Pil iiMr bestaat nil 2 Mail. binnenland! "stadsnieuws. No. 42. Mob der d en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 5 APRIL. Hinderwet. Groote voorj aars veemarkt te ALKMAAR MAANDAG 17 APRIL 1905. Groote Paarde nmarkt te A L K M A A R op WOENDAG 19 APRIL 1905. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. GemengdeMededeelingen. Nieuwst ij dingen. ■et België. Gemengd Nieuws. Al.kflAAKSCIlE COURANT. Deze Oourant wordt Dinsdag-, Donderdag en Katerdagavond uitgegeven, Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaae f 0,80» franco door bet geheele rjjk f 1. S Nummers f O,OU. Afzonderlijke nummers S ets. Telefoon naai ntcr 3. Prfjs der gewone advertentlën t Per regel t 0,16- Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER fc ZOONVoordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van J. C. EAAN, aldaar, om vergnnning tot het uitbreiden van zjjn cacaofabriek met een gebouwtje bestemd tot het plaatsen van machinerieën op de kadastrale perceelen Sectie B No. 165 en 166, Mosterdsteeg Wjjk C Noe. 15 en 16. Bezwaren tegen deze uitbreiding kannen worden inge diend ten raadhaize dezer gemeente, mondeling op Dins dag '18 April e. k., 's voormiddags ie elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende dri9 dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en bij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 April 1905. DONATH, Secretaris Hoe positief de geruchten omtrent een naderenden vrede tnsschen Rusland en Japan ook worden tegengesproken, toch zjjn er nog altjjd bladen, die dit lievelingsdenkbeeld niet kunnen laten varen. Er behoort eenige moed toe om aldns vol te honden. Want catego risch is te Washington in een Kabinetsvergadering ontkend, dat de bemiddeling van President Roosevelt zou zjjn in geroepen. Woensdag verlaat de president trouwens zjjn residentie en gaat voor verscheidene weken de zuidweste- ljjke staten bereizen. Ook daaruit blijkt, dat geen inter nationale verwikkelingen, waarin hij betrokken zon knnnen zjjn, zjjn tegenwoordigheid in het diplomatieke centrum van de Vereenigde Staten eischen. Zoo zullen dus waarechjjnljjk nog meer Russen en nog meer Japanners hnn graf in Mantsjoerjje moeten vinden. Mocht maar, indien 't weer tot een treffen komt, zulk een beslissende slag worden toegebracht, dat aan één van beide partgen wel niet anders overbljjlt dan tot vrede de toevlncbt te nemen. De meaning heerscht overigens, dat het eerstvolgende treffen tusschen Rassen en Japanners niet te land, maar ter zee zal plaats hebben. Van al de berichten omtrent een terugkeer van het Russische eskader big kt geen woord waar te zjjn. Integendeel is te Londen be richt ontvangen om weer een aantal kolenbooten, die uit Engelsche havens znllen vertrekken, ten einde zich bjj de Russische Oostzeevloofc te voegen, te verzekeren. De ver klaring werd er bjj gegeten, dat de kolenbooten niet oosteljjker dan Batavia hoeiden te gaan, aangezien de vloot, zoo heet het, de kolen noodig heeft op haar weg naar een Russische haven (hetgeen echter ook Wladiwo- stock zou kunnen wezen). Ook zouden een half dozgn kolenbooten, die op weg naar Wladiwostock zjjn, in de eerste haven die zjj aandoen, last krjjgen zich bjj de Oost- zeevloot te voegen. Een dier booten is reeds te Colombo, de andere te Singapore aangekomen. In verband hiermee is weder meer dan in de laatste weken het oog op het Rnssische eskader gevestigd. Toen indertijd admiraal RodjeBtvensky in de Noordzee zjjn ge schut bad laten richten op de