P A. J. P's AMANDELTJESPUDDING m WAALSTEENEN. n ttUWIELEI zt$n: DAGELIJKS C. J. BAKKER tie-Maat! PU. Stel R.K. Huishoudster RINGERs' BONBONS, bekende le KLAS merken. W. EEBEMEER. Bezoekt de groote Gymnastiek/eesten te EDAMop Zaterdag 2/ en Zondag28 Mei 1905 a.s.,circa 700 Turners. In ORANGES. Kennisgeving U i tdeeling slijst. WESSANEN LAAN, LIJNZAAOKOEKEN fins au Chocolat zijn verkrijgbaar te ALKMAAR, bij de Heeren £g. W. m. iaUKS en J. B. SOECESE. Stoomsteenfabriek H. D. Gideonse, Arnhem. JL. SPRUIT, 9 'Prijscouranten op aanvrage gratis en franco. Reparatie-inrichting le KLAS. Extra nachtdiensten van tram en boot. H. W.M. RIJKS. PSYCHOLOGIE, gaat niet door. Uurwerken, Barometers, Goud- en Zilverwerken. J. HEINIS. (Geldbelegging als Speculatie, B„ BESKMAN, Voordam 5, ALKMAAR. OPROEPING. Bekwame TIMMERLIEDEN KAPITAAL Bij W. BURGER, Laat 138, W o r 111 e r v e e r, Opgoricht 1765. Koninklijke Fabrieken. Prijs per ons 15 cent Kleur prachtig, Vorm groot Bonds motorhersteller (ZIE DEJ AAINTPLAK-SILJiu x'TE3NT.) ALKMAAR LANGESTRAAT 82, is altyd voorradig eene ruime keuze Gouden-, Zilveren- en Juweelen Voorwerpen, Horlogerie en Antiek Zilver. Ontvangen alle diverse soorten en modellen Tafelzilver, Schepwerk en gemon teerd Kristal uit de koninklijke fabriek van v. Kempen Zonen. Chr. Bakker, oranges en orangesnippere door den heer K, J. IPEIV, in het gebouw „Waakt en Bidt". HET BESTUUR. BOSSCHER-KOEK IN CARTON W. BURGER. COMMISSIONAIR IN EFFECTEN, Metiusgracht 6, Alkmaar, Metaalwaren, Huishoudelijke Artikelen. Gereedschappen voor Zuivelbereiding, Lage prijzen. Solide Artikelen. Nederlandsch-Indische Algemeene Vergadering van Aandeelhouders Onderwerpen van Behandeling 1. Jaarverslag. De nitdeelingsljjst in het faillissement van C. KRAAK MAN, landman te AKERSLOOT, is heden gedeponeerd ter griffie dor Arrondissements Rechtbank alhier, ter kostelooze inzage van de scbuldeischers. Alkmaar De cnrator 12 Mei 1905. COHEN STUART. Voedert nw Vee met de nuivere murwe merk „Ster" en nitmnntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EEltlj UlfliOJIA Parijs 1900. NEfiBN «OllDEN IHBDAILLBi. heet daarom Amandel'!espudding om aau te toonen, dat zjj gemaakt, is van gemalen zoete aman delen en dna niet verward mag worden met de verschillende bestaande soorien Amandelpudding, die met werkelijke amandelen niets anders gemeen hebben dan de genr. Alleen echt wanneer uitgewogen in zakjes, waaiop onre naam: A. J Polak, Fubr kant, Groningen anders beslist Weigeren want dan is 't bedrog. van Prjjzen zeer concnrreerend. Franco Alkmaar en Omstreken. ITADIHOBLOBBMAIiBU, ALB51AAB, beveelt zich beleefd aan voor het leveren en repareeren van alle soorten uurwerken met garantie. Abonne ment voor opwinden. Telephoonnnmmer 117. ll.lllll I. a iti 80LIBDB BBDIBNINB. Aanbevelend, XDiOpUUUUUUUiUJDl X 1 Aanbevelend, Graveur, Goud- en Zilversmid. Inrichting voor slie reparation. Be nieuwe geconfijte zijn gereed. Beleefd aanbevelend, Be Voordrachtavond van de firma KALLANSEE KLEIJMEER, dat hun steenhouwerij van at heden verplaatst is naar de Horte Bilcuwesloot B 1 b h Kanaal. Order minzame aanbeveling. Vereenlglng tot