKJ8, smid aldaar, vergunning hebben veileend tot het oprichten van een smederij in een te bonwen perceel aau de Saaarmanslaau, ho-k Druivenlaan, ten kadaster bekend en sectie C no. 1834. Burgemeester en Wei houders voornoemd, Alkmaar, G RIPPING, Voorzitter. 3 Pebr. 1905. DONATH. Secretaris. «En toen gingen wij over tot een bakerpraatje." Dit meld ik u uit het verslag van de laatste vergadering van de afdeeling «Alkmaar en Omstreken" van den «Ne- derlandsche Bond voor Ziekenverpleging" en het zal wel licht niet euvel genomen worden, dat dit praatje over bakers hier medegedeeld wordt. Vooral u, lezeres, wilt wellicht zoo vriendelijk wezen om het volgende in te zien om zelf dan te beslissen of het niet nuttig is, dat ernstige menschen somtijds zulke praatjes houden. Wat is namelijk het gevalHoe menig maal ziet een dokter niet, dat na de bevalling èn moeder èn kind overgegeven moeten worden aan menschen, die gaarne alles in het werk stellen om beiden te doen groeien en bloeien, maar die helaas niet altijd de ge- wenschte ondervinding en kennis bezitten om te helpen, zooals de dokter dat zoo gaarne had. Nu komt behalve veel andere zaken ook dit ter oore en onder 't oog van de directrice van een gasthuis. Het is voor deze, in dit geval voor zuster Driendijk, in overleg met Heeren Doktoren, dan ook eene opwekking geweest om boven genoemde afdeeling te vragen haar te steunen in het goede denkbeeld om jonge vrouwen, die later als baker willen optreden en ook andere, voor wie het goed is om te weten hoe de behandeling van moeder en kind is, om deze door middel van een cursus dit te leeren. Zij stelt zich voor hierdoor het leed te verzachten voor menige vrouw en aan menig kind aldus vele ziekten te onthouden. Met vreugde heeft de afdeeling haar voorstel aange nomen en op haar beurt vraagt zij aan allen, die belang bij deze zaak hebben, dit belang te begrijpen en te toonen. In de eerste plaats wenscht zij aan de zuster toe, dat velen zich zullen opgeven om te leeren wat zoo hoog noodig is, daarnaast roept zij dan ook deze belang hebbenden op om zich aan te geven voor dit te Alkmaar nog geheel nieuwe. De afdeeling heeft het in het belang van deze zaak geoordeeld om onzen minvermogenden toe te staan gratis den cursus te volgen, opdat dit geen hinderpaal zij op den weg tot verbetering van den gezondheidstoe stand van het bestaande als toekomende geslacht. Zooals reeds op meerdere plaatsen geschiedt, stelt de afdeeling zich voor, dat ook hier de cursus wordt ingericht. Een avond per week gedurende 2 uur wordt theoretisch zoowel als practisch les gegeven, totdat volgens het oordeel van de leidster genoegzame ervaring verkregen is. Dan wordt aan elk die de lessen gevolgd heeft en zich daarvoor opgeeft een examen afgenomen door eene bevoegde commissie, welke samengesteld wordt door de afdeeling. Diploma's worden verstrekt benevens boekjes, waarin voor eiken bakertijd een getuigschrift wordt geschreven door den practiseerenden dokter of de verloskundige. Door deze opeenvolgende getuigschriften blijft het diploma zijne waarde behouden. De afdeeling «Alkmaar en Omstreken" van den N. B. v. Z. roept ten slotte de medewerking in van alle per sonen, die belang stellen in of hebben bij eene goede verzorging van het pasgeboren kind en zijne moeder voor zooverre deze verzorging geschiedt door eene klasse van vrouwen die veel dankbaarheid kunnen oogsten en die wij bakers noemen. De secretaris van de afdeeling. «Alkmaar en Omstreken". Toen ons Donderdagmiddag het bericht bereikte van de Daily Telegraph omtrent den maatregel van den Czar, die zon moeien leiden tot een algeheelen omme keer in het Russische staatsleven, toen hebben we ons een oogenblik afgevraagd, of het poasseeren van dat bericht