Dit mier bestaat alt 2 bladen. No, 34. Honderd en zevende jj aar gang. 1905. V RIJ D A G 17 MAART. B UITÊrTLTA ND. BINNENLAND. Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven, Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaab f O,SOfranco door het geheele rjjk t 1, S Nummers f O.OO. Afzonderlijke nammers S ets. Velefoonnunner 3. Prj|s der gewone advertentlPn Per regel t 0,14. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Book- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER k ZOONVoordam C 9. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Alkmaar brengtop grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen dat bjj hem ingekomen en aan den Ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: het kohier der Personeele belasting No. 1, voor het dienstjaar 1905, executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Am sterdam, den 13' Maart 1.1.; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de ter mijn van zes weken, binnen welken daartegen bezwaar schriften kunnen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, Alkmaar, 15 Maart 1905. G. RIPPING. De stroom van telegrammen van het oorlogster rein in Mantsjoerjje is plotseling veel minder sterk geworden. Dinsdag deed zich zelfs het merkwaardige geval voor, dat de avondbladen geen enkel telegram hadden, noch van Rnssisohe, noch van Japansche zjjde Dat geeft op de redaotie-bureanx der groote bladen, waar de dikke enveloppen met blauwtjes van Reuter het agentschap van Reuter hier te lande bedient vele bladen en stuurt daarom zjjne depêches op vloeitjes, die zich het best voor het doortrekken met blauwtjes leenen van de redaeteuren van Buitenland heel wat ingespannen arbeid vergen, meer dan de lezer vaak wel beseft dat geeft pardon voor den langen zin 1 op deze redactie-bureaux eenige verademing. Intnsschen, stil ge zeten wordt er daarom niet: de bewerking van de buiten- landsche couranten kan nu beter tot haar recht komen. Uit die buiteDiandsche pers bljjkt, dat de overwinning uoi JapauiiüiB bjj Moekden de uitkomst is geweest van een operatieplan, ontworpen door den generaal Kodama, chef van den Staf. en na lang en rijp beraden en voor bereiden door den maarschalk Ojama, ten nitvoer gebraobt. Volgens dit plan trok tegen het Russische Oosterfront een nieuw leger op, vier divisiön sterk, waaronder een gedeelte der belegeringstroepen van Port-Arthur; tegen de Oostzjjde der Sja-ho bet leger van Koeroki, versterkt door uit Korea aangekomen troepen onder generaal Hase- gawa; tegen de Westzjjde der Sja-bo-linie, het leger van Nodzoe; tegen het Rnssische Westerfront de legers van Okoe en Nogi, het laatste anders samengesteld dan bij Port-Arthur. In alle stilte waren de nieuwe, gedachte versterkingen bp de armee van Ojama aangekomen. De Russen hadden er niets van bemerkt en werden dan ook met verbazing en ontzetting geslagen over de talloosbeid hunner aan vallers. De bloedigste worstelingen vielen op de beide vleugels voor. Op de Oosterflank hadden de Japanners ontzaglijk veel moeite met de 71ste Russische divisie (Rennenkampf) en de 6e Oostsiberische divisie jagers, die beide uitmun tend waren opgesteld. Nog grooter offers kostte de strgd op het Westerfront. Koeropatkine zelf was met alle beschikbare troepen daarheen gesneld, zoodra by het ont zettende gevaar, dat van die zijde dreigde, inzag. Hier werden achter elkaar het XVIe legerkorps, het le Siberische korps en de divisie-Orlof in 't vuur gebracht, welke ge- darende eenigen tjjd de Japanners op den uitersten vleugel tot staan brachtentot 8 Maart 'e ochtends, toen Nogi de oude, beproefde regimenten der 1ste cn 9de divisie, die reeds zoo vele schansen en forten van Port-Arthnr bestormd hadden, tot den laatsten, wel doordachten en °P grootsohe schaal volbrachten aanval deed optrekken. 