Valk's Zeeuwsch 5 April 19051 nadere 4e en Laatste AbonBementsvo orstelling Dertig Zilverlingen. SOLO Grediet-Vereeniging te Amsterdam. Nieuwe Malta. deNaluur-V/ollen Ondergoederen ADVERTENTIE N. f KAMERS GEVRAAGD. Behalve mijne gewone artikelen, zijn bij mij thans verkrijgbaar alle uit de gunstig bekende fabriek Kn 11G1X1 erland Telefoonnr. 182. A. DEKKER, Ridderstraat. TE HUUR: Poster zij polder Heiloo. Stremming verkeer. Agentschap ALKMAARBreedstraat A 48. DE LANGE DE MORAAZAgenten. G. W. v. d. POL, Donderdag 6 April 1905. Permanente Expositie MARKTBERICHTE N. te Alkmaar. Opgericht in 1853. Probeer vooralCHOCOLADE EXQUIS. Nederlandsche Cacaofabriek, HELMOND. Fdbrieks- J IMfiULSEN k H0IJER, Schoutenstraat A 14. Schouwburg „HARMONIE", Alkmaar. Nederlandsche Tooneelvereeniging, Puriierend, 4 April Aangevoerd 617 runderen, waar onder 139 vette f0.52 a 0.70 per K.G., prgshond. matig, 478 melk en geldekoeien f 130 a 270 per stuk, prjjsh. matig, 10 stieren, 180 vette kalveren f70 a 90, stug, 657 nuchtere id. f 8 a 22 per stuk, vlug, 25 paarden, 0— schapen f a en 2012 oveih. 18 a 28 per KG., prjjshoud. vlug, 176 vette varkens 46 a 50 ct. per KG., vlug, 80 magere id. f 14 a 86,matig, 266 biggen f8 a 13, matig, 0 ganzen f 0.— a 0.—, zwanen 0.a 0.10 manden appelen f 2.25 a 2.50, id. peren f 0,a 0. Kaas 109 stapels, kleine f 30.50, middelbare f 0, commissie f0,1008 K.G. boter fl.a 1.10, kip eieren f 3a 3.25, eendeieien f 8.50 800 kievitseieren 16 a 18 ct. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde echtgenoot, vader, behnwd- en grootvader, de heer COBNELI8 BIMKMA1V, na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten in den ouderdom van ruim 74 jaar. Wed. G. BIERMAN-Mobs. M. A. v. d. MEER—Bierman. C. v. d. MEER. W. G. J. BIERMAN. A. J. F. BIERMAN Kammerer. 4 j G. C. BIERMAN. Amsterdam, j 0_ BIERMAN_V. D. Meer. J. Z. BIERMAN. A. A. BIERMAN—Balder. M. R. BIERMAN. Alkmaar, 1 April 1905. Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen bg het plotseling overlijden mjjner geliefde echtgenoote TRIJNTJE DIRKMAAT, betuig ik mijnen inn gen dank. Alkmaar. A. HARTLAND. SANGUINOSE zuiver plantaardig. Wordt door leder verdragen. Helpt snel en zeker In alle gevallen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte. In Maart 1903 schreef de heer M. Wondstra, schoenmaker te Bolsward aan een vriend Wat. ben ik dankbaar voor Uw raad om de SANGUINOSE te gebruiken Ik heb drie flesschen gebruikt, en mijne zwaarmoedigheid en zenuwachtigheid zijn geheel overwonnen. Die last van zenuwen heeft kan ik de SANGUINOSE aanraden. M. WOUDSTRA. En in Maart 1905 scbreef hij aan denzelfden vriend Toen ik de SANGUINOSE nog niet had gebruikt kon ik nergens heen naar geen kerknaar geen vergadering, of het was mis met mij, dewijl ik zooveel last van zenuwen had. Maar ik heb nooit beter middel gehad dan de SANGUINOSE. Maak het maar méér en méér hekend, ik sta aan Uwe zijde. M. WOUDSTRA. Do Sangulnose ls beslist het beste middel ln al zulke gevallen want de zwakste magen en de teerste gestellen verdragen haar. Maagpj|n, gebrek aan eetlust, ge brekkige spijsverteerlng, hoofdpijn met brakingen, benauwdheid, moedeloosheid, slapeloosheid, gebrek aan kracht en aan energie, worden snel en