Pil iomit üBstaat üt 3 Mate voor den cursus 1905 -1906 Ambachtsschool no. 20. Honderd en zevende Jaargang. 1905. ZONDAG 12 FEBRUARI. Aangifte van LEERLI1VGE1V H. VAN DER HEIJ. BUITENLA ND. STADSNIEUWS. BINNENLAND. ALKMAAR. Algemeen Overzicht. Gemengd Nieuws. wkHAAitscm; couiAvr. Deze Oourant wordt Dlaeda g-, Doiicrdag- en laterd agavaad uitgegeven, Abonnementsprjjs per 3 maanden voor Alkmaar ff 0,80franco door het geheele rjjk f 1, 3 Nummers f Ö,OS. Afzonderljjke nummers S ots. Velefoonnuaasaer 3. Prflg der gewone adrertentlëa Per regel ff 0,15. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. aanvangende APRIL e.k., op eiken donderdag, Vrij dag en Katerdag der maand FEBRUARI, van tot 4 uien De leeftijd van 12 jaren moet zijn bereikt. Onvermogenden kosteloos, anderen betaleu een schoolgeld v»d f 6.—, f 12f 18.—, f 24. ff 30.of ff 30.in het jaar. I'SMBST*- leermiddelen en Gereedschap wor den aan allen verstrekt. Nadere inlichtingen geeft de Directeur Wjj willen heden beginnen met eenige bijzonderheden mede te deelen omtrent het reeds kortelijk vermelde ontwerp van den Rnssischen Minister van Pinancidn, waaraan door den Oaar zjjno goed keuring is gehecht. Het blgkt in vier groepen te zijn verdeeld. Den arbeiders zal wetteljjk het recht worden gegeven mede te werken aan de maatregelen tot verbetering van bun loon. Verder zal men genoegen nemen met zekere organisaties. Twee soorten van organisaties worden voor gesteld lo. zieken-kasson nit bijdragen van fabrikanten en arbeiders2o. colleges van fabrikanten en arbei ders, welke gezamenlijk znllen beraadslagen over loon geschillen en andere quiest.es van dezen aard. De Minister wil den arbeidsduur overdag tot 10 uur, 's nachts tot 9 uur verkorten, terwjjl een tijdstip bepiald kan worden tot invoering van den achtnrendag. Den fabri kanten kan verlof gegeven worden te doen werken op feestdagen, mits zjj den arbeiders vier vrjje dagen in de maand waarborgen. Tot beperking van het overwerk moeten, om misbruiken te voorkomen, bjjzondere bepa lingen uitgewerkt worden. Noodzakelijk is de herzieniug der wetteljjke bepalingen betreffende staking en contract- break. Daarbij moet men meent de Minister nitaaan van het West Europeesche denkbeeld, dat elke staking, mits zij niet gepaard gaat met onlusten, een zuiver oeco nomisch karakter heeft eft, behoudens zekere grenzen, de sociale orde niet bedreigt. Ten slotte wordt voorges eld verbetering der geneeskundige hulp voor de arbeiders. Dit alles ziet er zoo op het oog niet onaardig uit, maar toch is daarin met geen mogeljjkheid te vinden, wat op het oogenblik boven aan het verlanglijstje van een groot deel van het Russische volk staat, n.l. medezeggenschap in het bestnur des lands en dns opheffing van de auto oratie van den Czar. Wanneer maar eenmaal het volk iets te zeggen zal hebben over de wetten, waaronder b t moet leven dan zullen vanzelf de begeerde maatschappelijke hervormingen niet uitblijven. En jaist op dit punt scbjjat de Czar onverzettelijk te zjjn. Daaraan is 't toe te schrijven, dat nog steeds niet de rust in Rusland terugkeert en integendeel nn eens hier en dan daar het verzet opnieuw wordt aangewak kerd. In de provincie is 't in dit opzicht het ergst, duch ook te St.