7/00.a'8 reeds hieruit bljjkt, heeft Koeropatkine zichzelt niet gespaard. Inderdaad heeft bij zich den naam van «meester in het leiden van terugtochten" weder ten volle waardig gemaakt. Op meer dan een plaats nam bjj bg de omvangrijke terugtrekkende operaties zelf het com mando op zich. Negen werst ten noorden van het station van Moekden deed zich de eerste kritieke moeilijkheid voor; de terugtrekkende troepen stuitten er op de Japansche artillerie en infanterie. Koeropatkine leidde onmiddellijk een sterke colonne tegen het bedreigde punt en verdreef den vgand van het oosten van den spoorweg, aldns de ign vrgmakend. Hij trachtte de Japanners verder terng te drgven tot Sinminting, maar geholpen door een zand storm drongen de Japanners bjj de Hoenho in het centrum plotseling tcsschen het Russische eerste en vierde leger corps. Koeropatkine kon deze twee gescheiden corpsen niet steunen en gaf bevel den terngtoent op Tjeling te vervolgen. Het zijn deze twee legercorpsen, dat van Kanl- bars en Bilderling, die het meest te ljjden hadden en gedeeltelijk in den pan gehakt ol afgesneden zijn. Langs *le* w®8en g'cgen de bagage-treinen naar het noorden, doch bjj bet oversteken der zgarmen van de Liaoho moest menige wagen en kanon worden achtergelaten. De achter- hoede, weer onder persoonlgk bevel van Koeropatkine, hield bjj dezen terugtocht en achtervolging den vgand ang genoeg tegen, om aan de voorop marcheerende troepen gelegenheid te geven te redden wat te redden viel. Zoo schijnt al het rollend materiaal uit Moekden te zijn mee genomen, ook alle gewonden, uitgezonderd 1500 gevaarlgk gewonden, waaronder 300 Japanners; een voldoend aantal geneesheeren werd ter hunner verpleging achtergelaten De tooDeelen, die zich tusschen Moekden en Tjeling voor deden, tarten elke beschrijving, en te bewonderenswaar diger is het, dat het verslagen leger zich voldoende wist te üerstellen om in behoorlijken staat de gereed zjjnde stellingen bij Tjeling te betrekken. Wat den slag bij Moekden betreft, deze kan worden genoemd de grootste en bloedigste van alle tijden, sinds de ontwikkeling der eigenlijke krijgskunst. Een verge- lyking met een paar andere beroemde veidalagon uit de nieu were tjjden bevestigt al aanstonds deze uitspraak. Bjj Moek den heeft bet getal der strjjdenden van 600,000 tot 700,000 bedragen en do verliezen omstreeks 150,000. Bij Köoiggi&tz, 3 Juli 1866, stonden 220 000 Pruisen tegen ongeveer even veel Oostenrijkers en Saksers: de verliezen bedroegen 32,000 doodec en gekwetsten. Bij Gravelotte, 18 Ang. 1870 waar 200,000 Duitschers 120,000 FraEsehen bestreden, verloren de eersten 20,000, de laatsten 16,000 man. Bg Sedan waren de Duitschers 154,000 man, het leger van Mac Mahon 90,000 man sterk. Gedurende den slag, die de gedenkwaardige capitulatie voorafging, leden de Duitecbe troepen een verlies van 8000, de Fransche het dubbele. Men ziet dadelgk, dat al deze menscben-slachtingen op groote schaal nog weinig te bedniden hebben, vergeleken met den moord der honderdduizenden te Moekden. Iets waarop zich onze tijd van vredebonden en arbitrage be roemen. mag. Slechts de volkenslag bjj Leipzig, 1619 October 1813, staat wat de verliescijfers aangaat, niet al te ver achter Moekden. Met 171,000 man bevocht Napoleon aldaar 300,000 Geallieerden. Het verslagen Fransche leger telde 45,000, de overwinnaars hadden 48,000 dooden en gekwetsten. Meer en meer wordt 't zeker, dat Koeropatkine ten naastebij twee derden van zijn reuzenarmee verloren heeft. Van het westelijke en het centrale leger schjjnt zoo oroeJ als e -s behouden te zijn gebleven Hier en daar trachtten nog wat verspreide troepjes sol daten door het. bergland tnssohen Moekden en Tjeling in veiligheid naar laatstgenoemde plaats