Tot mede-redactenr van het «Vaktijdschrift voor On derwijzers" is benoemd de heer J. C. Klootsema, onder directeur van het Rijksopvoedingsgesticht alhier. Arrondissements-Rechtbank te Alknsaar. Uitspraken van heden. Klaas Appel, Wognum, wederspannigheid, 3 weken gevangenisstraf. Jan Draaier, Hoorn, mishandeling, geldboete f3, sub sidiair 3 dagen hechtenis. Andries van der Rol, Enkhuizen, wederspannigheid, 3 maanden gevangenisstraf. Jozef Mulder, Hoorn, en Johannes Fhilippus Mulder, Hoorn, mishandeling, le beklaagde 3 maanden gevangenis straf, 2e beklaagde 14 dagen gevangenisstraf. Burgeravondschool. Naar wij uit goede bron vernemen, beeft j.l. Zater dag 1 April, des avonds 8 nnr, de mededeel ng van den nitslag plaats gehad van de in die week gebonden over- gangs- en eind-examens van den cursus 19041905. In een der lokalen van bovengenoemde inrichting waren bijeengekomen het college van Burgemeester en WethouderB en de Secretaris onzer Gemeente, de Com missie van Toezicht op het Middelb. onderwijs, de Di recteur on de Leeraren en al de leerlingen. De Voorzitter der Comm. v. Toez., de heer Mr. H. Boelmans ter Spill, opende deze vergadering. Het kwam spreker voor, dat het hier de plaats was, openlijk dank te brengen aan zjjnen voorganger, den Oad-Voorzitter, Mr. N. H. de Lange, die vele jaren dit ambt met zooveel toswjjding heeft waargenomen. Tjjdens de reorganisatie der Bnrgeravondsehool in 1890'91, waarvoor de Commissie van Toezicht hot initiatief had genomen, en waatbjj het vak teekenonderwijs op den voorgrond werd gebracht, bekleedde bjj reeds het voor zitterschap. Voorts bracht spreker in herinnering dat voor den nieuwen cursns zich hadden aangemeld 219 leerlingen, waarvan 3 niet zijn opgekomen, zoodat de cursus aan ving met 216 leerlingen, van wie 56 voor de eerste klasse, 55 voor de tweede, 49 voor de derde, 41 voor de vierde en 15 voor de voortgezette klasse. Gedurende den loop van den cursus verlieten om verschilleudo redenen 17 leerlingen de school, zoodat er thans, bij het einde, 199 leerlingen aanwezig zjjn, van wie zijn bevorderdvan de le naar de 2o klasse 36 niet bevor derd 12 van de 2e naar de 3e 53 niet bevorderd 1 van de 3e naar de 4e 42; niet bevorderd 1. Een diploma ontvangen 38geen diploma 1. Van de voortgez. kl. worden lofieljjk vermeld 13niet loffe lijk vermeld 2, totaal 182 en 17. In het personeel is eenige verandering gekomen. De heer D. R. Gerhardtr leeraar in bet teekenen, die sedert 3 jaren aan onze school was verbonden, werd benoemd als Directeur der Ambachtsschool te Gonnchem. Hoe wel wjj een beste leerkracht noode zien gaan, verhengen wij ons in zijne promotie, 't Is reeds meermalen voor gekomen, dat Directeuren aan andere inrichtingen nit het personeel dezer school werden benoemd, wat als een sprekend bewjjs kan aangemerkt wordei), dat de leiding en het onderwijs aan de Alkmaarsche Burgeravondschool in den lande op prijs worden gesteld en wij in het kiezen van personeel niet ongelukkig knnnen genoemd worden. In zjjne plaats werd benoemd de heer P. Nooteboom, die, naar spieker vertrouwt, aan de van hem gekoesterde verwachtingen zal beantwoorden. Tevens moest de Voorzitter tot zijn leedwezen melden, dat in den loop van dit winterhalfjaar de heer L. W. Rnsscher, leeraar in de Ned. taal, door hniseljjke om standigheden genoodzaakt was, voor deze betrekking te bedanken eu een eervol ontslag aan te vragen. Hij zegt»tot zijn leedwezen", omdat bet onderwijs van dezen leeraar zeer werd gewaardeerd. De Heer A. List heeft tot beden deze lessen tjjdeljjk waargenomen. Daarna verkreeg de