Dit mier nat tit 2 Dlaien. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 22 FEBRUARI. BUITENLAND. BIN stTdsnIEuws7 24 Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. CHË COURANT Deze Courant wordt DUsi»g-, en Bater<iag»vond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar fO.SOj franco door het geheele rjjk f 1, 3 Nummers f 0,0«. Alzonderlgke nummers 3 ets. Prys der gewone advcrtentlëm Por regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Velefoonnunner 3. De bladen van binnen- en buitenlaud gaan voort met in elk nummer kolommen at te staan aan den moord op grootvorst Sergius. Zjjn leven wordt tot in de kleinste bijzonderheden uitgeplozen. Wat daarbij aan het licht komt is niet zeer fraai. Soms is 't zoo erg, dat men geneigd is aan kwaadspreken te gelooven. Wjj zien b.v. don grootvorst ten laste gelegd, dat hjj indertijd, bij zjjne verloving te Darm3tadt, naar die plaats zelf een heel gevolg van Parijsche vrouwen van de liederlgkste soort meebracht daar zal wel de noodige overdrjjving bjj zijn, wat alleen reeds hieruit kan worden opgemaakt, dat Russische grootvorsten met veel geld wel wat beters kunnen krjjgen dan het uitschot van de Pa- rjjsche boulevards. Wat echter v,el als een paal boven water staat is, dat Sergius, die veel geld uitgaf, dikwijls tot gemeene streken zijn toevlucht, nam om daaraan te komen. In het openbaar werd bij b.v beschuldigd, mee gedaan te hebben aan het rooven van gelden, bijeenge bracht voor het Roode Kruis en van geld voor krijgs- benoodigdheden bestemd. Uitroepen, die daarop betrekking hebben, had man reeds gohoord bij de oploopen in de straten van Moskou in November, In den raad dezer stad werd, toen er geld weid gevraagd voor gewonden in den ooriog, ronduit met bittere ironie gevraagd .Waarom geld voor gewonden besteed Grootvorst Sergius en zijn trawanten zjjn immers heel gezond 1" Toen de rjjke Mos- konsche kooplieden geen vaderlandslievende gaven wilden offeren, liet de grootvorst, daarover ontsticht, in vertrouwen zijn ergernis meedeelen met de bijvoeging, dat zijn ge malin een gave van duizend roebel met dankbaarheid zon kwiteeren met een eigenhandig schrijven. Daarop stuurden de kooplieden een commissie onder hen er op af en die liet die belofte nog eens uitdrukkelijk herhalen. Toen evenwel aldus een welingelicht zegsman van de Vos- sische Zeitung had de verpletterende betooging plaats, dat, verscheiden weken lang tal van gaven inkwamen, alle slechts van 999 roebel, geen enkele van 1003 roebel. Daarmede werd zoo duidelijk mogelijk verkondigduit het huis van dezen grootvorst wil niemand in Moskou dank ontvangen I Dit alles neemt intusschen niet weg, dat de raad van Moskou, Zaterdag in buitengewone ver gadering bjjeen, besloot aan den Czar mede te doelen, dat de stad zou bidden voor de zielerust van den Grootvorst 1 Er zijn echter ook gunstiger berichten omtrent den overledene. Zoo wordt hij door in Engelsch blad door iemand, die hem kende, beschreven als »een minzaam raensch in den omgaug, absoluut zonder die aanmatigende ongenaakbaarheid, welke men doorgaans in de leden der vorstelijke familie veronderstelt. Zijn vlug arbeidende veelomvattende geest bracht hem er toe, veel tegelijk te doen, maar vooral in nieuwe dingen, begrippen en begin selen groote belangstelling te toonen. Ook bezat bij een uitstekend humeur. Zjjn schraal, lang gelaat, fijnbesneden en met bewogeljjke neusvleugels, lichte wenkbrauwen en baard, blauwe groote oogen, vertoonde meer een Latjjnsch dan een Tartaarsch type. Doch een enkele gelaatsuitdruk king of een trek om den mond verraadde soms plotseling in hem den Tartaar. Zijn bewegingen doorgaans langzaam, konden soms onder den invloed van de impulsie tot koorts achtige haastigheid versnellen." Wij kunnen het particuliere leven van den zoo jam merlijk omgekomene verder laten rnsten. Belangrijker is, dat in hem algemeen werd gezien de