Dit irar Maat i 2 Mn fiaSgllja No. 28. Mob,derd en zevende jaargang. 1905. VRIJDAG 3 MAART. Noodhulp-Kaasdrager. Drankwet. BUITENLAND. BINNEN LAND. Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor eene aanstelling tot NOODH ULP- KAASDRAGER worden uitgenoodigd zich vóór of op 8 Maart a s. aan te melden ter gemeente-secretarie. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Nieuwst ij dingen. 1LKMAARSCHE COURANT. Dese Courant wordt £i 1 s s d s g-, ftoaderdag- en S8tfrd«|»TVR«i uitgegeven. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaab f O.sOfranco door hat gefceele rjjk f 1, 3 Nummers f O,OS- Afzonderlijke nummers 3 ets. felefoonnnaiaer 3. PrJJs der gewone advertentil'n t Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franoo aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen ter algemeeno kennis, dat bij hnn college zijn ingekomen verzoekschriften van 1°. J. B. SOEOKER, banketbakker aldaar, ter bekoming van VKBLOF voor de voortzetting na 31 De cember 1BOS van den verkoop van alcohol houdendeu, anderen dan sterken drank in het perceel Langestraat, wijk A, No. 20. 2°. JOH. DORRESTEIJN, caféhouder aldaar, ter be koming van VU RUU WRUNG voor den verkoop van sterkeu drank In bet klein voor gebrmk ter plaatse van verkoop in het perceel Zevenhuizen wijk A no. 3, bij welk verzoekschrifi waren gevoegd de verkla ringen van J. J. KLANT en M. GROOT, weduwe van O. WEVER, dat zij afstand doen van de te hnnnen name staande vergunningen respectieveljjk voor de per- ceelen Fnidsen, wijk 0 no. 84 en Zevenhuizen wijk A no. 3. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is ge schied kan ieder tegeu het verleecen van verlof of ver gunning schriftelijk bezwaren inbrengen bij Burgemeester en Wethouders. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar G. RIPPING, Voorzitter. 2 Maart 1905. DONATE Secretaris. De krantenlezer moet leven van emotiën. Zoo heftig is in geen iaud de beroering, of er moeten nienwe, ernstiger schokken komen om de belangstelling gaande te honden bij hen, die 's avonds bjj bet lamplicht de eonrant openvouwen om zich over de voornaamste wereldgebeurtenissen te doen inlichten. Er zon daarover heel wat te redeneeren vallen, maar wat zon dat baten het feit is nu eenmaal zoo en niet anders. Wjj zien "t nu weer met de gebenrten ssen in Rusland. Aanvanke lijk is alles, wat daarover bekend werd, verslonden thans gelooft men wel, dat 't er gist en kookt, maar er zal eerst weer wat moeten voorvallen om opnieuw de aandacht te kunnen boeien. Berichten over werkstakin gen, over conflicten tusschen arbeiders en politie, ze zijn al zoo gewoon geworden, dat ze geen indruk meer maken, dat ze zooals een karakteristieke populaire uitdruk king luidt bet eene oor in en het andere weer uit gaan. Gansch anders is 't met hen, die midden in de beroe ring zitten. En wij denken daarbij aan de Keizer- ljjke familie te St-Pste rs bnrg. Wat 'n be staan 1 't Is een leven van onafgebroken zorg, van voort durende vroes. Eenig begrip daarvan krijgt men door mededeelingen over de Czaritza in bladen uit Weenen. Er wordt daarin verzekerd, dat de Keizerin vóór alles ongerust is over het leven en de gezondheid van haar gemaal en kinderen. Zij is in haar optreden alsdevronw in een gewoon gezin was dit niet het geval wie zon dan kunnen zeggen of de Czar niet eens eerder gestaan zon hebben aan het einde van zijn macht en volharüing. Het grootste gedeelte van haar tijd brengt zjj door met het troosten van haar gemaal en met hem moed in te spreken. Bovendien moet zij zich onledig honden met allerlei kleinigheden. Zij maakt zelf het voedsel voor den Czar gereed, die steeds in angst verkeert, dat hjj