binnenland. No 49. Honderd en zevende jaargang 1905. VRIJDAG 21 APRIL. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Nieuwst ij dingen. ALkMAABSCHE COURANT. Deze Courant wordt Olasdag-, Doaieriag- en Iiterdagav uitgegeven, Abor.EMueatjprjjs p«r 3 maanden voor Alkmaar f O,SOfranco door het geheele rjjk f 1, O Nummers f O,OS. Afzonderlijke nummers O etc. dfc felefoonnoHHer 3. Prfli der gewone advertentiëi Per regel t 0,13, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij */h. HERMs. COSTER k ZOON, Voordam 0 9. Wjj weten nu ten minstewaar het Russische eskader onder Rodjestwensky zich eenigen t{jd beeft opgebonden en zich wellicht ook nu nog bevindt. Een deel daarvan heeft kolen en levensmiddelen ingenomen in de Camranh-baai en een ander deel in de Tourane-baai. Naar de vice-admiraal Ingles in de Daily Telegraph mee deelt, biedt de Camranh-baai voor een oorlogs-vloot maar een povere verblijfplaats aan die van de buiten-wereld vrjjwel is afgesloten. Op den oever ligt slechts een klein visschersplaatsjs, dat geen telegraphisohegemeenschap bezit, ioeran of Tourane daarentegen is een belangrjjke haven plaats. De ingang van de baai is drie en een halve mjjl wijd en daarbinnen is eon ankerplaats, die zes mijl breed is en diep genoeg om bjj elk getij aan de grootste schepen een ligplaats te verzekeren. Tourane zelf. aan de Tourane- rivier gelegen, is een plaats van 5000 inwoners met Fran sche gouvernementsgebouwen en een militair hospitaal. Uiobtbg zjjn de Mangson-mjjnen gelegen die zeer g .ede kolen opleveren. Door een zjjlgn van de eMessageries Ma mmies staat de stad met Hongkong in verbinding, en is de zeehaven voor de koloniale vestingplaats Hné, de hoofd stad van Annam, en dit zon eventueel voor den Rns- siechen admiraal van groot belang zp via S.igön met Fargs en Petersburg telegraphiach verbonden. En dat Rod jestwensky wel degelgk een bepaald doel heeft gehad om de Tonrane-baai binnen te vallen leidt de deskundige schrgver af uit de omstandigheid dat, wjjl Camranh-baai vrgwel direct in Rodjestwensky's noordelgken koers naar Eormosa lagTourane minstens 300 mijlen buiten dien koers gelegen is. Mogelijk wonscht de Rassische admiraal zich daar in nieuwe verbinding met Petersburg te stellen, wil bg er zyn voorraad kolen aanvallen of wenscht hij er inlichtingen omtrent de Japansche vloot te krijgen. In eik geval meent admiraal Ingles, dal de Japanners reden te over hebben om ïiob over neatraliteitsbrenk van Fransche zjjde te beklagen. De Japanners laten 't dan ook niet aan bittere klachten ontbreken. Duidelijk blgkt dit uit het volgende Reuter- «♦T?? a T,oklo: Dd openbare opinie in Japan is zeer onthutst door d, gi8tvrjjheid, aan de Russische vloot ge- schonken in de Fransche wateren. Zg wordt aangewakkerd door de dagbladen, die een beroep doen op de rejeering om strengere maatregelen te nemen dan een eenvoudig protest. Het invloedrgke dagblad eJjjishimpo" zegt, dat de Oostzeevloot reeds ten opzichte van Madagascar het beginsel der neutraliteit heeft geschonden, maar vanwege den afstand heeft Japan slechts geprotesteerd. Schending van de neutraliteit in ver verwgderde havens is van minder m^r-L maaT waa* 't de oorlogszöae betreft, is het on- dezelfde lankmoedigheid toe te passen. Frank- eRelnr io!00h" daad™kelgke ^ulp te verleenen dus I 0 ,and aaöf?e8'oten. Het is nu noodig Engeland hiervan m kennis te stellen en zijn medewerking hnnrf n0geA "u"6011 d8 ^palingen van het ver- bond. De »Asahi zegt, dat Frankrijk opzettelijk de aan- wezigheid van de Oostzee-vloot geheim heeft gehouden, en optreden °P Ult' dat da Japansche regering beslist zal Waarom Rodjestwensky niet gewacht heeft op het smal- fon hehh Jeb°8 waardoor hÖ zoveel grooter kracht zou hebben kunnen ontwikkelen 1 Men verzekert, dat b'f^J p6en strategische, maar moreele beweegredenen in het