Pil mump instaat nil 3 ilaii. fêuüÜhll Na één jaar. No. 56. Honderd en zevende jaargang. 1905. ZONDAG 7 MEI. Hinderwet. Gemeenteraad van Alkmaar BINNENLAND. Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. ALKM A A KSC HË COURANT. Deze Courant wordt 01aad*|^ S»terda|aToid uitgegeven, Abonnementsprijs per 3 maasden voor A l k m a a e t 0,801 franco door het geheele rijk f 1, S Nummers f 0,®«. Afzonderlijke nammers S ots. wm lelefoonnuMwcr 3. Pr tl 8 der gewone advertentlën Per regel t 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HEEMs. COSTEB k ZOON Voordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Aucmaab brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bjjlagen van J. F. JANSEN koopman aldaar, om vergunning tot het oprichten van een lompenbergplaats achter bet per ceel Groot Nieuwlandwijk D, No. 29. Bezwaren tegen deze opriohting kunnen worden inge diend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Zater dag 20 Mei e. k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gednrjnde drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen sohrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., lo. Burg. 6 Mei 1905. DONATH, Secretaris op Woensdag, ÏO Hel 1905, des namiddags te één nur. Punten van behandeling 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stnkken. 2. Voorstel van B. en W,, tot aankoop van grond voor het bouwen van een nieuwen gashouder. (Bglage No. 21.) 3. Benoeming van een commissie vat) bjjstand der Plaatselijke Commissie van toezicht L. O. voor het hand- werkonderwp op de lagere scholen. (Bglage No. 26.) 4. Voorstel van B. en W. tot aankoop van een gedeelte van het kadastrale peroeel sectie 0. No. 200. (Bglage No. 32.) 5. Als voren, tot bef doen van een voorstel aan de Gedeputeerde Staten, tot wjjziging der kiesdis tricten voor de verkiezingen van leden van den Gemeenteraad. (Bglage No. 33.) 6. Voorstel van de commissie voor de belastingzaken enz. tot goedkeuring der rekening van de dienst doende s'hatterjj, dienst 1904. (Bglage No. 27.) 7. Idem idem der reken ng van het stedeljjk muziek korps, dienst 1904. (Bglage No. 28.) 8. Idem idem der rekening van de aigemeene bewaar school, dienst 1904. (Bglage No. 29.) 9. Idem idem der rekening van de gezondheids-com missie, dienst 1904. (Bjjhge No. 30.) 10. Idem idem af- en overschrijvingen op de begrooting van het Burgerweeshuis, dienst 1904. (Bglage No. 31.) 11. Financieels voorstellen I, II en III van B. en W. in betrekking tot de gemeentbegrooting, dienst 1904. 12. Idem betreffende ingediende bezwaarschiften tegen aanslagen in den hoofdeljjken omslag, dienst 1904. 13. Beslissing omtrent een bij de behandeling der begrooting voor 1905 gedaan voorstel tot bet verkrjjgijaar stellen van de gedrukte boekjes, ver meldende de aanslagen op het kohier van den hoofdeljjken omslag. 14. Behandeling van het kohier van den Hoofdeljjken Omslag, dienst 1905. Heden is 't een jaar geleden, dat door ons het hoofd redacteurschap van de Alkmaanche Courant werd aan vaard. Dit feit heeft er ons toe gebracht aan ons zelf en aan onze lezers rekenschap te geven van de wijze, waarop wij de beloften zijn nagekomen, door ons afgelegd bij den aanvang van onze taak. Wij hebben daartoe nog eens opgezocht ons eerste artikel, „Ter kennismaking'' getiteld. Daarin hebben wij medegedeeldhoe naar onze meening een blad in een kleinere stad behoorde te worden geredigeerdhoe wij ons voorstelden en hier citeeren wij ons zelve „zulk een blad te maken tot een orgaan waarin men den polsslag van het gemeentelijk leven kan hooren kloppen, tot een courant waarin wordt meegeleefd met wat de gedachten der ingezetenen vervult. Een blad waarnaar even gretig wordt gegrepen als naar het groote dagbladdat elders het licht zietomdat men in het eigen orgaan veel meer zal vinden het huiselijke het nabij-liggende dat 't meest interesseert, de beschou wing en het nieuwtje van belang voor de naaste omgeving. Een blad in het algemeen, dat niet uit het oog verliest wat gaarne in de huiskamer wordt gelezen maar dat tegelijkertijd altijd op zijn post is, wanneer het belang van de Burgerij kan worden bevorderd. Een blad ook, waarin plaats is voor de meeningen van allen, ook van tegenstanders, mits zij slechts voldoen aan de eischen, die een beschaafde journalistiek mag stellen." Aan