Pil uw Bestaat nil iWaiM. Toelatipg van Leerlingen. »j!Ëi!!4a No. 39. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 29 MAART. Kiezerslijst. Drankwet. Gemeentescholen De gelegenheid daartoe be staat aan de schoollokalen op Maandagen 3 enÏO en op Dinsdagen 4 en 11 April a.svan des na middags 45 ure. BUITENLAND. BINNENLAND. Algemeen Overzicht. GemengdeMededeelingen. N ieuw8tij dingen. UkMAARSCIIF, COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- «n Zaterdagavond uitgegeven, Abonneinentspr jjs per 3 maanden voor Alkmaar f O,80franco door het gebeele rjjk f 1, 3 Nummers f O,OS. Afzonderlijke nummers S ets. Velefoonnnntnser 3. Prils der gewone advertentlën i Per regel t 9,16, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER h ZOONVoordam 0 9. BURGEMEESTER au WETHOUDERS »an Alkmaar brengen naar aanleiding van art. "28 der Kieswet ter algemeene kennis, dat de Kiezerslijst en de alphabe- tlscbe lijsten van de namen en voornamen van hen, die van de Kiezerslijst zijn afgevoerd, en van hen, die daarop zijn gebracht, door hen zjjn vastgesteld en vanaf heden tot en met den 21 April e.k. voor een ieder ter inzage zjjn nedergelegd en tegen be taling der kosten in afschrift of afdruk verkrijgbaar gesteld. Verbetering der Kiezerslijst kan tot en met den 15 April door een ieder worden gevraagd, die meent dat hij zelf of een ander in strjjd met de Wet daarop voorkomt, niet voorkomt, (f niet behoorljjk voorkomt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 23 Maart 1905. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bg hun college is ingekomen een verzoekschrift van H. Beholder, weduwe van W. Stoop, ter bekoming verlof voor de voortzetting na 31 December 1B05 van den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank, in het perceel Lindenlaan wjjk E no. 47. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof scbritteijjk bezwaren indienen bjj Burgemeester eu Wethouders. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Maart 1905. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar noodigen belanghebbenden die met 1 Mei a.s. kin deren op eene der vijf gemeentescholen toegelaten wenschen te zien, uitdaarvan vóór 13 April 1903 aangifte te doen bij de hoofden dier scholen, onder over legging van het geboortebriefje en het inëntingsbewjjs der kinderen waarvan toelating gevraagd wordt. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 24 Maart 1905. DONATH Secretaris. De windwijzer is voor de zooveelste maal weer eens gedraaidnu wijst hjj weder meer in de richting van vrede. Een telegram uit St. Petersburg meldt, dat de meerderheid van den ministerraad in beginsel zou hebben uitgemaakt, dat het oogenblik gunstig is om maatregelen te nemen voor het sluiten van den vrede. De ministerraad heeft echter wel meer moties aangeno men, waarvan de Czar niet was gediend. Vrjjdag liep te St. Petersburg algemeen het gerucht, dat besloten was tot den vrede in de pas gehouden ver gadering van den oppersten raad van oorlog. Da corres pondent van het Journal heeft echter, toen hg op onderzoek uitging, vernomen dat er nog niets beslist was en hg be- schrgft den toestand van het oogenblik als volgt; Ongeveer vier dagen geleden, is grootvorst Nikolaas Nikolajewitej belast met een onderzoek ten einde uit te maken, of men den oorlog moet voortzetten. Dat onder zoek wordt niet in Mantsjoerjje, maar hier ingesteld, aangezien de toestand in het Verre Oosten voldoende bekend is uit de rapporten van den opperbevelhebber. De grootvorst gaat na, of het mogelgk is, een