bestaat alt 2 blaiei No. 22 Honderd en revende jaargang. 1905. VRIJDAG 17 FEBRUARI. Drankwet. BUITENLAND. BINNENLAND. S T A D S N I E U W S. Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. ALR1AARSCHE COURANT. Deze Courant wordt D t s d g-> Iï^adardsg- en literd*g*TO>d uitgegeven. Abonnementaprp per 3 maanden voor AuMirrf 0.80 f franco door het geheele rijk f 1, 3 Nummers f 0,06. Afzonderlgke nummers 3 ets. Pryg der gewone adrertentlën i Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/VBoek- en Handelsdrukkerij rlh. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. telefoonnummer BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen ter algemeene kennis, dat bij hun college is ingekomen een verzoekschri t van P. SWIER, bakker aldaar, ter bekoming van verlof voor de voortzetting na 31 December 19U5 van den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dap sterken drank in de aan het Waag- plein gelegen koffiekamer van het perceel Mient, wjjk B no. 28. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is ge* schiod kan ieder tegen het verleenen van verlof schriftelijk bezwaren inbrengen bij Burgemeester en Wethouders. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 16 Febr. 1905. DONATH, Secretaris. De geruchten omtrent de aanstaande b ij een roeping van een Zemski Sobor ofVolks] vergade ring in Rusland blijven niet alleen aanhouden, doch de toon ervan begint steeds stelliger te worden. De Petersburgsche correpondent van de Daily News ver nam, dat de heer Witte, voorzitter van den ministerraad, zal presideeren en dat deze reeds druk bezig is met de voorbereidende maatregelentelkens ontvangt hij ver zegelde stukken van den Czar. De Petersburgsche cor respondent van de Daily Chronicle weet hieraan nog toe te voegen, dat het bijeenkomen van een Volks-Parlement binnen twee weken vaststaat. Ongeveer duizend afge vaardigden zouden samenkomen om in de eerste plaats te spreken over vredes-herstel in Oost-Azië en in de tweede plaats over de noodzakelijke binnenlandsche hervormingen. Onder deze omstandigheden zal 't zeker velen onzer lezers belangstelling inboezemen iets over de Zemski Sobor te vernemen en tot dat doel ontleenen wij het volgende aan het Handelsblad: j>De Zemski Sobor, landsvergadering, is een soort van raadgevend lichaam, dat vroeger in het Grootvorstendom Moskou werd bijeengeroepen, om den heerscher met raad en daad bij te staan. Oorspronkelijk was de Sobor een bijeenkomst van geestelijken, onder leiding van den Metropolitaan, doch later werd deze vereenigd met de Duma, en werden naast kerkelijke belangen ook staats belangen besproken. De eerste Zemski Sobor werd in het jaar 1550 bijeen geroepen door Iwan die later den bijnaam ■ode Verschrikkelijke" ontving met het oog op de onlusten, die in Rusland heerschten. Zestien jaren later werd een tweede Sobor bijeengeroepen, om te beraadslagen over de vraag, of de oorlog met Polen zou worden voortge zet dan wel of vrede zou worden gesloten. Aan dezen Sobor namen deel de geestelijkheid, de Duma van Moskou, hooge ambtenaren en vertegenwoordigers van den adel en van de kooplieden. In bet jaar 1584, na den dood van Iwan, koos een Sobor diens zoon Theodorus tot Czar, en na diens dood in 1598 benoemde weder een Sobor Boris Godunof tot heerscher. In dezen laatsten Sobor hadden 34 adellijken zitting, als vertegenwoordigers der steden. In de 16e eeuw werd in een smeekschrift den Czar de raad gegeven elk jaar vertegenwoordigers van adel, steden en plattelandsdistricten bijeen te roepen. In 1613 kwam een zoodanige Zemski Sobor bijeen, en koos Michael Feodorowitsj Romanof, den stamvader der