Pil immii1 bestaat ml 3 Mi. No. 26. Honderd en revende jaargang. 1905. ZONDAG 26 FEBRUARI. BUITENLAND. BINNENLAND. Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt I> I n s d Roiitrdtg- en Zaterdagavond uitgegeven. Abocnementsprgs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rgk f 1, 3 Nummers f ©,06. Afzonderlijke nummers S ets. Velefoonnumaier 3. R*rys der gewone advertentie» i Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. De berichten, die uit Rusland komen, worden steeds onheilspellender, 't Wordt nu langzamerhand zoodat men eiken morgen en eiken avond naar de courant grjjpt met de vraag op da lippen Is er wear een bom geworpen, is er weer een moordaanslag gepleegd In de kringen der voorvechters van de autooratie ba- leeft men onrustige dagen. Tot welke maatregelen de Czar zich verplicht heeft gezien ten behoeve van eigen veiligheid zagen wjj reed» iu een vorig nummer. Met Grootvorst Wladimir is 't nu al zoo ver gekomen dat bij zijn paleis niet mag of durft verlaten, omdat niemand er voor durft in te staan, dat zijn leven dan geen gevaar loopt. Ook anderen, wier namen staan op het lijstje der anarchistenworden onafgebroken door een lijfwacht omgeven. Men kan zich dan ook voorstellenwelke gedachten hebben rondgedwaald in de breinen van hen die aan het ziolloos overschot van Grootvorst S e r g i u s de laatste eer hebben bewezen. Donderdag had de plechtige zegening van het ljjk plaats in de Alexiuskerk van het Tsjoedof-klooster. Tegen tien uur verscheen de aartsbisschop met de geestelijkheid. De plechtigheid werd bijgewoond door deputaties van de ministeries, den Rgksraad, door leden der hofhouding, autoriteiten, zoomede door hertog George van Mecklenburg Grootvorst Wladimir eij Nicolaas werden door prins fializyn en baron Staal vertegenwoordigd. Aan deD in de Iaaakskerk gehouden rouwdienst werd deelgenomen door de leden der hofhouding, leden van den Rgksraad en de opper-officieren. Na een toespraak van don aartsbisschop werd de Ijjkkist van den Grootvorst door generaals naar de Andreaskerk gedragen en daar op een katafalk geplaatst tot de bijzetting zal plaats hebben. Onze vrees, dat door het vermoorden van Sergius de verwezenlijking van do volkswensehen eer achteruitgezet zon worden schjjnt wel bevestiging te vinden. Van ver schillende kanten komt namelijk het berichtdat d e Ozar zich thans voorgoed tegen het bijeenroepen van een Zemski Sobor heeft verzet. Onomwonden verklaarde dan ook een der ministers aan den Potersburgschen correspondent van het Parijsche Journal: Verzend aan uw blad de ;uisto berichten. Gjj znlt daarmede der geheele wereld een dienst bewijzen. Gjj kunt in de eerste plaats melden dat de Z mski Sobor nooit bijeengeroepen zal worden ofschoon de bladen eiken dag een bericht van den datum der bjjeenroeping meedeelen. Bevestig verder dat de Grondwet niet aan het, volk gegeven zal worden. Voor een dergeljjke hervorming is het volk nog niet rjjp Voorts kunt gjj nog melden, dat de regeering de vrijheid van persoon pers en geweten zal eerbiedigen; daar zijn al mjjn collega's het over eens. De correspondent be vestigt voorts de geruchtendat minister Witte zjjn ontslag zou gevraagd hebben. Als de eenige verandering wordt bekend gemaakt, dat de Czar voortaan eiken Vrjjdag te Czarskoje Selo allo ministers met de vier voorzitters van de afdeelingeD van den Rgksraad bjjeenroepen zal. Deze hervorming ljjkt van weinig belang. Maar toch heef' zjj groots beteeaenis, daar de voornaamste reden van het gebrek aan nderlinge overeenstemining tnsschen de ministers was, datzjjbaist nooit allen tegelijk met den Keizer samenkwamen. Elke minister had zjjn eigen rapport-dag, en dit was de bron vnn ti-llooze wrjjvingeu en tegenbevelen. Verder is