leger van ton minste 600.000 man te vervoeren en te onderhouden op 12,000 K.M. van de Rassische basis. Het onderzoek gaat snel in zijn werk. Wanneer de grootvorst inlichtingen noodig hoeft, zendt hjj een van zijne adjudanten met een briefje naar een der departementen, om gegevens te vragen. Zoover men weet, is het verslag van Nikolajawitsj nog niet gereed. Ook de kwestie van de vloot zal er bjj overwogen worden. Als het onderzoek is afgeloopen, zal de opperste raad van oorlog het in behandeling nemen en beslissen ofle. de onderneming mogelgk is 2e. of de fioanciëale offers en andere in overeenstemming zjjn met de militaire en politieke uitkomsten, die men ervan kan verwachten. In elk geval maakt Rusland militaire en financiëele toebereidselen, alsof de oorlog zal voort gezet worden, en zelfs indien men den vrede verkieselijk acht, zal men alleen genoegen nemen met een eervollen vrede, waarbij geen oorlogsvergoeding wordt toegekend, tenzij een schadeloosstelling voor het onderhoud vau ge vangenen, geen Russisch gebied wordt afgestaan en Rnsland's rechten in het Verre Oosten onaangetast bljjven. Anders zal men er de voorkeur aan geven om door te vechten, teneinde Japan nit to patten, zoo men het niet kan verslaan. In het kort gezegd, de vrede hangt in de lucht, en indien Japan geen te zware eischen stelt, is het mogelgk dat binnenkort onderhandelingen znllen aangeknoopt worden. Het waarschijnlijkst acht men dat het initiatief van Frankrjjk of van de Vereenigde Staten zal uitgaan. Het trekt de aandacht, dat Iswolski, de Russische gezant in Denemarken, verscheidene bezoeken aan de Eransche ambassade heeft gebracht. Men gelooft dat ook baron Rosen, de vroegere Russische gezant in Japan, daar geweest is. Grootvorst Nikolaas zal alleen naar het Verre Oosten gaan, wanneer tot voortzetting van den oorlog besloten wordt. Hoe 't eigenlijk met het Russische leger in Mantsjoerge is gesteld is niet recht duidelijk. Te Petersburg is men eenigszins ongerust over de stilte die de Japanners bewaren, en zoodoende gaat men meer geloof hechten aan de geruchten over omtrekkende bewegingen, die tegen de flanken van Linjewitsj' leger ondernomen zonden zjjn. Een telegram van Linjewitsj bevestigt trouwens dat Japansche ruiterjj op de uiterste linkerflank van de Rassen opereert. Dit zal de gerustheid niet vermeerderen. Taboerno, de oorlogscorrespondent van het Nowoje Wremja, zegt dat er dringend 200,000 man versterking noodig zijn, anders znllen de Russen achter de Siberische grens terng moeten trekken. Voorts zjjn er allerlei geruchten in omloop omtrent pogingen van de Japanners om het Rassische leger om te trekken, doch wij kannen daarvoor geen belangstelling bij onze lezerB verwachten, zoodat wij er dan ook maar het zwjjgen toe zullen doen. Over den tegenwoordigen toestand in Rusland zelf bevat de Kölnüche Zeitung een telegram van haar correspondent te St.-Petersburg, dat wel de moeite van vermelding loont. Daarin wordt o.a. gezegd De hervormingsgezinde beweging heeft wel aan heftig heid, maar niet aan kracht verloren. Een goed bewjjs daarvoor is de spanning, waarmede men den aanvang der werkzaamheden van Boelygin's commissie verwacht; voorts de roerigbeid der bestnurs-lichamen, die zich beg veren om de commissie gegevens te verschaffen en haar wenken te geven. Het congres der adelsmaarschalken, dat te Moskou bijeenkomt, zal zich ook bemoeien met de bijeenroeping van volksvertegenwoordigingen. Den minister van binnen- landsobe zaken zal aan 't verstand gebracht worden dat pogingen