Imm Tan vrttiomleriiii. In de „Zilveren Lelie", leien, lipflucten. D. A. WISSELINK, Eerste Nederlandscbe Pensioen-Maatschappij „DE VOORZORG", „Onderling Belang." Alleen verkrijgbaar in „DE BONTE KOE", Langestraat No. 21. Tel. No. 174. Tentoonstelling Tan Moderne Kunst-I A. BLOM, Langestraat 58. Damschuit, Gevestigd te WINKEL. SINGER-NAA1M ACH INE, Heeren- en Dameskleeding naar maat. '1 ADVERTENTIE N. Toeren per rijtuig, Hekelstraat 27. Bernard Pekelharing Firma J SCHOUTEN Co., SAFE-LOKETTEN tot bewaring van Maatschappelijk XLapitaali ÏOO.OOO. Prijs der EIEREN van 13 tot 20 Mei: gr. 4'2, kl. 4ct. Let sv.p. op het stempel. DE DIRECTIE. KENNEMER SPORTCLUB UF5BES T ES BEROEM op ZONDAG 4 JUNI 1905, aanvangende des namiddags lv2 uur. Lokaal „HARMONIE" van 19 tot en met 26 Mei 19Ö5, SIN GER-M A ATSCH APPIJ, Alkmaar Mient 26. achter de Vischmarkt ALKMAAR. J. F1 o e d Gouden en Zilveren HORLOGES, waar onder de Horloges Waltham, Antoine Frères en Chronomètre „Lier". «F n weiier. Huigbrouwerst. 2, Alkmaar. Kassier en Commissionnair in Effecten. Naamlooze Vennootschap Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 8 Februari 1905, No 17. Bijkantoor te AMSTERDAMDam 8. Niet verkochte loten nemen aan de trekking geen deel. VEREENIGING Dagelijks geopend van 10—5 nren; Zondags van 1—5 nren. leder wordt tot een bezoek aan deze Tentoonstelling, waar uitsluitend in Nederland geborduurde voorwerpen geëxposeerd zijn, beleefd nitgenoodigd. (omuiriiOHfiHRu tb »ki>»»km Nieuwe Stoffen, direct uit Parijs. Speciaal adres voor Reformkleeding. Soliede afwerking. a 4.50 id. eigenheimers f 0.a 0.—Spruitsche jam men f 1.70 a 2.40, Spuiscbe pooters f 0.80 a 1.Malta f 0.09 a 0.10, Mafta Spring f 0.15) a 0.16 per kilo. Aanv. 10 ladingen. Leeuwarden, 12 Mei. Boter. Aangev. 28.4, 15.8 en 3.16 vaten. Prjjs f 40.50 a 0.— Fabriekboter aangev 123.3 en 41.6 vaten f 37.a 42,commissie 141.50 Kaas. 51308 Kg. Nagel f 16.— a 21.— Leeuwarden, 12 Mei. Ter veemarkt werden aangevoerd 7428 stuks63 stieren f 75 a 285, 21 ossen f180 a 210, 304 vette koeien f 235 a 250, 1730 melkkoeien f 135 a 250, 104 pinken f 50 a 70, 273 vette kalveren f 20 a 50, graskalveren f a 139 nucht. di. f 6.a 10. 244 vette schapen f 23.a 25.—540 weide dito f 20 f 232800 lammeren f 6.a 10.132 vette varkens af 80 a 90 of 22 a 24 ct. per '/j Kg., voor Londen 21 a 225 ct., 69 magere varkens f 40 a 45, 428 vette biggen f 20 a 30, 547 speenvarkens f4 a 8, bokken en geiten f 0 a 0. 34 paarden f 50 a 100. Handel in vet vee behoorljjk, in magor druk, in var kens gewild. Zwolle, 12 Mei. Op de heden gehouden Veemarkt zjjn aangev. 2845 stuks als958 runderen, 210 kalveren, 519 schapen, 88 lammeren, 1063 varkens en biggen. Handel in gust vee traag, in vet vee tamelijk vlug. Men besteedde voor neurende en versch gekalfde koeien f 100 a 250 di. Vaarzen en Schotten f 95 a 245. Gust- koeien voor de vetweide of stal f 80 a 180 di. Vaarzen f 70 a 160, voorjaarkalveren Koeien f 80 a 180 Ossen voor de vetweide t 90 a 175, l'/j jarige Springstieren f55 f 110, l'/j jarige Pinken f 40 85, jonge Pokkalveren f 30 a 75 nuchtere Kalveren f 6 a 16, vette Koeien Ossen aan bouten 154 a 70 di. Stieren f 0,50 a 0,60 per K.G. diso kalveren f 0.66 a 0.80. dito Schapen f 0.40 a 0.60, Lammeren f8 a 15, 6-weekeche Biggen f 7 a 11, 10- weeksche id. f 10 a 18, drachtige Varkens f45 a 65, magere idem f 20 a 45 per stuk, vette di. f 0,48 a 0,49, dito voor Londen f 0.39 a 0,40 per K.G. 12 Mei. Groentemarkt te Broek op Langeduk. wortelen f 1.00 a 1.10 per 50 K.G. roode kool gele witte uien bieten koolrapen 10.