ALLERLEI. BURGERLIJKE STAND* LAATSTE TELEGRAMMEN. BEURSBERICHTEN* dag wel wat op dit gebied. Na echter kannen wij eens van een minder gewone brailoft-herdenkings-dag melding maken. Het is geen veertig- of vijftigjarige echtvereeni- ging neen, nog sterker: het zjjn ditmaal een paar echtelieden, die binnenkort bon 70ste huwelijksjaar zullen ingaan, das hnn 69-jarige eohtvereeniging zullen herden ken, waarvoor wij een oogenblik de aandacht van onze lezers en lezeressen vragen. Oe twee, die zich zoo véle jaren in eikaars bezit mochten verhengen zijn Anna Christina Verhoeven en Franciscns Hendricas Rooders, St. Jacobetr&at. De datnm van den feestdag is 24 April a.s. Wjj hebben gemeend eens wat meerdere bijzonderheden omtrent het echtpaar Rooders te moeten inwinnen en één onzer heeft zich met dat doel naar de St. Jacobstraat begeven. Bij onze komst was het onde moedertje nog niet op, maar dat deed er minder toe, want 't leden;eren ging er evengoed om. De onde man was badrjjvig bezig op een klein binnenplaatsje achter het bnis nog kras, ondanks zjjn bjjna negentig jaren. In de bedstee lag bet ondje, rimplig bestje, en vertelde. Niet altjjd was het leven zonnig geweest. Daar waren zware slagen, die het huisgezin getroffen hadden. Ja, als ie er nog aan dacht in 't begin van hun huweljjk, toen was 't anders dan tegenwoordig. Ze woonden toen in de Boeken- of Lindenlaan, en hadden duar een eigen tuin. Rooders was tuinman en ze beleefden goede tijden. Dat huis, waar ze woonden, had een aardige bijzonder heid, de eerste steen ervan was n.l. gelegd door haar man, toen hij neg pas één jaar was, vandaar, dat op een steen in den muur was gegrift «Toen deze woning is gebouwd Was Franciseus Hondricus Rooders één jaar oud; Door de hulp van den metselaarsknecht Heeft hjj den eersten steen gelegd." Maar, zooals gezegd, naast goede tjjden beleefd-n ze ook vaak kwade jaren. Eén jaar zelfs was de opbrengst van de appelen- en perenboomen van hun tuin zoo gering, dat armoede voor de deur stond. En sedert was 't slecht gegaan de tuin moest tenslotte verkocht. Na dien tjjd was Rooders als knecht in het tuiniersvak werkzaam geweest. Tegen woordig en de laatste jaren ging dat niet meerde ouderdom komt met gebreken. Zij zelf had jaren lang nog wat verdiend met het zetten van stoven in de kerk, eerst in de oude kerk tegenover haar deur, later in die op 't Verdronken- oord. Maar nu»Wat zegt u," vroegen wij, »een kerk tegenover de deur, stond daar een kerk »0, me- neer-dat is zoo veranderd en daar kwam een verhaal omtrent htt vroegere Alkmaar. En de oude man was ook binnen gekomen ondertusschen, die ook van 't oude verhaalde. Neen maar, vroeger, daar had je de vier poorten van Alkmaar ze wisten 't nog wat goed, en dan de bol werken ook nog. En ds stad neen, als moeder Rooders dat soms zoo eens overdacht haast niet te begrjjpen. Om maar eens wat te noemen, de Laat was een gracht, de Nieuwe Sloot ook zjj hadden nog een onde kronjjk, maar als je die inzag, wonderlijk 1 En dan de postergen. Ja, zei Rooders, in die dagen ging dat veel kalmer er was maar één brievenbesteller, en die had nog bjjna niets te doen. 't Was tegenwoordig zoo gemakkeljjk met die post zegels, maar toen betalen aan 't postkantoor iederen brief, ongeveer tien cent. Toen kwam 't gesprek op de diligence's en trekschuiten en te midden van al die oudjes (dochter en zoon, ook reeds in de zestig, waren eveneens in 't vertrek) werden wij geheel gevoerd naar die lang vervlogen tjjden. Wat betreft het verkeer, herinnerde Rooders zich nog goed, hoe hg eens naar Haarlem was gewandeld geen kleinigheid Ja, hjj was toen 19 jaar en moest in dienst. Maar in die dagen waren zjjn vrouw en hg juist bruid en brnidegom. Nu, in zulke dagen is men natuurlijk niet zoo vol lust om soldaat te worden. Rooders ook niet, dos deed hjj moeite om eene vrjjstelling te bekomen. In Alkmaar