den lezer om te beslissen, of wij getrouw zijn gebleven aan dit program Van ons de ernstige verklaring, dat wij ons bewust zijn naar de verwezenlijking ervan te hebbon gestreefd. En daarbij behoort onmiddellijk een andere verzekering aan te sluiten. Met vreugde wenschen wij heden te constateerendat ons beroep op de medewerking van stadgenooten, meer ervaren in Alkmaarsche aangelegen heden dan wijmet een gulhartigheid beantwoord is zooals wij niet beter hadden kunnen wenschen. Bij allen, tot wie wij ons in de afgeloopen maanden wendden om voorlichting, mochten wij de grootste bereidwilligheid vinden velen zijn ook uit eigen beweging tot ons geko men om onze taak te vergemakkelijken. Daarvoor zij hier een woord van hartelijken dank gesproken Wat wij vermoedden heeft zich in het afgeloopen jaar bewaarheid te Alkmaar lag een terrein open voor een meer in modernen zin geredigeerd blad. Waar er hier zooveel is, dat spreekt van vooruitgang, was er plaats voor een courant, die in velerlei quaesties op beschaafde n toon een meening durfde verkondigen. Een courant, die wel als elk blad een financieele onderneming blijft maar toch haar kracht niet behoefde te zoeken in het believen van Jan-en-alleman. In zeer kleine gemeenten gaat zoo iets meestal bezwaarlijk doch te Alkmaar heeft men getoond, zulk een onafhankelijk geredigeerd blad te verkiezen en te willen steunen, 't Is hier niet de geschikte plaats om reclame te maken voor de Alk maanche Courant, doch 't zou een te ver gedreven be scheidenheid zijn, wanneer wij hier niet even gedachten de uitbreiding van onze oplage en onzen lezers-kring en niet even memoreerden wat ons zoo vaak wordt verzekerd: dat tegenwoordig gegrepen wordt naar ons blad en wie 't niet geregeld leest in gesprekken ervaart niet op de hoogte te zijn van hetgeen er hier omgaat. Met illusies voor eene vruchtbare werkzaamheid aan vaardden wij een jaar geleden onze taak ziet daar nu eens illusies die in vervulling zijn gekomen het aantal vrienden, dat wij ons door onze journalistieke werkzaamheid hier ter stede hebben gemaakt is grooter dan wij hadden durven verwachten. Of wij dan nooit iets anders dan ingenomenheid met onzen arbeid hebben gehoord Wel, dat is 't onmogelijke voor iemand, die aan een courant zekere leiding wil geven. Men moet daarbij in botsing komen, vooreerst met hen, die tegen alle her vormingen zijnten andere met hen, wier daden of woorden men aan critiek heeft onderworpen. Gelukkig is echter het aantal derzulken niet zeer groot mogen er al zijn, die ons tijdelijk met een boos oog hebben aangezien, de meesten zijn langzamerhand overtuigd geworden van de eerlijkheid onzer bedoelingen en hebben zich weer met de courant verzoend. Wat ons meer vijandschap heeft bezorgd is de rubriek „Ingezonden Stukken." Wie ons persoonlijk daarin heeft willen aanvallen vond ons steeds tot plaatsing bereid met de hand op het hart kunnen wij verklaren, dat geen enkel stuk door ons is geweigerd, tegen ons gericht. Doch men heeft soms de rubriek willen misbruiken. Wij hebben gevallen gehadwaarin abonné's van eenige positie zich tot ons wendden om in de Ingezonden Stukken uiting te geven aaD geheel particuliere grieven tegen stadgenooten waarschijnlijk meenende, dat juist hunne maatschappelijke positie hen voor eene weigering zou behoeden. Daarin hebben zij zich echter deerlijk vergist en wij hebben hun voorgehouden, dat zoodra wij verplicht waren den een of den ander naar de oogen te zien, onze werkkring voor ons zijn mooien kant zou verloren hebben. Toen zijn ze boos geworden en ze zijn niet meer te spreken over de Alkm Ct. Na tuurlijk doet ons dat leed, doch zij hebben ons meer beleedigd dan wij hen, en zal er verzoening komen, dan zal de eerste stap van hun kant moeten geschieden. Onafgebroken een jaar lang, zonder eenige vacantie, zijn wij op onzen posf geweest. Nu is 't ons een behoefte althans enkele dagen rust te nemen en ver van Alkmaar te toeven in een heerlijke natuur, waar de geest en het lichaam ontspanning vinden. Maar lang zal die rust niet durenna een korte verpoozing zullen wij terug- keeren om met nieuwen moed aan onze taak voort te werken. Mogen wij ook in het volgende jaar even welwillende medewerking ondervinden als in het afgeloopene en moge het resultaat van al deze coöperatie zijn, dat de uitgevers van de Alkmaanche Courant reden zullen hebben om zich niet langer te vergenoegen met een blad, dat slechts drie malen per week verschijnt. Naar een dag blad dat is de richting, waarin wij streven en wij hopen nog eenmaal te ervaren, dat in een stad als Alkmaar zulk een dagblad alleszins recht van bestaan heeft. W. F. ANDRIESSEN. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp, houdende regeling van het Octrooirecht voor uitvindingen t Door het bestnui der afdeeling „Langedjjk en omstre ken" van „Volksonderwijs" is eene bgeenkomst belegd op Zaterdag 20 Mei a.s., bjj den heer A. Kist, te Zuid- scharwonde, als spreker zal optreden de beer KI. de Vries van Amsterdam, algemeen secretaris van „Volksonderwijs.' Door hem zal worden behandeld de opvoeding van het kind en volksonderwgs. Door het bestuur der afdeeling zullen circulaires worden verspreid aan de vier Lange- djjker dorpen en St. Pancras, tot opwekking en toetreding tot het lidmaatschap van „Volksonderwgs." Tweede Haaer. In de Donderdag gehouden zitting is de behandeling der Onderwijg-novelle voortgezet en na een uitvoerig debat art. 4 (regeling der financieele verhouding bij deze wet tusschen Rijk en gemeenten) goedgekeurd. Vóór stemde de rechter-, tegen de linkerznde. Art. 5 werd tot Vrijdag aangehouden. De artikelen 6 en 7 werden goedgekeurd, evenals art. 8, bepalende dat de wet in werking treedt op 1 Januari 1906, dit laatste na verwerping met 46 tegen 29 stemmen van het volgende amendement des heeren Goeman Borge- sius»Deze wet treedt in werking op een later door ons te bepalen tijdstip en zulks met het oog op de ver klaringen, door den minister' van Financiën afgelegd omtrent 's lands geldmiddelen." In de zitting van Vrijdag werden bij de Schoolwet novelle behandeld lo. amendement-Van Dolk, om onderwijzers, die bin nen 2 jaren na het in werking treden der wet van de gewone lagere school overgaan naar scholen voor zwak zinnigen, toch te laten deelen in de onderwijzers-pen- sionneering2o. amendement-Ter Laan om aan de be palingen omtrent wachtgeld terugwerkende kracht te verleenen ook voor 19013o. amendement der Com missie van Rapporteurs om een wettelijken grondslag te geven voor den door de Regeering in uitzicht gestel den Algemeenen Bestuursmaatregel voor zwakzinnigen- scholen, en om een afzonderlijke regeling te maken voor openbare en bijzondere scholen voor zwakzinnigen. De Minister bestreed de amendementen maar ver klaarde zich wel bereid in de wet op te nemen de be paling, dat openbare onderwijzers, binnen 2 jaren over gaande naar gemeentelijke instellingen voor zwakzinni gen, zullen vallen onder de voor openbare onderwijzers geldende bepalingen. De heer Van Dolk wijzigde zijn amendement in den dooi den Minister aangegeven zin, waarna het werd over genomen. De Commissie van Rapporteurs trok haar voorstel in. Het amendement-Ter Laan werd verworpen met 42 tegen 27 stemmen. De discussie is geëindigd ;deeindstemmi ng over de Pensioenwetten en de Onderwijs novelle is bepaald op aanstaanden Dinsdag 2 uur. Vervolgens zijn nog eenige kleinere wetsontwerpen afgedaan. Raadsvergadering te Hartngcarspel. In de vergadering van den 4 dezer werd n i vaststelling der notnlen van de vorige vergadering, behandeld een verzoek van mej. H. F. Steinbach, onderwgzeres te Kerk buurt, om twee maanden verlof tot herstel van gezondneid. Dit verzoek werd na eenige discussie toegestaan; tevens werd bepaald dat bgaldien verlenging van dat verlof mocht noodig zijn, alsdan voor de volgende twee maanden de helft van het salaris in te honden. Voorts werd besloten, ten einde in den dienst te voor zien, eene tjjdelijke onderwij'eres aan te stellen, op eene belooning berekend tegen f 500,'s jaars. De globe-trotters. Donderdag werd Schagen bezocht door de bekende wandel-familie Boneff uit Bulgarije. De aanwezigheid van veel menschen door de markt maakt, dat man en vrouw met hunne prentbriefkaarten goede zaken maak ten. Over 12 jaar zullen ze op die manier geen armoe behoeven te lijden als ze weer thuis zijn. LaMmeren van Texel. Van het eiland Texel zullen dit jaar tusschen de 31000 en 32000 lammeren ter markt worden gebracht. De geheele lammerenteelt bedraagt daar ongeveer 40000 stuks, waarvan een 8000 stuks op het eiland als fok-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1