Dil mnr bestaat ait 4 öMen. buitenland. No. 47. Honderd en zevende jaargang. Zondag 16 April 1905. BINNENLAND. STADSNIEUWS. Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. ALKMAA BSCBE COIRANT. Onder de journalisten te Amsterdam is tegenwoordig het praatje van den dag de felle concurrentie tosschen de diverse Amsterdamse bladen, zoowel van de groote als de kleinere pers. Zij is er, sinds het dagblad De Telegraaf met de daaraan verbonden De Courant werd opgericht, wel altijd geweest, maar toch niet in zoo scherpen vorm als thans. De reden daarvan is duidelijk. Toen De Telegraaf enkele jaren geleden in andere handen overging was er een groot fonds, dat mocht opgeofferd worden om het blad er voorgoed »in" te brengen. Er is met dat geld op reusachtige wgze geëxploiteerd en ook andere kostbare maatregelen werden genomen, waarvan het gevolg is ge weest, dat het abonnementental van De Telegraaf met vele duizenden is toegenomen. Die nieuwe abonné's zgn geen menschen, die vroeger geen courant lazen, neen, zij heb ben voor De Telegraaf een ander blad, dat s ochtends en 's avonds verschijnt, afgeschaft. Men kan wel op zjjn vingers natellen, dat in negen van de tien gevallen die verwisseling is geschied ten koste van het Handelsblad. Dit blad laat zich echter maar zoo niet verdringen en spant zgn uiterste krachten in om het verloren terrein te herwinnen. Daartoe is men begonnen met het aller beste middel te baat te nemen, n. 1. den inhoud van de courant zoo leesbaar mogelgk te maken. Die poging is zeker geslaagd, het Handelsblad is een prettig blad en wanneer niettemin het aantal abonné's niet toeneemt, dan is dat stellig te wgten aan den lageren prijs van De Telegraaf. Maar het Handelsblad heeft ook naar an dere diDgen gegrepen, die minder royaal zgn. Een groote attractie van De Telegraafdie dit blad met vreugde doet begroeten in het gezin, is het daaraan verbonden weekblad voor de jeugd. Ook het Handelsblad geeft zulk een weekblad, doch dit is tegenwoordig tamelijk ongenietbaar. In plaats van nu te trachten daarin ook weer een Brie venbus te krjjgen zooals vroeger, die den band vormt met de kinderen, werd onlangs een soort enquête inge steld met het vooropgezette doel door paedagogen te doen uitmaken, dat zulk een Brievenbus niet deugt voor de jeugd alsof het publiek zoo dom was om het door zichtige van dit bedrjjf niet te snappen! Natuurlgk abonneeren de moeders zich nu nog veel meer op De Teleqraaf, die haar kinderen door een Brievenbus wel amusement en leering brengt. Een ander wapen, waarvan het Handelsblad zich in den cononrrentie strgd heeft bediend, is het verspreiden van een brochure, waarin het blad zichzelf verheft en tussohen de regels laat door schemeren, dat De Telegraaf goedkooper kan zgn omdat 't haar personeel niet goed betaaltbuitenlandsche cor respondenties op het bureau te Amsterdam laat fabrieken en meer dergelijke liefelijkheden. De Telegraaf is daarop met gelijke munt gaan betalen en heeft oos een brochure in de wereld gezonden, die 't aan het Handels blad wel zal doen betreuren, dat het tot zulk een middel zün toevlucht heeft genomen Waar gaan we echter heen? We moeten immers een Buitenlandsch Overzicht schrijven! Ja, deze uitweiding is hier niet precies op haar plaats, maar wjj zijn ertoe gekomen door het fameuse Handelsblad - telegram omtrent het gevecht tusachen Russen en Japanners bn de Anambas-eilanden, dat twee dagen lang de wereld in rep en roer bracht Beuter s bureau te Amsterdam seinde 't overal heen en de corresponded van het Handelsblad te Berlgn seinde, dat de Beurs aldaar erdoor sloot met flauwe koersen een telegram, dat een dag later moest worden herroepen als zgnde »niet bevestigd." Vooral bg den zooeven vermelden concurrentie strijd heeft die Bataviasche correspondent zgn redactie een leelgk koopje geleverd, te erger, waar hg een paar dagen te voren seinde over het versohgnen van Russische schepen bg Banka en hun nadering van Batavia, dat ook al onwaar is gebleken. Heel zachtzinnig, maar toch niet aangenaam voor het Handelsblad schrjjft naar aan- leiding hiervan de Haarl. Ct.»Een klein weinig voor zichtigheid met de particuliere telegrammen onzer geachte collega van de