dnnrde 't te lang ongeduldige bruigom als bij was dus naar Haarlem, waar men wat minder lang van stof was en hjj de gewenschte vrjjstelling be kwam, en toen waren ze nataurljjk getrouwd. Zoo hebben ze samen geleefd lief en leed samen gedeeld jaar nit jaar in tot nu weldra het zeven tigste huwelijksjaar een aanvang zal nemen. Die dag mag niet onopgemerkt bljjven. Als er nn stadgenooten zjjn, die iets voelen voor deze oudjes, die zoo krapjes, krapjes moeten leven wij willen niet graag onbescheiden zjjn zouden zjj dan niet zoo goed willen zijD, om wat mee te werken dat den hoog bejaarden een blijk wordt gegoven van menschenmin, van bereidwilligheid om nog eens voor 't laatst op te fleuren de brave stadgenooten, staande reeds met den eenen voet in het graf. Vele handen zullen ook hier het wsrk licht maken, een werk, dat zeker den gever evenveel voldoening zal schenken als den begiftigden. Kegelconcours van „de Burg" ln Hlllgentla De derde Zondag had al evenveel Bucces als de beide vorige, 'g Morgens reeds kort na het uur van opening kon men zich overtuigen, dat de lust tot deelneming aan het concours niet was verminderd en de stand van den corpswedstrgd, of liever de veranderingen daarin, zullen het mede bewjjzen deze is nn als volgt «Volharding" van Haarlem 314 p. «Vooruit" vau Amsterdam 304 «Hard gaat ie" van den Helder 296 «Koekkoek" van Alkmaar 284 »G. G. P." van Amsterdam 275 «Arena" 257 «Op de plank" van 256 Acbt om de Lange" van Amsterdam 244 «Alcmaria Victrix" Alkmaar 238 «Victoria" 223 «Harmonie" 201 «Twee duifjes'' 197 «Onder ons" 175 Omtrent personeel of vrjje baan wordt in volgende nummers 't noodige gemeld. Wat nu het bezoek aan den wintertuin betreft't schjjnt wel dat deze onderneming aller bjjval ondervindt. Den vorigen Zondag deed 't ons genoegen er 's morgens en 's avonds rnim voldoende be zoekers te vinden, die er zich blijkbaar goed amuseerden. Van dezen derden Zondag kannen we hetzelfde zeggen en er nog bjjvoegen, dat de gezelligheid door een aanhou dend, druk bezoek tot 's avonds laat werd levendig ge- honden. Het orkest onder directie van den heer Sino uit Amsterdam, hoewel niet groot, maakte aardige nummers, die veelal in den smaak vielen van de bezoekers en er dus ook toe bjjdroegen om de stemming feesteljjk te doen zijn. Steeds meer twijfelachtige negotle-menschen. Wederom werden twee negocianten (P?) door de politie aangehouden en ter beschikking gesteld van de Justitie, met wie zjj nog wat hadden af te rekenen. Ooed afgeloopen. Door het uitgljjdon van zijn schip, geraakte een schipper in het water vau den Voordam, waaruit hjj zich weldra weder op het droge wist te werken. Voetbal. Het eerste elftal Alcmaria-Victrix kampioen van den Noord-Hollandschen Voetbalbond. Alcmaria-Victrix deelt ons mede, de voor haar ver blijdende tijding, dat het haar gelukken mocht over het seizoen 1904 1905 kampioen te worden van de eerste afdeeling van den Noord-Hollandschen Voetbalbond. Van dezen bond die nu drie jaar bestaat was het eerste jaar Alcmaria-Victrix kampioen, het tweede de Zaanl. Voet- balvereeniging, en over het derde jaar viel de beurt weder ten deel aan onze stadgenooten. De wedstrijd die 23 Oct. 1904 te Alkmaar tegen Sport uit Hoorn ge speeld werd, won zij met 5-2, vervolgens verliest zij een match te Zaandam tegen de Zaanl. V. V. met 2 1. Dan krijgt zij een bezoek van Ajax II uit Amsterdam en wint met 71. Van Amsterdam keerde zij echter terug met een nederlaag van 80 tegen V. V. A. Zij begon de hoop op het kampioenschap reeds op te geven, omdat zij twee wedstrijden verloren had en Zaandam nog geen enkele. Een verrassing bracht teweeg de uitslag van de match te Alkmaar tegen de gewaande kampioenen, (de Zaanl. V. V.), waarbij Alcmaria hen versloeg met 121. Vervolgens slaat zij V. V. A., van wie zij te Amsterdam verloren had met 54, en het innemen van de eerste plaats was haast