Dit luer bestaat ilt 2 Mail. büiYenlandT ga SS? as No. 33. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 15 MAART. Drankwet. BIN N EN LAND. Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. „De Hendracht" te Hello. ALKMAARSCHE OOIRAM. Deze Courant wordt I» I n s d a g-, »o«ierd»|- en Zaterdagavond uitgegeven, Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door bet geheele rjjk I 1, S Nummers t 0,©«. Afzonderlgke nummers S ots. SB Telefoonnummer 3. v/h. fr|)s der gewoae advertentlën t Per regel tg®,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij HERMs. COSTER k ZOONVoordam 0 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeene kennis, dat bjj bun college is in gekomen een verzoekschrift van G. Venaeker, bier- bottelaar aldaar, ter bekoming van verlof voor de voortzetting na 31 December 1905 van den ver koop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank, in het perceel Fnidsen wjjk O, No. 63. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegon het verleenen van het verlof schrifteljjk bezwaren indienen bjj Burgemeester en Wet houders. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 14 Maart 1905. DONATH, Secretaris. Het is nn aan geen twijfel meer onderhevig: een ge weldige nederlaag heeft het Russische leger in Mantsjoerjje geleden. Van de vele telegrammen, die daarover zijn gepubliceerd, trof ons vooral eene depêche uit Tjeling aan het Peters burger Telegraaf-agentschap, dat zeer zeker de zaken eer gunstiger dan donkerder voor de Russen zal voorstellen. Niettemin wordt in dit telegram gezegd: »De terngtocht naar Tjeling begon in den nacht van 10 Maart en werd dag en nacht tot 12 Maart voortgezet, terwijl den lOen de enorme troepenmassa's op den Mandarjjnenweg bij wjjlen door de Japansebe artillerie werd beschoten. Onder de transporten heersohte volkomen wanorde; herhaaldeljjk kwam het tot botsingen. Bjjzonder groot was de wan orde tnssohen de dorpen Tava en Poeho. De verwarring, waardoor ook de andere troepen werden aangegrepen, dnnrde twoe nren. Menschen en wagens waren gehold in stofwolken, de duisternis maakte het moeilijk den juisten weg te houden. De transporten, die op den Mandarijnen- weg aankwamen, drongen de troepen terug. Toen de paniek voorbjj was, begonnen de troepen zich te verzamelen en voerden zjj de achtergelaten wagens mede." Meegevoerd moge er het een en ander zijn, maar tooh nog veel moer moest er achtergelaten worden. Volgens de limes zonden zelfs niet minder dan 500 kanonnen en 20 vaandels in den steek zjjn gelaten, terwjjl de verliezen der Rossod meer dan 200,000 man zouden bedragen, 't Is niet onmogelijk, wanneer men daarbjj het telegram nit Tokio leest, meldende dat het leger vsd maarschalk Oyama alleen den volgenden bnit behaaldetwee vaandels, een zestigtal kanonnen, 60,000 geweren, 150 munitie wagens, 1000 wagens met 200,000 granaten, 25 millioen patronen, 15000 koku graan, 55000 kokn paardenvoeder, 45 mjjlen veldspoorweg, 2000 paarden, 2-3 wagens met kaarten, 1000 wagens met kleederen, een millioen rant soenen brood, 70,000 ton brandstoffen, 60 ton hooi, als mede een groote hoeveelheid tenten, gereedsohappen, ossen, telegraafpalen en draad, bedden enz. En nog is het einde er niet. Het overschot van het Russische leger moet nn de stellingen bjj Tjeling hebben bereikt, doch de Japanners geven de achtervolging niet op. 