afdoende over wonnen door de 8AHIGII1NOIEI. In de metste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 12x/2 of 15 ets. per dag. Dat ls goedkooper dan eenlg ander dergelijk middel. Prjjs per fl. f 1.50, 6 fl. f 8.12 fl. f 15. Te Alkmaar bij ANSINGH MESMAN, NIEROP SLOTHOUBER (de goedkoope drogis terij), SCHOUTEN Co. Bruinbrood. Gehnwde lieden, middelbaren leeftijd, zonder kinderen, vragen ongemeublleerde Z I ■- en 8L AA P- KA1HER, Park Kennemerstraatweg of nabjjheid met of zonder pension tegen Mei aanstaande. Br. fr. lett. E 2bnrean dezer Conrant. Laat U het woord margarine niet langer meer onaangenaam in de ooren klinken. Proeft SOLO-Margarine en gij moet overtuigd worden, dat zij met goede Natuurboter op een lijn staat. Men kan er mede braden, bakken en stoven en ze smaakt overheerlijk op de Boterham. wordt gekarnd met zoeten room en met de uiterste zorg en zindelijkheid vervaardigd. SOLO wordt uitsluitend ver kocht in Carton Pakjes. Let er op, dat het sluitetiket on- verbroken is, want hierdoor wordt de echtheid van SOLO gewaarborgd. Jams, Busgroenten en Pickles Aanbevelend 1 Mei, modern BOTUNHCII, prachtig gelegen KENNEMERPARK, hoek ZILVERSTRAAT. Te bevragen: Ritsevoort, A 19, Alkmaar. Het BESTUUR van bovengenoemden POLDER maakt bekend dat bp besluit van den 3en April 1905, h e t laten zwemmen van Zwanen in den POLDER van den Asten Mei a.s. af, verboden ls. Jbr. Mr. P. VAN FOREEST, Voorzitter. J. FRANS, 1°. Secretaris. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de S C H E R- M E E R maken bekend dat wsgens verbouwing van debrngte STOMPETOREN over de NÏOOR- DHHVAART, de passage voor rijtuigen over de vaart aldaar, zal zijn gestremd van Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer, J. BLOM Jz., Djjkgraaf. O. DEKKER Pz., Secretaris. •JUROEMS rT1 MAR6ARINÊ De zoete roombotersmaak der SOLO, wordt gegarandeerd, tot den datum op elk pakje vermeld. SOLO kost 45 ets. per pond Verleent credieten thans 6 's jaars met Inbegrip van provisie, Neemt gelden a deposito, thans met een dag opzegging A 2 °/0 met een maand a /4 en 22a/2 ets. per half pond. HELM i van ~FR/EZENVEENj z.yn verkrygbaar bjy» LAAT 67. GELD aangeboden, op elke aanneem bare voorwaarde (met of zonder I borgstelling), voor bonwhandel en par- ticnlier gebruik, op koopmansgoederen, meubelen, accepten, erfenissen, grossen, cessiön enz,alsmede als le, 2e of crediet-bypotheken cp huizen alle soorten schepen, landerijen, enz. Strenge discretie verzekerd. Brieven franco letters I. J. A, Postbus No. l<s, VGravenhage. Puik les'e nieuwe MALTA-AABDAPPELEN TE KOOP, a 45 Cent de 5 Kop. Verkrijgbaar bg: DOOR DE Een JOWGItlMNT8CH, bekend metkAN- TOORWflIlK, kan direct geplaatst worden op een MAIDELSHAATOltR Brieven onder letter V 2, aan bet Bureau van dit blad. SCKOrTEKSTBAAT 6. W. NEDERKOORN. OUD TA LCIAEB. Directie A. v. d HORST Ghetto-Drama in 4 bedrijven door A. v.SPRINKHUIJZEN. Aanvang 8 uur. P r g z e n der Plaatsen le Bang f 1,75, 2e Rang f 1,—, 3e Rang f 0,50. Plaatsbespreking bg loting op den dag der Uitvoering des morgens ÏO uur in den foyer vlh Gebouw. Bgkaarten voor Abonné's zjjn aan het Gebouw verkrijgbaar. Druk van Herms. CoBter Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 4