verzekerd, toen zij in Hoorn de vorige week won met 30 en Zaandam inmiddels had verloren tegen V. V. A. met 4—1. Beide partijen hadden dus 5 matches gewonnen en 2 verloren. Het doelgemiddelde van Zaandam was echter lager dan dat van Alcmaria en daarom is de laatste kampioen. Eigenlijk hadden de Alkmaarders nog een wedstrijd te spelen tegen Ajax II uit Amsterdam, doch op de 1.1. Zondag gehouden bondsvergadering werd besloten deze ver- eeniging wegens liet unfair optreden in verschillende plaatsen te schorsen en de door haar gespeelde wed strijden niet mede te rekenen. Daardoor verviel natuur lijk de overwinning, die Alcmaria op Ajax behaalde (71) doch niettegenstaande dat, werd de eerste plaats door haar behouden. Een woord van lof mag den spelers niet onthouden worden en vooral hun captain kan zich hiervan een groot deel toeëigenen, niet alleen voor zijn spel maar ook voor de moeite, die hij zich getroostte om steeds voor een wedstrijd een goed elftal bijeen te krijgen. Op het terrein achter de gevangenis werdj.l. Zondag een huishoudelijke wedstrijd gespeeld tusschen een gecombineerd eerste en tweede elftal van Sport uit Hoorn tegen Alcmaria-Victrix II. Hoorn won met 2—1. De Alkmaarsche spelers hadden wel wat meer hun best mogen doen. Het Witte Kruis. In de week van 27 Mrt. tot 1 Apr. zijn in het badhuis van het «Witte Kruis" genomen: 59 Kuipbaden, 87 Regen- baden le klasse en 126 Rogenbaden 2e klasse, te zamen 272 baden. Alkmaar. GEBOREN: 1 April. Petrus Johannes, Z. van Jacobus Johannes de Wit, en Maria de Jong. Brechta Neeltje, D. van Jacob Brugman en Maria Spierdijk. Jan, Z. van Oornelis Zutphen, en Oukje Mantel. 2 Everardns Theodoras Johannes, Z. van Christiaan Martinus van Latum en Trjjutje Gommandeur. Hendricns Franciscns, Z. van Franciscns Kljjn en Catharina Anna Pater. Jacobus Johannes, Zi van Franciscns Josephus Fejjen, en Teetje Agatha Balder. 3 Gerrit Johannes, Z. van Johannes Leusden, en Maria Bierenbroodspot. OVERLEDEN: 1 April. Jan Kroon, 83 jaar. Cornells Bierman, 74 jaar. Helloo. Ondertrouwd 2 en getronwd 19 Mrt. Jacob Groot en Aagje Pilkes, beiden alhier. Ondertr ouwd: 18 Mrt. Arie Ootjers, wednr. van Aagtje de Geus, te Noordscbarwoude, en Petronella Cornelia Zon neveld, alhier. Geboren: 4 Mrt. Jannetje, d. van Jan Bood en Aaltje van Malen- stein. 15 Gerrit, z. van Klaas Admiraal en Antje Strooker. Overleden: 21 Mrt. Willem Brakenhoff, wednr. van Guurtje Schot- vanger, 75 j. en ruim 10 m. 30 Hendrik Schuijt, wednr. van Helena Barbara Lubbe, eerder van Cornelia Elisabeth van Vasen, 68 j. en ruim 4 m. Kimmen. Getrouwd: 1 Mrt. Nicolaas Drugven, alhier, en Maria Castricum, te Egmondbinnen. 12 Jacob Kleimeer en Antje Sint, beiden alhier. Geboren: 3 Mrt. Rengnier Maria Josephus, z. van B R. Kuilman en M. Wokke. 5 Petrus, z. van E. Valkering eu A. Bont. 7 Josephus Theodoras, z. van J. H. Hageman en J. M. Koomen. 19 Gerardus Joseph, z. van J. Kroone en M. v. d. 21 26 28 30 Park. Engelmundus Adriaans Joseph, z. van J. Winder en M. Bakknm. Aafje, d. van O. de Winter en A. Liefting. Maria, d. van P. Moojj en A. Kraakman. Cornelia, d. van J. Hosmus en J. Half. Catharina Johanna, <i. van K. Kroon en A. Schavemaker. Het beste haarmlddel. Er is geen beter middel voor den haargroei dan zonne- scbjjn, zegt een Duitsch blad. Iedereen moest eigenljjk eiken dag blootshoofds een uur in de open lncht en in den zonneschjjn zitten, behalve natuurlijk by overgroote zomerwarmte. Men moet daarbjj het haar los maken, het door de zon laten beschijnen en den wind er door laten waaien. 