Pgpenmarkt is voortaan te betraohten. Haar Indische correspondent zou eventueel aan de Daily Express een kloek figuar kunnen maken." De Telegraaf die een veel voorzichtiger correspondent te Batavia heeft, op wiens telegrammen men kan afgaan, is natunrlg over het gebeurde in de wolken. Daar hebben we nu een paar dagen angsten uitgestaan over hetgeen er zou gebeuren wanneer 't tot een botsing kwam tusichen de beide vloten in onze Indische wateren en ziet, thans bevindt Rodjestwensky zich reeds daarbuiten. Dinsdag was hjj reeds 5° ten Noorden van de Anambas-eilanden. Waarheen zjjn vloot zich zal be geven? Ziedaar nu de groote vraag. Sommigen meenen, dat zjj naar Formosa gaat om den Japanners Blag te leveren. In de kringen van scheepsverzekeraars te Londen houdt men daarentegen weer rekening met de mogelijk heid dat Rodjestwensky, zonder Blag te leveren, een blokkade van het Japansche eilandenrgk beoogt. Men merkt op dat de Russen in de Chineesche Zuidzee den aanvoer van levensmiddelen en oorlogsvoorraden voor Japan zouden kunnen onderscheppen. Japan krggt zjjn voornaamste voedsel, rjjst, voornamelijk uit Birma en Java, en als de toevoer daarvan maar een maand lang werd afgesneden, zou dit voor Japan een vernietigender slag zgn dan de zwaarste nederlaag te land. Daar staat ech ter weer tegenover dat de kolenschepen voor het Rus sische smaldeel bg Lloyds grootendeels maar tot aan de Soenda-eilanden verzekerd waren. Dit schjjnt veer te bewjjzen, dat Rodjestwensky, die tot de dekken van zgn schepen toe met kolen had laten beladen geen nieuwen aanvoer van steenkolen afwacht en met den beschikbaren Voorraad Wladiwostock zal trachten te bereiken. Ook nu weder zullen wjj moeten afwachten, wat de eerstvolgende dagen zullen brengen. De Japanners zjjn als altjjd weer gesloten als een bus. Terwjjl de Russische vloot prachtig maar log" heet, dit laatste tengevolge van de slierten zeewier en andere planten, die zich om de kiel der schepen hebben vast gezet en terwjjl het verder een groot inconvenient wordt genoemd, dat de schepen vette kolen stoken, zoodat hunne zwarte rookpluimen reeds in de verte te zien zjjn, moet op de Japansche schepen, die er naar haken zich tot den eindstrjjd met de Russen te meten, alles weêr tot in de puntjes in orde zgn gebracht. Het zware geschut op de slagschepen, dat door het beleg van Port-Arthur gesleten was, is overal vernieuwd en ds schepen hebben allen gedokt en de kielen zgn afgeschraapt, zoodat geenerlei aangroei hen in hun vaart of bg snel uit te voeren wendingen belemmert. In voltallige vergadering heeft de Gemeenteraad van Zaandam Vrgdagavond met 11 tegen 8 stemmen aange nomen het groote plan van havenuitbreiding, dat op f 847,000 is begroot. Tot de voorstanders behoorden thans ook de hoeren Smit en mr. Mandeis (aanvankeljjk voor het kleinere plan) en de heer Pauw, wethouder, in vorige zittingen afwezig. Uit Behagen. In de te Sohagen den 18en gehouden vergadering van de afd. 8chagen e. o. van het Nederl. Onderw.-Genootschap werd met algemeene stemmen besloten gebruik te maken van de gelegenheid een gedeelte der Schager Courant te mogen bezigen tot plaatsing van artikelen onder het hoofd: vDe Openbare School» redactie van de afd. Sohagen e. o. van her N. O. G. Tot leden der redactie voor deze ru briek werden gekozen de heeren J. Porte te Lutjewinkel, P. Visser te A. Paulowna en L. Reuvers te Dirkshorn. Naar de protest-meeting te Den Haag inzake de ondorwjjs-wet werd als vertegenwoordiger der afdeeling afgevaardigd de heer K. Sehoorl te Barsingerhorn, tot diens plaats vervanger aangewezen de heer Meyer Drees te Dirkshorn. Den 14den koos de R. K. Kiesvereeniging te Schagen tot candidaat voor de a.s. verkiezing voor de Tweede Kamer den candidaat der anti-revolutionairen, den heer Blum. Te Sohagen is Vrjjdagmorgen de ooievaar weergekomen. Klepperend en klapwiekend nam mama bezit van het nest, terwjjl papa in breede kringen, drgvend op de vleugels, den omtrek inspeoteerde. De zon scheen koes trend op het veld, de wind fluisterde zacht aan de ron dende bladknoppen met die ooievaar is de lente gekomen. Den 13den had in de Cérès ds verloting plaats van de 400 op de tentoonstelling aangekochte