Dit iiiiiBir bestaat uil 4 Uu. binnenland. No, 29. Monderd en zevende jaargang. Zondag 5 Maart 1905. Hinderwet. BUITENLAND. STADSNIEUWS] Algemeen Overzicht. Gemengd Nieuws. 4LKHAAB8CHE (OIJRAM. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeone kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van J. BURGERING, koopman aldaar, om vergunning tot het opricnten vau eeue inrichting tot beharing van lompen, op hut perceel Riaksje, Wjjk D, No. 12. Bezwaren tegen deze oprichting kam en worden inge diend ten Taadhaize dezer gemeente, mondeling op Zater dag 18 Maart e.k., 's voormiddags ie elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemeiden dag kan ds verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op da secretaris dezer gemeente van de terzake ingekomen sohrifturen kennis nemen. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Maart 1905. DONATH, Secretaris 't Begint steeds meer in Rusland te nijpen. Laten de berichten over den binnenlandschen toestand, vooral in de Engelsche bladen, wat donker gekleurd zijn, daarnevens zijn eenige feiten, die met geen mogelijkheid zjjn te loochenen. Daar is b.v. de jongste keizer- lijhe oekase, opgenomen in de nRegeeringsbode." Het volk woadt daarin opgeroepen om zich te scharen rondom den troon tot verweer tegen de binnenlandsche vijanden blijkt uit zulk een daad niet duidelijk, dat 't in Rusland al heel ver is gekomen Is dat een oekase van een vorst, die zich krachtig en machtig gevoeltof is 't de daad van een Keizerdie nog alles wil beproeven om zich staande te houden op den grond, die hem dreigt te ont zinken? Ons dunkt, de karakteriseering is met twijfel achtig. Een tweede oekase pleit voor dezelfde stemming van het moeten doen van uiterste pogingen. Daarin «beveelt" de Czaropdat het allen trouwen onderdanen mogelijk zijonmiddellijk door den Keizer gehoord te worden dat de onder voorzitterschap van den Keizer staande ministerraad ook belast zal worden met het bestudeeren van en het beraadslagen over alle aan den persoon van den Keizer gerichte raadgevingen, meeningen en wen- schen betreffende de verbetering van het staatsbestuur, en alle vragen, die betrekking hebben op de verhooging van de volkswelvaart, hetzij die van particuliere personen of van openbare instellingen afkomstig zijn. Als dat nu maar niet te faat komtEen hooggeplaatst Russisch ambtenaar heeft onlangs gezegd, dat de grootste fout van Rusland hierin is gelegendat 't nooit den rechten tijd weet te kiezen, dat 't al!es doet wanneer het juiste oogenblik voorbij is. Zou dat nu ook hier weer niet van toepassing zijn? De revolutionaire beweging wordt hoe langer hoe sterker. Volgens inlichtingen, door de maatschappij der slaapwagens ontvangen, neemt men aan, dat de werk staking van het spoorwegpersoneel weldra zal beginnen op de geheele lijn naar Warschau, om vervolgens naar andere lijnen over te slaan. Het zal dan niet meer mo gelijk zijn, het land te verlaten, en de gedwongen op schorting van het postvervoer dreigt gevolgd te worden door een werkstaking der telegrafisten. De kalmste men- schen achten den toestand thans gevaarlijk. Over acht dagen begint de vasten, en naar gewoonte zal driekwart van de Russische bevolking in de eerste week daarvan niet werken. Hoe zal dat dezen keer gaan De intellectueelen moeten 't nog steeds blijven ont gelden. Voortdurend worden er maar meer van hen ge arresteerd. Gorki is nu vrijgelaten, maar er blijven er nog zooveel anderen over. Thans wordt weder de aan dacht gevraagd voor een ander. Professor Reusner, die vroeger zelf verbonden is geweest aan de universiteit van Tomsk als hoogleeraar in het staatsrecht, heeft na melijk de beschaafden uit de Europeesche maatschappij te hulp geroepen voor den beroemden Russischen ge leerde Gregorii Nikolajewitsj Potanin uit naam van diens vrienden, die om hem in angst verkeeren. De zeventigjarige Potanin is beroemd ver over de grenzen van Rusland, zoowel als vorscher op het gebied der an thropologic, volkenkunde en aardrijkskunde als door zijn gevaarlijke wetenschappelijke reizen in de