Directenr, de heer H. van der Hey, het woord, die in de allereerste plaatB zijn harteljjken dank uitsprak tot de leeraren en den concierge voor den ijver en de toewjjding, waarmee zjj ook dit jaar hnn taak hebben vervnld hij sprak den wensch nit, dat zjj dezen werkkring nog vele jaren mochten vervollen in het belang onzer school en tot welzjjn van een groot gedeelte der Alkmaarsche jengd. Vervolgens meende hjj met een onkel woord het vol gende tot de leerlingen in hnn eigen belang te moeten uitspreken. Met genoegen kan hij mededeelen, dat vorderingen, ijver en gedrag der meeste leerlingen in de school zeer goed zjjn te noemen, doch hjj moet tevens tot zjjn leed wezen oonstateeren, dat hij in den loop van dezen cursns van enkele ingezetenen onzer goede en rnstige stad heeft vernomen, dat het gedrag van sommige leerlingen bjj het naar hnis gaan te wenschen overlaat. Dat betreurt hjj zeer, en hjj hoopt, dat het schreeuwen langs de straat, het z.g. deurtje bellen en andere straatschendorjj nn een einde genomen heeft. Naar men zegt hebben de leerlingen van de le en 2e klassen zich hieraan het meest schuldig gemaakt. Spreker meent, niot genoog te kannen waarschuwen tegen deze slechte gewoonte en roept hierbjj tevens de krachtige medewerking der ouders in, om dit kwaad zooveel mogeljjk te beteugelen. Dezen jongens, die tooh allen een nette opvoeding erlangen, betaamt het niet, zich zoo onwelvoegeljjk te gedragen. Hjj herinnert hen nogmaals aan hetgeen hnn steeds bjj den aanvang van iederen cursus en verder voortdu rend onder het oog wordt gebracht en verzocht, voortaan daarop te letten. Voorts vestigde hjj de aandacht van enkele leerlingen op de onvoldoende cjjfers, in sommige vakken behaald, wat hoofdzakelijk is toe te schrijven aan onwil, onop lettendheid, minder goed gedrag enz. lig achtte het nog niet noodig, namen te noemen; met het rapportboekje in de hand weet ieder, waar de schoen wriDgt; maar hjj stelt in nitzicht, dat hjj wel degoljjk namen zal noemen, wanneer bjj deze leerlingen met den vdgenden cnrsns geen verbetering is ingetreden, en hjj belooft, te znllen woord houden. Dit geldt natuurlijk enkelt leerlingen; over vorderingen, vljjt en gedrag van de meesten nwer, zegt hjj, zjjn wjj best tevreden, en wjj raden n met klem aan, op den ngesUgen weg zóo voort te gaan. De nitslag der examens werd hierna medegedeeld en de diploma's werden uitgereikt; de namen der geslaagden en der gediplomeerden volgen hieronder. De Voorzitter nam daarna wederom het woord en sprak de leerlingen op harteljjke en welgemeende wjjze toe, zoowel de bevorderden, als hen, die het diploma hadden ontvangen Den laatstgenoemden drnkte bij vooral op het hart, dat zjj nn niet moeten meenen, volleerd te zjjn; het leeren, het stadeeren komt nog, om nuttige leden der maatschappij te worden. Hjj hoopte, dat zjj zonden too- nen, het geleerde in toepassing te knnnen brengen en daarop te knnnen voortbouwen; dat zjj door ijver en gedrag, door al hnn daden, den goeden naam der Alk maarsche Balgeravondschool zonden hooghonden. Nn nog oen woord van waardeering tot den Directenr sn de Leeraren gericht te hebben, en na dank te hebban gebracht aan Burgemeester en Wethouders voor de steeds betoonde belangstelling in de inrichting en hunne ver- eeroudo tegenwoordigheid, slnit de voorzitter deze bij eenkomst. Uitslag der examens: Bevorderd van do le naar de 2e klasseJ. Akkerman, Chr. Bob, J. Brnjjn, N. A. C. Bijl, K. L. G. Henning, J. J. Louwen, A. C. Moojj, H. Nierop, J, Olree, P. Schermer, J. G. Witkamp, P. Vennik, T. Ph. v. d. Waal, W. Adelaar, D