een commissie benoemd, die tot opdiacht heeft, de middelen te overwegen ten einde de administratie leesde bnreancratie met de wet in overeenstemming te brengen. Zaboerof, lid van den Rjjksraad, een man, die bekend staat om zjjn onaf hankelijkheid en onkreukbaarheid, is voorzitter van deze commissie. Bovendien fait binnen hel kader der concessies het resultaat van eene vergadering der commissie, die zich bezig houdt met de qaaestie van de verbetering der pers-censuur. Deze oommissie sprak zich in beginsel uit voor opheffing van de censuur op de pers. De verte genwoordiger van den minister van binnenlandscbe zaken verklaardedat ook de minister voor de opheffing der censuur isdoch dat hg den overgang geleidelijk wil doen plaats hebben. Wat de oensuur op boeken betreft sprak de commissie zicb uit voor de opbelfing van de eensuur voor oorspronkelijke werken van niet minder dan vjjf vel druks en voor vertaalde werken van niet minder dan tien vel druks De censnnr moet echter behouden lijjven voor boeken bestemd voor het volk en voor kinderboeken. (Dit geeit zoo ongemerkt een heel aardig kijkje in Rnssische toestanden en inzichten!) Wat de verantwoordelijkheid der pers betreft adviseerde de commissie, dat, zjj slechts aan de gewone rechtspraak zal onderworpen zjjn. Tot kalmeering der hartstochten zullen deze maatregelen uit den aard der zaak met leiden. Nieuwe ongeregeldheden moeten Dinsdagavond plaats hebben gehad te Peteisburg, bjj de poort van een garen fabriek in de Poraigastraat. Zeshonderd stakers ongeveer begroetten een peleton kozakken met gefluit. De kozakken sloegen er op in met de nogaika's en sabels. Da vrouwen der stakers wisten volgens de Petit Parisien grooter onheil te voorkomen. Zij smeekten de militairen op te houden en haalden de mannen over het werpen van steenen te staken. Het treffen duurde twintig minuten. Twee arbeiders werden gedood velen gewond. Voorts breidt de staking, die aan de Universiteit van Moskou is begonnen zich overal uit en zij omvat nu reeds de gymnasia eu de middelbare scholen. Bjjzonder erg gaat 't ook toe te Warschan, waar door de stakers verschillende gewelddadigheden zjjn bedreven. Zjj hebben er onder meer een groot seinhuis vernielden verschillende telegraafdraden doorgesneden. Het spoor wegverkeer staat zoo goed als stil. Heel veel ongemak geeft voortsdat ook alle arbeiders van de gasfabriek het werk hebben gestaakt. Tot herstel van de orde zjjn troepen aangekomen, m. a. w. bloedigo botsingen zullen ook hier wel niet uitbljjvon. Te Lodz werd, zonder loonsverhooging, in zes fabrieken de arbeid hervat. In Alexandrowitch hebben van de 27,000 man die in fabriekenmolens en werkplaatsen arbeiSen 5000 den arbeid neergelegdzjj honden zich nog rustig. Ook te Batoem is 't nog lang niet zooals 't wezen moet. De »Telegraphen Agentur" meldt daaromtrent In de stad beerschb bjj dag rustdoch des javonds kwamen weder herhaaldelijk roofaauvallen voor. In de werkplaatsen der Russische stoomscheepvaart-maatschappij woidt niet gewerkt. Het garnizoen is versterkt en patrouilles loopen langs de straten. Men vreest voor verdere onlusten. De stemming onder de inwoners is daardoor zeer gedrukt. In Adjari, op 40 werst afstand van Batoem zjjn ook onlosten begonuen. Krijgt het volk geeu Zemski Soborook aan d e geruchten omtrent een naderenden vrede wordt nu weer zooveel mogeljjk de kop ingedrukt. Graaf Cassinide Russische gezant te Washingtonheeft althans verklaard dat hij positieve berichten heeft out, vangen van de hoogste ambtenaren uit Petersburg, meldendedat de oorlog met vermeerderde krachtsin spanning zal worden voortgezet. Men stelt groote ver wacbtingen op Koeropatkine bij het begin van den voorjaarsveldtochtnu hij zooveel versterkingen ont