JL ff. J. SCHOONHOVEN-VETTER, Bestir der Domeinen. D. A. WISSELINK, Stichtsche Hypotheekbank IJO Depót van The Spanish eh Portuguese Wihe CT FRICKEehC? LAAT HO, Prachtig gelegen PER S"ÖïfAl7l AT Kantongerecht te Alkmaar. ADVERTENTIE N. Openbare Verpachting SAFE-LOKETTEN tot bewaring van LAAT 116. ~~Kli NStTn" LETTERE Ne V erloskundige, Gelden beschikbaar. sa Gemengd Nieuws. 2e Klasse, le Lijst, 3 April 1905. Nr. 15640 f 5000; nr. 12791 f 1500; nrs. 4978 en 10498 f 400; nr. 1533 f 200; nrs. 143, 8654, 8814, 9042, 11948, 12156, 13264 en 13364 f 100. MARKTBERICHTEN. Verschenen bij de N.V. v/hHERMs. COSTER k ZOON, Alkmaar: van MILITAIRE GRONDEN en VISSCHERIJ, in de stelling van Amsterdamvan JAAGPADEN langs het Spaarne en van JACHT. Kassier en Commissionnair in Effecten. Bouwterrein Te Koop, Bestaat gelegenheid voor het leer en van CASTREEREN (snijden) van te UTRECHT, stelt verkrijgbaar r^lÈVERIHC vanUITSLUITEHD M Prima Kmiimm*h KRUIDENIERS-» ff Grutterswaren.I ^HCOMESTIBLES.^ Speciaal INGERICHT voor het fP OPNEMEN en UBEZORGEN VAN I Boodschappen JU ihehom A L KMA ML Raad der gemeente, waarin gevraagd werd of de vereeni- ging genoegen nam met deplaatsing der monumentale pomp tegenover het perceel van F, H. B. Sohene op de Gedempte graoht en voor do boring eener diepwelpnt aldaar de toegezegde bjjdrage van f 300 gestand deed. Met alge- meene stemmen werd dit toegestaan. Het verslag der kaascommissie werd voorgelezen en bare rekening, in ontvangst en nitgaaf bedragende f 52,02, goedgekeurd. Eveneens word het ontslag der kaascommissie aangenomen, maar meteen werd eene nieuwe commissie voor de kaas markt benoemd, bestaande uit de heeron C. Zijdewind, J. Govers en M. Visser. „Ons Belang" te Heer-Hugowaard. Uit Heer-Hugowaard wordt aan het N. v. d. D. geschreven De landbouwvereeniging «Ons Belang" heeft hier een zwaren strjjd te etrjjden voor bet instandhouden van hare veiling aan bet station. In het afgeloopen jaar heeft men zeer te kampen gehad met gebrek aan aanvoer. Teneinde hierin verbetering te brengen, werd besloten tot het invoeren van een premie stelsel, doch ook tot het uitvaardigen van een verbod aan de leden om op veilingsdagen der vereeniging hunno producten elders te doen afslaan. Wie tegen dat verbod zondigt, verliest zjjn lidmaatschap. Gold dit verbod vroeger alleen ten opzichte van de veiling te Broek op Langendijk, thans is het ook van kracht ten aanzien van de veiling van »Nieaw Leven" aan het station Noord-Scharwoude, waar in 1904 vele leden van »Ons Belang" hunne prodnoten deden afslaan. In vereeniging met de hier bestaande afdeeling der vHollandsche Maatschappij van Landbouw" en de ver eeniging «Nieuw Leven" zal men trachten te komen tot deelneming aan de tentoonstelling te Alkmaar, door eene gezamenlijke inzending. Een post van f 15 werd daarvoor als maximum uitgetrokken. Bescherming van vogels. Te Blokker heeft de vereeniging »De Proeftuin" be sloten tot aanschaffing van kunstmatige vogelnesten, vooral geschikt voor meezensoorten, teneinde de broed- gelegenheid voor deze voor tuin- en