— a 17.— 8.a 16. 8.a 15 5.50 a 6.50 3.a 1,50 a 100 stuks. 50 K.G. 4.— 1000 stuks. 2,- 100 Ondergeteekende bericht zjjnen geachten begun stigers, dat bij hem, te beginnen vanaf heden, gelegenheid is om per rijtuig ultstapfes te ■taken ln de omgeving van Alkmaar. Van nu af aan ben ik in de gelegenheid om de meest uitgebreide en zwaarste vrach ten te expedlteeren zoowel binnen als buiten de stad soliede en accurate bediening, concnr- reerende prijzen. Beleefd aanbevelend, UEd. dw. dnr., Kruier der H. IJ. S. M., Forrestus8traat No. 14. Ruime keuze GoudenZilveren- en Diamant werken, Tafelzilver en gemonteerd Crlstal van de fabriek der Heeren J. M. van Kempen Zonen. Goedkoopste en soliedste reparatie-inrichting. Atelier voor verzetting van Juwrelen. Te KOOP voor billjjken prijs een groot 21 ton met zeil en verder toebehooren te zien en te bevragen bjj D. VISSER, in brandstoffen b/d Friesohe brag, ALKMAAR. 4 1. kSltll, HOUTT1 L Ko. 54. VERHUURT in zjjnec brand- en inbiaakvrijen kelder Effecten en andere waarden. De hunr per loket bedraagt f 12,voor een jaar. f ft,voor drie maanden, f 2.AO voor ééne maand of korter. Deze Maatschappij heeft o. a. ten doel, verschillende personen, op 60-jarigen leefdtjjd, pensioen te doen verkrjjgen. De Maatschappij wil dit doel bereiken door het uitgeven van loten die f 1.per stuk kosten. Op den 15den Augustus 1905 en zoo noodig volgende dagen geschiedt de trekking, die aanwijst op wolke loten het recht op pensioen of op de voorwerpen valt. De loten zijn verkrjjgbaar tot uiterljjk 10 Aug. 1905. De polissen, die recht geven op pensioen op 60-jarigen leeftjjd, worden verstrekt door de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Ljjfrente te Amsterdam, Damrak 74. Aldus wordt een polis verkregen van de Pensioen maatschappij „De Voorzorg'' waardevol pipier, het pensioen even zeker als Rijkspensioen. De te verloten polissen (minstens 1 op 5000 loten) geven allen recht op eeu pensioen van f 150. 's jaars, welk recht aanvangt bjj de intrede van den 60-jarigen leeftjjd en eindigt bij den dood van den houder der polis. Bovendien kunnen nog belangrjjke geldsommen worden gewonnen. Dit hangt af van den leeftjjd van den winner. De winner van zoodanige polis ontvangt nameljjk, wanneer deze jonger of ouder is dan 60 jaar, behalve het pensioen, het verschil tnsschen de koopsom van een lijfrente op zijn leeftjjd en voor een 60-jarigen, in contanten. VOOBBONLU Wanneer b.v. een kind beneden 1 jaar bedoelde polis wint, wordt ten behoeve daarvan aan den vader of voogd de polis ter hand gesteld en bovendien in contanten een bedrag van f 1719,82 uitbetaald. De Directie, K. VRIES. L. F. Th. KOELMAN. vervaardigd op de IN HET STROOIHM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 10