vangen heelt. G.aaf Cassini schrjjft de vredesgernchten toe aan pogingen van Japan om de bsursnoteeringeu te verbeterenmet het oog op de uitgifte van de nieuwe Japansche leening. Zoo liggen dan nu weer alle gunstige verwachtingen in het begin der week geborenplotseling tegen den groDd. Rusland schjjnt nog harder leerschool te moeten doormaken. Naar wjj vernemen zal de beer Reyue uitgenoodigd door de liberale Kiesvereeniging te Ursem, zjjne pel tieke lezing te Rnstenburg niet houden op 6 Maartmaar op 8 Maart a.s. Het presentiegeld voor de leden van den Gemeenteraad van Hoer-Hugowaard is met f 55 vorboogd, en door Ged. Staten van Noord Holland vastgesteld op f 100. Te Marken-Binnen, gemeente Uitgeest, is na eene rede van den heer G Klomp, uit Uitgeest, eene atdeeling op gericht van den »Bond voor Staatspsnsionneering", aan vankelijk met 46 leden. Politieke lezing te Purnercnd, Gisterenavond trad voor de kiesvereeniging »de Vrjj heid" te Purmerend in een druk bezochte vergadering als spreker op de heer Dr. D. Bos, lid van de Tweede Kamer voor Winschoten, met het ondtrwerp: »De ver kiezing in 1905''. In breede trekken schetste spreker den toestand waarin we door het ministario-Kuyper zjju ge komen hoe minister Knyper de verwachting op demo cratisch terrein heeft beschaamd. Inplaats van voorziening in sociale nooden, in plaats van sociale hervormingen zjjn enkel slechte wetten, waaronder zeker de drankwet, de vruchten van het tegenwoordige in naam cbristeljjke ministerie. De spoorwegstaking was volgens spreker de schold der regeering. Zjj had aan de billijke wenschen van de spoorwegmannen moeten tegemoet komen alvorens gebrnilc te maken van haie militaire macht. En dan de wetten die in uitzicht worden gesteld, de uitbreiding van de ongevallen wet, de verzekering tegen invaliditeit en ouderdom, zjj zouden aan de volksbelangen ten goede komen, wanneer de kosten, die daaraan ver bonden 7jjn niet werden gevonden door een ontwerp tariefwet, dat weder groote last n legt op hen die weioig financieeie draagkracht bezitten. Verder verdedigt apr. op gronden van pructischen aard het samengaan van de Vijjzinuig democraten met de Liberale Unie. Zonder dat we, zegt sp eker, ons standpunt als vrjjzinoig democra ten geweld aandoen, moeten vfe, waar met de liberalen samengaan mogelijk is, alle krachten inspannen om uit hel tegenwoordige moeras te geraken. Van deze regee ring is geen vooruitgang doch achteruitgang te wachten. H«t conservatisme wordt door haar gediend. Voorts criticeert spreker de houding van de sociaal democraten die steeds bljjk geven geen rekening te houden met de practische zjjde van de regeerings-vraagstukken. Spreker eindigt zjjn met zeer veel belangstelling gevolgde rede met eene opwekking om met de aanstaande verkiezing eendrachtig op te trekken tegen het clerieale bewind. Aan het debat nan deel de heer Loopnit, sociaal-demo craat. Deze was het eens met den eersten spreker, dat de Regeering zich in een moeras had vastgewerkt. Doch niet alleen het tegenwoordig olericaal ministerie, ook de vorige coalitie-ministeries zaten daarin. En van een bondgenootschap van de Vrjjzinnig democraten met de liberalen, is hetzelfde te verwachten. Het zal blijven een schipperen voor en een schipperen na. Het blanco grond wetsartikel is voor dezen spreker een wassen nens. Op deze wjjze zullen we blijven in den schippersboek. Doch hoe daaruit te komen Spreker ziet alleen heil in het rechtstreeks en onafgebroken aansturen op algemeen stem recht. Is dit vei kregen dan kan het geheele Nederlandache volk geacht worden, invloed op de Regeering te kunnen uitoefenen. Daardoor alleen zullen ook de party-verhoudingen zuiver worden en zal de behandeling van sociale vraagstukken beter tot haar