't Is nanweljjks aan te nemen, dat de gedemorali seerde restanten van de renzen-armee, misschien maar schaars van voedsel en ammnnitie voorzien, nog ernstigen weerstand znllen vermogen te bieden. Moekden dreigt inderdaad voor Rasland te norden, wat Jena eens voor Pruisen, Sedan eens voor Frankrjjk is geweest. Maar te St -Peteisbnrg verliest men daarom bet hoofd nog niet. Men kan 't koppigheid en hardnekkigheid noemen, wjj znllen 't niet tegenspreken, maar toch zit er ook iets in van groote levenskracht, wanneer men zich aldns weet te vermannen bjj het treffen der slagen van het noodlot. Pertinent worden nn alle berichten omtrent het aan- knoopen van vredes-onderhandelingen tegengesproken. De RnssiBChe gezant te Washington liet zich daarover uit in de volgende onmiskenbaar duidelijke bewoordingenNa Liaotsjang sprak men over vrede en Rusland antwoordde met het zenden van nienwe versterkingen. Evenals Liaotsjang is Moekden het tooneel van een terugtocht, maar Rasland zal weder antwoorden met versterkingen. Er is absolnnt geen sprake van vrede. De gezant verklaarde verder dat reeds sinds weken kennis droeg van het onwrikbaar besluit van den Czar den oorlog voort te zetten tot de Rossen de overwinning behalen, zonder er op te letten hoe lang het nog zal dnren. Verzekerd wordt, dat de nn ondervonden tegenspoeden beantwoord znllen worden met het bespoedigen van de toebereidselen in de mobilisatie-atdeelingen van het Rus sische legerbestuur, voor het zenden van versterkingen, ten einde in het voorjaar een nienwe vier honderd dnizend man voor MantBjoerjje klaar te hebben. De regeering koestert daarbjj de hoop, dat alle patriotieche kringen des lands znllen deelen in den wensch om met alle krachten Rnsland's eer en aanzien na de jongste tegenslagen te herstellen. Dit laatste kooit er wel wat ongelnkkig achteraan, in aanmerking genomen den diep rampzaligen binnenlandschen toestand. Terecht schrjjft een der bladen naar onze meening Het zal van het militaire bestuur in Rusland ongehoorde inspanning kosten, een nieuw leger en eon nieuwe vloot naar Oost-Azië te zenden, om het evenwicht op het tooneel van den strijd te heretellen. Het zal nog veel moeiljjker zijn een bevelhebber voor dat leger te vinden. Aanhou dende nederlagen hebben hot leger gedemoraliseerd, het vertrouwen in de leiding weggenoman. Toen Koeropatkine het opperbevelhebberschap aanvaardde, werd vol ver trouwen zijn optreden tegemoet gezien. Het is nu ge bleken, dat Koeropatkine niet overwinnen kon, en dat de nederlagen niet hem treffen, maar het regeeringsstelsel, dat lichtzinnig een oorlog uitlokte, zonder eenig begrip te hebben van de kracht en de macht van den vijand. De beweging in Rasland rioht zich dan ook tegon dit stelsel, dat voor de nederlagen in Oost-Azië verantwoorde lijk wordt gesteld. En ondanks de proclamatie van 3 Maart, waarin de Czar »zijn trouwe onderdanen1' oproept om zich om den troon te scharen, wordt de ontevreden heid steeds sterker. Dat maakt het nog veel moeiljjker nienwe troepen naar het Oosten te zenden, want bjj het gevaar voor een revolutie, kan de Regeering het land niet van troepen ontblooten. De Kiesvereeniging te Schoorl heeft in hare vergadering op 13 Maart 1.1. met op één na algemeene stemmen besloten Jhr. Mr. P. van Foreest, het aftredende lid der Tweede Kamer, bjj de Jani-verkiezingen opnienw caudidaat te stellen. In het tjjdscbrift »Studies in Volkskracht" vonden wjj een artikel van mr. Falkenburg over »de huwelgkskansen der vrouwen van Nederland." Ons trof daarin de opmer king, dat de gemeenten van Noord-Holland, waar zui velbereiding en veeteelt de hoofdbronnen van bestaan nitmaken, groote bnweljjkskansen bieden welke niet ver minderd maar integendeel gestegen zjjn