te komen, doch oveial stuiten zjj op Japanners en de meesten hunner verkiezen ook maar oogenblikkeljjke krijgsgevangenschap. Alleen het oostelijke leger onder Linjewitaj is tameljjk goed weggekomen en concentreert zich nabij Tjeling. Generaal Bilderding, die het Rnssische centrum comman deerde, zou, naar gemeld wordt, gesneuveld zjjn. Generaal baron Meijendorf heeft zijn sleutelbeen gebroken door een val van zijn paard. In open waggons worden nog voort durend gewonden van het slagveld naar Tjeling en Kharbin gevoerd, vooral naar de laatste plaats, waar echter de medische hnlp absoluut onvoldoende is. Ook Moekden lijkt een groot hospitaal en een Japanech keizerlijk decreet heeft gelast, dat de aldaar achtergebleven Rnssische ambulancediensten onder Japansche cont'óle zullen werken en verder door Japan zullen worden be zoldigd. Voortdurend vermeerdert nog de reeds enorme buit aan wapenen, ammunitie, ander krjjgsmaterieel, kieedicg en levensbehoeften, welke door de Japanners reeds is gemaakt, ondanks het feit, dat de terngtrekkende Russen de meeste van hun magazijnen hebben verbrand. Toch is de kracht der Rassen nog niet geheel gebroken. Zij hebben althaDS een aanval van de Japanners op de versterkingswerken bniten Tjeling metsncces weten af te slaan; naar generaal Koeropatkine seint lagen meer dan 1000 lijken vóór de Russische position. Wij vernemen, dat dezer dagen de conferentie heeft plaats gehad tusschen den Directenr-Generaal van den Landbouw, den heer Lovink, en de afgevaardigden van de Naamlooze Landbouw- en Handelsvereeniging «Langendjjk en Omstreken", de vereeniging «Eendracht" van Gndkar- spel en «Groentencultnnr" van Broek op Langendjjk, welke afgevaardigden vergezeld waren van den heer C. Wagenaar J. Gz. te Broek op Langendjjk, den oud voorzitter van de Landbouw- en Handelsvereeniging. De afgevaardigden werden door den heer Lovink met groote vriendelijkheid ontvangen en hadden met hem een belangwekkend onderhoud, dat ongeveer twee-en-een- half uur dunrde. De heer Lovink was van meening, dat 't niet in het belang der zaak was, de pers verder in deze aangelegenheid te mengen en hg gaf den afgevaar digden den raad ook aan de couranten geen mededeeling te doen van hetgeen besproken werd. Wij znllen over die opvatting maar niet veel zeggen. Intnsschen ontvangen wjj het bericht niet van een onzer gewone correspondenten dat uit de genoemde heeren een deputatie zal worden gekozen, die op een door den heer Lovmk te bepalen tydstip op audiBn tie zal gaan bg den Minister van Binnenlandacha Zaken om ook dezen bewindsman te wgzen op de gevaren, welke de Langeudgker groenten-cultuur bedreigen door de met 1 Maart 1906 in werking te treden nieuwe Duitsche joltarieven. De Tweede Kamer zet nog steeds de debatten voort over hot wetsontwerp inzake da onderwijzers-pensioenen. Geruimen tjjd hield zij zich bezig met een amendement- Van Idsinga, beoogende de penBionneering van de onder wijzers aan de gesubsidieerde bijzondere scholen op te nemen onder de voorwaarden waaraan volgens de wet moet voldaan worden om voor het eubsidie in aanmerking te komen, maar die van onderwijzers aan de niet-gesubsidi- eerde scholen facultatief te stellen, onder dien vorstande dat het bestuur der school aan het onderwijzerspersoneel, aan de school verbonden, pensioen ten laste van het Rijk kan verzekoren. Na een krachtig verzet van den Minister van Binn. Zaken, die bij aanneming van dit amendement de verdere behandeling van het wetsontwerp zeide te zullen schorsen, is het- amendement verworpen met 64 tegen 21 stemmen. Art. 1 is daarop aangenomen. Het concert van de vereeniging «Jacob Kwast" uit Wognum, op Donderdag 23 Maart as. te 's-Gravenhage, zal worden vereerd met de tegenwoordigheid van H. M. de Koningin. Tot lid van den gemeenteraad van St.