Haasbroek, L. de Rover, J. Stikvoort, J. Haaeman, P. Brouwer, P. Grootes, J. Geels, N. Go- vers, H. M Groebe, P. Haan Kzn., D. J. de Jong, J. KoniDg, G. P. Koot, J de Rover, F. Tromp, M. Hardorff, T. de Jong, B. W. Pallemans, G. v. d. Veer, F. Brnjjn, C. Burger, J. Liefhebber. Niet bevorderd 12 leerlingen. Bevorderd van de 2e naar de 3e klasse Biesterbos v. d. Burgwal, H. B. vai. Broekhuizen, G. P. Elles. H. van Ejjk, W. de Graaf, C. Kieft, F. Klejjmeer, H. M. Koone, P. J, Koster, J. Laan, P. Legen, D. v. d. Patten, J. Schoonhoven, P. de Vries, A. Wallaart, J. Wils, A, Winkelaar, F. J. Zantvooit, L. den Das, C. Klinkert, P. Visser, M. de Haan, J. W. Breot, W. van Broek huizen, C. Maas, P. v. d. Molen, J. Molenaar, J. Vellinga. Kl. Baan, J, Blauboer, J. Boldewjjn, J. Bosman, C. Breek, W. P. A. Franse, J. W. Gingnagel, J. D. Groet, C. Halff, H. Hofman, J. P.Jansen, P. Menter, H. Ibink Melenbrinb, P. K. F. W. Pehlig, J. Rentenaar, D. Stoel- horst, J. Snierveld, W. de Vries, J. G. Westerbeek, D. M. Knol, A. Kuipers, B. Crone, J. N. de Groot, M. Wesseling, P. J. Conneman. Niet bevorderd 1 leeri ng. Bevorderd van de 3e naar de 4e klasseJ. Balder, J. A. G. ter Berg, W. Bierman, W. Bjjl, G. B. Godjjn, H. de Graaf, A. Groot, D. J. Hood, M. Jimmink, G. Klomp, S. Koning, A. P. Koster, G. Langenberg, D. N. de Louw, D. Miessen, P. Mn», K. Olie, P. Rempt, F. Rotgans, H. Selhorst, A. Zuurbier, L. H. J. Steinmeier, J. A. Blom, C. Bijvoet, P. J. Hammes, J. Heinis, L. J. Kluiver, A. J. Opmeer, J. Rniter, D. Rnjjterman, W. Schat, C. P, Vis, H, W. van Vunre, S. L. Kaiudl, Kl. Rol, A. Spanjaard, J. Groot, I. Lemmers, A. Mannes, A. A. Boek, O. Nierop, G. H Ofman. Niet bevorderd 1 leerling. Het diploma toogekend aan P. J. Beeker, G. de Beurs, K. Bruin, C. J. Erkamp, A. J. Groen, C. v. d. Meg, J. N. Oldenburg, Kl. Rob, J. Schoen Gz., F. Schonten, P. Smit, C. Snel, Th. Tromp, S. Vis, S. Zeegers, J. Mejjer, A. Adelaar, K. Boogb, W. Braak, H. J. Cornielje J. Hoogland, A. Klünnen, C. W. A. Koot, L, Mosk, J. Nelis, C. Rol, A. Stins, J Terhaab, G. Trans, H. Bossert Jz., A. Hoek, Kl. Mantjo, K. Adelaar, P. D. Dekker, J. Grootes D. J. Lekke, K. Brasser, K. Pander. Niet toegekend aan 1 leerling. Voortgezette klasse. Loffelijk vermeld J. Hart Azn., C. Noort, W. Ploeger, A. J. v. Trotsenbnrg, C. Sprnit, K. Kooijman, J. Boek, F. v. d. Goes. J. B. Grootenboere, C. Mjjlboff, M. Moojj, J. Langendjjk, G. J. Wesseling. Niet loff. vermeld 2 leerlingen. Oudt-AIckmacr. Voor een Alkmaarder is 't altijd een genot bezoekers van elders, met wat artistieken zin bedeeld, in de stad zijner inwoning rond te leiden. Vooral wanneer die bezoekers behooren tot het nog steeds veel te groote deel van het Nederlandsche volk, dat onbekend is met het vele mooie, dat er in onze stad te zien is. Dan is een rondwandeling langs onze mooie grachten, onze oude gevels, onze typische ophaalbruggen, onze schil derachtige inkijkjes in stegen en over water een tocht, die wordt een aaneenschakeling van blijde verrassingen en uitdrukkingen van bewondering. Zoo'n tocht is ook goed voor een Alkmaarder, want wat hij dagelijks ziet, verliest voor hem de bekoring van het nieuwe en 'tis heilzaam voor zijne stemming van tevredenheid, wan neer hij er aldus aan herinnerd wordt, hoeveel hij voor heeft boven den bewoner van nieuwe steden, ver stoken van het kostelijke bouwwerk van het voorge slacht en gedwongen te wandelen langs grijs-grauwe, eentonige straten. Ja, onze stad heeft nog heel veel, dat overgebleven is uit do goede dagen der oude bouwkunst. En toch, wat was zij vroeger