steppen van Mongolië. Deze Potanin is zonder wettelijken grond onder zekere verdenking, door de politie van Tomsk in hechtenis genomen en in de gevangenis geworpen zoodat zijn vrienden sidderen voor de gezondheid en voor het leven van den grijzen geleerde. Deze vrienden wenden zich met een bede om hulp tot de geheele be schaafde wereld met het verzoek, in naam der interna tionale wetenschap met alle kracht te werken voor de bevrijding van Potanin en op te komen tegen de wille keurige daad der Russische politie. De hoop, dat een afleiding voor den binnenlandschen toestand zou worden gevonden door eene overwinning van het Russische leger in Mantsjoerije schijnt ook verre te zijn van verwezenlijking. Wij weten't nog wel niet zeker, maar uit de telegrammen omtrent de laatste gevechten schemert toch genoeg doordat de Russen weder het onderspit hebben moeten delven. Met duizen den handgranaten zijn de Japanners de onneembaar geachte Russische versterkingen aan de Sha-ho komen bestoken en 't heeft er allen schijn van, dat zij daarmee het reuzenwerk hebben volbracht en de Russen tot ont ruiming hebben genoodzaakt. Japan heeft er alles op gezet om thans een groote overwinning te behalen. Verzekerd wordt, dat onder maarschalk Oyama nu de geheele legermacht op de been is, die Japan voor een oorlog buitenslands kan beschikbaar stellen. In Japan zelf zijn geen linietroepen meer, doch slechts reservetroepen. Port-Arthur heeft nog een zwakke bezetting van veldtroepen en ook in Korea schijnen zich slechts reserve-regimenten te bevinden ter bescherming van de verbindingslijnen en ter bezetting der steden. De verliezen in de troepenmacht van het front worden uit de depóts en de reserves steeds aangevuld. De uiterste rechtervleugel van de Japansche strijdmacht in Mant- s;oevije wordt gevormd door het eerste leger onder ge neraal Koeroki, dat aan de Yaloe streed, later de passen van het Motienlinggebergte nam en bij Liaojang tegen den Russischen linkervleugel ageerde, waardoor generaal Koeropatkine tot den terugtocht werd genoopt. Ook in de gevechten van September streed het op den rechter vleugel en hield het de Russische omtrekkende beweging tegen. Het bestond eerst uit de garde, de 2e en 12e divisies en moet volgens Russische opgaven thans met vier reserve-brigades zijn versterkt De sterkte van het eerste leger moet volgens Russische gegevens 85.000 man met 306 stukken geschut bedragen Westelijk sluit aan dit leger het vierde leger onder generaal Nodzoe zich aan, ter sterkte van 65.000 man en 198 kanonnen. Dit leger staat aan de Shaho tegenover het Russische centrum. Nog meer westelijk tot de Hoenho liggen het tweede leger onder generaal Okoe, en het derde, het belege ringsleger van Port-Arthur, onder generaal Nogi. In het geheel zouden tusschen de Hoenho en den straatweg van Liaojang naar Moekden zeven divisies en drie re servebrigades staan. De sterkte mag men aannemen op '125.000 man met 432 kanonnen. Het geheele Japansche leger zou dus 275,000 man met 936 kanonnen sterk zijn. Hierbij is niet gerekend het zware geschut en het van Port-Arthur weggehaalde belegeringsgeschut. Voorwaarts rukken is nu de boodschap en de Russen schijnen hunne vijanden niet meer te kunnen tegenhou den. De Japansche linkervleugel drong vooruit en bezette de Russische stellingendesgelijks deed de Japansche rechtervleugel, daarbij den Russen een verlies van 3000 man toebrengende. Ónder die omstandigheden bestaat er alleszins reden om zich ernstig bezorgd te maken over het lot van Moekden. Dat is wel des Padels Kern van de tot dusverre ontvangen telegrammen, waar van de details wemelen van vreemde namen, die op den gewonen couranten-lezers maar weinig effect kunnen maken. Boerenleenbank. Te Koedijk is opgericht eene coöperatieve boerenleen bank. Het bestanr bestaat nit de heeren bargemeester Kooiman, J. Jonker ea C. Bos Lz, Da raad van toezicht is samengesteld nit de heeren Jb. Koeman Jb. Visser en Jn. Schipper. Het afscheid van een onderwijzer. Ter aanvnlling van ons bericht omtrent bet afscheid van den heer Wijn te Koedjjk