leider der reacti onaire party en de slechtste raadsman van den Czar. Elke concessie, door den Keizer aan de vooruitstrevenden gedaan, werd door den invloed, dien grootvorst Sergins op zjjn keizerljjken neef uitoefende, verzwakt of volkomen herroepen en het is bekend, dat het aftreden van minister Swiatopolk-Mirski grootendeels aan de voortdurende oppositie van Sergius Alexandrowitsj te wjjten was. De bijzetting van het stoffelijk overschot van den Groot vorst zal op diens uitdrukkelijk verzoek te Ilinbkoje nabjj Moskou plaats vinden. De Petersburgsche correspondent van het Berl. Tagebl. meent, dat de rouwplechtigheid te Czarskoje Selo, waaraan het geheele corps diplomatique zal deelnemen, met opzet is aangekondigd, om het niet aanwezig zjjn van de keizerlijke familie bjj de begrafenis te verklaren. Het lijk van Grootvorst Sergins bevindt zieh in het Tsjoedofklooster te Moskou. De kist is voor de helft bedekt met een gouden, met hermeljjn omzet kleed. De ridderorden van den Grootvorst zijn op do kist gelegd. De geestelijkheid hondt tweemaal per dag een lijkdienst. Zoolang het lijk in bet klooster blijft, wordt de eeredienst bjj do kist overdag waargenomen door bnrgerljjke en militaire ambtenaren en leden van het keizerlijk hof en 's nachts door twee officieren en vier onderofficieren. Aan den eersten lijkdienst, die Zaterdag gehouden ia, namen Grootvorstin Elizabeth, Grootvorstin Maria Panlowna, de Grootvorsten Konstantijn en Dmitri en vertegenwoordi gers van de stad, de Zemstvo's en de vreemde consuls deel De moordenaar weigert elke inlichting omtrent zjjn persoon; alleen erkent hjj op bevel van een revolutionair genootschap gehandeld te hebben. Schoon hij als een werkman gekleed is, gelooft men dat hjj student moet zjjn, wjjl het bekend is dat de studenten den grootvorst eeuwige wraak hebben gezworen, nadat deze met wreede gestreDgheid onlusten onder hen had onderdrukt. Het was trouwens opgevallen dat zich een aantal als arbeiders gekleede personen, die er echter beschaafder dan gewone werklieden uitzagen, nabjj het Kremlin ophielden, en ook elders in bunrten, waar zich doorgaans geen werklieden vertoonden. En wederom komen wjj thans met de vraag Zal de moord op den grootvorst leiden tot verharding bij de machthebbsnden in Rusland of zal deze hun de over tuiging geven, dat er niet langer mag worden gewacht met iets voor het onderdrukte volk te doen In dit opzicht zjjn van belang de oordeelvellingen der Russische pers. Voor de Nowostki is de gepleegde aanslag het bowjjs, dat Rusland ziek is en een spoedig herstel noodig heeft, en dat kan alleen geschiedon als de bureaucratie voor het volk wjjkt. De Roes hoopt vurig, dat vrede en rust en vruchtbare arbeid op deze geweld daden en bloedstorting mogen volgen. De Swet zegt, dat de anarchisten zich vergissen, als zij denken door misdaden de reactie te steDnen, waardoor weer de be weging van het volk zou toenemen. De dood van Sergius zal den Czar en Rusland smarteljjk aandoen, maar niets veranderen. Dit laatste zou wel het meest ongelukkige gevolg zjjn, dat zich denken laat. Er zal in Rusland verandering moeten komen. De fabriekseigenaren te St.-Petersbnrg zjjn nu ook zoo ver, dat zij dit erkennen. Aan den Minister van Financiën hebben zij een schrijven over handigd, waarin wordt gewezen op den moeiljjken toe stand van de njjverbeid. De industrie geeft den arbeiders hetgeen zjj kan geven. De rust onder de arbeiders ban echter niet door concessies hersteld worden, maar alleen door vérstrekkende hervormingen van algemeen staat kundigen aard. Waar de fabrikanten zich zoo onomwonden hehben uit gelaten staat 't te vreezen, dat zjj maar half voldaan zul len zjjn over den thans bekend gemaakten maatregel om eene commissie te benoemen order voorzitterschap van den senator Schidlowski, die be'ast is met het onderzoe ken van de bezwaren der werklieden. In deze commissie znllen