Dit Hier Maat ail 3 N oodhulp-Kaasdrager. No, 59 Honderd en zevende jaargang. 1905. ZONDAG 14 MEI. Gemeenteraad van Alkmaar BINNEN L A N'B1__ STA D~SN IEÜWST PERSONALIA. Nieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. B U R G ER L l.ï KE STAND. CHE COURANT. Deze Co q rast wordt i)i rf g-, Boaderdtg- «n ï«terdiig*T«td uitgegeven, Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar f O,SOfranco door het geheels rjjk I I, Nummers t ft,Oe. Aizonderljjke nummers S ets. Velefoonaumumer 3. Prfls der gewone adrertentlën t Per regel t 0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/b. HERMs. COSTER k ZOONVoordam O 9. op Woensdag, 11 Hei 1905, des nimiddags te één uur. Punten van behandeling 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stnkken. 2. Voorstel van B. en W. tot benoeming van stem- bnreaux. (Bijlage No. 34), 3. Als voren om over te gaan tot verhooging van het bedrag der kosten, welke jaarlijks mogen worden gemaakt ten behoeve van bet stedelijk muziekkorps. (Bjjlage No. 85.) 4. Behandeling van het kohier van den hoofdeljjken omslag, dienst 1905. Zjj, die in aanmerking wenschen te komen voor eeDe aanstelling tot noodhulp-kaasdrager, worden nitgenoodigd zich ter gemeente-secretarie aan te melden vóór of ep 30 Hel a s. De vergadering van de afd. N. Holland van het Ned. Paardenstamboek zal gehouden worden op 8 Jnni te Schagen. De keuringen van 1-jarige bengBten en van morriëu zullen plaats hebben te Schagen op 13, te Beverwijk op 14 en te Hoofddorp op 19 en 20 Juni. minlsterleele aanschrijving. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de Commissarissen der Koningin in de provinciën, het vol gend schrijven gericht Met intrekking van vroeger daaromtrent uitgevaardigde voorschriften, heb ik de eer u te verzoeken, de burge meesters der gemeenten, die hoofdplaats zijn van een kiesdistrict of waarin een kiesdistrict is gelegen, uit te noodigen, bij de aanstaande algemeene verkiezingen den uitslag op de hierna omschreven wijze te mijner kennis te brengen of te doen brengen. Terstond, nadat het proces-verbaal, bedoeld in artikel 132, vierde lid, der Kieswet, is opgemaakt, verwacht ik bericht van den uitslag der verkiezing, en wel telegra- phisch, ingeval de verkiezing tot eene benoeming heeft geleid, en schriftelijk in alle andere gevallen. Na elke stemming en herstemming verwacht ik tele- graphisch bericht van den uitslag, met opgave van het aantal stemmen in het geheel en op ieder candidaat, onmiddellijk nadat het hoofdstembureau, overeenkomstig art. 93 der Kieswet, dien uitslag heeft vastgesteld. Ter vergemakkelijking van de taak der ambtenaren van de telegraphie, verdient het aanbeveling de hierbe- doelde telegrammen zoo kort mogelijk te stellen. Het adres behoort te luiden «Binnenlandsche Zaken Haag." Voor onderteekening zijn voldoende de woorden «Bur gemeester (naam der gemeente) of casu quo «Voorzitter hoofdstembureau." Vermelding van de voorletters der candidaten kan in de telegrammen betreffende de stemming en herstem ming achterwege blijven, tenzij bij gelijknamige candi daten. U gelieve ten slotte, ter voorkoming van verwarring, uitdrukkelijk ter kennis van burgemeesters der overige gemeenten in uw gewest te brengen, dat ik van hen geenerlei mededeeling betreffende den uitslag der stem mingen of herstemmingen verlang. Onderwijzers-genootschap. Den 11 de vergaderde te Schagen de afd. Schagen en Omstr. van het Nederl. Onderw. Genootschap. In de plaats van den heer S. de Vries benoemd hoofd te Hippolytushoef, werd de heer S Prins, te N.-Niedorp tot bestuurslid- 2den Beeretaris gekozen. De heer P. Visser te Anna Paulowca werd aangewezen als hoofd-redaoteur voor de afdeelings-rubriek in de Schager Courant »De Witte Banier". De beschrijvingsbrief voor de algemeene ver gadering zal een volgenden ke?r behandeld worden: nu werd op een der voorstellen een amendement ingediend. Den arrondissements schoolopziener zal worden gevraagd voor de arrondissements-vergadering den heer Rooyaarda als voordrager te krijgen of anders iemand, die Marconi's telegraaf kan uitleggen. Invoer van bedorven vleesch ln Ansterdan. Ofschoon de Amsterdamsche politie herhaaldelijk door die te Sloten gewaarschuwd werd, dat er te Amsterdam schier dageljjks ondeugdelijk