diene, dat de stadeeilamp, welke hem als souvenir weid aangeboden, van het onder wijzend personeel was. Van de leerlingen ontving de heer Wjjn een bureaustoel. üchagcr gasfabriek. Op de aanwijziug voor de den 9 te Sohagen te houden aanbesteding van eene gemeentegasfabriek aldaar, waren Donderdag 22 gegadigden tegenwoordig. „Belkene" te Bergen. Wederom hebben we te Bergen de herdenking gehad van het oude feest der Germanen, die het lieleljjk begin der lente vierden mui het ontsteken van vuren. »Bekene," dat is da naam van het vuurtjestoken. Volgens het oud-Frieacb woordenboek van Wierda beteekent beken", meervoud »becnumd", vuur, dat aangestoken werd om het volk bjj en te roepen. Dezelfde beteekenis heeft het midden-engalach woord »bekene" en het angelsaksisch woord vbéacio." Wanneer na een langen donkeren winter, want de oude Germanen hadden nog geen kunstlicht zoo als wij nog minder waren honne leemen batten voorzien van vensters, e.udeiijs de lente zacht en minzaam naderde, de dagen begonnen te lengen en de zon wederom te verwarmen werd een der maren van de hut open geworpen, om het volle licht en de zuivere lacht er te doen binnengaan. Vreugdevuren werden dan ontstokenwaarvan het >bekene" afkomstig is. Ook nu heeft weer een groot vuur gegoudgloeid op de molenkrocbt en koninklijk grootsoh en prachtig is dit zoo eenvoudige vuurwerk in vurgeljjking met hetgeen men algemeen met dezen naam bestempelt. Heele boomen en takken lot een massa opgestapeld en blijkbaar gebonden, weiden in brand gestoken, terwijl de kinderen in valle vreugde en pret er omheen dansten. Het eff ct is schitterend, de groote vlammen kronkelen zich hemellekkend boven het groen der deunebosschen uit, de Jucnt er omheen wordt van grauw, donkerblauw en purperpittig donkerbruin teek-men zich de dansende kindeifiguurtjeB tegen den vuur-aebtergrond af om gaande weg zich weer ie verliezen in de boomen-massa jterwiji de muziek opgewekt en vrooljjk klinkt. Na het feest werden de kinderen onthaald bjj den burgemeester en werd nog veil nagekoat over de be teekenis van bet feest, waar de kleinen zooveel mee op en zooveel pret in hebben. JAN BLEIJS. In den Nationalen jWedstrijl om het kampioenschap van Nederland op Zondag 26 Februari j.l. in worstelen en gewichtheffen, uitgeschreven door de Athletische Oinb „Hercules" te Amsterdam, behaalde de heer A. Dorregeest in de eerste afdeeling gewichtheffen (kampioen) met 267 ponten den eersten prijs. Hg is dus kampioen voor 1905. Aan den militie-plicbiige S. C. Verduin, gemeente Alk maar, is ontheff ng van den werkelijken dienst verleend tot 11 Maart 1907. Te Utrecht is voor hot examen nuttige handwerken o. a. geslaagd onze stadgenoote mij. A. Nierop. Juhllé van een geacht brigadier. Vrjjdag herdacht de heer G. van Broeckhuyzen, de tegenwoordige commandant der brigade Alkmaar van de rijksveldwacht, den dag waarop hij 25 jaar geleden als rijksveldwachter werd aangesteld. De heer Broeckhuyzen is nog niet zoo lang in het arrondissement Alkmaar werkzaam, maar vroeger is hij hier ook reeds brigadier geweest. Hoe hoog Broeckhuyzen bjj zjjn superiouren zoowei als ondergeschikten staat aangeschreven is wel gebleken door de wijze waarop hjj het feest gevierd heeft. 's Morgens 10 uur werd de commandant van zijne woning afgehaald door den oud-brigadier-titulair J. F. Dekker en den oudsten rijksveldwachter in de brigade A. van Keulen, die hem naar het Paleis van Justitie brachten, waar ter eeie van den jubilaris de vlag wapperde. In de feeateljjk versierde rjjksvejdwachterskamer wachtte Broeck- hayzen de eerste verrassing. Hier werd hem nl. ais bljjk van sympathie voor hun huraanen chef door de brigade een mooie leuningstoel en een groote Duitsche pijp aan geboden. De reeds genoemde brigadier-titulair Dekker sprak bij de overhandiging van de cadeaux een toepasselijk woord, holde brengende aan den commandant. Ook Van Keulen sprak den jubilaris toe. Vervolgens werd Broeckhoyzen binnengeroepen bjj de beeren rechters en ambtenaren van het Openbaar Ministerie. Uit een toespraak, gehouden door den Officier