sedert 1879. Den 22steu zal ds. H. o. Engelkea van Kolkorn, in eene openbare vergadering van de afdeeling van den Bond voor staatspensionneering te Barsingerhorn optreden in het lokaal van den heer Scheringa. De toegang is geheel vrij, voor allen boven de 16 jaren. Onderwerp Allen recht op pensioen, vronwen zoowel als mannon. Afscheid van den heer Oudenhoven. Uit Behagen wordt ons geschreven Den I2den hield de atdeeling Volharding van den bond de Post" in het lokaal »de Posthoorn" alhier eene ver gadering, voornamelijk belegd om afscheid te kannen nemen van den beschermheer, den heer W. F. L. Ouden hoven, benoemd postdirecteur te Goes. Bjjna dertig post beambten woonden de vergadering bjj, die geleid werd door den heer C. Schut alhier. Op harteljjke wjjze werd de heer Oudenhoven door den voorzitter door den heer Van Engelen, eersten klerk ter postkantore Schagen, door mej. de wed. Blauw, brievengaardster te St. Maarten, door den heer Smit van Dirkshorn en deor anderen toegespro ken en hem dank gezegd voor al wat hg in het belang van dienst en personeel had verricht. Een toepasseljjk lied werd gezongen, een fraaie fotografie in ljjst van het Schager personeel aangeboden, een kunstig gezaagd post- wapan door J. Struiyf den beschermheer geschonken in één woord, dezen werd alle eer aangedaan welke men een uitstekend chef en een hoogst hnmaan mensch, wat de heer Ondenhoven was, gaarne bewjjst. Hartelijk dankte de vertrekkende voor alle bewjjzen van toegenegenheid, ieder toewenschecde gelok op zjjn verderen levensweg. Staande de vergadering sloten zich drie hearen als dona teurs bjj de afdeeling aan. ■Raadsvergadering tc Harencarspel. In de vergadering van den 13 dezer werd, nadat ver schillende ingekomen stokken voor kennisgeving waren aangenomen, met algemeene stemmen afwjjzend beschikt op een verzoeksohift ingezonden door vele kiezers nit de wjjken A, G en H om in eerstgenoemde wjjk, zijnde kerkbnnrt, een derde stembnrean te vestigen. De Raad meende op dat verzoek niet te kannen ingaan lo. om de daaraan onvermjjdeljjk verbonden kosten en 2o. wjjl de afstand van de bedoelde kiezers naar stemdistrict I niet zoo groot werd geacht dat daarvoor een derde stembnrean gerechtvaardigd is. Tot leden der commissiën tot wering van schoolver znim te Kerkbnnrt, Dirkshorn en Waarland werden her kozen de heeren Jb. Borger, E. Mejjer Drees en A. van Ophem. Na onttrekking aan den pnblieken dienst werd daarna besloten tot onderhandsoben verkoop van grond aan de afd. Harencarspel van het Witte Krnis en aan J. Wink alhier. Onder de hierboven vermelde ingekomen stukken behoorde eene afwjjzende beschikking op het verzoek onlangs door den Raad gedaan, om meerdere treinen aan de halte Schagerwaard te doen stoppen. Veehandel metHelglë. Men schrjjft aan de N. R. Ct. De aanvoer op verschillende Belgische veemarkten was in de afgeloopen week wederom vrjj groot, waardoor naar Nederlandsoh slachtvee weinig vraag was. In de week van 26 Februari tot en met 3 Maart werden in de slachthuizen van Anderlecht (Brussel), Antwerpen, Gent, Luik en Brngge geslecht 420 Nederl.andsche run deren tegen 470 in de week daaraan voorafgaande en wel 85 stieren, 171 ossen, 19 koeien, 111 vaarzen en 34 kalveren. Te Brussel en te Brugge was vooral weinig Neder landsoh vee aangevoerdin eerstgenoemde stad 65, in de laatste slechts 8 stnks. In Luik daarentegen werden geslacht 196 Nederlandsche runderen. Donderdag gingen op de veemarkt te Anderlecht de veeprjjzen een weinig op en was de aanvoer van in- landsch vee niet groot. Vrjjdag 