prjjzen voor de 20000 geplaatste loten. De eerste prjjs, een os, viel op No. 9671, de tweede ook een os op No. 1893. De eerste werd gewonnen door den heer P. Bierman Co. te Schagen, de tweede door den heer S. P. Schermer te N. Niedorp. Een klein wederverkoopertje van loten had het geluk op zgn 220 verkochte loten 1 koe, 1 tilbury en 11 andere prjjzen te winnen. Bergen aan Zee. (üf.H.j Het schilderachtige dorp Bergen gaat werkelijk een schoone toekomst tegemoet. De verbinding door den stoomtram met het station Alkmaar zal 1 Juli tot stand komen, zoodat men er gemakkelijk heen zal kunnen gaan om van de prachtige bosschen en duinen te genieten. Wat echter het meest van belang voor deze plaats zal zijn, is de weg, die gemaakt wordt door de duinen teOkl - - naar Zee en waarover ook een lijn van de stoomtram zal loopen, zoodat men in zeer korten tijd aan zee zal kunnen zijn. Een groot badhotel, modern ingericht met alle toe behooren. zal op de duinen gebouwd worden. Achter de plaats van het hotel, waar zich een groot duinvlak bevindt, zal een groot villa-park rondom worden aan gelegd. Bergen wordt hierdoor een badplaats, die van groote beteekenis is, omdat men er tegelijk van het bosch en de zee zal kunnen genieten. Het architectonisch gedeelte van deze onderneming is opgedragen aan den architect, den heer M. J. E. Lippits te Amsterdam, terwijl de heer Leonard A. Springer, tuinarchitect te Haarlem, den park-aanleg zal leiden. gevecht tusschen Franschen en Russen, dat daar plaats had in 1799. De uit zee gevischte schelpen werden langs dezen weg gebracht naar den zoogenaamden schelpakker aan den voet van den Franschman, om op de daar uitkomende, nu ondiep geworden vaart naar Alkmaar en andere plaatsen ingescheept te worden. Wanneer men den weg bij den Franschman ingaat, komt men op een schoon en vruchtbaar duinvlak, waar prachtige heesters en bloemen de hellingen bedekken, witte rozen groeien hier en daar, zelfs de asperge groeit hier in 't wild. Op dat vlak stonden in 1650 zeven huizen en op het nabijgelegen vlak drie. In dien tijd waren de duinen ook nog bevolkt met edel wild, zooals herten en reebokken. In 1587 ging graaf Leicester hier ter jacht en Prins Maurits van Medemblik naar Alkmaar komende, schoot een hert onderweg, dat zeker uit de duin-bosschen afgedwaald was. Nu treft men er nog veel hazen en konijnen, goud fazanten, snippen, patrijzen en allerlei gevogelte, die het verblijf er in een lustoord herscheppen. Door gemis aan beplanting in de 17e, 18e en 19e eeuw is een groot deel der duin-bosschen en zeker ook der huizen ondergestoven. De toenmalige heeren van Bergen zagen op tegen de aanzienlijke kosten, welke de beplanting der duinen medebrengt en waar tegenover geen noemens waardige opbrengst staat. Wegens de groote moeielijk- heid van het vervoer door het mulle zand werd de schelp-visscherij gestaakt. De opbrengst der strandvon derij kon evenmin de transportkosten goedmaken, zoodat ook daaraan een einde kwam. In 1799 stond op het Berger strandduin nog een wacht en seinhuis, benevens een vuurbaken; sedert is alles verdwenen. De tegenwoordige eigenaar van de Berger duinen heeft gedurende de laatste twintig jaren al zijn duinen vastgelegd door zorgvuldige beplanting, zoodat er geen groote verstuivingen meer te vreezen zijn. Nu is men bezig den ouden schelpweg te bestraten en op't strand duin, waar in oude tijden het wacht- en seinhuis stond, zal een groot badhotel met bijgebouwen verrijzen. Dit badhotel zal den naam dragen van Nassau-Bergen ter herinnering aan de heeren Van Nassau Bergen, die van 1701 tot 1797 op het hof te Bergen woonden en nu hun dood in de dorpskerk bijgezet zijn. De eerste der graven van Nassau-Bergen was gehuwd met Susanna Cornelia Studler van Zurch, kleindochter van Antonis Studler van Zurch, heer van Bergen, die in 1642 het hof weder opbouwde en de lanen er omheen aanlegde. Het midden- en achtergedeelte van het hof staat nog uit zijn tijd. De kustreep denkt de heer van Bergen te beplanten met den bergden, een dennensoort, dat niet grooter wordt dan een struik, maar wiens uitgebreide, dicht in elkaar gestrengelde wortels een vast bolwerk vormen, waartegen de zee machteloos schijnt