thans nog heerschende dynastie, tot Czar. De Russische ge schiedenis maakt herhaaldelijk melding van Sobor's, die zich met verschillende quaesties van binnen- en buiten- landsche staatkunde bezig bielden. Vooral voor bet uitschrijven van belastingen steunden de Czaren gaarne op het gezag der Sobors. De Sobor bestond toen uit ambtenaren, geestelijken, adel en vertegenwoordigers der kooplieden en boeren. De vergadering kwam bijeen in het Paleis te Moskou, en werd door den Czar met een troonrede geopend. De Stenden beraadslaagden afzonderlijk en dienden hunne besluiten schriftelijk in. De Czar was niet verplicht die besluiten te volgen. De Sobor had het recht wetsvoor stellen te doen. In 1648 werd een Sobor bijeengeroepen voor het ontwerpen van een wetboek, in latere jaren om raad te geven over de annexatie van Klein-Rusland, over den opstand in Pskof; doch naarmate de macht van den Czar toenam werd de invloed der Sobor's geringer. Na 1698 zijn zij niet meer voorgekomen. Catharina heeft nog eens een poging gedaan om een Parlement bijeen te roepen, maar dat was de laatste. De Sobor's hebben, zooals hieruit blijkt, een soortge lijken oorsprong als de volksvertegenwoordigingen in het Westen. Binnenlandsche onlusten en ongelukkige oor- logen dwongen de Keizers de hulp van het volk in te roepen. Maar de Russen zijn er niet in geslaagd, die vertegenwoordigingen tot blijvende instellingen te maken, en de eenmaal verkregen rechten te behouden en uit te breiden." Van de bijeenroeping van zulk een Zemski Sobor worden in Rusland grootsche verwachtingen gekoesterd. Men hoopt, dat zij de eerste stap zal zijn tot het ver krijgen van een Grondwet. Het verlangen daarnaar dringt langzamerhand tot alle standen door. Zelfs de juristen doen mede en ook de tooneelspelers nemen aan de beweging deel. En de Hoogescholen staken over bet geheele "Rijk, krachtens eene overeenkomst tusschen professoren en studenten om de lessen niet te hervatten vóór de Czar eene Grondwet heeft gegeven. Omtrent den oorlog inMantsjoerije woidt uit Tokio gemeld, dat de Russen op groote schaal hun cavalerie-operatiën hebben hervat. Het totaal (Ier Rus sische strijdmacht tusschen de Shaho en Kharbin wordt op 450.000 man gesteld, waarvan 280.000 man in de ge vechtslinie. De toestand der gevangenen en de lijken der gesneuvelden toonen, dat de Russen lijden aan gebrek aan schoenen en winterkleeren, sommige offi cieren dragen Chineesche schoenen. Men meent dat het blootstellen aan de koude het aantal ziektegevallen aan zienlijk doet toenemen. Waar voortdurend zooveel ruchtbaar wordt omtrent misstanden bij het Russische leger zal in Rusland met groot genoegen worden vernomen, dat er ook eindelijk eens iemand is, die wat goeds heeft te vertellen. De Pruisische luitenant-generaal van den grooten staf Lau- ensteindie door zijn regeering naar het Russische leger in Mantsjoerije gezonden is om studiën te maken, heeft namelijk tegenover een Russisch journalist met grooten lof gesproken over de toebereidselen en de in richting, zooals hij die te Kharbin en elders gezien had. De organisatie der militaire hospitalen was echter veel te saamgesteldde lazaretten bijvoorbeeld waren duur speelgoed, en de hospitalen der verschillende vereenigin- gen staan te zeer op zichzelf. De bacteriologische dienst en de dienst voor het waschgoed waren nieuwigheden waarmede Lauenstein zeer ingenomen was ze werkten voortreffelijk. En de intendance overtrof zijn verwach tingen ver het personeel was boven allen lof verheven, de voorraden zijn overvloedig en goed. In weerwil van I de ontberingen, onafscheidelijk van het leven in de kuilen in den grond