ooftbouw zeer nuttige vogels zoo veel mogeljjk te bevorderen. Volksvoordracht. De tweede volksvoordracht van dezen winter door het Nut te Schagen gegeven op 31 Maart mag als de eerste zeer goed geslaagd heeten. Hunne medewerking ver leenden de Harmonieleden, de vlugge gymnasten van Lycurgus en een vijftal dames en heeren, die »De Buren", klucht in één bedrjjf, hoogst verdienstelijk uitvoerden. Dat de zaal weer vol was behoeft zeker niet gezegd te worden. De Commissie voor de volksvoordrachten heeft niet de gemakkelijkste, maar wel de dankbaarste taak van onze nutscommissies. Ken verbetering I Men schrjjft aan De Telegraaf: In het laatste verbeterblad" op het reglemeut op de exercitiën der infanterie vindt men de navolgende be langrijke? althans niet onvermakelijke wijziging: Punt 130, 9de regel van onder blz. 41: het woord «staken" te vervangen door «ophouden" (nl. van het vuren). Zouden de hoogste legerautoriteiten nog de naweeën on dervinden van de «stakingsbacil"? 318ste Staatsloterij. Beroepen bjj de Ned.-Herv. Gemeente te Oosthuizen, ds. H. J. E. Verwey te Zaandjjk. Het Provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland heeft aan den heer J. C. Boon, predikant bjj de Ned. Herv. gemeente te Beverwijk, op diens verzoek na 41 jarigen dienst eervol emeritaat verleend tegen 1 Sept. a.s. Ds. van Oosten te Enkhuizen komt voor op het drietal voor predikant bp de Geref. Kerk te Scheveningen Tot leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan de hoogere burgerschool met vjjfjarigen cursns in Den Haag is benoemd de heer H. F, Eykman, thans leeraar aan de driejarige school aldaar, en wel met 21 stemmen tegen 16 op den heer H. J. Pen, leeraar te Alkmaar. Te Sjjbecarspel heeft de Gemeenteraad aan Dr. W. L. L. Carol eervol ontslag verleend als gemeente-geneesheer, en in zjjne plaats benoemd den heerW. H. C. G. Key- zer, arts te Rijsenbnrg bjj Driebergen. De Heer Carol gaat zich fe Blokker vestigen als op volger van den Hier De Boer, die zjjne praktjjk aldaar nederlegt. Benoemd tot kaasmaker aan de kaasfabriek «Nooitge dacht" te Hippolytushoef op Wieringen, de heer J. de Benrs te Opmeer. Er hadden zich 11 sollicitanten aan gemeld. Bjj de op den 3en April te Heiloo gehouden verkiezing van twee leden voor het Bestuur van den Oosterzjjpol- der, zjjn herkozen de heeren A. de Groot, tot Heemraad, en Jb. Reik, tot Hoofdingeland. Tot veldwachter te Wormer is benoemd H. van Linge, gemeente- en onbezoldigd rijksveldwachter te Purmerend, No. 1 van de voordracht. No. 2 was Jb Genie, agent van politie te Soeek: en No. 3 J. Oosting idem te Zuidlaren (Drente). Het getal sollicitanten bedroeg 306. In het lokaal «De Posthoorn" le Schagen had den 2en en 8den dezer eene tentoonstelling plaatB van aquarellen, pastels en penteekeningen uit de portefeuille van «Arti et Amicitiae" te Amsterdam, De verzameling telde ruim 70 nummers, die den liefhebbers -— als gewoonljjk niet tal rijk een heerljjk uurtje van kunstgenot aanboden. Den correspondent van het genootschap te Schagen, Dr. A. C. Melchior, komt voorzeker