reeht komen. In het verder debat verdedigden de heer Bos, zoowel als de heer Loopnit met hand en tand hun standpunt. Beiden weroen met geestdrift toegejuicht. De Hooger-Onderwljswel. In de Vrijdag gehouden zitting der Tweede Kamer is voortgezet het debat over de motie en het amendement van de heeren Schokking en De Visser, om de Faculteit van Godsdienst wetenschap te herstellen in een van Godgeleerdheid, die tot voorwerp van onderzoek heeft de kennisse Gods in gebondenheid aan de openbaring, die in Christus haar middenpunt heeft. De heer Schokking betoogde, dat de gelijktijdige in diening van motie en amendement ten doel had ruime gelegenheid te geven ter bespreking van de beteekenis van liet amendement. Dit doel bereikt zijnde trokken de voorstellers de motie in, en wijzigden hun amendement in dien zin, dat het thans bepaalt, dat binnen 3 jaren na het inwerkingtreden der wet een voorstel moet wor den ingediend, waarin het bepaalde omtrent de vakken der Godgeleerdheid aan de Universiteiten nader wordt geregeld. De Minister trad in uitvoerige historische beschou wingen, ten betooge, dat de Faculteit van Godgeleerd heid in de vorige eeuw geheel van karakter is veran- anderd. Van Faculteit van Godgeleerdheid is zij ge worden Faculteit van Godsdienstwetenschap, en nu betwistte de Minister, dat Godsdienstwetenschap, eene plaats kan innemen in de structuur der Universiteit. Eene Faculteit van Godsdienstwetenschap heeft z. i. dan ook geen zin zij is geen theologie, en ook geen deel der andere vakken. Nu de voerstellers van het amendement zich bepalen tot het uitspreken van de wenschelijkheid om binnen eenige jaren de Faculteit der Godgeleerdheid weder beter tot haar recht te doen komen, verklaarde de Minister, dat de Regeering daarvoor de verantwoordelijk heid op zich kan nemen De heer Borgesius verklaarde zich vóór het amende ment, maar geheel en al los van de ingetrokken motie en de toelichting door den heer Schokking gegeven. De heer Ter Laan verklaarde, dat de sociaal-dem. tnactie is tegen het amendementreeds hierom omdat daarvan het gevolg zal zijn, dat binnen een paar jaren opnieuw de godsdienststrijd in de politiek zal uitbreken. De heeren De Visser en Schokking verheugden zich, dat een man als de heer Borgesius den bestaanden toestand heeft afgekeurd en het gebeurde in 1876 gebrandmerkt heett. De heer Borgesius kwam tegen deze absolute gevolg trekking op alleen heeft hij betoogd, dat men in 1876 aan de Theologische Faculteit een verkeerden naam heeft gegeven. Het amendement werd daarop aangenomen met 59 tegen 13 stemmen. De eindstemming over de wet volgt later. Uit den Hand vnn Beverwijk. In de Vrijdag gehouden zitting van dezen Gemeenteraad werd kennis gegeven van een exploit namens den heer Van Waterschoot v. d. Gracht ingediend, waarin de gemeente werd gesommeerd den rioleerings-aanleg te staken, omdat de perceelen van genoemden heer daardoor schade hadden bekomen en nog meer schade, door den aanleg ontstaan te vergoeden. Een verzoek van de kerkeraden en andere ingezetenen om op grond van art. 7 van de nieuwe drankwet alle drankgelegenheden des Zondags alleen van 12 tot 6 uur te doen open zijn, werd verworpen. Uit den llaad van Ichagen. Dinsdag, 21 Febr vergaderde de voltallige raad van Schagen. Van Ged Staten was weer ingekomen een schrij ven, waarbij de gemeente voor 5 jaren vrijstelling werd verleend van het geven van onderwijs in vak j Ont vangen van de plaatselijke schoolcommissie was het on derwijsverslag over 1904. Voor kennisgeving werd aan genomen het schrijven van den heer F. v.d. Kampje- vattende opzegging eer concessie van de gasfabriek aan den heer Van Rosseai. Besloten werd dat het raad-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1