-Maarten is gekozen de heer G. Schoorl te Eenigonburg met 72 stemmen op den heer D. Kuiper te Groenveld waren er 46 uit gebracht. Paasch-Tentoonstelllng te Schagen. De jaarlijksche Paasch-tentoonstelling van vee te Schagen zal ditmaal gehouden worden op Woensdag 12 April a.s. Blijkens het thans vastgestelde program ma worden voor onderstaande rubrieken de volgende prijzen uitgeloofd: Rundvee, uitsluitend met hard voeder gemest 1. voor den besten, fijnsten en zwaarst gemesten os, met 8 breede tanden; le prijs f 25, 2e prijs f 10; 2. voor den besten, fijnsten en zwaarst gemesten os, met 6 br. tanden: le pr. f 20, 2e pr. f10, 3epr. f5; 3. voor de beste fijnste en zwaarst gemeste koe met 8 hreede tanden: le pr. f 25, 2e pr f 10, 3e pr f5; 4. voor idem met hoogstens 6 breede tandenle pr. f 25, 2e pr. f 10; 5. voor idem met hoogstens 4 br. tanden: le pr. f 25, 2e pr. f 10; 6. voor idem (vaars) met hoogstens 2 br. tanden: le pr. f 15, 2e pr. f 10; 7. voor het beste vette kalf: le pr. f 10, 2e pr. f 5. Rij stier en, zuiver inlandsch ras: 1. Voor den besten rijstier,- geb. in 1902 of vroeger: le pr. f 30, 2e pr. f 20, 3e pr. f 10; 2 voor idem, geb. in 1903: le pr. f 30, 2e pr. f 20, 3e prijs f 10; 3. voor den besten pinkstier, geb. in 1904: le pr. f 30, 2e pr .flö, 3e pr. f 5. Melk- en Fokvee, zuiver inlandsch ras: 1. voor de beste melkkoe, die gekalfd heeft na 1 Jan. 1905: le pr f 20; 2e pr. f 10, 3e pr. f5; 2. voor idem, geb in 1902 (twenter), gekalfd na 1 Jan. 1905: le pr. f 20, 2e pr. f 10; 3 voor de beste melkvaars, gekalfd na 1 Jan 1905: le pr. f 20. 2e pr. f 10; —4. voor de beste geldevaars, gedekt na 1 Nov. 1904, minstens 4 weken drachtig: le pr. f 15, 2e pr. f5; 5. voor do beste kuispink, geb. in 1904: le pr. f 15, 2e pr. f 10, 3e pr f 5. W o 1 v e e1 voor de beste oonschapen, met of zonder lammeren (4 stuks): le pr. f10, 2e pr. f5; 2. voor de beste overhouders (10 stuks): lepr. f 15, 2e pr. f 10, 3e pr. f5; 3. voor de beste oonschapen van volbloed Texelsch ras (6 stuks): le pr. f10, 2e. pr f5; 4. voor de beste jonge schapen van volbloed Texelsch ras (6 stuks) le pr. f10, 2e pr. f5; 5. voor de beste overhouders (ooien) van gekr. Texo'sch ras, het meest geschikt voor de fokkerij: le pr f10, 2e pr. f 5; 6. voor den besten ram van inlandsch gekr ras, geb. iu 1903 of vroeger: le pr. f 5 2e pr. f 2 50; 7. voor den besten jarigen ram van inlandsch gekr ras: le pr. f 5, 2e pr. f 2.50; 8, voor den besten ram uit het buitenland geïmporteerd, geb. in 1903 of vroeger: le pr. f 10, 2e pr. 5; 9. voor den besten jarigen ram, uit het buitenland geïmporteerd: lepr. f5, 2e pr. f2 50. Varkens: 1. Voor de beste vette varkens (2 stuks): le pr. f 10, 2e pr. f 5, 3e pr. f 2.50 2. voor de beste fokzeug met biggen - le pr. f 10, 2e pr. f 5; 3. Voor den besten beer: le pr. f 10, 2e pr. f 5. Pluimgedierte: 1. Voor de schoonste toom kippen, inlandsch ras (2 kippen en 1 haan) 2. voor idem van gekruist ras ('2 kippen en 1 haan); 3 voor idem Leghorn-raskippen (2 kippen en 1 haan) 4. voor idem Krielkippen (2 kippen en 1 haan)5. voor idem Wyandotte raskippen (2 kippen en 1 haan 6. voor idem vreemde of raskippen, niet in 't pro gramma vermeld (2 kippen en 1 haan). Beschikbaar voor elke afdeeling kippen le pr. f 2.50, 2e pr. fl.50. Konijnen. Voor de 2 zwaarste konijnen, in ge zamenlijk gewicht: le pr. f 2 502e pr. f 1 50. V oorwerpen, welke tot den landbouw in betrek king staan. 1. de belangrijkste collectieve inzending le pr. f 10 met diploma, 2e pr. f 5 met diploma; 2. voorwerpen of andere inzendingen, ter beoordeeling voor de jury 3 prijzen van f 5, elk met diploma. Op bet tentoonstellingsterrein zal eene vee-bascule aanwezig zijn voor het wegen van vee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1