een woord van hulde toe voor de moeite, die hij zich telkens met het organi- seeren van deze tentoonstellingen getroOBt. Zitting 31 Maart 1905. K. Z. Gz., J. G. Az., Egmond aan Zee, overtreding Provinciale verordening, de le f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 2e f 1 boete of 1 dag hecht. P. Z. Cz., C. Z. Ez., te Egmond aan Zee, strooperij, de le f 2 boete ot 2 dagen hecht., de 2e f 3 boete of 3 dagen hecht. R. S., te Broek op Langendijk, J. de G., te Egmond aan Zee, J. H., te Bergen, N. de W. te Alkmaar, over treding Provinciaal Reglement, de le bekrachtiging von nis 3 Maart 1905, de 2e en 4e ieder f 1,50 boete of 2 dagen hecht., de 3e f 1 boete of 1 dag hecht. C. B. Rz., te Heemskerk, J. D. Jz., W. K. Az., W. de G. Jz., G. Z. Ez., te Egmond aan/Zee, jachtwet^over- treding, de le bekrachtiging vonnis 9 December 1904, de 2e f2 boete of 2 dagen hecht., de 3e f 1.50 boete of 2 dagen hecht., de 4e f 2 boete of 4 dagen hecht., de 5e f 4 boete of 4 dagen hecht. T. G. Pz., A. Z. Az., te Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, de le f 2 boete of 2 dagen hecht., de 2e f 0.50 boete of 1 dag hecht. J. P. Dz., P. C. Hz., T. G. Pz., Egmond aan Zee, ko- nijnendelven, de le en 3e ieder f 3 boete of 2 dagen hecht., de 2e f 2 boete of 2 dagen hecht. K V., Uitgeest, S. P. R., J. L., Alkmaar, overtreding politie-verordening, de le f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e en 3e ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht. J. R. en A. K., Alkmaar, S. N., Uitgeest, A. S., C. S., T. B., Castricum, overtreding leerplichtwet, de le 7 dagen hecht., de 2e f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 3e f 5 ot 5 dagen hecht., de 4e en öe ieder t 1 boete of 1 dag hecht., de 5e f 2 boete ot 2 dagen hecht. Alkmaar, 3 Apr. Aangevoerd 4 koeien en ossen f 180 a 210,110 vette kalveren f 45 a 118, per P. 90 a 100 ct., 95 nuchtere kalveren f 7.— a 16, 6 macere schapen f 15 a 24, 0 lammeren a 160 vette varkens, per P. 38 a 50 ct., 30 magere varkens f 16 a 18. Amsterdam 3 April. De prjjzen der (Aardappelen varen heden als volgt Geldersche blauwen f 1,85 a 2.10, id. gieltjes f 1.75 a 2.—, IJpolder jammen f 1.45 a 1.75, Friesche borgers f 1.40 a 1.60 id. blauwe f 1.70 a 2.id. bonten f 1.50 a 2.25 Zeeuwsche bonten f 2.a 2.35, id. blauwe f 2.a 2.30, id. Eigenheimers f 1.40 a 1.70, Zand Thomassen f 3.75 a 4.50 id. eigenheimers f 0.a 0.Spruitsche jam men f 1.75 a .2—, Spuische pooters f 0.90 a 1.10, Malta f0.06Vi a 0.07*/a per kilo. Aanv. 6 ladingen. Amsterdam, 3 Apr. Ter veemarkt waren heden aan gevoerd 470 runderen waarvan de prjjzen waren vette le kw. f 0.68 a 0.71, 2e kw. f 0.62 a 0.66, 3e kw. f 0.56, stieren f 0.a 0.ct. per Kg., 170 melk- en kalfkoeien f 125 a 280, vette kalveren le kw f 0.— a f 0. 2e kw. f 0.a f0.1 graskalveren fa179 nuchtere kalveren f 6.a f 9.7 schapen fa lammeren f 0.a 0.516 vette varkens: Hol- landsche le kw. f 0.48 a 0.50, 2e en 3e kw. f 0.46 a a 47, overzeesche en Geldersche le kw. f 0.47 a 0.49, 2e en 3e kw. f 0.44 a 0.46, 0 veulens f a Kampen, 3 Apr. Boter. Aangev. 