om den arbeid der commissie te belemmeren, de ernstigste gevolgen zonden hebben. Inderdaad kan niet ontkend worden dat van bureaucratische zjjde nog veel pogingen te verwachten zijn, om de onvermijdelijke gevolgen tegen te honden, of zóó tot stand te brengen dat ze de wenschen des volks toch niet meer bevredigen, en toch kan men heel goed weten dat de revolutionaire partij niet ingeslapen is, en ongetwijfeld alle middelen zal aangrjjpen om haar doel te bereiken. Ook in regeerings kringen verwacht men, naar 't schijnt, geen zeer spoedige verwezenlijking van de hervormingsplannen; een toeken daarvan is ook, dat de hoogere inrichtingen van onderwjja gesloten bljjven tot in 't najaar. Maar hoe langer de tegenwoordige toestand voortduurt des te hooger eischen zullen aan de regeering gesteld worden. Ook de bevolking der grensprovinciën legt op hnn bjjzondere wenschen meerderen nadruk Het joodsche element in het zniden en in Polen neemt een dreigende houding aan. Het is opmerkeljjk dat de wenschen, door de verschillende kringen der bevolking gesteld, hoe langer hoe scherper omschreven worden; zoo heeft de adelsmaarsehalk te Kisjinef de op dracht ontvangen, te Moskou o.a. voor te stellen dat van Boelygjn's oommissie de vertegenwoordigers der regeering verwijderd moeten bljjven, omdat anders niet genoeg waar borgen voor een onpartijdig onderzoek voorbanden zjjn. Het Rassische goud. Ten vervolge op ons be richt in het Bjjblad van heden zien wjj, dat Charles E. Hands, de correspondent van de Daily Mail te St.-Peters- burg, in een lang telegram zjjn onderzoekingstocht bescbrjjft in het gewelf, waarin de Rassische goudreserve bewaard wordt. Er was Zaterdag voor een waarde van 652,591,630 roebels en 95'/, kopek aan gonden staven en gouden manten aanwezig. De staven van een poed elk lagen op planken langs de mureu, de munten in graawe linnen zakken. Er waren goudstukken van allerlei herkomst: Engelsche (honderdduizenden sovereignsFransch^ Spaan- sche, Japansche, zelfs Cnileensche. En de gouverneur van de bank vertelde den journalist dat Rusland nog over veel meer goud beschikte, te Petersburg, in de provincies, bjj bankiers te Parijs, Berljjn, Landen, Amsterdam enz. alles te zamen over een waarde van 1,009,000,000 roebels. Uit het land der Koningsmoordenaars. Het orgaan van de anti-samenzweerderspartg in bet Ser vische leger, de Oppositia, geeft een verhaal van een schandaaldat op het laatste hofbal in den Konak te Belgrado, plaats had. Tot dat feest waren uitgenoodigd alle vertegenwoordigers van de vreemde hoven en deze hadden de invitatie aangenomen in de verwachting, dat de leiders van de sameozweerderspartjj niet tegenwoordig zonden zjjn. In deze verwachting werden zjj echter teleurgesteld. Aan tafel ging alles goed. De schikking was zoo getroffen, dat de samenzweerders, onder wie ook Maschin was, niet in aanraking kwamen met de gezanten. Doch tjjdens het bal kwam de botsing. Het toeval wilde, dat bjj een Cotillonfignnr alle heeren stonden in twee rjjen langs de lange wanden van de zaal en moesten op elkaar toe komen om elkaar de hand te drukken een vertegenwoordiger van een groote Europeesche mogendheid een der samenzweerders tot vis-ó-vis kreeg. Dadeljjk verliet hjj de zaal, gevolgd door alle gezanten. Een pjjnljjke stilte ontstond. Koning Peter werd bleek sis een doek. Spoedig kwamen eenige jonge mannen aanhnppelen die de hiaten vnlden. Doch de diplomaten bleven in een zijkamer tot het feest afge loopen was. De antomobiel-industriein imeriks. Gedurende het jaar 1904 zjjn