's Zomers moet men in het algemeen zooveel mogelijk zonder hoed loopen. De haren moeten doorgelucht worden om gezoud te blijven. Zorgt men daarvoor, dan blijven zjj niet slechts zacht en zuiver, maar ook op de schedel- hnid oefent dat een gunstigen invloed. De zon geneest weld, a de meeste ziekten der schedel huid en wekt deze op tot grootere werkzaamheid. Slechts op eene gezonde schedelhuid groeit vastgewor- teld fraai haar. Geregeld borstelen, «eiken dag honderd streken", zoo als onze grootmooders zeiden, maakt het haar zacht en glanzig als zijde. Voorts moet men dagelijks de schedelhnid maskeeren met een weinig brillantine of een ander gladmakend middel. Wat Keizer Wilhelm te Tanger heeft gezegd. LONDEN, 4 April. Aan de Times wordt uit Tanger geseind B'j het onderhond van den Keizer met de afgezanten van den Sultan op 31 Maart, zeide de Keizer dat de Sultan de vrjje vorst van een vrjj land is en dat Dnitschland er steeds op zou staan de zakeD, die het in Marokko heeft, rechtstreeks met den sultan te behandelen, en nooit aan eenige mogendheid zou toestaan als tusschenpersoon op te treden. Het is op het oogenblik de tjjd nog niet om hervormingen naar Europeesch model in te vooren j alle hervormingen moeten gebaseerd zijn op de Isiamie- tische wetten en tradities. Marokko heeft alleen vrede en rust noodig. De Keizer zou later wel gelegenheid hebben om zjjn meening aan den Magbzen kenbaar le maken over de bjjzonderheden. Ten slotte verklaarde de Keizer dat hjj deze inzichten duidelijk had uiteengezet in een onderhoud dat hij onlangs met den Franechen zaakgelastigde had gehad. Gert AMSTERDAM. 3Apr. 4 Apr. pCt. Nederlaud, N. W. Schuld2 ditodito3 dito, Oblig3 OoatenrijkObl. in pap. fl. 1000 Febr.-Aug. 5 dito, dito April-Oet.. 6 dito, Kronen 2000 bel vrije(Kronenr.)Hoi-Nov. 4 dito, dito 2000 bel.vrije(KronenrJan.-Juli Portugal le ser. 3% 20-100 dito, 3e id. Amert. Schuld 3°/0 francs 500 Rusland, Iwang. l)ombr. Oblig dito, Binnenlandscbo 1894 dito, 1880 gecons. Z. ft. 125-62513 Mei-Nov. dito, 18891* 4 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOot. dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 20-100 Mei-Sov4 dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. E. 125 695. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6254 dito, 18893 dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turijje, gepriv. Conv. leening 18904 Recep. geünificeerde schuld fres. 500-2500.. 4 Sgypte, Obl. leening 18764 Kexico, Obl. Binn. Sch. aftosb. oblig5 dito dito 1899 5 Venezuela Obligatiën 1881....,4 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Fandbr.. 4 N. W. Pac. Hvp. Pdbr Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen. dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand....... dito, Kon. Ned Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. dito, Aand Ned. Ind.Expl.Mjj Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand United States Steel Corp. Peru, Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederlanl, Expl. St. Spw. Aand.. dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f 250 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Wladik. 1885 a Z.R. 525 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.. dito, dito, le Hyp4 Norfolk Western Cert. v. gew. Aandeelen 84/ 84/ dito, Oregon Calif, goud le hyp5 102/ dito, South. Pacific, gew. Aand67/ £8$ dito, Southern Railway gew. Aand34// 34/ dito, Union Pac. -Hoofd. C. v. A131A 133 Union Pac. Convert Gold. Bond4 129A 131/ dito Wabash Ct. r. pref. Aand47 Nederland, Stad Amsterdam f 1003 1081 109 Hongarije, Tkeiss Loten4 172 Oostenrijk, Staatsi. 186«5 160/ 160/ dito, dito 186a289 lusland Staatsieening 1864 Loten5 378 372 dito dito 1866. Dito5 294 294 furkjje Spoorwegleening31/ 79/ 94/ 94& 101/ 1011 101 100// 68 A 64/ 93/ 84H 86/ 84/ 80/ 89/ 84 87 71| 86/ 70/ 93/ 84/ 95A 84/ 105/ 48* 104 46/5, 100 98 70/ 127 506/ 64/ 150 12/ 35/i 14/ 44/ 115/ 30/ 98 69 69/ 161/ 89/ 87A 102 33/1 35/ 45 158 31 TW 30 Z® 79/ 94 94/ 101/ 101 100// 68/ 64 844 85/ 84/ 89/ 84/ 95 A 104/ 49 104/ 4G/i 96 98 127 509 64 12/ 36 14 A 44/ 115 98/ 69/ 69/5, 160 87A 33/ 34/ 46/ 30/ 31/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 3