Op ongewissen bodem. ALKMAARSCHE COURANT. Hinderwet. BUITENLAND. FEUILLETON. BINNENLAND. Verordeningen op het heffen en. invorderen van Haven- en Kaaigelden in de gemeente Alkmaar. Gemengde Mededeelingen. N ieuwstijdingen. No. 42. Honderd en Zevende Jaargang. 1905. Woensdag ft April lOOft. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennisdat in het Gemeenteblad van Alkmaar No. 184 is opgenomen het beslait van den Raad dier gemeentegenomen in zjjne vergadering van 28 December 1904, waarbjj zijn vastgesteld Welke verordeningen, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing zjjn nedergelegd en aldaar tegen betaling van f 0,20 in afdrnk zijn verkrijgbaar geBteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 81 Maart 1905. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter openbare kennis, dat zjj bjj besluiten van 30 Maart 11. nos. 145 en 146 vergunning hebben verleend aan lo. A. HILDERING, rijwielhersteller aldaar, tot het op richten van een mofteloven, te bezigen in een herstelplaats van rjjwielen en naaimachines achter het perceel Hekelstraat, wjjk O, no. 24 2o. de firma KALLANSEE en KLEIJMEER, aldaar, tot het oprichten van een steenhouwerij in een gebouw achter het perceel Korte Nieuwesloot, wjjk B no. 1. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 1 April 1905. DONATH, Secretaris. Ue Duitsche Keizer te Tanger. Keizer Wilhelm's met zooveel ophef aangekondigd be zoek aan Tanger is zooal niet mislukt, dan toch een groote tegenvaller geweest. De Keizer kwam nameljjk eenige uren later aan wal dan hjj verwacht was. Wel was zjjn schip tjjdig op de reede, maar Z. M. toefde met aan wal gaan. Volgens sommigen stond er te veel zee, wat voor een bevaren man als de Keizer nogal zon derling klinkt, vooral nu een boot met een der Hof- heeren wel aan wal ging. Volgens anderen had de Kei zer (door middel van den Franschen gezant) bericht ontvangen van een voorgenomen anarohistischen ainslag. Hoe dit zjj, toen de Keizer eindelijk aan wal kwam, was er nog alleen maar de Duitsohe kolonie, die stond te wachten en haar toespraak kreeg. Het corps diplomatique was weder heengegaan. De Sultan, van wien men trouwens te voren had geweten dat hg niet in persoon zou ver- sohjjnen, was door zjjn oom Abdul-Malek, een brief, en een aantal kostbare geschenken vertegenwoordigd. De verdere ontvangsten geschiedden op de Duitsche legatie, zeer tot teleurstelling der inlandsohe bevolking, vooral waar de hooge bezoeker noch van de afzonderlijk voor hem vervaardigde kostbare feesttent op het Ma- schan-veld, noch van de voor hem ingerichte vertrekken in de residentie van Maghzen gebruik maakte. Overigens wordt gemeld, dat de Mooren, voor zoover zij daarvoor gelegenheid vonden, niet nalieten door fantasias en vreug devuren van hunne ingenomenheid met het Keizerlijk bezoek te doen big ken. Men wil ook, dat de Keizer zgn program aldus be kortte om anti-Fransche betoogingen te vermjjden. Van belang is nog, dat de Keizer (»die er in 't oog vallend ernstig uitzag", zegt de beriohtgever der Kölnischt te Tanger) uitdrukkelijk verklaard heeft den Sultan van Marokko te beschouwen als souverein en te hopen dat zgn bezoek te Tanger het staven zou, hoe Marokko's soevereiniteit gewaarborgd werd en zou worden. Deze woorden hebben niet geringe beteekenis, vooral in ver band met de mededeeling des Rijkskanseliers Von Bülow Uit hit Dditsch VAN Ludwtg Manghofer. 