Op ongewissen bodem. No 59. Honderd en zevende jaargang. Zondag 14 Mei 1905. BUITENLAND. FEUILLETON. Gemengde Mededeelingen. ALKMAARSCHE COURANT. De spoorweg over de Panama landengte. De Amerikaansche dagbladen, die de belangen voor staan der groote spoorwegen van oceaan tot oceaan, spreken met bezorgdheid over den aankoop van den spoorweg over da Panama-landengte door de Regeering der Vereenigde Staten. Tot nn toe was het tarief over dien korten spoorweg zoo ontzettend hoog, dat de belangen der .transconti nental" spoorweglgnen niet geschaad werden. Maar als het tarief verlaagd wordt en de regeering tevreden is met redelijke winst, dan kannen goederen nit New-York te San-Francisco geleverd worden voor vier dollars per ton, tegen negen dollars per ton over de groote spoorwegen. De deskundigen, door het New-Yorksche Journa of Commerce geraadpleegd, verzekeren dat dit het geval is, zoodat een verlaging van tarief op den Panama-spoorweg »de demoralisatie ten gevolge zon hebben van de trans continentale vrachten". Deze mededeeling heeft groote opwinding veroorzaakt bp de tegenovergestelde partgen van spoorwegmannen en aandeelhouders in spoorwegen en het pnbliek dat koopt. Om wel te begrijpen waarom het gaat, moet men be seffen dat de tarieven op den Panama-spoorweg, een ljjntje van een tachtig kilometer, zoo hoog zgn, dat het voor kooplieden op de Westkast van Znid-Amerika goed- kooper is 30 pet. goedkooper! om met New-York handel te drjjven via Hamborg of Liverpool dan via Panama De vertegenwoordigers van Costa Rica, Nicaragua, Pern, Chili, Bolivia enz. enz. hebben bjj de regeering te Wa shington hun beklag ingediend, en ook groote kooplieden in de Oostelijke Staten onderstennden han optreden. Want de markten van het Zniden werden dus voor hen gesloten en open gehouden voor Engelschen en Daitschers. Het ministerie heeft echter nog geen verlaging van vracht toegezegd en de heer Shouts, de president van de nieuwe Panama-commissie, verklaart dat de verlaging niet zal plaats grjjpen, .omdat de regeering niets wil doen dat de aandeelen en obligation van groote lgnen in het bezit van Amerikaansche burgers in waarde zou doen verminderen. Slecht indien de spoorwegen, die over het vasteland oceaan aan oceaan verbinden, de welvaart van het land bedreigden door zich tot een monopolie te verbinden, zou de Panama-spoorweg door de regeering kunnen gebruikt worden om hen tot rede te brengen." Maar hiermede is men het algemeen volstrekt niet eens. De dagbladen, zoo van Pittsburg als van Philadelphia, verklaren, dat het belang van geheel het volk het belang van een paar spoorwegen te boven gaat. Binnen enkele jaren zal het Kanaal van Panama in elk geval de vrachten op de groote spoorwegen «demo- raliseereu." Waarom niet reeds nu geheel het volk voor deel te laten trekken van den spoorweg, dien de Staat ten nutte van allen kocht? Jj^De Boston-dagbladen bevelen aanlangzame, geleidelijke vermindering van de vracht op den Panama spoorweg. Groote instellingen hebben zekere rechten langzamerhand en door inspanning verkregen, welke in zooverre ontzien moeten worden, dat men hun tijd moet laten langzamer hand naar nieuwe toestanden zich te regelen. (Hls. hl. Het zemstwo-congres te Moskou. Het zemstwo-congres is Dinsdagavond om 9 uur gesloten. De vergadering nam een vjjandige houding aan tegen over door de regeering benoemde oommissies, behalve Uit het Düitsch VAN Lnd wig fissghofer. 69) Haastig ging Pnrtscheller de trap weer af, toen hg in de dienstbodenkamer Cécile hoorde snikken en met schelle stem roepen .En al heb ik het gezegdwat gaat dat jou aan Ben jjj misschien aangesteld om de vrouw te beschermen? .Geen praatjes meer! Pak in!" viel Mathes haar met van woede trillende stem in de rede. .Goed I Inpakken zal ik 1 Maar ik laat mgn koffer bniten op straat staan tot mjjnheer komt. Pas maar op, jg je zolt eens zien dat het niet zoo gemakkelgk gaat, Cécile het huis uit te jagen Pnrtscheller zette zgn geweer tegen den muur en trad het vertrek binnen. .Wat is er Waarom is er zoo'n spektakel in mgn huis Cécile zweeg verlegen, en droogde de tranen van haar verhit gelaat, terwgl Mathes zei.Ik heb dat meisje den dienst moeten opzeggen. En ik heb haar bevolen