ver giftigd zal worden. Zjj helpt den Czar aan zijn toilet. En alsof zij de Hollandsche vronw was van een kleinen burger, hondt zij toezicht sedert de Czar elke hande ling van zijn helpers wantrouwt op den kleermaker, de waschvrouw en den barbier. Daarenboven neemt zij alle zorgen op zich voor haren zoon, die zij zelf opvoedt. Vroeger liet zij slecbtB weinig over aan de kinderjuffrou wen. Thans geeft zij nauwelijks toestemming dat de manneljjke bedienden den wieg van den Czarewitsj naderen. De Czar heeft meer angst voor zijn zoon dan voor zich zelf. Hjj heeft een idéé fixe, dat het leven van zij n zoon in gevaar is. Hij vreest, dat het verlies van zjja zoon, op wiens geboorte hjj zoo lang gehoopt had, het nitbreken van de revolutie in elk deel van het keizerrjjk ten ge volge zou hebben, zelfs onder de conservatieveu. En daar om wordt iedereen, de maar even verwant is aan de keizerljjke familie, bewaakt door een kring van spionnen, die op hnn beurt bewaakt worden door een tweeden reeks. De zorgen van het gewone menschenlevsn zjjn werke- ljjk kinderspel, vergeleken bjj de ellenden van znlk een bestaan I Daarbjj komen dan nog de zorgen tengevolge van den oorlog 1 Het volk is dien meer dan moe en voor den Czar moet de worsteling met Japan nog erger zijn dan een nachtmerrie. Een gunstig verschijnsel is, dat de Russische pers nu ook veel krachtiger dan te voren aandringt op het sluiten van den vrede. Zoo wjjst do Norvosti erop, dat alle leidende militaire autoriteiten in het buitenland de meening hebben nitgesproken, dat Rnsland thans geen kans meer heeft op een overwinning en dat het beate wat het doen kan, is vrede slniten, en wel zoo spoedig mogeljjk. Bovendien, zoo merkt het blad op, is de rege ling van den binnenlandschen toestand een brandende quaestie, die niot kan worden uitgesteld, en die niet op bevredigende wjj ze kan worden opgelost voordat de oorlog voorbij is. De Nowoje Wremija zegt, dat Rusland nu reeds 200,000 man, een milliard Roebels en het beste gedeelte van zjjn vloot verloren heeft, benovens haar beste generaals en admiraals, en dat onder die omstandigheden aandringen op da voortzetting van den oorlog dwaasheid zou zijn. Op dit punt zijn ook de opmerkingen van den bijzonderen correspondent van de Daily Express niot zonder beteekenis: »Ik kan niet ge- looven, dat zelfs in Tokio een Japansche overwinning met zooveel blijdschap zou worden begroet als in Znid- Rnsland, Elk spoor van vaderlandslievende geestdrift is verdwenen. Het volk hoopt niet alleen, dat Japan den grooten slag zal winnendoch ook dat de victorie zóó beslissend zal zjjn, dat bjj dwingen zal tot het beë.ndigen van den strjjd." Het scbjjnt er wel paar toe te gaan, dat men eerlang vreugde zal beleven in Zuid-Rusland. Want wederom is in Mantsjoerjje het sncces niot geweest aan de zijde van de Rnasen. Een telegram van Reuter uit Koeroki's hoofdkwartier van den 26en Februari meldt althans: De Japanners hebben gisteren een groote overwinning op Rennenkampf behaald, reeds belangrijk op zich zelf, maar meer nog door het stratcgisohe voordeel dat er door verkregen is. Da strjjd werd in een bergachtig terrein geleverd, van 50 tot 70 KM. ten O. van Jentai. Koero ki's voetvolk toonde wesr opmerkelijke bekwaamheid in het berggevecht en bewees zjjn meerderheid op de Russi sche ruiterij. De winterstallingen van de Japanners op den rechtervleugel lagen bij da Pensiho en strekten zich van daar langs den Zuidelijken oever van de Taitseho uit. In het gevecht van gisteren zwenkten da troepen, die van de Pensiho oprukten, naar het Noordoosten om, da Ras sen voor zich uit drjjvende. Zjj houden nu sterke liniën bezet, loopende van ZW. naar