in de Vereenigde Staten van Amerika omstreeks 600 automobielen ingevoerd ter gezamenlijke waarde van 3.600.000, een weinig meer dan het jaar te voren. De uitvoer van auto's beliep een waarde van 2.000.000, meest van het gewone type. Het is niet waarschjjuljjk, dat de export belangrgk zal toenemen, zoolang de fabrieken voor het binnenland zelve nog genoeg te doen hebben, eerst daarna zullen zjj markten moeten zoeken voor hun overprodnetie. Bij het einde van 1904 waren er omstreeks 50.000 automobielen in dit land in gebrnik, zooveel als Frankrgk en Engeland te zamen. Men veronderstelt, dat in 1905 ongeveer 35.000 aato's znllen worden gemaakt en verkocht, dan zal aan het einde van het jaar op elke 1000 inwoners een auto in gebruik zjjn. New-York heeft nu reeds aan 15.500 auto's licensies uitgereikt, New-Yersey 7200, Massachusetts 6600, enz. In Michigan worden de meeste auto's vervaardigd, dan volgen in belangrjjkheid Ohio, Wisconsin, Massachusetts, New-York, Indiana, Pennsylvania, Connect.cut, Illinois en Missouri. IJlt Znld-Scharwoude. De torenbouw-quaestie te Zuid-Scharwoude is nog steeds hangende. In de laatst gehouden Raadsvergadering is daarover nog weer gediscussieerd. Enkele Raadsleden waren van oordeel, dat B. en W. weer met een nienw voorstel zouden komen, waarop werd geantwoord namens B. en W., dat na de verwerping door den Raad verwacht werd, dat de tegen standers van hun voorstel nu met een ander voorstel zonden komen. B. en W. waren alsnog van oordeel met het oog op de gunstige aflossing, dat toren- en raadhuis-bouw te geljjk moest geschieden, dit was en is naar hun oordeel nog in het belang van de gemeente. Intusschen is de toren in een slechten staat, zoodat het lniden is verboden. Ook het armenhnis eischt noodig voorziening. Ten spoedigste zal eene vergadering worden belegd, waar opnieuw besprekingen zullen gehouden worden om te komen tot een einde in deze reeds te lang aan de orde zijnde belangrjjke zaak voor de gemeente Zuid-Scharwoude. Oud - Kennenerland. In de »Bjjdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde" (Vierde Reeks, dl. IV, afl. 4) komt een artikel voor van Prof. P. J. Blok over oud-Kennemer- laod. De N. R. Ct. geeft daarvan het volgende overzicht Over ond-Kennemerland wist Hoidjjk in zjjn tjjd wat te vertellen Met de intieme kennis van zjjn beminde geboortestreek tooverde hij in zjjn Balladen ons voor den geest de elfen en ninen van den voortjjd, de edelen en dorpers der Middeleeuwen, de wilde dninwonden en ge heimzinnige bosohpaden van weleer, de trotsche kasteelen van den adel, de schamele halten van den dorper, de schoone jonkvrouwen en de woeste jonkers, de rnwe knechten en de geplaagde boereD. En in zjjn Historische Landschappen deed hjj het onde Keonemerland herleven, den boogen Blinkert, het aloude huldtooneel te Nooddorp, den romantiseren bouwval van Brederode, den eerwaar- digen reekstoel onder Heiloo en zooveel meer. Hofdjjk was een romanticus, die voor het in zjjn oogen alledaag- Eche heden kracht en troost zocht in de met poëtisch oog geziene Middeleeuwen, voor hem den ideaal-tgd van riddereer en burgerdeugd. Terecht brengt prof. Blok holde aan Hofdijk, die zoo goed het Kennemer landschap wist te vatten, maar wiens historiekennis meer uit het hart, dan uit het hoofd kwam. Wil men echter weten, wat historisch vast staat omtrent het onde stamland der Hollandsche graven, men leze de stadie van den Lsidschen hooglearaar. Wjj staan hier op ouden historischen grond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1