is de gezondheidstoestand van het leger zeer goed. Overigens zijn de kalmte van de Russen en de veerkracht waarmede zij zich herstellen na teleurstellingen en nederlagen, bewonderenswaardig. Tot slot voor ditmaal het bericht, dat h et derde Russische eskader gisterenmiddag Libau heeft verlaten. Als de visschers in de Noordzee zich nu maar bijtjjds weten te bergen Voor de slachtoffers van den hevigen brand op Marken heeft H. M. de Koningin-Moeder f 200 geschonken. De Centrale Liberale Kiesvereniging in het district Enkhuizen heelt den heer Goeman Borgesins met alge meene stemmen candidaat gesteld. Tot voorzitter der Centrale is in de plaats van den heer Roodhuyzen die had bedanktgekozen de heer I J. Zjjp Kz. te Venhuizen. Bij de verkiezing van Hoofdingelanden van den polder Schermeer werd gekozen in plaats van den heer Jb. Dekker, die wegens hoogen leeftijd bedankt heeft de heer K. Dekkerin plaats van den heer G. de Jong, overleden, de heer D. de Jong Gz.voor de derde vacature werd de heer P. Vader P. Dz. herkozen, terwijl in plaats van den heer H. Punt overleden, eene herstem ming moet plaats hebben tusschen de heeren J.Bleeker en C. H. van Reenen. Een betreurd veearts. Te Ursem is in allen een vond ter aarde besteld het stoffeljjk overschot van den Heer G. Gnnder Sr., veearts aldaar, die, ofschoon behoorende tot de »oude garde van heinde en verre geraadpleegd werd en bekend stond als een uitstekend practions. Thans zjjn de veehouders in deze streek van onmiddel lijke veeartsenjjknndige bnlp verstoken, want noch in de Schermeer noch in Heer Hugowaard is een veearts ge vestigd, ofschoon in beide polders zeer veel en uitstekend vee gevonden wordt. Insubordinatie van een onderwijzer. Het Amsterdamsche Gemeenteblad' te Alkmaar zon men zeggen: de Bglagen - bevat een missive van B. en W. van Amsterdam aan den Gemeenteraad, waarin wordt medegedeeld, dat B. en W„ overeenkomstig art. 30 der Wet op het Lager Onderwgs, op voorstel van den Schoolopziener in het arrondissement Amsterdam VII, den onderwijzer M. Barendregt, verbonden aan de open bare lagere school No. 63, voor den tgd van één maand, ingaande 15 Februari, in zgne betrekking hebben geschorst, op grond van insubordinatie. De groenten-pijjzen. Uit St.-Pancras wordt ons geschreven Hoewel de groenten-prjjzen nog boog zijn te noemen, de handel is op het oogenblik heel wat minder levendig dan vorige weken voornamelijk naar nien is al heel weinig vraag. De vorige week werden langs de afvoorljjn te Broek op Langedijk 62 wagens groenten verzonden, in het ge- heele seizoen werden 5850 wagon-ladingen verzonden. De heling-zaak. Reeds is met een enkel woord in ons vorig nimmer melding gemaakt van de te 's Hertogenbosch behan delde zaak tegen Aa. N., huisvrouw van M. b oud «W jaren, koopvrouw, geboren te Arnhem, wonende te Rotter dam, bescholdigd van heling van verschillende voorwerpen, ontvreemd bjj den bekenden diefstal in de Minnebroeder straat te 's Hertogenbosch. Als getuige in deze zaak was o.a. ter terechtzitting aanwezig de heer W. J. de Wilde, inspecteur van politie te Alkmaar. De heer De Wilde deelde mede, dat beklaagde hem eerst gezegd had geen gonden of zilveren voorwerpen te hebben, doch dat bg het daarop volgende onderzoek bleek, dat verscheidene voorwerpen op verschillende plaat sen in een kast achter goed verborgen waren. Hg heett haar toen de voorwerpen laten schiften in twee hoopjes, één van die, welke wèl en één van die, welke met van diefstal afkomstig waren. Bg dit laatste partytje lag een paar inwoeien oorknopjes (die thans herkend zgn als g de gestolen voorwerpen te behooren), waarvan beklaagde hem