Hullsche schippers, meenden zoo wat alle niet-Ruesiscbe bladen dat de onbekwaamheid van den admiraal, en wat nog erger was, de voortdurende dronkenschap van het personeel lang niet vreemd waren aan dit ongeval. Geheel en al in het midden latende in hoeverre het toen beweerde al of niet van grond ont bloot was, verdient 't wel zeer de vermelding, dat admi raal Rodjestvensky in de wateren van Madagaskar niets onbeproefd heeft gelaten om van zjjn eskader te maken wat er van te maken was. Volgens een correspondent van de Daily Expres» beeft de vloot thans een a geheele metamorphose ondergaan. Zag ze er vroeger vnil en on- oogljjk uit, thans blinkt alles van zindeljjkheid. Alle maatregelen, noodig om de gezondheid aan boord te be vorderen, werden genomen en toen stipt uitgevoerd, zoo dat de gezondheidstoestand, trots het buitengewoon heete weder, niets te wenschen laat. De discipline wordt streng gehandhaafd. Voortdurend wordt met zwaar gescaut ge schoten, worden oefeningen gehouden aan het torpedonet en wordt gemanoeuvreerd met torpedobooten. De admiraal 8cbjjnl geen rust te kennen. Dronkenschap komt aan boord niet meer voor. Alle officieren, met wie de corres pondent in aanraking kwam, waren vol verlangen zich met de Japanners te meten. »Maar", vertelt hij verder, »het zou toch ongerijmd zjjn de vloot met een Engelsche of Duitsche te willen vergeljjken, ofschoon de bemanning den indruk maakt zeer bruikbaar te zjjn.'1 De berichten omtrent den biunenlandschen toestand in Rusland bljjven nog steeds zeer zorgwekkend. Het werpen van bommen, het plegen van aanslagen op regeeringspersonen, het gewelddadig verzet in de provincie, bet in botsing komen van militairen en manifestanten zjj komen nog steeds voor op het rap port van iederen dag. Intusschen schijnt de Czar zjjue toezegging, vervat in het bekende rescript van 3 Maart, betreffende de instelling van een lichaam, gekozen door het volk, niet een doode letter te willen laten. Men verneemt, dat hij verleden WoeDsdag zjjn goedkeuring heeft gehecht aan een ontwerp, t,e dier zske opgesteld door een bjjzondere commissie onder voorzitting vao den minister van Binnenlandsche Zaken Boelygin. Bij de vraag, lang? welken weg de uitvoering van 's Keizers wil het best te bereiken is, zal met geljjke aandacht gelet worden op de algemeene belangen des Rijks en op de plaatselijke behoeften van de afzonderlijke deelen des Rijks. Zulk een middenweg te vindea, welke aan dat reusachtige en buitengewoon gecompliceerde samenstel van het Russische Rjjk maar eenigszins voldoet, kost uit. den aard der zaak veel moeite en tijd en daarom behoeft men niet zoo maar dadeljjk geloof te slaan aan het geschrjjf der bladen, welke, op grond dat er nu nog niets gekomen is van de bedoelde toezeggincr, durven staande houden, dat de Czar zjjn volk eenvoudig om den tuin leidt. Wie iets van Rusland weet, begrijpt, dat de invoering van een soort van parlementairen regeeringsvorm daar te lande niet »in een vloek en een zucht" klaar te spelen is, zelfs al zouden de Czar en zjjne ministers vrijwillig doen het geen de revolutionnaire beweging han thans heeft afgeperst. Officieel wordt uit het hoofdkwartier van het Japan- sche leger in Mantsjoerjje getelegrapheerd Onze voor posten marcheerden op in de richting van Hailoeng en stieten den 28sten Maart des ochtends op 300 man Russische cavalerie. In Sjansjengtsoe hebben de Rassen 2000 man ruiterjj aohtergelaten en zjjn ze zoowat 4000 man sterk op Haitoeng geretireerd. Tusschen Sjansjengtsoe