spel zgn. De bemanning van Rodjestwensky's schepen zou zoo uitgeput geraakt zjjn door het lange wachten bg Madagascar dat zij smeekte om tegen de Japanners K- g<Jen Te°bten. Uit een brief van een officier der An,as Soewarof zou men overigens zeggen, dat dit vechten veel overeenkomst zal hebben met een wanhoopsdaad. iedereen W 0' l'' >Dle 0lIendi80 werkloosheid hindert Irinn 008 afg0Zond0rd- De mansohappen vragen, hoe lang t nog moet doren, vóór wjj met den vgand in aanraking komen. Wg, officieren, bidden, dat er na niet langer gedraald worde. De dood door ver- Wnehtll b0yei1 dit T«r8cbrikkelgk getalm. S «irv Tb i 008 *ergQnD6D) in Russische wateren te sterven. Ik heb een voorgevoel, dat ik mgn lief St- retersbnrg nooit zal weerzien. Maar Makarof's lot zal 't onze zgn. Wjj weten 't zeker. Het droevigste denkbeeld is, dat onze Czar en ons Rusland zoovele jonge levens verhezen gaan jengdige adelborsten, officieren alleen in naam. Mgn hart bloedt om de onders van die dappere schooljongens. Op znlk een zwaarmoedigen toon gaat de officier voort en hg eindigt: »Als wjj even sterk als de Japanners waren, zon het wat andera zgn, maar nu begrgpen zelfs de laagste matrozen, dat onze kans hopeloos is. Wg kunnen ons lot niet ontgaan. Moge het offer van ons leven Rusland tot baat zgn." In overeenstemming hiermee zon zgn een mededeeline van de Daily Telegraph, welk blad verzekert, dat admiraal Kodjestwersky in een brief aan zgn vrouw, spreekt van »zgne wrakke schepen, die half onbruikbaar znllen zijn op het oogenblik, dat zg aan de machtige vloot van Togo het hoofd zullen moeten bieden." Uit den aard der zaak is echter moeiljjk hierbjj nit te maken, wat phantasie en wat waarheid is. Ook over den vèrmoedelgken koers der Rusien zijn er mets andet-s dan gissingen. Zal Rodjestwensky, das vraagt men zich af, den weg westelijk voorbjj Formosa nemen langs de Pescadores-eilanden en door de Foekian- straat, of oostelijk Formosa passeeren? De Foekian-straat is de gewone weg der op China en Japan varende schepen omdat hg de kortste is. Zjj heeft echter het nadeel, dat er te rekenen valt met plotselinge, zware misten, die dikwgls zoo dicht zgn, dat men geen vgf meter ver kan zien. Er bestaat daardoor eon dubbel gevaar: óf om elkaar te verliezen óf om elkaar aan te varen. Bovendien bevinden zich bg de Pescidores eilanden, en verier noorde- igk, altijd groote Chineesche vissc hers vloten, bestaande Uit dm len den en dnizendon jonken, waartnsscbon bet overdag bg helder weer al een heele toer is om doorheen te komen. Herhaaldelijk worden hier zulke scheepjes in den grond gevaren. Maar het grootste gevaar schailt hierin, dat deze visschersvlaten den Japanners een prachtige gelegenheid zonden bieden om hier metterdaad te dobn waarvan zg op de DoggerSbaok beticht zgu, namelijk onder de duizenden visschersbooten een aantal torpedo- booten in hinderlaag te leggen voot een plotselinge over- rompeling der Russische vloot. Vooral op laatstgenoemden grond houdt men het daarom voor 't waarsekgnlnkst, dat Rodjestwensky den veiliger en buitendien ruimeren weg oostelgk van Formosa zal kiezen. Is 't de wensch van den admiraal om Wladiwostock te boreiken, dan heeft hg daarvoor een gnnstig tndstip gekozen. De Times verneemt namelgk nit St.