Dil muf bestaat uit i bliln. Indische^ Penkrassen. No 38. Honderd en zevende jaargang. 1905. ZONDAG Gemeenteraad van Alkmaar Drankwet. NATIONALE MILITIE. 26 MAART. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. 1LK1HAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dlisdag-, Voidtrdtg. en Zkter4*g»voa<l uitgegeven, Abonnementsprijs per 3 maanden yoor Alïmaae f 0,8® j franco door het gsheele rjjk 1 1, Nummers t O,O0. Afzonderlijke Hammers S ots. FrtJs der gewone advertentie* Per regel 1 O,IA, Groote letters naar plaatsruimte. BrïeTen franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij r/h. HERMs. COSTER k ZOONVoordam C 9. Velefoonnamnier 3. op Woensdag, 29 Maart 1995, des namiddags te één uur. Punten van behandeling 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Benoeming van een directeur voor het op te richten abatoir. (Bijlage No. 20). 3. Benoeming van een adjunct-directeur der gemeente gasfabriek. (Bijlage No. 24). 4. Benoeming van een eersten onderwjjzer aan da Vierde gemeenteschool. (Bglage No. 25). 5. Voorstel van B. en \V. tot het overnemen van een stukje grond aan de Baangracht. (Bjjlage No. 13). 6. Ais voren, naar aanleiding van een adres om den Bsrgerweg, ten westen van den spoorwegovergang te doen bestraten. (Bjjlage No. 14). 7. Als voren, inzake een ingekomen verzoek om een jaarljjksche gratificatie uit de gemeentekas. (Bijlage No. 15). 8. Als voren, om niet over te gaan tot overdracht van het risico dezer gemeente, ingevolse de Ongevallen r 1^)1' °P de maatschappij »Fatnm." (Bglage 9. Als voren, naar aanleiding van een ingekomen adres om meer stembnreanx in te richten. (Bjjlage No. 17) 10. Als voren, met betrekking tot de uitbreiding van de gemeente-gasfabriek. (Bglage No. 18). 11. Als voren, naar aanleiding van een verzoek om ver gunning tot drankverkoop in eene bnitengewoue inrichting voor maatscb. verkeer. (Bgl. No. 19). 12. Als voren, om grond aan te koopen voor het bouwen van een nienwen gashouder (Bglage No. 21). 13. Als voren, inzake schoolvergaderingen. (Bjjlngo No. 22) 14. Als voren, tot vaststelling van het suppl. kohier der strastbelasting, dienst 1904. (Bglage No. 23) BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bg hnn college z n ingekomen verzoekschriften ter bekoming van a. verlof voor de voortzetting na 31 December IBOö van den verkoop van alcoholvrijen drank van P. «root, melkveik loper aldaar, voor het percee' Metinsstrast wijk E no. 11. b. idem, van aieoholhoudenden, anderen dan aterken drank, van O. Keuken, weduwe van D. Hosman winkelierster aldaar, voor het perceel Keizerstraat wijk C. no. 27. H c. vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebrnik ter plaatse van verkoop van Uerllng cafébonder aldaar, voor het perceel Hee renstraat »|k C no. 6, bjj welk verzoekschrift zijn over gelegd de verklaringen van de firma C. J. GEELS er f! C. MITTENTREINER, weduwe van N J. AL, di rf afstand doen van de ten haren name verleende 'vergun ningen, respectievelijk voor de perceelen Oodegracht wiik D no. 88 en Laat wjjk D no. 32. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van verlof of vergunning ecbriitelgk bezwaren indienen bij Bnreemees- ter en Wethouders. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 25 Maart 1905. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER .der gemeente ALKMAAR ge- last, krachtens bekomen aansohrjjving, den onderstaanden hier wonenden verlofganger, om zich ter bgwoning der herhaliugs oefeningen, 's namiddags vóór 4 ure, bij zijn korps te vervoegen Kerps Torpedisten, lichting 1899, garnizoen Brielle 3 April 1905. JACOB BROUWER. De opgeroepene heeft zoo noodig recht op vrn transport naar zijn korps en daggeld, dat ter gemeente-secretarie der woonplaats tgdig kan worden aaDge raagd. Alkmaar, De Burgemeester van Alkmaar, 23 Maart. 1905.q Rippi^Q, {Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.) XCIX. Vóór dat we de Regenten in bet ResidentiebuiB zien optreden moeten we eerst nog even naar den Kraton terug en zien wat daar intneschen is gebeurd. Om half tien zond de Saltan de beide Javaanscbe keparaks of abdis para goesti naar den Rijksbestuurder We hebben de dames in de vorige Penkras haar opdracht zien uitvoeren en weten, dat thans de twee Regenten od weg zgn naat den Resident. Omdat het hooge bezoek van Haror Majesteits plaast- vervanger nn spoedig verwacht kan worden zoo krjjgen de jonge Kroonprins en de oude Pangéran Mangkoe Boemi, met de overige Prinsen van den bloede èo ook de Boepati's panéwoe's èn de Mantri's djera èn de Boepati's wedana lastom naar het plein Srimengauti te gaan en daar de Enropeesche gasten af te wachten. erder zetten de Panakawan s en manneljjke Bedaja's de edellieden en pages das, zioh aan do noord-oostzijde' van het plein, links vóór de Troonzaal, gewoon maar zoo op het zand neder, terwijl de dwergen, de mismaakten en de albino s, die de Snltan onderhoudt, d&èr ook in de nabijheid plaats nemen. De Bedaja'swaaronder ook vele jeugdige broeders- en zusterszonen van den Sultan, zjjn ongeveer tachtig in aantal. Zjj bobben het bovenlijf bloot en tooien de in een wrong naar achter afhangende gitzwarte baren met bloemen en veeren in plaats met een hoofddoek. Allen zitten niet de beenen gekruist en de banden samengevouwen in den schoot (sila-honding). 't Is een mooie groep jeugd en adel 1 No zet ook de Snltan ziob, in groot Javaansch ornaat, op zijn gonden zetel, den dampar kenijaea, welke in dé zeer fraaie Bvngsal kentjana of Troonzaal staat. De vorst wordt steeds gevolgd door eene beeldschoone edelmaagd, de abdi d&'em prjjaji mauggoeng die den sleep van het galakleed dragen moet. Een ander mooi Javaansch frenletje is belast met den gonden spuwvaasterwijl andere dames met de overige ampilan'3 bedacht zgn In den Kraton is men gereed voor de ontvangst. Op den Aloen-Aloen, nn stampvol, zooals bg ons in de Maliebaan te 's-Gravenhage bij het afsteken van vuurwerk, zjjn nog twee Vendels opgomarcheerd. Die Korpsen be- hooren niet tot de eigenlijke Kratontroepen, het zjjn de Pradjoeri's Soera Karsa van den Kroonprins en de Prad- joerit's Boeg ivan den Rijksbestuurder, De vgardes" van den Prins Btellen aich in linie op van de Waringinboomen tot den Mesdjid, aan de west'zjjde van den Aloen Aloen gelegen. Ia lijn gebee! in t wit geslouu, önet kris en lans bewapend en voeren een Hollandsche vlag als vaandel. De Pradjoerit's Boegis doen denben aan eene brnine uitgave van de rustende scbatterg in patria. Het waren m vroeger tgd wel degelgk Boegioeesche huurling die Boegis van den Rijksbestnnrder, en daar het vaderland der Boegmeezen, Boni, evenals Nederland over zee ligt daarom werd een Hollandsche kleedicg voor hen 't meest passend geacht De dapperen dragen nn een blanw zwarten kiel, zooals de veekoopers in België, een lange witte broek en op den zwarten hoofddoek een Hollandsche kachelpjjp of dophoed Ook zg voeren Neerlands drie kleur als Korpsklemood mede en zgn verder ook met krissen en lansen bewapend. In tegenstelling met de Saltanstroepen, gaan de krijgs lieden van Kroonprins en Rgksbestnnrder blootsvoets. Ik behoef u wel niet te zeggen, wat 'n onmogelijke vertooning die Boegis opleveren. Ik zag zelden nog iets zoó bespotteljjks, maar de Javanen vinden het cagah (kranig). 