niet was een pog.ng tot misleiding, het bedrjjf van iemand, die graag een collega in de jaarna- lisüek in den val zon zien loopen. Wjj keken naar onzen kalender 't was 2 Februari Dat gaf eenige gerust stelling. Ware 't 1 April geweest, we zonden het bericht stellig niet hebben geplaatst 1 En na zijn we weer een dag verder. Is 'fc verhaal van de Daily Teleyraph van het genre der April-visschen Is 't van bet Kaliber vab het bericht, waardoor eenmaal zoowat alle redacties van Nederland bjj den nens werden genomen, het bericht, dat laidde: «Naar wij vernemen bestaan plannen bjj den Minister van Jastitie om ver betering te brengen in de positie der onbezoldigde Rijksveldwachters en ban salaris op z'n minst te ver- dnbbelen 't Is moeiljjk daanp een antwoord te geven De voornaamste bladen vermelden het verhaal van de Daily Telegraph met bet noodige voorbehoud, maar geen heelt afdoende reden om 't tegen te spreken. Is 't jaist, dan had de correspondent zeker recht om de door den Giar bevolen maatregelen te vergeljjken met de afkon diging der «Magna Charta1' in Engelaod door Jan Zonder Land in het jaar 1215, het tractaat dat nog steeds den grondslag vormt van bet Engelsche regeeringsstelsel. Ziet de Oekase, zooals zjj den Czar wordt toegedicht, er eenigszins pbantastisch nit, de manier, waarop zjj tot stand kwam, wordt niet minder phintastisch door den zeilden correspondent van de Daily Telegraph beschreven. Men oordeela slechts Maandag das seint bjj kwam de woreldgebeur- ten s tot stand. Het was dien dag de benrt van minister Yerm-ifcff, het hoofd van bet landbrnw-departement, het gewone periodieke rapport nit te brengeD, en deze minister maakte daarvan gebrnik, om met allen eerbied den Ozar onder het oog te brengeD, dat een wijziging in bet Rus sische regeeringssysteem met den dag meer noodzakeljjk werd. «Zonder de hulp van het Russische volk," zoo zoide bjj. «is het voortaan onmogeljjk het land te re- geeren. Troepen mogen orde kannen bewaren, maar «en rijk bestaren kannen zjj niet. De natie verlangt van ganscber harte naar een nauwer verbond tnsschen haar en de monarchie. Zulk een verbond zon slechts de dynastie, zoowel als het volk ten goede komen." De Ozar werd eerst zeer driftig en voegde Yermoloff toe: »U is onbeschaamd", Hjj gelastte hem naar een aangrenzend vertrek te gaan. Na verloop van gernimen tijd riep hij hem terng, vroeg hem of hjj een middel kende tot pacificatie van bet land, en gebood hem ten slotte papier, pen en inkt te nemen en een concept voor een Oekase aan minister Witte op te maken. De minister van landbonw trok zich daarop weder in de andere kamer terng en keerde na negentig inmaten terng met een constitutie in de hand. Hjj las deze voor met een vaste stem. De Czar, die met groote stappen op en neer liep, deed geen enkele vraag, en toeu de voorlezing geBindigd was, nam hij een pen ter hind en teekende de Russische Magna Charta". De correspondent van de Standard h-eft later een gesprek gehad met Yermoloff, die bet bovenstaande in hoofdzaak bevestigde. De Czar sprak herhaaldelijk over de voorvallen vun den 22en Jannari De minister zeide, dat 't onderzoeï daarnaar ook moet loopen over de vraag, of de troepen noodeloos op de betoogers gevuurd en daarmede de bevelen overschreden hebben. Mocht dat blgken, dan moeten, zeide Yermoloff, de schuldige otficieren gestraft worden De Ozar duisterde aandachtig en was zeer getroffen; hjj verklaarde het volkomen met Yermoloff eens te zjjn. Inderdaad zjjn er sedert wel eenige feiteD bekend ge worden, die wjjzen op een zachtere stemming in de hoogste kringen. Zoo is b. v. Maxim Gorki weder in vrjjbeid gesteld. Bovendien wordt officieel bekend gemaakt, dat de Czar bet beslnit van den minister raad heeft goedgekeard