-Petersbnrg, dat de haven van Wladiwostock sedert Zondag ijsvrij is In die haven moeten nog drie Rusrische krnisers liggen, de »Gromoboi, »Rossia' en »Bogatyr," die op een gegeven moment wel eens konden uitbreken, om, terwgl Rodjes twensky van den anderen kant nadert, een gedeelte van logos vloot bezig te honden. De aandacht, aan de komende gebeurtenissen ter zee gewgd, heeft in de laatBte dagen den binnenland se h e n t o e s tan d in Rusland minder belangstelling vallen §te bobden. t<5rd0g' De bewering, dat 't op 1 Mei in Rnsland tot nienwe ernstige ongeregeldheden zal komen, wordt met steeds meer kracht herhaald. In de Baltische gewesten zjju werkstakingen aan de orde van den dag en allerlei ge welddaden worden door de stakers bedreven. Te S> -Peters- burg verzekeren de chefs van de groote firma's openlijk op. Mei rustverstoringen op groote schaal znllen' plaats hebben Zg willen daarom hnn zaken bg voorbaat almten. De leiders van de Poet.loff-werken hebben het voorbeeld gegeven en aangekondigd, dat op 29 April de voren znllen worden gedoofd en de poorten gesloten De nahonalistische maatechappgen te Kieff, Odessa en Kitchineff verspreiden op groote schaal proclamaties, waarin aangezet wordt de Joden, Armeniörs en Polen verant woordelijk te stellen voor wat nu in Rusland voorvalt. Volgens de Daily Telegraph wapenen partionlieren zich en werden duizenden geweren en groote massa's patronen verkocht, voor het verbod kwam dat particulieren wapenen mochten bezitten Daarop is na een boete gesteld van f 600 of een vrgheidsstraf van 3 maanden. Ondanks deze bepaling worden zelfs bommen bg het dozgn verkocht. En de Czar belooft in allerlei rescripten telkens de in stelling van vertegenwoordigende colleges. Nu weer voor Irkoetsk, Tobolsk en Tomsk. Minister Boeligoeine heelt echter aan den correspondent te St.-Petersbnrg van de Times medegedeeld, dat de leden der commissie, waarvan bg, Boeligoeine, voorzitter zal zgn, allen door den keizer benoemd en das met gekozen zullen worden. Die oom- vatT'den^C Vert9genwoordi8in8 maar De s poor w eg-staking in Italië. Omtrent deze staking wordt n.t Rome gemeld, dat de sneltreinen en de directe treinen naar de Adriatische havenplaatsen geregeld vertrekken. De regeering heeft maatregelen ge- nomen om de Indische mail op tjjd te doen verzenden. Te Milaan strekt de staking zich uit over het personeel der goederentreinen, gevolg hiervan is een reusachtige ophooping van goederen en van wagens. De stad is vol komen rustig. Het aantal treinen dat ongestoord gisteren £eTangrök1oe°.n geheel tegenover oerg.steren De burgemeester van Florence heeft een insohrüving geopend ten bate van de spoorwegbeambten, welke niet hebbben gestaakt. kk 8 V? Limo808- T0 Limoges in Fran- krgk hebben ernstige onlusten plaats gehad. De poroelein-arbeiders waren in staking en eenige der stakers waren wegens hnn optreden in hechtenis genomen Met schgnt, dat een verzoek is gedaan om een optocht door de stad te mogen honden, tenminste tegen zeven uur s avonds, deelde de maire, de heer Labussière, den stakers mee, dat de minister zgn verbod tot het honden van optochten handhaafde en ook weigerde de zich in voorloopige bewaring berindende stakers los te laten Oo het vernemen van dit besluit klonk nit de menigte,'die zich voor het stadhuis verzameld had, de kreet»Naar de gevangenis De maire bezwoer den stakers, toch geen geweld te gebruiken en riep hnn toe»Ik smeek u op m'n knieën, broeders, gaat naar hnis, alles zal tot nwe tevredenheid worden opgelost. Bedenkt dat er 10.000 soldaten in Limoges zgn en dat gij zelf ongewapend zjjt. Denkt aan nw vrouwen, denkt aan uw kinderen en denkt aan u zelf." Niets mocht echter baten. Onder het geroep van»Wjj willen geen verwaring, wij willen onze gevangen kame raden bevrijden begaf zich de menigte op weg naar de gevangenis. Enkele minuten nadat zij voor het gebonw waren aangekomen, was reeds een deur er van ingeslagen, maar jaiat was dit geschied, toen generaal PJazanet, aan het hoofd van een eskadron en vier afdeelingen soldaten, verscheen. De menigte wendde zich toen van de gevange nis af, maar wierp op vorschillende plaatsen barikaden op, waarvan één, in de Rue Amphithéfttre, een unr lang door de stakers werd verdedigd. Inmiddels hadden zich ongeveer 500 arbeiders verza meld op het terras van den Jardia d'Orsay, vanwaar zjj de markt beheerschten. Vandaar bombardeerden zij, geen