52) »Wees gerust, Line!" zei Mattes. »Ik ben er! Het is zoo erg niet. Neen, neen, wees bedaard, Line Je hebt toch je kind in veiligheid gebracht 1" »Ja, MathesAan den overkant bjj de buren", ant woordde Karlien. »Mooi zoo. En 't huis loopt geen gevaar. Die sohnur zal Toni verliezen moeten Anders is er geen gevaar, heb maar geen zorg, Line Zjj schudde het hoofd en haalde verruimd adem. >En kom, Line, help mgHjj nam een lederen emmer van den wagen. »Daar heb je een emmer". ,Ja, Mathes, ja! Geef hier!" Met zoo luide stem, dat het boven alles uitklonk, riep te>Menschen menschennie. daar is waterEn voor allen uit snelde ze naar den tuin, tusschen welks boomen de eendenvijver lag Broni en de Simmerauer waren het eerst bjj haar. «Michel I BroniHebt dank Karlien reikte beiden snel de hand. Dan wierp ze zich op de knieën aan den kant van den vjjver en haalde den eersten emmer water op. Mathes had slechts enkele minuten noodig, om tusschen spuit en vjjver een dubbele rjj te vormen voor de loopende emmers. Terwjjl men reeds begon te pompen om het water in den Blang te persen, rende de aanvoerder der spuitgasten overal rond en riep om Purtseheller. Bjj de achterdeur van het huis vond hjj hem tegen den muur geleund, in den Rjjksdag verleden Woensdag, dat Duitsohland ter beveiliging zjjner belangen »in de eerste plaats zich met den Sultan in verbinding zou stellen." Men zou wel gaarne weent wat des Sultans brief aan den Keizor inhield, en wat des Sultans oom Abd-el Malek wel tot hem gezegd mag hebben—dit is natuurljjk een ruim ter rein voor allerlei gissiugen. Waarschijnlijk n i e t z o o sl och t ingezien. De Peterburgsche correspondent van Reuter seint aan de Westminster Gaiette, dat in het blad van vorst Ukhtomsky een hoofdartikel is opgenomen, waarin wordt gezegd, dat nu langzaam het gordjjn rjjst boven de geheimen van de politiek in het Verre Oosten. De Japanners moeten eigen ljjk in den oorlog niet de hoofdrol spelen. Zjj zgn het kanonnenvoer en doen dienst om de programma's van de Amerikanen en Britten ten uitvoer te brengen. De Japanners moeten de kastanjes uit het vuur halen en mogen goed en bloed opofferea om als bewakers van de grenzen in het oosten op te treden, om de Mos- covieten tegen te houden in het voordeal en het belang van Engeland. Zjj worden dan evenals de Sspoys gebruikt. Maar de schrjjver meent, dat het verkeerd zal uitkomen, want dat op den dag, waarop de Japanners Indië bin nentrekken, de Engelsche invloed zal verloren gaan, en als dan Rusland hersteld is van de geleden nederlagen, dan zou een of- en defensief verbond met Japan tot stand moeten komen en zou Rusland juist in Azië de vrjje hand krjjgen. Een verplichte wekelgksche rustdag in België. De Belgische Kamer heeft artikel 2 van het ontwerp betreffende een verplichten wekeljjkschen rustdag aangenomen. De tekst luidt De wet is niet van toepassing lo. Op dringende werkzaamheden, vereischt door een geval van overmacht of noodd-vang, welke de gewone gang der onderneming niet deed voorzien 2o. Op het toezicht over de lokalen voor de onder neming bestemd 3o. Op de werkzaamheden van schoonmaken, herstellen en in goeden staat houden, noodig voor de regelmatige voortzetting van het bedrjjf, en evenmin op andere werk zaamheden dan die van voortbrenging, waarvan afhangt de regelmatige hervatting van het bedrjjf op den volgen den dag 4o. op de werkzaamheden noodig om beschadiging van de grondstoffen of voortbrengselen te voorkomen. Het vertrek van Lord Milner. Zaterdag avond is te Johannesburg een schitterendeafscheids-maaltjjd aan lord Milner aangeboden, waarbjj behalve vertegen woordigers van het landsbestuur, het leger, handel en industrie, de burgemeesters van 22 steden en 800 andere gasten aanzaten. In zgn tafelrede betoogde Lord Milner dat de naweeën van den oorlog langzamerhand te boven gekomen zgn, en drong hjj er bij zgn hoorders op aan, dat met groote voorzichtigheid door de Kolonie zou worden gebruik gemaakt van haar vrjjheid tot zelfbestuur. De tot nu toe terzjjde staande Boeren moesten tot vol komen loyale en welwillende staatsburgers worden gemaakt door oen politiek van strikte leohtvaardigheid, welke om geen prjjs vervangen mocht worden door een politiek, die den Boeren meerder voorrecht zou willen toestaan dan hun rechtens toekwam. Stakende Chineezen. Uit Johannesburg wordt geseind, dat tweeduizend Chineezen, in dienst van de Noord-Randfontein-mjjn bjj Krugersdorp, Zaterdag het werk staakten. Zjj verklaren