om den minister van jastitie op te dragen een wetsontwerp gereed te maken over de civiele en crimineele verautwoordeljjkheid van ambtenaren, in overeenstemming met de in den ministerraad ontwik kelde gezichtspanten, en aan den Rijksraad de onmiddel lijke behandeling van dat wetsontwerp te verzoeken. Voorts gaat de Czar voort met het ontvangen van ver tegenwoordigers van verschillonde groepen werklieden. Vrjjdag werd b.v. audiëntie verleend aan vijf vertegen woordigers van het personeel der Staatsdrnkkerjj. In tegenwoordigheid van den minister v«n financiën en van den bestnnrder der inr'Chting prins Golitzei in formeerde de Czar bjj de werklieden nitvoerig naar den aard van hnn werk en den dnnr van den arbeid. Hfl dankte hen voor hnn tronwe plichtsvervulling en ver zocht hen in zjjn naam bonne kameraden te dinken. Ook stelde hjj een bezoek aan de inrichting in uitzicht. De menschen mochten teu slotte het groote paleis zien en kregen er te eten. Toch mag niet verheeld worden, dat de gemoederen in Rnsland nog geenszins tot rnst zjjn gekomen. De stakingskoorts slaat over van de eene plaats naar de andere en vaak gaan daarmee ongeregeldheden gepaard. Zooals wij reeds zeidenvooral te Warschau is 't heel bar toegegaaD. Een telegram nit deze Btad, dat gegaan is door de handen der censnnr en das de zaken eer zachter dan erger zal voorsteden, meldt: Het aantal der tjjdens de onlusten gedoode personen is zeer hoog en bedraagt volgens opgaoen der dokters 600; dat der gewonden meer dan 1000. De teraardebestelling der gedooden had 's nachts plaats onder militaire bescherming. Veel personen, d;e aan de beweging niet deelnamen, zjjn ook gewond. Een deel der socialisten is van meeniDg, dat de plundering van winkels is geschied door lieden, die daartoe door de politie werden aangezet Ia een oproep aan de werklieden wordt gezegd: «Past op, dat de regeoring hier geen ge bruik van zal maken om onze revolutionaire vla;teont- eeren." De plunderingen hadden bjjna uitsluitend in Rus sische winkels en die van Russische Joden plaats. De Marschalk ifskaj isrraat heeft het meest geleden. Grootvorst Wladimir z et daarentegen in de geheele beweging niets anders dan een anarcbistischcom plot. Ia een onderhoud, dat m't hem gevoerd werd door een correspondent van de As 00 ated P ess" te St. Petersburg, zeide hjj, dat was gebleken, dat velen van de zoogenaamde priesters, die zicb aan bet hoofd der arbeiderB bevonden, slechts agitatoreu, vermomde studenten waren, die de ai beiders geheel en al in hnn macht hadden. Mat bijzondere heftigheid kwam grootvorst Wladimir op tegen de honding van de Amer kaansche en van de Engelsche bladen. Niets is in den vreemde gemeld ove, de officieren, die door de menigte werden aange a len, over de politie beambten, die gedood en gewoud zjjn. Wjj doorleren zei de Rnssisone grootvorst thans, terwjjl die ongelnkkige oorlog woedt, een crisis. Dat is niet te ontkennen. Maar met Gods hnlp zullen we deze bange tjjdeu te boren komen, zoo Js wjj andeie beproe vingen in het verleden hebben weten te dragen. In het binuenland zjjn vele elementen ran tweedracht, maar zóó sl-cbt als men 't wil doen voorkomen, is de toestand toch niet. In de onlusten, te Kieff en andere steden voorgekomen, ziet de grootvorst niets tevolntionairs. En daarna volgde zyne woedende phihppica tegen eene grondwet, die z.i. het einde van Rusland als natie zon bedniden. «Ga maar eens Onder de boeren", zei de grootvorst, «en spreek met hen over het regeeren met kiesrecht. De menschen wnteu niet eens wat regeeren wil zeggen. Zjj kennen hnn keizer, en voor hen is de Czar alles! Toen" ging hjj voort «zjjn hervormingen noodig en da antocratie zal ze invoeren."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1