nog veel mooier Wat is er veel gevallen onder sloopershand, dat heeft plaats gemaakt voor bet modern-leelijkeO, als men daaraan denkt, dan mag men wel innig dankbaar zijn dien genen in onze stad, die ervoor waken, dat zoo min mogelijk van het oude verdwijnt en behouden wordt wat er maar met mogelijkheid te behouden is. Tot deze beschouwingen worden wij geleid door de uitgave van onzen stadgenoot, den heer W. Nederkoorn, van een interessant plaatwerk, gesteld Alemaria anti qua dat is oude Ghebouwen ende Ghesichten van de vermaerde stadt Alekmaer in Noort-Hollant, Naar printen ende teyckeninghen uytter stede- vei samelingh, volgens de lest uytghevonden Conste van nieas verbeeldt ende int licht ghegheven. Deze laatste woorden in het hedendaagsch Hollandsch overgezet, luidenAutotypieën naar gravures en teekeningen uit het stedelijk museum te Alkmaar. In het geheel zijn 't er twaalf. En de een is voor het oog nog verblijdender dan de andere. In het bijzonder noemen wij „Het Hooge Huis" van 1730; de Doelenstraat; het eenig-jittoreske V'erdron- kenoord (een plaatje zoo mooi dat men zou kunneu denken, dat de phantasie hier spreekt, wijl de werke lijkheid haast niet zoo mooi kan wezen, terwijl zij dat toch inderdaad geweest is); het Huis „de Starrekroon' en de Schermerpoort waarmee echter niet gezegd wordt, dat ook de overige het Zeglis, Waterpoort en Zakkendragershuis, de Friesche Poort, het Pesthuis, de Paternosterstraat, de Yischmarkt en de Kapel de moeite vau het reproduceeren niet waard zijn geweest; integendeel, zij dragen er evenzeer toe bij om dit album tot een hoogst begeerlijk bezit te maken. Een gelukkige gedachte is 't dan ook geweest van den heer W. Nederkoorn om tot deze uitgave over te gaan en wij hopen zeer, dat 't daarmee te verkrijgen succes van dien aard zal wezen, dat 't zal blijken, dat wij hier met een eersteling te doen hebben, die nog door andere verzamelingen zal gevolgd worden. Dat is zeker, de liefde voor Oud-Alkmaar zal door deze uitgave worden opgewekt. En wie weet, of iemand, die bouwplannen heeft er niet toe komt zich de hier gegeven lessen ten nutte te maken en iets te stichten, dat in een splinternieuwe wijk een vreemd, doch in onze mooie stad een kosteljjk effect zou maken. Dr. «I. van den Brink. De afdeeling Alkmaar der S. D. A. P. hield gister avond in het lokaal «Harmonie" eene openbare vergadering, waarin als spreker optrad Dr. J. van den Brink, katholiek sociaal-democraat, de bekende R. K. priester nit Breda. De zaal was eivol: wij schatten het aantal der aanwe zigen op ongeveer een duizendtaltot zelfs het tooneel was door pnbliek ingenomen. Met een kort woord opende de heer Fenjjn de vergade ring, waarna Dr. van den Brink zjjn rede aanving. Allereerst toonde spr. aan, hoe de menschen-maatschappjj verdeeld is in twee klassen, de bezittenden en de bezitloozen, en hjj wees er op hoe ook Dr. Schaepman, de groote katholiek, iu zijn Aya Sofia staat aan de zjjde dier niet- bezitters, dier hongermartelaren, van wie hjj zegt: Gij, hongermartelaren, hebt recht op heerschappij. Welnu, zei spr., wjj aanvaarden dia leuze, het is dat woord, dat ook ons heeft begeesterd. Ook elderB bleek het, en spr. toonde het door meer dan een bewjjs aan hoe Dr. Schaepman oog had voor den klassensti jjd, hoe ook door dezen veroordeeld werd de onevenredigheid der loonen, en hjj eenmaal had gezegd, dat de Heil'ge Vin- centins a Paolo 't met hem eens zou zjjn, dat niet de aal moes redding kan geven, daarmede schept men geen betere toekomst, doch dat men moet leseffen, dat alle bezit en eigendom sloehts is