Belangrijk BOELHUIS n [f Openbare Verkooping Liefelijk Openbare Verkooping Het Gemeentel Abattoir Te koop: Broodbakkerij. BOEL HUIS m deNatuur-V/ollen I i s Ondergoederen ADVERT E N T IE N. Voorloopig Bericht. I. Eene Kapitale Boerenplaats, Stokpaardjes-Leliënmelkzeep De aanbesteding van zal 25 Mei a s. nog niet plaats hebben, docb de verkoop van Honig's extra thee mélanges a 25 en 26 ets, de goede theesoorten van 12, 14 en 16 ets, en de zeer waterhoudende grulsthee van 11 ets. p. ons, BOUWKUNDE. Vraagt de SIGAREN van TUIJN, firma A. SMABERS. STEARINE-KAARSEN BEURS BERICHTEN' MARKTBERICHTEN. faöneks öffiULSEN k H0IJER, I Zorgvol en zuiver bereid, fijn van smaak, frisch van geur. van de Stearine-Kaarsenfabriek „AP0LL0", Mei. 13 Mei. 78* 94-ft 93# 1011 1011 1001 1001 CORRESPONDENTIE. Plaatsgebrek noodzaakt ons een ingezonden stak van de polietieke vereeniging Groen van Prinsterer'' en eenige andere berichten tot een volgend nnmmer aan te honden. AMSTERDAM. pCt 12 Gert Nederland, N. W. Schuld2 ditodito3 dito, Oblig3 Oostenrijk Obl. in pap, fi. 1000 Febr.-A.ug. dito, dito April-Oct.. E dito. Kronen 2000 bel vrije(Kronenr,)lf .-. Not. 4 dito, dito 2000 bel.vrije(Kronenr Jan. Juli 4 Portugal le ser. 3u/0 20-100 3 dito, 3e id. Amert. Schuld 3'/c francs 500 4 Rusland, Jwang. Dcmbr. Oblig 4* dito, üinnenlandscbe 1SÖ4.i dito, 1880 gecons. Z. R. 136-626 i 3 Mei-Nov. 4 dito, 1889 1» ft 2e ser. IJ an. 1 Apr. 1 Juli lOei. 4 dito, 1894, DonéU-Spoor# .4 dito, 1867/69 90-1CÜ Mei-Hori dito, Groote Spw. Oblig. 186) 4 dito, dito, Z. R. 500 1898 4 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. R 125 625 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 625..., 4 dito, 18893 ■iito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli.. 5 8panje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leeniug 1890.4 Recep. geünificeerde schuld frcs. 500-2500.. 4 Sgypte, Obl. laening 187* 1 Jc'exico, Obl. Binn. Ssh, »"oab. oblig. 5 dito ditp 1899 Venezuela Obligation 18Si4 V. V. Noord-Holl. Grond-C-redier,. Pandbr.. 4 N, W. h Pac. Hvp. Pdbr Nederland, Cult. Alaatseh. d. Vorstel. Aand. dito. Koloniale Bank Aandealen Ned. Ind. Handelsb. Aand 931 83* 84 S3* 78*3 88ys 78# 92* 94A, 101 100* 64^ 84 84* «ito, dito, dito, dito. Kon. Ned Mij. t. expi petv, br.A Petr. Mij. Sumatra-Pri'smbar.g A Aand Ned. Ind.Expl.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederlan 1, Eipl. St. Spw. Aand..,.. dito, Nea. Centr. Spoor w. Aand, f 250 dito. N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 18/5/80 gast. [talie, Spoorwegleening 1887 893 dito, Zuid-Ital. Spoor weg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aanuot, Rusland,Wladik. 1885 a Z.P», 626 Obiig 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand..... dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. r. Aand. dito, Kansas City South. Railw. Aand dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.. dito, dito, le Hyp.... 4 Norfolk Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito, South. Pacific, gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd, G. v. A Union Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref. Aand 8«derlandStad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staats). 186'.5 ditodito 186»- duBland Staatsleening 1864 Loten 5 dito dito I860. Dito5 Turkije Spoorwegleening 85 69# 84* 69 93iw 83* 95# 83tb 1041 1041 48* 103* j 43tV 43 99# 97* 96* 96* 69* 1 126 127* 400 1399 63* I 63.1 165 :i63| 17* 31* 12* 43 115 115 32 - 95 69 69* ,128 ris 28* HA 42 ÏOIA 28* 29* 42f% 157 27*1 26* 99* 76* 102ft 62ts 30-rk 121* 121 43* 109 J 1711 '171| 1601 1 300* 300 378 - 289 31A -- 129 Aa 84 101} 28ttj 29A 42* 27* 26# 77 102* 62* 30* 121# 121* 42 109A Alkmaar 13 Mei. Aangevoerd 9 Paarden f 70 a 150, Yenlena f 0.