10 Maart was te Gent veel handel in voe met opgaande prjjzen. Ossen golden fr. 0.70 tot fr. 0.96 naar kwaliteitenkele puike Neder landsche gingen tot 1 frank stieren met weinig handel gingen van fr. 0.62 tot fr. 0,86. Koeien en vaarzen lste kwaliteit golden fr. 0.75 tot fr. 0.86; 2e kwaliteit fr. 0.62 tot fr. 0.70. Nederlandsche lammeren van fr. 1.05 tot fr. 1.15; schapen van fr.0.76 tot fr. 0.83; kalveren met goeden handel van fr. 1.28 tot fr. 1.34. De invoer van Amerikaansoh slachtvee is voorloopig gestaaktdoch te Antwerpen heelt de stoomboot Hornby Grauge aangebracht 300000 kilogram bevroren ossen- en schapenvleesch, komende nit Argentina. De groentenhandel en de Dultsche tarieven. Zondag j.l. had in het lokaal Bleeker te Tuitjenhorn eene bjjeenkomst plaats van een kleine zestig landbouwers, voor wie de heer J. Merz van Schagen zjjne denkbeelden uiteenzette betreffonde den groentenhandel in verband met de nieuwe Dnitsohe verhoogde tarieven. Van de pogingen, die worden aangewend, om die tarieven niet ingevoerd te krjjgen, verwachtte de heer Merz weinig heil. Met eenige voorbeelden lichtte hjj toe, dat Nederland te klein is, om een groote mogendheid in deze de wet voor te sohrjjven. Hot instellen van een onderzoek door de betrokken landbouwers naar een ander afzetgebied dan Duitschland achtte spreker beter. Misschien zon dan het oprichten van oen Coöperatieve handelsvereeniging van landbouwers het gevolg daarvan kannen zjjn. Bedoeld onderzoek zon ongeveer f 260 knnnen kosten. Eene commissie van 5 leden werd benoemd om de zaak verder nit te werken. Leden dier commissie werden de heeren J. Burger te Kalverdgk, Jae. de Groot te Kerkbuurt, D. Kuiper te Groenveld, D. Kuilboer te 't Rjjpje en J. Veldman te Taitjenborn. Op Woensdag 22 Maart zal te Kalverdgk in het lokaal Boon eene volgende vergadering over deze zaak plaats hebben. Uit Heilo wordt ons geschreven Ten einde meer in het belang van den tninbouw in het bijzonder en van den landbouw in bet algemeen te kannen werkzaam zijn, heeft de tuinbouwvereeniging »de Eendracht" alhier de Koninkljjke bewilliging op hare statuten verzocht en verkregen. Goed en Kwaad Eene vrouw van Andjjk, Goed genaamdgaat deze week verhuizen en krjjgt dan vrouw Kwaad tot naaste bnnrvroaw. Het getob te Yelzen. Men meldt uit Velzen Da etoompont Kennemerland is hersteld en doet weer dienst om bjj dag passagiers, karren enz. over te brengen. De trein gaat over de brug. Bjj avond en nacht wordt niet gevaren. Hen vos geschoten. De heer Folmer, wonende aan de overzijde van het IJ, bjj Amsterdam heeft in de Ham bjj Buikslooteen vos geschoten zeker al een heel zeldzame vangst daar ter plaatse. Vermoedeljjk is het dier, vroegerontvlucht nit den speeltnin aan het Tolhnis. Ouder dan een eeuw. De gemeente Kampen mag zich beroemen de ondste inwoonster van ons land te huisvesten, n.l. mevronw de wed. Abrahams—Wjjnberg, die gisteren haar 106en verjaardag beleefde. Van alle zijden kwam men de jarige bezoeken. De onde dame is steeds bedlegerig en grooten- deels doof en blind. Zjj wordt verzorgd door haar 78- jarige dochter. Hen aanslag verydeld. Uit Batavia seint de correspondent van het Hbld.: De regent Sleman van Djokja ontdekte een beweging onder de inlanders in de desa Merapi. Zjj wilden de Europeanen vermoorden. De aanlegger is gevangen ge nomen. Trek naar Amerika. Uit Anna Panlowna wordt ons gemeld De trek naar Amerika is hier nog niet nitgeblnscht. Zaterdag a.B. vertrekken van hier een gezin, bestaande

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1