8 8 Een twintigtal Eutopeesche cavaleristen, in groot fenne onder be-el van een opperwachtmeester, komt de kazerne' (ten zuiden van den Aloen-Aloen, westeljjk van den' Setmggi] gele-en) nitrgden en stelt zich op in linie Op den Aloen-Aloen Lor is men gereed voor' de ontvangst. 8 En nn gaan we uw de ruime Voorgaierjj van 't Vorstelgk ingerichte Residentiehnis, bewaakt als 't ware door pracht.ge beelden nit den grjjzen voortjjd der Hin- doe s op Java. De Resident, in Eroot gala, ontvangt zgn gasten koel bedeeld. Hij scbgnt zoo op 't oog niet gemakkelijk, die Hoofdambtenaar, en vele Enropanen hier op Jogja vree zen hem dan ook, maar ik voor mjj geloof, dat hij een kundig nauwgezet, stipt rechtvaardig mao is, die steeds recht door zee gaat en weet wat hij wil. De Secre'aris is geknipt voor eene Residentie als Jogja karta en een man, die dadelgk voor «ich inneemt, terwijl de nieuwe Assistent-Resident me meer een practicos en een gveng werker toe.ohgnt dan ueachikt voor een Hof Nog eemge andere Assistent-Residenteu van buiten de Overste, Prins Nata di Redja van Pakoe Alam, als' Kapitein van bet Leger gekleed, de Kapitein der Jogjasche schutters, al net zoo'n fameus Korps als de Boegis van den Rijksbestnnrder, met z'n beide Luitenants, de Offi cieren van het Garnizoen, de negenenzeventigjarige Rit meester Kohn, de nog kranige Commandant der Lijfwacht dragonders, die in 1905 zgn zestig jarigen militairen dienst hoopt te vieren, Dr. J. Groneman, die me aanraadt om straks goed bg hem te bljjven en raast hem te gaan zitten, eemge Landhuurders en particulieren in een rok ziedaar het ïlInBtere gezelschap, de élite van Jogjs welke den°Snlt-in* PenkraSSer op de a't°°°diging wacht van »Daé,r hè je zei" hoor ik een schraal jongmensch naast me uitroepen en 't wordt stil, want de boden van den Kraton zijn in zicht. Deftig, langzaam, netjes in den pas komen de beide Regenten aangestapt. Zij beklimmen de breede trappen van het Residentiehnis en maken een lichte buiging voor den Kadjeng Toewan Residèn, om daarna in Biecht Ma- leisch (waarom niet in goed Javaansch de boodschap van den Vorst over te brengen. De Vertegenwoordiger onzer Regeering luistert kwisi belangstellend, en zegt in beter en fatsoenlijker Maleiscb, dat hij met veel genoegen de invitatie aanneemt. Daarna weer een buiging, ook van de zijde des Resi dents, en de twee afgezanten maken rechtsomkeert en marcheeren af. Nn komen de rjjtuigen voor en voorop de Resident, zonder Pajoeng met den overste in één galakoets, daarachter de lagere ambtenaren en officieren en ook Prins Nata di Redja, eveneens zonder Pajoeng, daar achter weer de particulieren, waarvan één in een antomo» bielen dat alles dan geëscorteerd door lgfwachtdragon- ders, gaat het in optocht en met een vaartje Kratonwaarts. Lt. Clockïnsb Brodsson b. d. Jogjakarta. Er wordt aangenaam kennis gemaakt" - lees hierover Bas Veth maar eens na - en een fijne sigaar opgesto ken, terwgl de Resident hier en daar een boom opzet De vredes-vrienden doen zich wel hooren, telkens en telkens weer, maar geluisterd wordt er niet naar hen door den Czar aller Rossen. Naar verluidt moet er te Czarskoje Selo, onder voor zitterschap van Dragomirof, weer een vergadering van den raad van oorlog gehouden zgn, waarin, na een lang durige beraadslaging, zon zgn besloten tot voortzet ting van den oorlog, met