en Jingtsjeng, een plaats 35 mijlen benoorden Hientsjeng, bevinden zich op verschillende plaatsen groote voorraden graan. De toestand in de buurt van Tsjengtsjoen en Kirin is onveranderd. De Hongaarsche crisis. Het ongewoon langdurig verblijf van Koning Fians Jozef in zjjao Hon gaarsche hoofdstad kreeg verleden week eindeljjk een re sultaat. Op aanraden van den naar Pest ontboden gezant der Oostenrjjksch-Hongaarscbe Monarchie te Berljju, Siögenyi-Maricb, en na raadpleging met den minister van Oorlog, veldtuigmeester Von Pitreich, geraakte de Souverein met de leiders der oppositie tot het volgende accoord: De geheele legerquaestie wordt voor twee jaren verdaagd; binnen dezen tjjd zal de Regeering geen nieuwe eischen op leger- en vlootgebied stellen en worden ter zjjde gelegd de verhooging van de Bterkte der jaarljjksche lichting alsmede het buitengewone crediet van 450,000,000 kronen voor krjjgszaken, 't welk door de Delogatiën reeds aangenomen, maar door de Parlementen van Oostenrijk en Hongarjje nog niet bekrachtigd was. Gedurenle deze twee jaren van wapenstilstand tusschen Regeering en opi ositie zai een cabinet d'affaires onder voorzitting van graaf Andióssy de Hongaarscne zaken besturen. Iets dat ook van belang is voor Alkmaar en omstrekon. Het vasteland van Europa zal dit jaar bezocht worden door tal van Amerikanen, die verleden jaar óf naar de tentoonstelling te St. Louis óf wegens de presidentsverkiezing verhinderd waren van huis te gaan. Zaterdag moeten 1300 passagiers eerste klasse zich te New York hebben ingescheept. Men verwacht tengevolge daarvan o.a. een druk bezoek aan de tentoonstelling te Luik. Maar behalve België zullen ook andere landen hun deel ran deze zomervogels brijgen. De Duitsche regeeriug beeft de grenzen voor den invoer van Nederlandsche paarden weder gesloten. De heer Job van den Have, de algemeen bekende en hoog gewaardeerde directeur der Maatschappij van Wel dadigheid, is op 57-jarigen leeftjjd te Prederiksoord overleden. Handel In rundvee Men echrjjft aan do N. R. Ct. In de week van 19 tot en Brugge geen enkel Nederlandsch slechts 80 ossen en 3 stieren, abattoirs werdon geslacht 351 tegen 389 in de week daaraan Btieren, 182 ossen, 16 koeien, 97 met 25 Maart werd te rund geslacht, te Brussel terwjjl in alle Belgische Nederlandsche runderen voorafgaande en wel 39 vaarzen en 17 kalveren. Naar zware Nederlandsche ossen en vette vaarzen was veel vraag. De beste ossen gingen tot 1 frank, do vaarzen lo soort tot 90 centieme per kilo levend gewogen. Overigens bljjven de prijzen gedrukt. Op de markt te Anderleoht ging Donderdag de verkoop langzaam zonder eenige prjjsverhooging. Op de markt te Gent waren Vrij dag de stieren bjjna onverkoopbaar. Iets beter ging het met Nederlandsche schapen en lammeren, die tameijjk gezocht waren. De ossen en vaarzen te Gent le kwaliteit fr. 0.80 tot fr. 0.05, 2e soort fr. 0.70 tot fr. 0.79. Koeien met weinig vraag, le soort fr. 0.76 tot fr. 0.86, 2e soort fr. 0.62 tot fr. 0.76 stieren fr. 0.67 tot fr. 0.75 kalveren fr. 1.15 tot fr. 1.25 schapen fr. 0.75 tot fr' 0.85 en lammeren fr. 1 tot fr. 1.10, alles per kilo levend' Veranderingen te Bergen. Uit Bergen wordt ons geschreven Dat er hier veranderingen aanstaande zijn, wordt met den dag meer zichtbaar. Terwgl de hoatveilingen in andere winters de eenige afwisseling in ons dorp waren, ziet men nu aan alle zjjdeu drukte en beweging. In de baart zijn boomen geveld, reazen, die gevaarlijk werden voor menschen en gebouwen. Er