vleesch wordt ingevoerd, schijnt ijj niet bjj machte daar aan een eind te maken. De politie te Sloten zelf kan het invoeren van zulk vleesch van uit Sloten niet beletten, want de algemeene politie verordening aldaar stelt alleen strafbaar vleesch, dat blijkbaar bedorven of schadeljjk voor de gezondheid is, te verkoopen, te koop te stellen, in winkels ol bergplaat sen aanwezig te hebben of te vervoeren. Voor vleesch, dat eerst bjjv. na inzouten onschadelijk is, bestaan echter daar geen bepalingen, wat te Amsterdam wel het geval is. Het mocht den Burgemeester van Sloten erenwel eindoljjk gelukken oen goede hoeveelheid vleesch iu beslag te nemen, dat voor vervoer naar Am sterdam in een schuur was opgeslagen en dat op advies van den veearts H. van der Linden in den grond ging. Tegen den persoon, wien het vleesch toebehoorde, een zekeren A. Keizer, werd procesverbaal opgemaakt, wat dezen echter niet belette zjjn kwade praktjjken voort te zetten. Hij bleef dag op dag ondeugdelijk vleosoh ver voeren en de pogingen van de Amsterdamsche politie om hem te snappen waren te vergeefs. Het hoofd der politie te Sloten heeft omtrent dergeljjk vleeschvervoer een onderhond gehad met den Officier van Justitie te Amsterdam. Er is tot nog toe echter maar weinig verbetering in deze zwendel te bespeuren. Het schijnt dat de omslag bij de aanhouding van een vleeBch- vervoerend persoon belemmerend werkt. De agenten moeten eerst den man geleiden naar het abattoir, dan wachten of het in beslag genomen vleesch al dan niet voor de oonsnmptie wordt deugdelijk verklaarden is dit niet het geval, dan eerst moeten zjj verbaliseeren. Donderdag werd de zaak van Keizer behandeld voor het vierde kantongerecht te Amsterdam. Nadat de veearts van der Linden, als getuige gedag vaard, beschreven had onder welke omstandigheden hg het bedorven vleesoh bjj Keizer gevonden had werd deze geboord. Hg beweerde dat het afgekenrde vleesch paardenvleesch was van een paard dat pas een dag te voren geslacht was. Het vleesch kwam van Tiel en was goedgekeurd door den Rjjks-veearts te Halfweg hjj had het naar het abattoir te Amsterdam willen brengen. Tegen beklaagde werd een geldboete geëischt van f 25, snbsidiair 5 dagen hechtenis. Hen vreemd zaakje. Dinsdagnacht brandde te Heemstede een hnia totaal en een ander half nit. Het heette eerst, dat de brand zon zjjn aangekomen in de kamer van zekeren Muller, die bij VerhageD, waar de brand woedde, als commensaal in huis was en het echtpaar gaf op, dat die Miiller sedert Maandag niet was thnis geweest. Maar nn is onder de pninhoopen een verkoold lijk gevonden, vermoedelgk dat van Miiller, d e vermist wordt. Allerlei praatjes doen nn de ronde en allerlei verhalen gaan van mond tot mond, doch de waarheid en de on waarheid daarvan zjjn niet na te spenren op dit oogen- blik. Een onderzoek der justitie is in vollen gang. Opening Kinderbals. Gisteren werd in tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden en belangstellenden, alsmede antori- teiten, onder wie de burgemeester van Naarden, de heer H. M. Wesseling en het Dageljjksch Bestuur dier gemeente, benevens de hoofden van scholen, het Kinder huis van het Lsger des Heils aldaar, officieel geopend. Uitgebreide familie. Men meldt nit Praneker aan de Leeuw. Ct. Op den zelfden dag waarop een zjjner kleindochters in het hnweljjk trad, is hier in ondertronw opgenomen een man van 81 jaar met een jongedochter van 64 zomers. De bruidegom is het nn voor de derde maal. De jonge vronw straks gehnwd, is dan de aangehuwde moeder van 5 kinderen en 5 behnwdkinderen, met een totaal van 51 kleinkin deren, waarvan zestien in één gezin. Aan den fonrier O. J. Krans aan de Cadettenschool alhier, is Donderdag op plechtige wjjze het onderschei- dingateeken voor 18-jarigen dienst, uitgereikt. Onze stadgenoote Mejuffrouw J. P. Backers slaagde te Arnhem voor het akte-examen Lager Onderwjjs, en onze stadgenoote Mejuffrouw H. Bonset te Haarlem voor het akte-examen vrjje- en ordeoefeningen. Op 11 en 12 Mei werdenten overstaan van Dr. J. Dirken en R. G. C. Schroder arts, de leerlingen van den door zuster Driendijk gegeven bakercursus geëxami neerd. Aan 16 van de 18 caiididaten werd het diploma uitgereikt, dat zij met vrucht den bakercurssus hebben gevolgd. In