vertegenwoordigers worden gekozen door de eigenaars eu de werklieden van alle Staats- en particuliere fabrie ken met meer dan honderd werklieden. L'e vrije keuze van de arbeiders-vertegenwoordigers wordt verzekerd, en de persoonljjke veiligheid van de gekozenen gewaarborgd. De fabrikanten zullen vjjftien vertegenwoordigers kiezen van de verschillende takken van njjverheid. De arbeiders der verschillende fabrieken, mannen en vrouwen, kiezen aanvankelijk een kiesman op elke 500 arbeiders. Deze kiesmannen kiezen dan de vertegenwoordigers indeoom- missie; de gekozenen moeten minstens 25 jaar ond, en van het manneljjk geslacht zijn. De kiesmannen der tex tielfabrieken kiezen 9, van de papierfabrieken en drukke- rjjen 4, van de hontbewerkings-fabrieken 4, van de me- taalbawerkings-fabrieken 14, van do fabrieken voor erts bewerking 3, en van die voor de bewerking van produc ten uit het dierenrjjk 4, van de fabrieken van levensmid delen 5, en van do chemische fabrieken en die van ont plofbare stoffen elk 2 vertegenwoordigers. De verkiezing der vertegenwoordigers heeft 3 Maart plaats. Ook de Rnssische vronwen hebben thans naar de pen gegrepen en in een adres aan Keizerin Alexandra uiting gegeven aan wat daar leeft in hare harten. In dat adres wordt gezogd »Wjj, Russische vrouwen, moeders, echtgenooten, zusters, van strjjders, die hnn bloed offeren in het Verre Oosten voor ons dierbaar vaderland, wjj wenden ons tot n, sonvereine. Wjj meeneD, dat gjj met uw moederhart alle verschrikkingen van den oorlog zult haten met ons. Gjj zult begrjjpen dat de vrouwen vnrig den vrede verlangen. »De vrede is niet alleen verstoord bniten de grenzen van ons vaderland, doch ook in het land zelf. Wjj zien met schrik in de jongste troebelen het begin van rampen, die Rusland zulleu ten onder brengen, wanneer de Czar, ééo met zjjn volk, geen maatregelen neemt. »Alle grondslagen van het sociale leven zijn geschokt. De moeders, die het jonge geslacht groot brengen, zgn bedroefd. Haar taak is onmogelgk geworden. Zij kunnen haar kinderen niet opvoeden in waarheid, in liefde voor hun plicht, wanneer het sociale leven niet op deze prin cipes bernst. Onze jeugd, die het leven intreedt, ontmoet steeds dingen, die in tegenspraak zgn met het geleerde in het huisgezin. De jeugd verliest haar vertrouwen en zoekt naar uiterste middelen. De harten der moeders breken. Zij voelen, dat vele levens ten onder zullen gaan. »De Czar kan Rusland nog redden. Wees onze pleit bezorgster. Smeek den Czar, dat hjj gehoor' geeft aan de stem van het volk, aan het weeklagen der moeders." Op het oor1ogsterre i n aan de Shaho schjjnt het nu toch gedaan te zjjn met de werkeloos heid, die overigens niet alleen door de, elkaar in even wicht houdende, bijna even talrjjke en even sterk ver schanste strjjdkrachten der beide parijen, maar ook door het koude jaargetjjde onvermjjdeljjk gemaakt werd. Weer zgn het de Rassen die hun troepen massa's trachten op te schuiven. Het ligt voor de hand, aan te nemen dat dit geschiedt, niet zoozeer omdat de omstandigheden voor hen thans zooveel gunstiger zgn dan eenige maanden geleden, maar op dringende vertoogen nit Petersburg, waar men zjjn uiterste hoop op ofleiding van den ellendi- gen binnenlandsehen toestand, gevestigd heeft op een mogelijk schitterend succes van de Rnssische wapenen in Mantsjoerjje. De landbouwvereeniging »Do Eendracht" te Oudkarspel, besloot mede te werken tot verbetering der markt te Broek op Langendijk, onder voorwaarde dat niet-leden boogere marktgelden zullen betalen. Veehandel net Belgle. Men schrijft aan de N. R. Ct. Wegens den goedkoopen prijs van het Belgische vee was onze handel in slachtvee met België in de week van 5 tot en met 11 Februari niet levendig. In de 5 groote slachthuizen (Anderlecht, Antwerpen, Gent, Luik en Brugge") werden geslacht 320 Nederlandsche run deren tegen 485 in de week daaraan voorafgaande. De meeste