niet met het loon tevreden te zgn. Naar het heet, is het geschil ontstaan doordat zij weigerden meer dan twaalf duim daags weg te boren. Eenige politieagenten, die geroepen waren om de orde te herstellen, werden gekwetst. Onder de koelies was het aantal gewonden aanzienljjk er waren echter geen ern stige gewondenbjj. Ten slotte werden 53 Chineezen gevangen genomen, de overigen keerden naar hun com pound terug. Duitsche socialisten en hun Keizer. De Norddeutsche deelt mede, dat tjjdens zjjn verblgf te Lissabon Keizer Wilhelm eene deputatie van sooialistisohe radeloos van schrik en met slap neerhangende armen. Cécile stond bjj hem en sprak hem troost toe. «Hé 1 Purtseheller De man schudde hem aan den arm. «Purtseheller 1 Wat scheelt je toch! Help toch mee 1" «Laat hem met rust," knorde Cécile. «Ziet ge dan niet, hoe ellendig het mjjn armen heer te moede is Boven het ruischen der vlammen en al het geweld uit klonk de stem van Mathes, die de spuitgasten kom mandeerde. Pnrtscheller zag op. «Mathes stamelde hij, «laat Mathes voor mjj spreken, die verstaat het werk I" Hoofdschuddend bromde de aanvoerder wat in zjjn baard en snelde terug naar zjjn post. Met tranen in de oogen staarde Purtseheller in den immer feller wordenden gloed. Daarop maakte hjj een beweging, als waren hem de knieën zwak geworden. «Wat is er, heer P" vroeg Cécile. «Ik gevoel mjj ellendig van de opwinding ga, meisje, haal mjj een kop koffie." «Drink liever een goed glas wjjnDat verwarmt u de maag en maakt n weer in orde «Ja, je hebt geljjkJe bent een goede meid Purtseheller liet zich door Cécile, die hem barmhartig onder den arm genomen had, krachteloos in huis en naar de woonkamer voeren. En terwjjl Cécile voor haar «armen heer" een flescb Tiroler haalde en zijn glas vulde, waren daar buiten alle anderen met inspanning van al hun krachten bezig om den brand meester te worden. Mathes had van hot eerste oogenblik af den omvang van het gevaar op den Portsohellerhof juist geschat: de in brand geraakte schuur moest men prjjs geven. Zjj was van den vloer tot den zolder gevuld met stroo, en dat brandde als pek en zwaveldaar was niets tegen te doen en men had de grootste moeite de omliggende gebouwen tegen de steeds om zich heen grjjpende vlammen te beschutten. Toen dit reddingswerk in vollen gang was, wendde Mathes zich naar de stallen om het vee, dat met oor- verdoovned geloei aan de kettingen trok, uit zjjn angst Duitsche werklieden uit Amora ontvangen heeft, die hem een zilveren schotel kwamen aanbieden. Geheel uit eigen beweging hadden zij in eene vergadering besloten, wat hun partjjbestuur te Berljjn er ook van denken mocht, evengoed als alle andere Duitschers in den vreemde den Keizer te gaan begroeten. Een drama. In een hotel te Hamburg heeft men de ljjken gevonden van een heer en een dame, die aehteraf bljjken slachtoffers van een Amerikaansch twee gevecht te zgn. De man, een ingenieur, had onlangs in een restaurant ruzie gekregen, die zoo hoog liep dat de twee tegen standers besloten tot een tweegevecht in Amerikaansohen trant. De voorwaarde was dat degene, die het zwarte lot trok, binnen zes weken de hand aan zichzelf zou slaan dat lot viel den ingenieur ten deel. De verloofde van den ingenieur merkte spoedig dat er iets bijzonders met hem gaande was en vroeg zoolang tot hjj haar vertelde, wat hem boven het hoofd hing. Het meisje wilde toen met hem sterven. De jongelui lieten zich in Engeland trouwen en reisden naar Hamburg, om op Duitschen grond hun leven te eindigen. De koffiehuisbe dienden vertellen dat zjj in een buitengewoon vrooljjke stemming soupeerden. Den volgenden dag vond men hen dood op bed, zjj hadden zich met cyaankali vergeven. De politie spoort den man op, die de andere partjj was in het tweegevecht. Zeldzame kostbaarheden. De Amerikaau- 8Che millionnair Pierpont Morgan heeft een verzameling van «de kostbaarste dingen ter wereld". Daartoe behooren o.a. Raphaels Madonna van St.