ons verslag van de vergadering in Calé Central van de vereeniging tot bevordering en verbetering van znivelbereiding, in ons nummer van Woensdag j.l. is een font geslopen. Het betreft het voorstel van 't Hoofdbestuur om een adres aan de regeering te zenden tot het verkrjjgen van een wet, waarin wordt bepaald: 1. dat het verboden is in Nederland kaas te makeo, te verhandelen, in voorraad te hebben, iu te voeren of te vervoeren, waarin andere bestanddoelen voorkomen dan van melk afkomstig (be- hondens stremsel, kleursel, zuursel, zont salpeter, of krniderjjen)en 2 dat het in Nederland verboden is kaas te maken, te verhandelen enz. in de bekende vormen van Gondsche of Edammer kaas, wanneer de kaas min der dan 15 pet. vet in de droge stof bevat. Het eerste deel van dit voorstel werd bjj acclamatie aangenomen, het tweede deel verworpen. Afdeeling Alkmaar van de Hollandsche maatschappij van Landbouw. In de op Vrijdag 12 Mei in het Café Central gehou den algemeene vergadering werden de heeren D. J. Govers te Alkmaar en J. Swaag te Bergen verkozen om de afdeeling te vertegenwoordigen op de algemeene vergadering van de Holl. Maatschappij van Landbouw, welke 17 Mei te Amsterdam zal worden gehouden. De heeren J. Halff en A. Met werden tot plaatsvervangende afgevaardigden benoemd. Het bestuur van de afdeeling werd uitgebreid met de heeren D. J. Govers en P. Preijer te Alkmaar en den heer A. Nobel te Sint Pancras. muziekuitvoering. Door het Stedeljjk Muziekcorps, onder directie van den heer J. M. Otto, zullen op Zondag 14 Mei 1905, des namiddags 21/J nnr, in den Stadshont, de navolgende stnkken worden uitgevoerd 1. Maroia I opns 51v. Fr. Sehnbert. 2. L'Africaine Onvertnre de Concert. L. Langloit. 8. Rom&nischer Hebesloben, Concert Walzer v. Ivanovioi 4. Fantaisie snr les pins beanx motifs d'opéras G. Verdi' 5. Die Kaiser Parade MilitSrischer Tonbild v. Rioh. Eilenberg 6. Ouverture de l'opéra La Muette de Portici D. E. F. Anber. 7. o. La Serenate (Der Engel Lied) G. Braga. 6. Amonrense Valse trés lente R. Berger. 8. Von Gillek bis Rnh. Wagner, Ein Chronologischer Fantasie. F. Bnrald. Singer maatschappij. Blijkens een advertentie in dit nummer zal in het lokaal «Harmonie" van 19 tot 26 Mei a.s. door de Singer Maatschappij een expositie worden gehouden van bor duurwerken. Het zijn alle in Nederland geborduurde voorwerpen waarbij mooi borduurwerk dat onlangs te Dusseldorf was tentoongesteld en daar zeer bewonderd werd. Te oordeelen naar de verslagen der bladen van reeds op andere paatsen gehouden exposities van de Maat schappij, zal 't de moeite loonen eens een kijkje in Harmonie te gaan nemen. Voetbal. Op het terrein der Cadettenschool zal morgen het elftal van „Alcmaria Victrix" een wedstrijd spelen tegen het derde elftal der Cadetten. Brandjes. Door de politie werd alhier tenhuize van K. in de Langestraat een schoorsteenbrandje gebluscht en met behulp van een burger een klein binnenbrandje bij S. op het Overdiepad, Predikbeurten te Alkmaar. De predikbeurten hier ter stede zullen Zondag 14 Mei als volgt worden vervnldGroote Kerk, 10 nnr, Ds. Verwaal. Kapel, 10 nnr, Ds. Gnldenarm6 nnr, Da. Vinke, Catech. Zond. 31. Evang.-Lnthersche Kerk, 10 nnr, Da. Ternooy Apèl. Doopsgez. Kerk, 10 nnr, Ds. Glasz.Remonstr.-Gereform. Kerk, 10J nnr, Ds. de Regt. Gereformeerde Kerk, 10 nnr, Ds. Weohgelaer, Bediening van het H. Avondmaal6 nur, Ds. Weohgelaer, Dank zegging. Herv. Gsm. te Ondorp, 10 nnr, Ds. Pool. By Kon Besluit is benoemd tot burgemeester der ge meente Wognnm de heer K. Commandeur Az., secretaris dier gemeente. ONDERTROUWD 11 Mei. Jacob van 't Veen, wednr. van Aaltjen Kolder, en Hendrika Christina Wapstra. Martinne Aloïsins Janse, wednr. van Grietje Hartog, en Hendrika Johanna Dnsschoten, wed. van Pieter Bregman. Rienk Smit, te Heer Hugowaard en Elisabeth de Boer, alhier. Jacobus Johan nes Timmer en Regina Buter, wed. Willem Klaver. GEBOREN 11 Mei. Margaretha Catharina, d. van Simon Bjjl, en Neeltje Kamper. 12 Mei. Reintje Meintjs, d. van Willen Hopman, en Aaltje Bult. Theodorus Hendrikns Maria, z. van Hermanns Immiug en Anthonia Verbeek. IJda Maria, d. van Jan Olg en IJda Molenaar. Cornelia, d. van Nicolaas Ramakers en Anna Maria Gilles.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1