werden op de Rotterdamsche markt gekocht en waren bestemd voor Luik en Antwerpen. In de eerste stad werden geslacht 34 stieren, 36 ossen, 6 koeien, 69 vaarzen en 5 kalveren, uit ons land afkomstig, te Antwerpen 9 stieren, 46 ossen, 15 koeien, 14 vaarzen en 31 kalveren. Toch is eene spoedige verbetering te verwachten. Verleden Donderdag, 16 Februari, was de markt te Anderlecht, die de veeprijzen voor geheel België bepaalt, slecht voorzien van inlandsch vee. De handel .was tamelijk levendig en de prijzen gingen ge voelig omhoog ossen met 6 a 7 centiemen, stieren met 4 a 5, koeien met 3 k 5 centiemen per kilo levend ge wogen. Ossen waren fr. 0.70 a fr. 1, puike zelfs tot fr. 1.10. Stieren fr. 0.62 a fr. 0.88, koeien en vaarzen eerste kwaliteit fr. 0.78 tot fr. 0.90, tweede kwaliteit fr. 0.62 a fr. 0.75, kalveren fr. 1.05 tot fr. 1.25. Ameri- kaansch vee werd in den laatsten tijd niet meer inge voerd. Een gewaardeerd gemeente-secretaris. Uit Pn-rc»!",nd T-nrH* ons "an Maandag geschreven: Heden vierde de heer J. Worp, Gemeente-secretaris, zjjn 25 jarig ambtsfeest. Do Gemeenteraad kwam daar voor ten raadhnize bjjeen. De voorzitter sprak den jubilaris als volgt toe: Namens het Gemeentebestuur heet ik u harteljjk welkom op den dag, waarop het n gegeven is een 25-jarige voorbeeldige ambtsvervulling te herdenken. Immers, gjj kunt terugzien op een tjjdvak var, een kwart eeuw, waarin gjj uwe beste krachten gowjjd hebt aan de belangen dezer gemeente. Door ijver, nauwgezetheid, en doorzicht hebt gjj de taak van het Dageljjksch Bestuur in hooge mate verlicht in een tjjd waarin de naleving van tal van verordeningen en wetten bjj de steeds stijgende welvaart dezer gemeente, vele werkzaamheden medebracht. Bovendien legdat gjj niet alleen bjj de samenweiking met Burg. en Weth. groote hulpvaardigheid en welwillend heid aan den dag, doch gjj waart steeds van alle raads leden, ja, van de geheele burgerjj een vraagbaak tot wien men zich nimmer te vergeefs wendde. Het is daarom voor mg als voorzitter van den raad een eer u met dezen dag hartelijk geluk te wenscheD. Wjj hopen, dat hot u gegeven moge zgn uw ambt nog vele jaren met dezelfde opgewektheid en ijver te kunnen vervallen, als tot dns verre in het genot eener goede gezond heid en onder de meest gelukkige familie-omstandigheden. Als een bljjk van de gevoelens, welke de leden van den raad en ik n toedragen, zjj bet mg veroorloofd u aan te bieden eene canapé, benevens een fotografie van het raad huis, waaraan voor u zooveel berinneringen zgn verbonden. De heer Worp dankte getroffen voor de harteljjke woorden en voor de hulde-bewjjzen. Vervolgens wachtten verschillende gemeente-ambtenaren den jubilaris in de Burgemeesterskamer op. De heer Stam, gemeente-ontvanger, sprak daar van erkentelijkheid en waardeormg getuigende woorden onder het aanbieden van een keurig buffet. Ook ontving de heer Worp van ingezetenen, corporaties, vroegere ambtenaren en volontairs vele attenties. Het stedeljjfe muziekkorps bracht hem eene senerade. Ruzie ln de kerk. Na afloop der godsdienstoefening in de Ned. Herv. kerk te Holy-loot, ontstond er twist tnssohen den notabel B. en den president-kerkvoogd K. Het liep al spoedig zóó hoog, dat B. op K. toevloog, en hem een blauw oog sloeg er is bij de politie een klacht ingediend. In de op 20 Februari in »Café Central''alhier gehouden algomeene vergadering van de afdeeling Alkmaar van de Hollandsche Maatschappg van Landbouw werden o.a. de heeren S. Kramer Hz en K. Boot benoemd tot afgevaar digde en plaatsvervanger-afgevaardigde naar de vergade ringen van Hollands Noorderkwartier in 1905, eu werd een getuigschrift uitgereikt aan P. Kooyman die gedurende 25 jaren in dienst was geweest van den heer Jb. Slooten te Oterleek. Ds. Sehermerhorn van Nienwe Niedorp zet zjjne propa ganda tegen het militairisme onvermoeid voort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1