een rentmeesterschap, waarvan men eischen stellen kan en mag. Diezelfde Dr. Schaepman heeft ook hnlde gebracht aan de zoogenaamd ongeloovige of paganistische sociaal-demo craten en terecht, want aan hem danken wij de verbetering van het lot der arbeiders. Als Scbaepman geen consequentie had gemankeerd, zon bjj katholiek-socialist zjjn geweest, want er is, zei spr., maar één kenze: voor of tegen het proletariaat. Tegenover dat proletariaat, staat immer het kapitalisme, dat het verdeel en beersch toepassende, de rjjen der arbeiders tracht te splitsen door vaak leugenachtige lenzen; daar tegenover moeten de arbeiders stellen de eendracht, de organisatie in de vakvereenigingen, zooals die bjjv. is in den Diamantbewerkctsbond en den Bond van Ned. Onder- wjjzers. De sooiaal-demoeratie als zoodanig treedt in de eerste plaats op als aanklaagster der maatschappeljjke toestanden, en spreker toont aan, hoe ook in de encycliek van pans Leo XIII sprake is van de gevoelloosheid der bezitters, hoe hg dozen harde waarheden zegt. Uit die harteloosheid vloeien voort de groote maat schappeljjke tegenstellingen, waarvan spr. enkele voor beelden gaf, om daarna aan te toonen hoe weinig er is overgebleven van de solidariteit der eerste Christenen, van het groole beginsel der naastenliefde, dat toch bjj de oplossing der groote sociale vraag den doorslag moet geven. Aan de oplossing dier vraag kunnen allen samen werken, van welken godsdienst, van welke wjjsgeerige levensbeschouwing men ook is. Maar dan is noodig een juist inzicht. Hoe we dat krjjgen door eigen aansotionwing toonde spr. aan door mede te deelen hoe mannen als Karei Marlo, Charles Fonier e. a. socialist waren geworder, toonde hjj ook aan nit zjjn eigen leven, waarin hg vooral met de land arbeiders was bekend geworden en geinige was geweest van hnnne ellende. In het tweede gedeelte zjjner lede schetste spr. de gebreken van de kapitalistische maatschappjj en de ellende die er het gevolg van is om daarna er op te wjjzen hoezeer Z. H. Leo XIII geljjk had in zjjn ency cliek over den arbeid, waar ook hjj de overtniging uitsprak, dat er geholpen moest worden. En wie er geholpen heeft, jnist de sociaal-democratie, die spr. ver gelijkt met de Barmhartige Samaritaan. Waar zjj de middelen ter verbetering heeft aangegeven heeft de bnrgerpers, juist doordat deze aan het kapitaal is ver bonden, haar bestroden en bestrjjdt zjj haar nog; de pers is niet vrjj meer. Ook do kerk is alhankeijjk van het kapitaal en dat is oorzaak van de honding der geesteljjkheid, trots het moedige woord van Leo XIII; «werklieden der wereld, vereenigt u." Na nog even aangewezen te hebben, boe op maat- schappeljjk gebied alleen de verdeeling mogeljjk is in bezitters en niet-bezitters, hoe in politiek opzicht alleen een scheiding is te maken tnsschen democraten en behonds- mannen en elke andere verdeeling valsch it, bespreekt de inleider nog de ponten van het program der S. D. A. P., daatbjj aantoonende, hoe bjj als katholiek daarmede kan instemmen. Met zeer veel aandacht werd de rede gevolgd. Debat werd alleen gevoerd door den heer Sohellekens van Egmond aan den Hoef, die o.a. meende, dat de spr. niet katholiek en sociaal-demo craat kan zjjn, daar de soo.-dem. den godsdienst ver klaart tot privaatzaak. Na beantwoording door den inleider werd de verga dering met dankzegging gesloten. Ren paar oudjes. Trouwen twaalf en een half jaar getrouwd zijn, vjjf en twintig jaar vereenigd door de banden van het kuweljjk och, de meeste conranten brengen dag op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 2