-Petersbnrg zelve zijn de normale toestanden nog niet weergekeerd. Een der jongste berichten van daar meldt, dat de onderhandelingen tusschen de directie der Poetilof-fabiiek en de arbeiders tot geen resultaat hebben gevoerd, zoodat de staking opnieow is uitgebroken en de vrees bestaat, dat deze zich ook weer tot undere fabrieken sal nitbreiden. Reeds is weder aan 15 fabrieken met 170 0 arbeiders het werk neergelegd; 50UÜ man van de Poetilof-fabriek trokken gisteren door de stad om hunne kameraden tot staken te bewegen en weer moesten de troepen eraan te pas komen om hen uiteen tedrgven. To Lodz is ook de toestand weer veel erger, de soldaten werden er door de menigte beschoten, zoodat zij vuur gaven en velen dooden en verwondende stad verkeert thans in volslagen oproer. Te tiosnowice moeten bij een nieuwe botsing tusschen de troepen en de stakers weder Vflftig werklieden zjjn gedood; hier werd tot scheten overgegaan nadat de stakers eerst een paar officieren met messen hadden gedood. Hoe dreigend dit alles moge zjjn, toch is het gevaar hiervan weinig bcteekenend in vergeljjking met de o n rustbarende berichten, die nit Azië ko- m e n. Volgens een bericht nit St.-Petersburg aan de Parjjsebe Aurore, dat volstrekt niet onwaarscbjjnljjk klmkt, zon te Irkoetsk, dat gewichtige punt aan den S.benscbtn spoorweg, eene algemeene Btaking zjjn uitgebroken. De telegrasf- en postkantoren zjjn er gesloten. Naar het leger in Maotsjoerjje mag geen enkel particulier bericht meer doorgaan wegens den noodlottigen invloed, dien de mede- deelingen uit Rusland op de troepen hebban geh d. Maar behalve berichten uit het vaderland hebben de troepen heel veel andere diugen noodigeten en dekking voor mensch en dier, munitie en alles wat er voor zulk een groot leger komt kijkeu. Terwijl nu reeds de aanvoer door den Siberischen spoorweg onvoldoende wordt genoemd, daar kan men nagaan, wat het zal worden als bet bedrijf door voortgezette staking of een oproer moest word-m gestaakt 1 En waar het te Irkoetsk van velerlei ontevre den elementen wemelt, daar kan zulk een beweging heel gauw ontstaan. t Is niet in te denken, in welk een bacheljjken toe stand het leger van generaal Koeropatkine dan zou ge- raknn. Reeds nu moeten de soldaten op rantsoen zjjn gesteld 1 Maar niettemin is er ontzagljjk veel noodig. Emig inzicht krijgt men in de hulpeloosheid van het machtige leger door een brief van Lndovic Naodeao, den oorlogscorrespondent van het Parijsohe Journal, die reeds in Januari erop wees, hoeveel moei)jjkbeden 't voor de Ros en opleverde om de paarden van bun rniterjj en artillerie van voeder te voorzien. Gehakt stroo verminderde eiken dag, terwijl er ten Z. van Moekden geeu bos stroo meer te krjjgen was. Uit het Noorden kon men het moeilijk aanvoeren, omdat de afstanden waarlangs dit moet ge schieden steeds grooter worden. In de streek, die Rassen en Japanners bezet houdeo, was niets meer te halen. De kozakken waren dikwjjls niet iu staat han paarden be hoorlijk te voeren, terwjjl de Japanners met hun snelle Australische paarden over e»n overvloed van haver be- scdikten.Z lodoende was bet den Rassen bjjna onmogeljjk de snelle Japansche ruiters in te haleD. Geen wonder, dat men in Rusland bunkert naar het einde van dien onzaligon oorlog. Ter gele genheid van de verjaring van dezen kamp is op verschil- lende plaa.sen van Rusland uiting gegeven aan deze stemming door bet houden van vredesbetoogingen. In do regeeringskriogeu blgft men echter volhouden, dat e"en- tuoele vredesonderhandelingen alleen mogelijk zonden woiden,^ wanneer de Czar daartoe uitdrukkelijk last- gaf en dat, Zjjoe Majesfeit zulks vooreerst- niet voornemens is. Eu in Japan is evenmin omtrent vredesonderh indelingen iets nit de regeeringskringen bekend. De overtuiging bestaat in dat land, dat vrede niet ogeljjk zal zjjn er opnieuw een groote slag nabij Moekden is geleverd. Wanneer daar tegenover elkander zullen komen te staan half uitgeaongerde Rassen en goed-doorvoede Japanners, dan zal de uitslag van zulk een treffen niet twijfelachtig Generaal Gripenberg, die iu den slag bg Sinlepoe commandeerde, zal, zooils men weet, naar Rusland terug- keeren. Uit St.