te zjjn. Op Jutland zijn er goed geslaagde proeven met dezen den genomen. Thans wordt daar, dank zij deze beplanting, strand ge wonnen, waar het vroeger verloren ging. Dit zal echter 't werk van vele jaren zijn. Langzamerhand zullen ook nieuwe bosschen en wandel wegen in de Berger duinen aangelegd worden. Zoo zal langzamerhand een Nieuw Bergen aan Zee verrijzen op de plaats waar eenmaal de visschershutten stonden. De bewoners ervan zullen echter niet uittrekken ter vischvangst, zij zullen de duingronden ontginnen, anderen zullen komen om in de grootsche en reine natuur zich naar geest en naar lichaam te sterken. Zij zullen luisteren naar het ruischen der eeuwig bewegelijke, naar de geheimzinnige zee, wiens aanblik alleen zoovelen als magnetisch gebonden houdt, zij zullen zich baden in hare schuimende golven, om daarna verkwikt en levenslustig te wandelen in de Bergerbosschen, daar het aangename van het seizoen genieten en bovenal de geur der sparren en dennen inademen. JAN BLEIJS. Kievitseieren. Te Leeuwarden werden Vrjjdag ongeveer 3500 kievits eieren aangevoerd, waarvan omstreeks 2600 stnks naar het buitenland hoofdzakeljjk naar Engeland en België zgn verzonden. De prijzen wisselden af van 15 tot 18 cent per stak. Evenals de vorige week was ec veel vraag, waardoor de omzet gemakkelijk plaats vond. Niet onbelangrijk is het om in verband met het boven staande te vernemen, dat reeds in het jaar 1650 op het duin aan het Berger strand zeven huizen stonden, waar onder een vrij groot, het huis van den strandvonder dei- heerlijkheid verder het wacht- en seinhuis, eenige visschers woningen en een soort vuurtoren. Ook de duinvlakken zijn vroeger bewoond geweest en in de voorduinen worden nog sporen van huizen gevonden. Een kaart uit dien tijd doet vermoeden, dat de Bergers of hun heeren toen ook eenige visschersschuiten bezaten, die daar op het strand ankerden. Vöèr het droogmaken der meren en moerassen waren de bewoners van Bergen voor het grootste gedeelte visschers, hetgeen blijkt uit de enquête, indertijd door commissarissen in N.-Holland gehouden ten behoeve eener te heffen belasting. «Heer Jan Dirricsz, vice-cureit Frederick Cuyper, schout en vijf anderen verklaren o.a. onder eede dat de inwoners van Bergen zich generen met ter zee te varen omme cabelliau ende andersins ende ten harinck". Eerst na de droogmaking der meren, ging de bevolking zich uitsluitend met het landbouwbedrijf bezighouden! Het schelpvisschen bleef toen nog langen tijd aan het Berger strand bestaan; een heden nog duidelijk herkenbare weg, de z.g. schelpweg, voert van het strand' naar de boerderij aan den voet van den «Franschman,' een duin zoo genoemd ter herinnering aan een hevig De Volksbond alhier verstaat de knnst om nnttig te zjjn en dat nuttige in een aangenamen vorm toe te dienen. Een kunst, die werkelgk na niet zoo alle dagen voorkomt. Ditmaal geeft de Volksbond hiervan blgk door tegen Donderdagavond zjjne leden en voor een geringe entrée zijne niet-leden op te roepen tot een tooneel-uitvoering in de Harmonie", die veelbelovend mag worden ge noemd. Eerst gaat een bljjspel en daarna het boeiende tooneelstnk »Jaag Schiferi" (Paljas) van A. 0. C. de Vletter. Dat z«l een avond worden van veel genot voor hen, die zich een plaatsje in de »Harmonie" weten te verzekeren. Te Haarlem slaagde den 14en voor de acte onder wijzer de heer A, Tonneman. Aanbesteding. Uitslag der door de Vereeniging ter bevordering van Christeljjk Schoolonderwijs op den lien April gebonden aanbesteding van het bonwen van 6 schoollokalen enz aan de Doelenstraat te Alkmaar, onder beheer van den architect C. J. Ooms Voor het metsel-, timmer-, loodgieters- en steenhouw- werk Firma Spruit en Wils, inschrjjvingssom f 16375 J. Koster, f 16035 J. Dorregeest, f 16000; E. van Dgk,. f 15985; J. Haibers, f 14960; L de Rover, f 14865 C. Bol, f 14650; H. J. Bek, f 14452 Dit laatste biljet was van onwaarde, voldeed niet aan de voorschriften Allen te Alkmaar. Gegund aan C. Bol Voor het sjlas-, verf- en behangwerkH. Gingnagel, inschrijvingssom: f 1896; M. Lak, f 1314 Gebr. Kuiper, f 1227. Allen te Alkmaar. Gegund aan Gebr. Kuiper.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1