NO den Rassischen lin kervleugel bedreigendo en gedeeltelik ten O. vandeTait- seho liggende. Rennenkampf voerde het bevel over ander halve divisie rniterjj, een divisie voetvolk en een troep scherpschutters met volle uitrusting van geschat. Het voor naamste gevecht werd ten NO. van Tsin ho tsjnng geleverd De Rassen hadden daar hnn stellingen met verschansin gen zeer sterk gemaakt.'' Van Japansche zjjde wordt voorts nog gemeld, dat de Russen drie machine-kanonnen en een aantal geweren en ammunitie in den steek moesten laten. Intnssohen moet erkend, dat de lezing der Russen eenigs- zins anders luidt. In een telegram van 27 Februari meldt generaal Koeropatkine n.l.De vjjand viel onze afdeeling bjj Oebenepoesa aan, maar werd ternggeslagen eveneens werden de Japanners bjj Kaotoeli en Beigaolin terng- gedreven. Onze scherpschutters verontrustten don vijand langs het geheels frontzjj wierpen handgranaten in de linie Biifaisze—Sandepoe, waar zjj groote onrast verwek ten. Een des avonds tien unr ontvangen bericht meldt de verovering van het brnggehoofd aan de Sbaho. Veel materiaal werd buitgemaakt. Van 28 Febr. meldt generaal Koeropatkine, dat de Russische voorposten bij Koedaza hun stelling behielden na een verwoed gevecht werden de Japanners bij Kaotoelin teruggeworpen. Lord Milner toch eindelijk afgetreden. De graaf van Selborne is benoemd tot hoogo commissaris in Zmd-Afrika en administrateur van de Transvaal en Oranje-rivier-kolonie als opvolger van lord Milner. Lord Selborne heeft vroeger onder Chamberlain als onder staatssecretaris van koloniën gewerkt. Bestrjjding van ratten en muizen in Frank rjjk. Do Fransche Regeering heeft in overleg met de Kamers besloten fr. 295.000 beschikbaar te stel len voor bestrijding der ratten en muizendie geacht worden aan den landbouw in Frankrijk eene schade van 210 millioen franken jaarlijks te berokkenen. Men zal daartoe gebruik maken van het praeparaat van dr. De- nysz van het instituut Pasteur, waarmede stukjes brood en graankorrels worden gedrenkt. De ratten zorgen dan zelf voor verspreiding van de smetstof. Da virus van Denysz wordt ongevaarljjk geacht voor de huisdieren en voor het wild. Deze metbode word in 1902 ook te Odessa toegepast tijdens het heerschen van de pest aldaar, onder leiding van geneeskundigenen volgens mededeeling van dr. Deatropkof, chef van het bacteriologisch instituut te Odessa, met uitstekend gevolg. In de Woensdag gehouden zitting van de Tweede Kamer is na bjjna twee dagen van discussie de motie- Van Kol (arbeidsdag van 8 nnr bjj den mjjnarbeid) ver worpen met 58 tegen 28 stemmen. De motie-Nolens beoogende een arbeidsdag van 8, of ten hoogste 9 uur, behoudens uitzonderingen werd verworpen met 46 tegen 40 stemmen. De motie-Van Bijlandt, vertrouwen uitsprekende in 's Ministers toezegging, werd verworpen met 55 tegen 29 stommen. Bjj de op 1 Maart gehouden herstemming voor Hoofd ingeland van de Sehermeer is gekozen de heer C. Huyser van Reenen met 160 stemmen. De heer J. Bleeker verkreeg 60 stemmen. In de Woensdagavond gehouden vergadering van den Raad der gemeente Purmerend werd de jaarwedde van den nienw te benoemen gemeente-architect vastgesteld op f 1800, met een 2-jaarljjksche verhooging van f 100 tot een maximum vau f2000, onder voorbehond dat de nieuwe functionaris geen particuliere architectuur mug verrichten. Voorts werd besloten naar aanleidirg van ingekomen aanvragen weder een stuk gemeentegrond publiek te verkoopen ter bebouwing met hoerenhuizen. R'aanloo/.e Landbouw- en Handelsvereentglng. Diusdag 28 Februari hield de Naamlooze Landbouw- en Handelsvereniging hare algemeene vergadering bjj don heer D Stam te Noordscharwoude. Dit