-Petersburg u.eldt men nog dienaangaande, dat Grip-nberg op eigen gezag de aanvallende beweging tegen de Japanners uitvoerde, waarom Koeropatkine wei gerde, hem hulp te verleenen. Diar Gripenberg door zjjn eigenmaobtigneid den RassLcben troepen zware verliezen bad berokkend, vorderde Koeropatkine zijn verwijdering nit het leger, dreigende dat hjj self anders het opperbevel zou neerleggen Te S Peteisbnrg verwacht men, dat Gripenberg bij zjjn terugkomst om zgn eigen gedrag te rechtvaardigen, met zwans beschuldigingen tegen Koeropat kine voor den dag zil komen Voor Koeropatkine kan dit zeer onaangenaam worden, temeer orndit hjj aan het hof tal vau ben jjders en'belageis heelt en de in vloed van zgn ouden tegenstander, Alexejef, daar oog in stilte voort woekert. Sommigen gelooven, dat Koeropatkme's positie zelfs zeer zwak siaat en de correspondent van een Parjjsch blad weot^ al te melden, „uit de besteen meest vertrouw bare bron", dat men in beginsel tot Koeropatkine's terug roeping besloten heeft en wel „uit gezondheidsredenen", djar de generaal aan hersenanemie lgdtl zullen in den nacht van Maandag op Dinsdag a.s. de aansluitingen met het ntenwe station Velsen worden in orde gemaakt en zal Dinsdagmorgen de nieuwe spoorbrug voor 't eerst gebruikt worden. Suikerbieten. In de polders Waaid en Groet zijn nog geen velden voor suikerbieten beschikbaar gesteld Tot zelfs de kleinste landbouwer wacht af de resultaten van den Bond van verbouwers. Uitvoering van het korps „Scherpschutters" te Egnond aan Zee. Men schrjjft ons uit de Egmonden In h-t bötel «Zeezicht" van den heer E. J van Sohaik gaf deze vereeoiging 1.1. Donderdag eene uitvoering voor haie donateurs en donatrices. De zaal was slecht bezet. Op een tweetal tableaux na, was de avond geheel gewjjd aan tooneelspel. Do tableaux: «Hulde van het leger aau H. M en «Op het slagveld" waren heel mooi. Van de tooneelstukjes konden ons 'tbcst bevallen Eigenzinnigheid" en «De gestoorde nach'ust". Deze worden werkelyk goed gespeeld. Alle mndespelenden waren hun rol niet alleen eoed meester, maar beeldden haar ook zeer actistiek uit. Ook do «aankleedingvan het tooneel was goed ver zorgd. Tronwens, daar leent zich het flinke, rnime too neel van de rederjjkerskamer «Kunst zjj ons doel" die het welwillend voor deze uitvoering had afgestaan, uit muntend toe. Vooral trekt de aandacht bet mooie achtergrond- de coratief en niet minder het scherm, dat, als we ons niet vergissen, gisohilderd is door den bekenden schilder H.tcb- coek. Het, stelt een strandgezicht te Egmond aan Zee voor; dit is waailyk alleen een gang naar de'tooneelzaal van den heer van Schaik waard. Blllatein. Aan de vereeoiging tot bevordering der paardenfokkerij te Dordreobt is de bekende hengst Billatein, vroeger ei gendom van de hengstenvereenig ng Hollands Noorder kwartier, voor de som van f950 door de eigenaren, de beeren De Veer, Kaan B<-eebaari overgedaan. lerkelders. Door de vereeniging „Hollands Noorderkwartier" zjjn 8 premies f25 uitgeloofd voor bekroning van ierkelders, gebouwd iu 1904. Voor mededinging naar die premies' zyn 17 kelders opgegeven. Het bestnur zal rondgaan en zoo noodig de premies bij loting toewgzen, als meer dan 8 kelders aau