-Antonio van Padua, waarvoor hjj f 1,200,000 betaalde tien deco ratieve paneelen, welke Fragonard sohilderde voor Mme. Dubarry, ter waarde van f 1,200,000; de bronzen-ver zameling van Pfunget, welke f 180,000 waardis; Gains- boronghs «gestolen Hertogin", waarvoor bij f 360,000 betaalde, de collectie Rembrandt-etsen van Gavet, van f 180,000 de Mannheim-collectie, van f 1,080,000, een kan van bergkristal, voor f 48,000 onlangs op de veiling van Lord Anglesey gekocht, enz. Ook in zjjn bibliotheek heeft de Heer Pierpont Morgan zeldzame schatten, o.a. de «Evangelia Quatuor" voor f 120,000 gekocht; een exemplaar van de Psalmorum Codex van f 60,000het handschrift Van het le boek van Miltons «Verloren Paradjjs" van f 60,000 en een groot aantal cartons, waaronder vier, die een waarde hebben van f 60,100. H. M. de Koningin heeft benoemd tot Grootkruis in de Huisorde van OranjeH. M. de Koningin Moeder, Z. K. H. den Prins der Nederlanden en H. K. H. de Vorstin van Wied. Naar aan De Telegraaf wordt medegedeeld, moet de aanleiding tot aan het leger gaan verstrekken van mar garine in plaats van natuurboter, daarin gezocht worden, dat bet legerbestuur zich niet of althans hoogst moeiljjk verzekerd kon houden, dat werkeljjk natuurboter werd geleverd. De veel te lage inschrjjvingsprjjzen voor zuivere natuur boter hebben de aandaobt op deze aangelegenheid gevestigd. De gemeenteraad van Zaandam beeft Zaterdagmiddag besloten eerst het groote plan van B. en W. in behandeling te nemen en daarna de herstemming over het kleine plan tot havenuitbreiding te doen plaats hebben, waarna een voorstel tot verdaging werd verworpen, een en ander met 10 tegen 8 stemmen. Een Zevental Raadsleden verliet daarna onder protest de vergadering, waarop de overge blevenen tot verdaging besloten. „Algemeen Belang" te Schagen. Uit Schagen wordt ous geschreven In het N. Holl. Koffiehuis alhier, had den lsten eene buitengewone vergadering plaats van deze vereeniging, voornameljjk ter behandeling van een schijjven van den te verlossen. Hjj zocht de krachtigste knapen en knechts uit om hem bjj dezen moeilijken arbeid behulpzaam te zgn. Ieder Btuk vee moest met geweld uit den stal gehaald worden en in den versten hoek van den tuin vastgebonden om te voorkomen, dat het in zinneloozen angst in den gloed terug snelde. Toen het laatste stuk vee en alle paarden in veiligheid waren, keerde Mathes in den hof terug en stelde zich aan de pomp. Alle anderen, die met hem arbeidden, lieten zich van tjjd tot tjjd aflossen hjj alleen hield stand. Tegen vjjf uur in den morgen, toen de dag reeds begon te grauwen, was alle gevaar geweken, en van de schuur was niets over dan een hoop asch en verkoolde balken. Nu kon de spuit weer terug naar het bakkershuis, om daar de laatste smeulende vonken uit te dooven. Met doorweekte kleeren, waarvan bjjna geen draad meer droog was, en bevend van koude en uitputting, stond Karlien bjj de poort van den hof, toen de lieden heengingen; en ieder reikte ze de hand met een dank baar, vriendeljjk woord. En ieder had voor haar een liefderjjk, troostvol woord. Nog nooit had Karlien het zoo duideljjk ervaren, hoe welgezind haar alle menschen waren. Die erkentenis deed hear goed en braoht een weinig kleur op de bleeke wangen. De hof werd leeg. Alleen Purtschellers knechts waren nog aan het werk om de paarden en koeien weer in den stal te brengen, en de Simmerauer en zijn kinderen hielpen daarbjj. Toen konden ook deze laatsten gaan. Karlien wachtte tot zjj kwamen, en reikte den oude de hand. «Dank, Michel, duizendmaal dank. Ge hebt zelf zoo veel zorgen thuis en zjjt toch gekomen." «Dat zou al heel erg zgn, wanneer een menseh geen tjjd over had voor zgn bedreigde burenDe oude streelde Karliens hand. »In den nood moet men elkaar helpen. Die goede heer Purtseheller heeft mjj ook zjjn hulp aangeboden Waar is hij dan Ik zou hem de hand willen drukken (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 5