is voor deze ver- eeniging ieder jaar eene zeer belangrjjke vergaderingsdag, dan wordt gewoonljjk van 's morgens 10 tot 's avonds 5 6 uur vergaderd. De acht afdeelingen der verschillende gemeenten waren vertegenwoordigd door hunne afgevaardigden, voor elk tiental leden een afgevaardigde. Enkele burgemeesters van gemeenten, waar een afdeeling is gevestigd, gaven door bnnne aanwezigheid van hunne belangstelling in bet ver- eenigingsleven blijk. Mede waren drie eereleden aanwezig. Op uitnoodiging waren tegenwoordig bestunrsleden van de znstervereenigingen »GroenteDcnltnnr" te Broek op Langendjjk en «Eendracht" te Ondkarspel. Te half elf werden door den Voorzitter, den heer A. Nobel, met een gepast openingswoord alle aanwezigen welkom geheeten. Daarna werden door den heer O. de Geus, algemeen secretaris, de notolen gelezen, die onder dankzegging worden goedgekeurd. Onder de mededeelingen kwam voor, dat namens het hoofdbestuur, do voorzitter op 25 Januari 1.1. een bjjeen- komst had bijgewoond in «Krasnapolsky" te Amsterdam. Deze bijeaukomst was belegd door de «Neder). Maat schappij van Tuinbouw en Plantkunde," ten doel hebbende om to komen tot eene organisatie van alle beroeps-tuinders in Nedorland. Op deze bjjeenkomst waren vertegenwoordigd 50 zelf standige vereenigingen of 152 plaatselijke verenigingen en afdeelingen, vertegenwoordigende een ledental van 16000, waarvan omstreeks 12000 beroeps-tuinders. N modedeelingren over een en ander, die organisatie betreffende, kenrde de vergadering bjj acclamatie goed dat de voorzitter in een voorloopig comité van 15 leden, daar voor aangezocht, zon zitting nemen namens de N. L. en H. V. Daarna werd door den secretaris bet verslag uitgebracht over de werkzaamheden der vereeniging in het jaar 1904; het laid applaus dat daarop volgde was een bewjjs, dat de vergadering over het uitgebreid verslag ten volle te vreden was. De penningmeester, de heer S. Zeeman van Znid- scharwonde, gaf nu verantwoording van het onderscheiden financieel beheer der vereeniging. De uitgaven voor het marktwezen der markten in beheer bjj de N. L. en N. V. deden een cgfer zien van f 1516,91 J daartegenover stond een ontvangst van f 1189,87', al- zoo een tekort van f 827,04$in aanmerking moest hier worden genomen dat onder de uitgaven voorkomt eene som van f 450 voor het overnemen van het elec- trische afrnjju toestel te Noordscharwoade, De rekening der vereeniging als zoodanig gaf aan: eene ontvangst vau f 1152,03J, waartegen een uitgaaf van f 777,92, alzoo eene winst van f 374,11$, zoodat de vereeniging op heden in het bezit is van een saldo groot f 47,07, Namens eene commissie, welke vooraf de rekening in al haar onderdeelen had nagezien, gaf de heer E. Vlug van Znidscharwonde te kennen dat dezo commissie alles in de juiste orde had bevonden, waarop onder instemming van de vergadering do dank van den Voorzitter volgde. In zake de Dnitscbe toltarieven was een correspondentie gevoerd door den Secretaris met den heer' Lovink Directeur-Generaal van Landbouw. Van Z.E. was een schrijven ingekomen, dat Z.E. bereid was een onderhond te hebben met enkele afgevaardigden van de N. L. 6n H. V., Groenten-Cnltnnr en Eendracht; dit ouderhond werd door de vergadering algemeen wen- scheljjk geacht voor de N. L. en ff. V., en daartoe werden, aangewezen het dagelpscn bestuur, de heeren A. Nobel, C. de Geus en J. Zeeman voor Groenten-cultuur de heeren J. Kostelijk en D. Slot en voor «Eendracht" de heeren D. Winder en H. Hart, terwgl met algemeene stemmen ws.d goedgevonden, dat den heer 0. Wagenaar J.Gz. van Broek op Langendijk, oud-voorzitter der ver--

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1