— a 0.112 Koeien en ossen f70 a 240, Vette kalveren f 0.a -, per K.G. a ct., 73 Nuchtere kalveren f 8 a 20, 487 Magere schapen f 14 a 30,—, Vette id. f a per K.G. a ct., 152 Magere varkens per stak f 16 a f 19, 118 biggen, 10 w., f9a 16.50, 39 Bokken en geiten f 4 a 12, 2 0 kleine Bokjes 50 a 2,50 ct., Boter, hoogste prijs 57V» ct., middelbare 521/, ct., laagste 50 ct., grasboter 60 ct., aanv. 7240 K.Q., Eendeieren f 3.50, Kipeieren f 3.a 3.50 per 100, 1233 lammeren f 8 a 17. Hoorn, 13 Mei. Tarwe f 8 a 8.50, rogge f 0.— a 0.gerst f 5. a 5.50, haver f 3.75 a 4.—, witte erwten f 0.a 0.—, groene dito f a,graowe 11.— a 13.—, vale t 7.— a 10.—, bruine boonen f 11.a 12.karweizaad f 13.75 a f mosterd zaad f 3 paarden f 80 a 150, 74 koeien f 160 a 260, 340 schapen t 23 a 30, 1485 lammeren f 10 a 14, 30 kalveren f 10 a 22, 0 varkens f a 0 zengen f 0.— a 0,— 238 biggen f 8.— a 13.—, kipeieren f3.a f32529.0 kop boter 55 a 57s ct. per kop. Pubmerend. Op de heden gebonden markt van greenten door de afslagvereeniging Beemseer, Pnrmerend en Om streken werden verhandeld 366 mauden spinazie 9 a 15 ct. sla 55 prei 3* rabarbersteel 12 selderij 8 a 9 raapstelen 20 a 35 radjjs 90 a 105 Handel ving. per dnbb. mand. 100 krop. bos. 100 bos. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden op 11 Mei, betuigen wij onzen harteljjken dank. C. VAN DER MEER. M. A. VAN DER MEER Bierman en bnnne dochter HELENA. Alkmaar. De Heer en Mevrouw GERHARD!Blankevooib geven kennis van de geboorte van eene Dochter. Gonucbrm 11 Mei 1905. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden op den llen dezor, betuigen wij onzen harteljjken dank. A. HEN NEMAN. Alkmaar, V. HENNEMAN—Leyen- 13 Mei 1905. A. J. HENNEMAN. op Donderdag IS Mei 196.», v.m. 10 uur in het locaal »Diligentia" te ALKMAAR, van: Kasten, tafels, stoelen spiegels, schildergen, klokken, gasoruamenten, lampen, kristal glas-, aarde-, koper-, zin- en blikwerk. E»n groote partij nieuwe gouden en tilveren werken en kristal- en lederwaren met goud of zilver gemonteerd, enz. Daags vóór den verkoop van 12—3 nor te zien. Vooraf verkooping op bet Hof van afbraak en grove menbelen. Voor het bijbiengen van goederen vervoege men zich aan het locaal »D i 1 i g e n t. i a" of bjj AMOUREUS, Deurw. op Donderdng 25 Mei 1965, 's morgens te 10 uur in »Diligentia" te ALKMAAR, van: Meubelen, lluleraad en Inboedel, bestaande uit notenkabinet, eiken ameublement, diverse mahonienoten en mahonie tafels en stoelen, 2 pianino's, volledig pboto- graphietoestel, bedden, ledikanten, kleeden karpetten, glas-, aarde-, koper tin- en blikwerk, tafel en étagére Zilver, Houd, Juweel enz., een en ander 24 Hel, van 12- 3 uur te zien. Deu'w. KLEIN. ^^FR/FFFfJVFFfA FRIEZENVEEN} iyn verkrygbaar by- j I» A A T 67. ij te WARMENHlJiaHSr, op Woensdag 31 Mei 1905, bjj opbod en op Woensdag 7 Juni 1905, bjj afslag en combinatiën, ttlkens des morgens ÏO uur, in de herberg van C. DE GEUS, ten overstaan van de Notarissen Mr. A. P. H. DE LANGE te Alkmaar en H. DE BOER, te Hoogwoud, van bestaando uit flinke Hulsmanswonlng, boet, erf en diverse pereeelen uitmuntend Wel-, Bouw- en Rietland te W armenhuizen, groot 21.55.80 H.A. Verhuurd aan P. NIEUWLAND. II. Een perceel uitmuntend WE1EAND, te SIMT PAACRAS, g<schikt