de gestelde eischen voldoen. Voor kelders gebouwd in 19d5 zjjn ook 8 prmn es it f 25 uitgeloofd. Den drieling. Te Zijpe heeft dezer dagen een twee-jarige koe van den landman J. Portegjjs drie levende kalveren ter wereld gebracht, een groote zeldzaamheid. Spoorbrug te Velsen. De correspondent van het Handelsblad te Beverwjjk meldt Naar mjj uit vertrouwbare bron wordt medegedeeld Opening van de Pluimvee tentoonstelling van „Aves." Gisterenmorgen ten 12 uro had in de groote zaal van de Harmonie in tegenwoordigheid van eenige autoritei ten en andere genoodigden, de opening plaat van de 2de tentoonstelling van Pluimvee, door de Ver. Aves" georganiseerd. Onder de aanwezigen merkten wij op den secretaris der gemeente Alkmaar, den heer C. D. Donath een deputat e van de afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, een afgevaardigde van de vereeniging „Alcmaria en eenige anderen De Voorzitter de heer A. Nuyens, begon zjjn openings rede met den aanwezigen namens de Ver. dank te zeggen voor de eer haar bewezen, door gevolg te hebben gegeven aan haar uitnoodiging om bij de opening dezer tentoonstelling tegenwoordig te willen zijn. Deze was wel niet de eerste tentoonstelling door „Aves" gehouden, maar wel de eerste w araan een officieele opening was verbonden. Bij de onzekerheid waarin het Bestuur verkeerd of een tentoonstelling als deze in Alkmaar zou kunnen slagen, durfie het niemand uit te noodigen, daar het vreesde de geïnvi- teerden getuigen te doen zjjn van een échec. Gelukkig was het geen échec en daardoor had men moed en zelfver trouwen gekregen om nu een stap verder te gaa en een ruimer terrein voor de inzendingen open te stellen. En dat ook deze tentoonstelling goed is geslaagd en in elk opzicht de eerste overtreft, hoopte spreker den genoodigden te mogen aantoonen Spreker hoopte ook dat de - enoodigden door hun opkomst een blijk vaa belangstelling hadden willen geven aan de Vereeni ging die, hoe .jong ook, dit zeker wel verdiende zoo wel om het doel dat zij nastreeft, als het nut en voor deel, dat uit haar werken voor Alkmaar en Omstreken kan voortvloeien. liet doel, zoo vervolgde spreker, is geen ander dan de hoenderteelt op meer wetenschappelijke, meer ratio- neele grondslagen te doen beoefenen, waardoor een meer inte sieve productie wordt verkregen en ook een uit breiding van den hoenderstapel wordt bewerkt. Dat doel tracht de Ver. te bereiken Ie door het houden van populaire voordrachten over de verschillende onderdeelen van de hoenderteelt, zooals er in het af- geloopen jaar reeds verscheidene waren gehouden en ook dienzelfden avond nog gehouden zou wor len en 2e door Tentoonstellingen Er zijn lieden, merkte spr op, die het nut van tentoonstellingen geheel ontkennen, anderen die het zeer gering achten, maar zij die ge durende de laatste 25 jaar de beweging op pluimvee- gebied hebben gevolgd, zullen moeten erkennen dat er in dat tijdsverloop onnoemelijk veei gedaan en de vooruitgang opmerkenswaardig is. Ik behoor, zoo zeide de heer N mee tot de oudste pluimvee-liefhebbers in ons land en wanneer ik nu den blik eens 25 jaar terug sla en het toen vergelijk met het heden, dan moet ik erkennen dat de vooruitgang verbazend groot is geweest. Toen één tentoonstelling per jaar in den Haagschen Dierentuin met een honderd of drie inzendingen, thans in alle oorden des lands jaarlijks groote tentoonstellingen, w-tarvan enkele op 2, 3 ja 4000 nummers mogen wijzen. Toen schaamde men zich bjjna te bekennen dat men

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1