350/8 'v. van 20 kg., 125,16 v. van 10 kg. en 400 stukken van Kg. samen ruim 8450 Kg. Ze gold per vat f 23.a 24.50, per '/re 11-50 a 12.25 per kg f 1.a f 1.10. Rotterdam 3 Apr. Veemarkt. Aangev. 202 vette runderen, 409 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalve ren, 104 schapen en lammeren, 504 varkens. Prjjzen per kg. rund le kw. 70 ct., 2e kw. 62 a ct., 3e kw. 50 a ct., ossenvl. le kw. 68 ct., 2e kw. 64 a ct., 3e kw. 52 a ct., stierenvl. le kw. 56 ct., 2e kw. 50 ct.. kalfsvl. le kw. 102 a ot., 2e kw. 90 ot., 3e kw. 70 ct., Schapenvl. le kw. 64 a ct., 2e kw. 52 a 40 ot., varkens le kw. 50 a ct., 2e kw. 46 ot., 3e kw. 44 ct., licht soort 42 a 43 ct. Handel in vet vee kalveren en varkens traag, in schapen matig. Schiedam, 3 Apr. Noteering Distillateurs f9,Jenever f 13,—, Beurscommissie t 8'/2.Ruwe spiritus f 8>/4, Spoeling Oommissio f 1,50. 3 April Groentemarkt te Broek op Langedijk. wortelen f 1.50 a 1.75 per 50K.G. roodo kool 12.— a 25.100 stuks, gele 11.— a 20. witte 13.a 20 uien 9.a 9.50 50 K.G. bieten 10.a 12.— 1000 stuks, koolrapen 2.50 a 3.100 VKRIIHIi» vau Schapensteeg naar naast de Coöperatieve Vereeniging «Ons Belang". door C. O. OOATA.TH, Secretaris van Alkmaar. Prjjs 50 centen. Hypotheken, le en 2e, ook op schepen,fbillijke'condi- tiën, v. part. Credieten, m. en z. borg, n. omst. op levz., polissen, cessiën, accepten, wissels, grosse v. hyp. Fr. br. etter Z.W4, a/h Algemeen Zuid Holl.-'adv. bureau C BROUWER 8' Gravenhage. Speciaal adres voor Schippers. De ONTVANGERS der REGISTRATIE en DOMEI- MEN te Amsterdam, Haarlem en Zaandam zullen bij afslag verpachten, voor zes jarent 10. Te OUDERKERK a/d AMSTEL, op Dinsdag 18 April 1905des voormiddags om 10 uur, in bet logement «Paardenburg", de perceelen 1 tot en met 27. 2°. Te HAARLEM op Woensdag 19 April 1905, des voormiddags 10 uur, in «de Korenbeurs", a/d Kaas markt te Haarlem de perceelen 28 tot en met 78 en 3°. Te BEVERWIJK, opVrjjdag2lApril 1905, des voormiddags 9 uur, in het Oafé «Stroucken" (Con certzaal), de perceelen 79 tot_en met 128. Onraad wordt niet bedongen. Bjj de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Amsterdam (Paleis van Justitie), Haarlem, Zaandam en Purmerend, zjjn boekjes der verpachting tegen lOcent, en nadere inlichtingen te verkrjjgen. ALHflAAR, HOrTTILNo. A4. VERHUURT in zjjnen brand- en inbraakvrjjen kelder Effecten en andere waarden. De huur per loket bedraagt f 12,voor een jaar. f 5,voor drie maanden, f 2.5» voor ééne maand of korter. In de kon van de gemeente BEROBIV, in de onmiddellijke nabjjtaeid van beide kerken en beide scholen, vlak bij het Station der Looaalspoor Bergen-Alkmaar; voor verschillende doeleinden te exploiteeren. Billjjke koopsom. Te bevragen bjj den heer O. TUIJNMAN, te Bergen. Brieven franco, letter P., aan de firma VAN DAM 8c VAN DER MARCKCnlewborg. 4 pOt. Pandbrieven tot den koers van B9"2 pCt. i in stukken van f 1000.—, 4'/4 pOt. Pandbrieven 100'/4 pOt. j f 500.en f 100. m. =- vr Drukkerjj v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 6