pertinent verklaarde, dat ze niet van diefstal afkom stig waren. Beklaagde zeide, hiertegen f 1000 te durven ^D^'president maakte beklaagde, in verband met deze verklaring, er opmerkzaam op, dat zjj dns wist, dat de onder het eene hoopje gebrachte voorwerpen van diefstal afkomstig waren. Op de vraag of zg den inspecteur ge zegd had, dat de oorknopjes beslist niet van diefstal afkomstig waren, antwoordde zjj zich zulks niet meer te kunnen herinneren. Beklaagde verklaarde verder, dat bg de huiszoeking een der heeren, doch niet zg, de voorwerpen in hoopjes geschift had, waaruit zg de voorwerpen, die zg van Van Us gekocht had, moest herkennen, niet die, welke van diet- stal afkomstig waren. In zgn verklaring had getuige Ue Wilde gezegd dat reeds te voren over Van Os was ge sproken, zoodat hier dns wel een misverstand in t spel kan zgn. Getuige had wel don indruk gekregen, dat be klaagde wist, dat het gestolen voorwerpen waren. Nadat nog vele getuigen gehoord wareD, eischte het O. M. 3 jaar hechtenis. Uitspraak 23 Febr. a.s. Uiltje van „De Telegraaf*. Men zal zich herinneren, dat onze Amsterdamsche correspondent heeft geschreven over de twee klappen, die de theater-directeur S. Frank in de Utrechtschestraat te Amsterdam heeft gegeven aan den telegrafist G. Blok, meenende dat deze Uiltje van „De Telegraaf" was. Dinsdag diende deze zaak voor de rechtbank te Amsterdam. A Jhr. mr. Bosch van Oud-Amelisweerd, het O. M., zou liever gezien hebben dat de bekl. niet zijn toevlucht had genomen tot het middel dat hij bezigde om de critiek te voorkomen of zich daarop te wreken. Wie aan den openbaren weg timmert, heeft altijd critiek te ver wachten. Die moge dan onheusch zijn, maar dit mag voor bekl. geen reden wezen om te vallen uit zijn rol van rustig burger, een rol die hem beter past. bisch f10 boete of 5 dagen hechtenis. De beklaagde verklaarde daarop dat niemand met meer vreugde dan hij voor de Rechtbank verscheen, omdat de mishandelde hem de verzoenende hand had aangeboden, die hij echter weigerde, omdat hij de reden kan blijven motiveeren waarom hij hem heeft mishandeld, daai het geen werkelijke critiek was die geleverd werd Hij beval zich ten slotte aan in de clementie der Rechtbank. Uitspraak 28 Februari a.s. Flora Tosca. de hongerUJdster. Na een verblijf van 10 dagen in haar cel, is Dinsdag avond Flora Tosca over wie onze Amsterdamsche correspondent ook schreef weder in het gewone even 1 teruggekeerd. Oogenschijnlijk was ze even opgewekt als toen zij werd ingemetseld. Ze maakte zelfs geen haast de hartsterking te nuttigen, die haar met een bloem ruiker werd aangeboden. Woog de hongerlijdster voor 10 dagen 150 pond, dit gewicht is verminderd tot 130 pond. Het aantal bezoekeis bedroeg 4788 van wie 2000 des nachts. De opening der cel geschiedde met wat meer f??, tigheid dan het inmetselen. Het Nederlandsch dubbel 1 mannenquartet deed nl. een paar nummers hooren Eenige heeren noodigden ten slotte Flora Tosca uit aan een maaltijd deel te nemen. Den volgenden dag heeft zich opnieuw iemand in de glazen kluis laten insluiten. Het is de Amerikaan Charly Sacco, die met Flora om f 600 gewed heeft, dat hij 't 14 dagen lang zonder voedsel zal uithouden. •Van Nlcolaas Anslijn. Dezer dagenen dns slechts weinige maanden na Krnsetnan van Elien overleed te Parjjs wederom een daar woonachtige inboorling van Alkmaar die een man van beteekenis mooht heeten Jan Ansljjn. Zijn vader Pieter Daniel, zoon van den bekenden opvoed- eni na- tnnrknndige Nicolaas Nic.zoon vestigde zich in 18..8 als onderwijzer op het Verdronkenoord in bet bms na

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1