acht slaande op de herhaalde waarschuwingen, de op het marktplein opgestelde infanterie, met allerlei voorwerpen steenen, flssseben, stukken jjzer, enz. Toen daarop het bataljon van majoor Tonbonlic vooruit rukte viel er van het terras een revolverschot. De militairen antwoordden eerst met een paar salvo's met losse patro nen, maar toen dat niet bielp, werd met scherp geladen. Hoewel de bevelvoerende officier beval, eerst nog in de lacht ta schieten, werd daaraan niet door alle soldaten, die natunrljjk verbitterd waren, doordat velen hnnner door de projectielen der arbeiders gewond waren, voldaan zoodat twee aor stakirs gedood en eenige gewond werden, f jen de stakers zagen, dat hot ernst werd, verflauwden hnn aanvallende soldaten rukten op en een vgftigtal der arbeiders werden gevangen genomen. De barricaden, die overal in de stad waren opgerioht, werden hierop door de militairen omver geworpen en in brand gestoken waarop Imgzamerhand de kalmte terugkeerde. Niet min! der dan 8 officieren en 60 Soldaten hadden Verwondingen opgeloopen door de projectielen, waarmee de stakers bun van boven af badden geworpen. In eene talrijk bezochte vergadering der liberale kiesvereeniging „Vooruitgang" te Hoorn is tot candi- daat voor de Tweede Kamer gekozen de heer mr. P. B J herf, aftr. lid. Aangezien „Vooruitgang" leider is der liberale kiesvereemgmgen in het district en reeds eene centrale vergadering der kiesvereeniging uit hetdistrict te Oosthuizen is gehouden, waar men tot overeenstem ming kwam, is de verkiezing van den heer Ferf, bfi goede aansluiting, vrijwel gewaarborgd. lie haven-quaestle te Zaandam. Aan God Staten van Noord-Holland is een voorlooni» adres gezonden, geteokend door een twin-igtal gegoede ingezetenen van Zaandam, waaronderjvertegenwoordigers van groote houtfirma's als van Wessem Co Dekker Kamphuijs, Stadtlander Middelhoven, Gras enz houdende verzoek de goedkeuring van het plan tot geldleening van eén milhoen gulden nog eenigen tijd aan te houden, opdat hun de gelegenheid word geboden, Heeren Ged! Staten met breede motieven te overtuigen, dat deze geldleening de finaneieele draagkracht der Zaandamsche burgerij verre te boven gaat. Volgens de meest optimistische berekening zal de in komstenbelasting met f30.000 verhoogd moeten worden beteekent PCt' VaD he' te8enwoordig belastingcijfer' Adressanten zijn overtuigd, dat het havenplan, waar- voor de geldleening grootendeels wordt aangegaan, slechts enkelen en met het algemeen ten goede zal komen en stellen zioh voor Heeren Ged. Staten te overtuigen dat het overgroot deel der burgerij hunne meening deelt. Nuchtere kalveren. Werden vroeger de geslachte nuchtere kriveren uit sluitend naar Engeland uitgevoerd, Dnitschland is thans een groote concurrente van Engeland geworuen. D1(r- Igks worden er honderden nit Friesland naar Dnitschland verzonden En niet blijft het in de laatste weken bn nuchtere kalveren, maar ook gemeste kalveren vroeger ook alleen voor de Eagelsche markt bestemd worden nu ge lacht naar Doitschland uitgevoerd. Ook vele jonge stieren worden in Friesland op de markten gekooht, geslacht en naar Dnitschland uitgevoerd. n ",lBdsv«'r«»'l<'rln* te Harencarspel. Den 19den dezer vergaderde de Raad dezer gemeente, adat, de voorzitter verschillende mededeelingen had gedaan, die alle voor kennisgeving waren aangenomen werd het besluit genomen tot het doen van verschillende betalingen ter somma van f 443,365 uit den post voor on voorziene uitgaven der begrooting voor 1904 en tot af- en overschrijving van een bedrag vanf887,65. Voorliet noemd VHe ,l}erballngsonderwijs aan meisjes werden be- Ho kf ifi Hoofden van scholen en de onderwijzeressen, de laatsten alleen voor de nuttige handwerken. Als stemopnemers voor de a.s. Kamerverkiezing werden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1