verrijzen gebouwen of bestaande gebonwen worden meer ingericht naar de eischen des tjjds, B nnenkort zal de muur om de ruïoe bjj raadhuis en omgeving eenige meters achteruit geplaatst worden, waardoor de openbare weg veel breeder zal worden en wat al niet meer ziet men en hoort men bespreken, dat gebeuren zal. Veel van dit alles is waarschjjnljjk het gevolg van de aanstaande verbinding van ons dorp met Alkmaar door de tram. En al voorspellen sommige pessimisten, dat Bergen er niet zoo veel door zal vooruitgaan, een nieuwe factor in de tramgeschiedenis zal menigeen nog van inzicht doen veranderen. Door den E A. Heer Van Reenen, burge meester van Bergen, wordt n.l. 1°. een straatweg gelegd van »de Franechman'' door de duinen naar Zee en 2°. is er kans op een spoorlijn door zijn bosschen en langs »de eeuwige laan", als voortzetting der tram Alkmaar- Bergen. Stecnen worden gereden, bosschen omgehakt, bet station voor de tram wordt gebouwd, waarlijk een ongekende drukte in ons dorp 1 De ondernemingsgeest, hier tegenwoordig werkzaam, verschaft aan velen arbeid en dus brood. Alles eerste vrucht van deze onderneming. Gaarne zonden we nu uog willen melden, dat er te Bergen ook een kaasfabriek werd opgericht. Wanneer men toch alle dagen zooveel melk het dorp ziet uit gaan, vraagt men zioh onwillekeurig af, waarom hier ook geen fabriek De winsten toch, nu door anderen behaald, zouden dan voor de ondernemers te Bergen zjjn. Maar wie weet? Rykslandbonwwlnterschool. Uit Schagen wordt ons geschreven Den 3en had het eind-examen plaats van de leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool. De zeven leerlingen der tweede klasse slaagden allen, te weten (alfab.): M. Bierman te Oudendgk, W. Denijs te Schagen, Jb. Kooy te Haren- caispel, O. Pöper te Hoogwoud, A. J. J, Salm to Amster dam en B. W. Wttewaall van Wickenburgh te Bonten. Het examen werd bijgewoond door den inspecteur van het middelbaar onderwjjs, belast met het toezicht op de landbouwscholen, den heer P. v. Hoek te Den Haag, en door zeven leden van de commissie van toezicht. Brand te Schagen. Door het vlam vatten van een losgeraakt stnkje linoleum, met punaises vastgehecht op een wand achter een brandend gascomfoor, ontstond er op den middag van den 3den een begin van brand in de woning van den gemeente secretaris, den heer A. G. Roggeveen, op de Laan te Sohagen. Op het geroep van brand door de verschrikte dienstbode, schoten ijlings buren en voorbijgangers toe, die met een paar emmers water gelakkig grooter onheil wisten te voorkomen. Bfutsdepnrfeaicnt KolhoruBarslngerhorn. Den Slen Maart besloot hes Nutsdeparteroent Kolhorn- Barsingerhorn, om dit jaar weder eene Floraiiatentoon- stelling te doen houden. Een 15-tal stekjes in potten zal verkrijgbaar worden gesteld tegen slechts 30 c's., onvermogenden geheel gratis. De teekencursus, onder leiding van den heer J. J. de Groot, werd gedurend den zomer gestaakt, den 30sten werd voor 't laatst les gegeven, over de vorderingen waren de deskundigen zeer tevreden. Staatsloterij. Trekking van heden. No. 12017 f 20,000; no. 17173 f 2000; no. 1593 en 10142 f 1000; no. 3238 f 400; no. 779, 5761 en 18351 f 200; no. 1068, 7105, 11219 en 17180 f LuO. Door de federatie van de S. D. A. P. in het district Alkmaar zal tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld worden Mr. M. Mendels van Zaandam. Hoewel hg aan vankelijk bedankt had, heeft hij op aandringen de ean- didatuur toch aanvaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1