algemeene stemmen op één na. Door onverwijlde mobiliseering van nienwe leger corpsen zal het numerieke overwicht io Mantsjoerne her steld worden. Volgens de Morning Poet is het besluit tot voortzetting van den oorlog, hoewel men zich niet ontveinst dat de kans on succes gering bljjtt vooral op dezen grond genomen: de Czar en zgn raadgevers rekenen er op, dat de angst voor het gele gevaar een tasschenkomst van de Enropeesohe mogendheden ten gunste van Rusland zal teweegbrengen. De Russische regeering is overtuigd, dat het Japan moeiljjker zal vallen, ca nienwe groote over winningen een gnnstigen vrede te sluiten; daarentegen zon het voor Rusland gemakkeljjker zijn. op aancemelgke voorwaarden vrede te sluiten, zoodra het blgkt dat het Russische leger in Mantsjoerne gobeel gedesorganiseerd is, joist omdat de mogendheden znllen willen verhinderen dat Japan's macht al te groot wordt. De correspondent van de Morning Poet beeft zelfs dit Ifwy i 1^" d<in °°rlog '00rtzet. loopt hg kans ook Wladiwostock te verliezen, maar ah hij vrede wil slaiten, verliest bg misschien Peterebarg. Wat biervan U k»n moeieljjk aoor ons uitgemaakt worden. Alleen blgkt er wel duidelgk nit. dat zg, die zonden willeo dat de Czar onder alle omstandigheden vrede sloot, zich geen juist denkbeeld vormen van de moeilgkheden, waarin deze vorst zich bevindt. an het oorlogsterrein lmden de berichten weer wat meer hoopvol voor de Rnssen. Vooral door de telegrammen van de Engelsche bladen had 't aanvanke- !,Zhs.1en flB' also*d®sJag b» Moekden een geweldige déb&oie was voor de Rnssen en zoo erg ia 't toch niet geweest. De ontruiming van de stad is betrekkelijk ook vrg geregeld gegaan geljjk blgkt nit het rapport van den kapitein van den generakn staf Olginski. Daar deze ontruiming wel ais een historische gebenrtenis mag worden aangemerkt willen wjj een en ander aan dit rapport ontieenen: Op den avond van den dag, waarop Koeropatkine tot den terngtocht besloten hau, ontving de stationschef, overste Boiko, bevel, het station uiterlijk om 5 uur s morgens te ontruimen, 's Avonds half 10 vertrok de eerste aldeeling treinen, elk van 8 wagens fflnMW Wo Da*r £j0"llng om 13 locomotieven geseind, s Morgens 3 nur begon het vertrek van de tweede af- deeling, bestaande uit 16 treinen van 50 wagens. Om 6 nur was de ontruiming van het station afgeloopen. In t geheel werden weggezonden drie mnnitietreinen, een trein met artillerie-materiaal, een trein met warme kleeren, twee kolentreineu en éen met genie materiaal. In al dé andere treinen werden gewonden vervoerd. De laatste trein nam het stations-personeel mede. Aan den ijver en de zelf-verloochening van dii personeel was het te danken daL alle op het station zjjnde gekwetsten, munitie, geloen' enz. in veiligheid konden gebracht worden; oen werk, de. te moeieJgker, omdat er 7 K.M. ten N van Moekden gevoenten weid en de spoorbaan door den vijand her haalde malen opgebroken, doch door de Russen hersteld was geworden. De treinen vertrokkeu om de 8 minuten me. bedekte vuren en zonder fluitsignalen te geven Sommige werden onderweg door Japansche granaten ge: trollen. De magazgnen ,n de buurt van het station werden in brand gestoken. Morgens 6 nur liet men de brug over de Hoen-ho in de loebt vliegen, waarna de troepen in noordelgke richting zicb op manct be gaven. Op het ttat.on bleven acht teiegiaat beambten, die zich hiervoor vrijwillig hadden aangemeld, achteren in de stad zelf twee detachementen van hot Roodo Kruis,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1