voor koolbouw, groot 1.25.90 H,A., verhuurd aan J. MULDER. Behoorende tot de nalatenschap van den heer J. SWAAG. Te aanvaarden bet land Kersttyd 1905 en het huis en erf 1 Mei 1906. Betaaldag 20 December 19Ü5. Inlichtingen geven voornoemde Notarissen. is een zachte blanke teint, zonder Zomersproeten, Vet- wormpjes Puistjes, Bloedvlekjes enz., gebruik daarom alleen van BERGMANN Co., Radebeul Dresden, echte'fabrieks merk „Stokpaardjes" a ÖO ets. per stuk. Verkrjjg baar bij LBO BIJEOOS, Langestraat. te ALKMAAR, p Woensdag 7 Juni 1905 bij opbod en op Woensdag 14 Juni 1905 bij afslag en combinatiën, telkens des avonds 7 nnr. in bet koffie huis van Mej. de wed. J. VAN TELLINGEN, aan de Nieuwesloot, ten overstaau van dtn te Alkmaar geves- tigden notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende pereeelen te Alkmaar 1. Een Winkel- en Woonhuis, aan bet Verdron- kenoord, wijk D, no. 50, grout 1 are 60 centiaren. Een Winkel- en Woonhuis, aan het Ritsevoort, wjjk A, no. 10, thans irgeriebt als sigarenkistenfa- briek, met afzonderlijke bovenwoning en het daarachter gelegen pakhuis, wjjk A, no. 11, uit komende aan de Baanstraat, waarin meelmaalderjj, samen groot 2 aren 59 centiaren. Te veilen in 2 pereeelen en wel het Westeljjk gedeelte, zijnde bet winkel-en woonhuis aan het Ritsevoort, groot pl. m. 1 are 32 centiaren. b. het Oosteljjk gedeelte, zijnde het pakhuis aan de Baan straat, groot pl. m, 1 are 27 centiaren. Perceel 1 is in izebrnik bij den eigenaar perceel 2a is verhuurd aan den Heer P. Hammes tot 30 November 1905perceel 2b is verhuurd aan den heer C Piet. De pereeelen zjjn te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen, perceel 2a onder gesd-smrldoening der huur. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden notaris, aan de Bieedstraat A 48, Alkmaar. gaat nog geregeld in nerceel Houttll B 15 voort. De ondergeteekenden bevelen zicb beleefd aan tot het maken van teekeningen, bestekken en begroo tingen: uitvoering in alle stjjlen tevens tot het houden van toezicht op bouwkundige werken. Condit:es biiljk. N. v. d. POL, C. ZWART. Egmond a«n Zee. H. O. en M. A. IIAUEA Koninklijke Dlrechtsche Sigarenfabriek. Voor ALKMAAR en omsti eken alleen verkrijgbaar bij I.aat 64. Alkmaar. Hun nieuw uitgevoerde prjjscouranten zjjn gratis verkrijgbaar. In een buigergezin, met 3 schoolg. kindereu wordt een nuiBsm gevraagd, van middelbaren leoftjjd d.e de geheele huishouding op zich kan nemen. Brieven francoonder lett. M, aan den Boekhandel H. KRUIJVER, Zaandam. JURCEiriS Alleen in Cartons verkrijgbaar a 45 ets. per pond 22Va ets. per half pond. Een in werk ng zijnde Brood- en Klelngoedhak- kerlj mat annex Kruidenierswaren en aanver wante Artikelen met groot Pakhuis, op een der beste standen var BEVERWIJK, TE KOOP. De zaak, die sedert meer dan 20 jaren door der, eige naar met succes is gedroven is voor vee! uitbreiding vatbaar. Zij wordt van do band gedaan omdat de eige naar 2 zaken heeft en kan desgeweLsebt spoedig aan vaard wotd9n. Te bevragen bjj den Notaris J. D. BOER LAGE te Velsen. JTaRDE, WITTE en ZVIVERE te SCHIEDAM. Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Pargs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam ln 1883 met de Houden Medalje; te Antwerpen ln 1885 met het Eere-Dlploma (hoogste onderscheiding.; te Parjjs ln ÏOOO met Brand Prlx. Bljn verkrjjgbaar bjj alle voorname winkeliers Bete kaarsen vonken niet na en geven teer weinig rook bij bet uitblazen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 2