van Justitie, den heer Mr. J. J. Carsten, bleek, dat de superieuren ten zeerste tevreden zjjn met de wjjze waarop Bioeck- hnyzen zjjn plicht betracht en dat zij zich daarom met den jubilaris verheugen op dezen merkwaardigen dag. Ook de piesident der rechtbank, de heer Mr. J. W. Muldersprak woorden van lof voor Broeckhuyzen. Daarna werd door de heeren den jobilaris ten geschenke gegeven een spiegel en een inktstel. De heeren van de rechterljjke macht kwamen nn een kjjkje nemen in de versierde kamer, waarna door Broeck hoyzen receptie werd gehouden. Nog meer cadeaux ontving Broeckbnyzen. Zoo van de deurwaarders, klerken en boden van t gerechtsgebouw een tafel; van den rjjksveldwachter J. van der Mt-yden van Haringkarspel een horloge-standaard en een vonwbeen van vier onbezoldigde rijksveldwachters jachtopzieners van Castricom een inktstel; van de gemeenteveldwachters van verschillende gemeenten van bet arrondissement Alkmaar een zilveren anker-boiloge met inscriptie van de brigade van 't arrondissement nog een barometer en nog enkele andere geschenken van verschillende personen. Veel ge- Inkwenscben kwamen tot den jobilaris. Om twee uur 's middags zjjn de verschillende rjjks- veldwachters met Broeckhoyzen in hun midden door deu heer Van der Aa gephotografeerd. Het portret zal den jnbilaris als etn souvenir vereerd worden. De dag is verder zeer forgtelgk doorgebracht. „Jacob Kwast" wan Wognun. Donderdagavond was do Knnst du eenvoudige, vreemd aan alle opgeschroefdheid aan het woord in de concertzaal van de »Harmome": het bakende Wognamsche zangge zelschap deed er z ch weder hooren. Zooveel lauweien heeft »Jacob Kwast" zich in den afgeloopen winter verworven, dat van deze zangers kan verklaard worden: meer woorden van lof van onzen kant zou doen deuken aan den man, die emmers water ging dragen n^ar de zee om daarvan bet niveau te verhoogen. Daarvan zien wjj dan ook af. Toen onlangs Jacob Kwast" optrad in het Amsterdamsche Concertgebouw hebben wjj voor ons doen een zeer groote ruimte afgestaan aan de oordeelvellingen van de muziek-recensenten der groote pers. Donderdagavond is 't ons doideljjk geworden, waar om die recensenten zoo opgetogen schreven: te zjjn onder het gehoor van deze eenvoudige zangers en zangeressen is het vindon ran een bigde verpoozing te midden van het vele gekunstelde en effect matige, dat zoo vaak inde concertzaal is te vinden. Deze eenvoudige, liefeljjke zang is als het klaterende beekje in de bergen, waarnaar het wel aangenaam is te luisteren na de beslommeringen van het drukke, vermoeiende le»en. De zaal was uitverkocht. Dies was 't er vol en warm. Zouavea- Broederschap. Donderdagavond gaf Alkmaar's Zouaven-Broederschap in het lokaal „Diligentia" eene liefdadigheids-uitvoering ten bate der Pius-stichting hier ter stede. Opgevoerd werd het tooneelspel in drie bedrijven „Harriadan Ëarbarossagroot admiraal van tiolimau II." Het stuk te bespreken zou ons te ver voeren. De vertolking der rollen was over het algemeen niet onverdienstelijk, terwijl aan de costumeering veel zorg was besteed. Alvares (een gouverneur van de zeestad Reggio in Italië, welke stad door den woesten Harriadan. die hem wil dooden om een oude veete te wreken veroverd wordt), moest volgens onze meening wat meer uitdrukking aan zijne emoties gegeven hebben Stephano, een valsch en verraderlijk karakter uitbeeldendhad; heel goede momenten zjjn gestes kwamen ons soms echter wol wat misplaatst voor Alvares' zoon en pleeg zoon Laurenzo en Ramire vertolkten zeer goed hun rol. Pedroeen bediende van den gouverneurwas een interessante figuur en ook de zeeschuimer Barbarossa dient met waardeering genoemd. Na het tooneelspel volgde eene apotheose met zang. De hoofdgedachte hiervan was hulde te brengen aan de grondleggers der Piusstichting te Alkmaar en der afdeeling Alkmaar van de Zouaven-Broederschapde heeren Joannes Fredericus Hintzen en Johannes Ste- phanus Eeltink. Te midden van groentwee vlaggen en eenige personen prijkten de portretten van buide

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1