bevordering van Christelijke belangen. Reparatie en handel tegen concnrreerende prijzen t>0 jjjgT Alle BBPKO Horlogemaker. HOUTTIL 22, Alkmaar. Uurwerken twee jaar garantie. op fHaandag ld mei 1905, 's avonds 81/» nnr, Pnnten van behandeling: Jaarverslag. Rekening en Verantwoording. Verkiezing 1 Bestuurslid. Uitloting 4 renfelooze aaDdeelen. Ontbjjtkoeb, Sucade-, liandij- en Gember- koek 30 ets. per stnk. Verzckerlngskoek 25 Holl. Ontbijtkoek (eigen fabricaat) Reclame Ontbijtkoek Proefstukjes TELEFOON no. 137. 25 iij Aanbevelend, versche UOOMBOTBB, staande onder Rjjks contröle, en tevens eiken dag versche BOOM-HABNB- BKIjK, vorkrjjgbaar aan de Alkmaarsche Room boter- en Kaasfabriek, aan de Bleekerslaan E 8 voorheen Nienwesloot. Aanbevelend, belast zich met den aan- en verkoop, zoowel voor verzilvert coupons opent rekening-courant, sluit prolongation enz. Dagelijks zelve ter benrze zjjnde en in relaties met een zeer vertrouwd en ervaren Commissionair en Bankier, ben ik in de gelegenheid de mjj op te dragen orders direct op te geven en die te doen uitvoeren, tot de juiste koetsen. Spreekuur te Alkmaar s morgens van 9 11 nar; s namiddags Beurs Amsterdam telefonisch of tele grafisch van 1|—3J nnr. Opgericht 1828. TELEFOON 184. Ieder, die iets te vórderen beeft var. of verscholdigd is aan de nalatenschap van den beer Franclscus of Frans Smit gewoond hebbende te Alkmaar en aldaar overleden den 3 Mei 1905, wordt verzocht daarvan róor 22 Mei e.k. opgave of betaliig te doen ten kantore van P. J. 0, VAN TOORNENBUFGH Notaris te Alkmaar, gevraagd, bjj J. GROOT, Mr. Timmerman, Koedjjk. beschlkb aar op één BOBO, le en2eHY- POTIIBHBN, EBFBN188BN, en verdere waarborg. Strenge geheimhouding en gemakkelijke Conditiën Brieven fr. letter G4 boiean dezes. de Heer 8. Tcllinan, die waarschijnlijk ook bloedver wanten in leven heeft in Nederland. Zjj die vermeenen verwanten van dien Heer te zjjn worden in hnn eigen belang nitgenoodigd hnn adres met mogeljjke aanwijzing van verwantschap onder letter B. B. Centr. Adv. Bar. MAX R. NUNES, Amsterdam, te willen inzenden. NieuwBanketbakkerij. Nieuw zjjn vanaf heden verkrijgbaar Pinksterbloemen ltt ets. per Ons. Washlngtons, n i e u w 3 gebakje. Aan bovenstaand adres kan een nette LEUIlLIiVG geplaatst worden. op Woensdag 24 mei 1905, des voormiddags ten ll'/i nre, in^hetGebonw *Diligentia" li auge Voor hout te 's Gravenhage. 2 Balans en Winst- en Verliesrekening. 3. Vaststelling van het Dividend. 4. Benotming van e?n Commissaris, wegens periodiek aftreden. De Balans en Win t- en Verliesrekening ligpen van af heden voor Aandeelhouders ter vissie ten Kantore der Vennootschap Hofstraat Nfo. 19 te 's Gravenhage. Aandeelen kannen worden gedeponeerd: te 's - G r a v e n h a g e ten kantore der MAAT SCHAPPIJ, Hofstraat 19 te Amsterdam: bjj do Heeren DUNLOP VAN ESSEN te Alkmaar: ten Kantore van het NOORD-HOL- LANDSCH LANDBOUWCREDIET. DE DIRECTEUR. Een Wedn. zonder kinderen, vraagt een nette van omstreeks 30 jaar ond, welke ook genegen is behulp zaam te zjjn in een Sigarenwinkel. Br. Fr. bjj G KLEIJN, Dorpstraat, Krommenie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 3