terstond haar koffer te pakken." .Welzoo, jg 1" stoof Purtscheller op. .Zoo handelt men toch niet tegenover een meisje 1 En het recht over de dienstboden heb ik je niet gegeven I Je matigt je al te veel aan 1" «Ik zon u kunnen herinneren aan den dag, waarop gjj gezegd hebt, dat mgn woord in huis zou gelden als het uwe," sprak Mathes, die moeite deed kalm te blijven. .Maar dat zal niet noodig zgn, want ik geloof, dat gjj zelf voor het meisje geen ander woord zoudt gevonden hebben dan dit eenevoort uit mgn huis Tegen- die van Boelygin ter voorbereiding van een Nationale vergadering krachtens den oekaze van 3 Maart. Het con gres besliste, dat van de genomen besluiten niet aan de regeering zou worden kennis gegeven, daar dit toch nieis beduidde. Wel daarentegen aan alle zemstwo's, ter wgl aan de handelingen van het congres in 't algemeen de grootst mogelijke openbaarheid zal worden gegeven. Over de kwestie van het algemeen stemreoht is ten slotte nog eens gestemd. De uitkomst was nn 71 stem men voor rechtstreeksch algemeen stemrecht en 51 ten gunste van algemeen stemrecht met een tweede verkiezing door beperkt stemrecht, m. a. w. een getrapte verkiezing. Er is een commissie benoemd onder voorzitterschap van prins Lwof om het volgend congres voor te berei den. Sjipof was bijna lid dier commissie geworden het conservatieve element is er dus nog niet heelemaal onder, wat trouwens uit bovenbedoelde stemming ook blgkt. Een dagblad voor boeren te St. - Peters burg. In Rusland laat men niet na, van de meerdere vrjjheid, die de pers daar heeft verkregen, gebruik te maken. De boeren in Si.-Petersburg hebben het plan op gevat een dagblad voor de boeren-bevolking te gaan uitgeven. Het programma van het nieuwe blad zal zich aanpassen aan de godsdienstige, zedeljjke en nationale opvattingen der boeren en ongeveer het volgende om vatten 1. voorbereiding van de boeren-bevolking voor het nieuwe politieke leven 2. het in 't licht stellen van alle vraagstukken van'nationaal belang; 3e het mededeelen van nuttige kennis uit vakbladen. Buitendien zal een groote ruimte opengesteld worden voor -correspondentie, ingezonden stukken en beantwoor ding van vragen. Uit Limoges komen weer zeer merkwaardige berichten. Daar is een fabrikant Beaulieu, wiens werk lieden den arbeid wegens loongeschil, terecht of ten on rechte, gestaakt hebben, maar die bovendien de fabriek en de woning van genoemden heer belegeren om hem met zgn gezin en zijne bedienden, elf personen, onder wie vier kinderen, door uithongering tot toegeven te dwingen. Vruchteloos heeft de socialistische maire LabuBsière (wiens houding onlangs zooveel bjjdroeg tot de bekende ongeregeldheden) de belegerden getracht van voldoend voedsel te voorzien. De werkstakers wilden hem Maandagmiddag wel toestaan om den heer Beaulieu tot eene samenspreking ten Stadhuize af te halen, maar gedoogden niet dat er eenige spjjs m de belegerde woning kwam, hoezeer de burgemeester zich bejjverde om hen over te halen. »Wij ook hebben honger", antwoordden zjj. .Kom op 't Stadhuis, dan zal men u te eten geven", luidde het wederwoord, maar dit hielp evenmin, tot men er eindeljjk in bewilligde twee pond brood voor het elftal door te laten. De sameDspreking met den fabrikant leidde tot niets. Des avonds word het dertienjarig zoontje van den fabriekeconcierge, die wat melk poogde te halen voor zjjne broertjes, zoo deerljjk mishandeld, dat twee zjjner ribben braken. Alleen aan vernieuwde tusschenkomst van den maire was bet te danken dat een beelmeester tot het arme kind werd toegelaten. .Vrjjheid, gelijk heid, broederschap I" Hoelang de prefect en de lands- regeering den fraaien toestand zullen aanzien Rampen in Amerika. De trein van den Eastern-express van Chicago, die Donderdagmorgen om 1.15 te South-Harrisborg in den Staat Pennsylvanië aan&wam, derailleerde en kwam in botsing met een trein, waarin twee wagens met dynamiet. Drie vreese- ljjke ontploffingen waren het gevolg der botsing. De ruiten in de geheele stad werden er door vernield. De beide treinen geraakten in brand. Het aantal der bjj de ramp gedooden moet meer dan vjjftig zgn. over alle dienstboden heeft zij onbehoorljjk gepraat over uw vrouw." Purtscheller werd rood en wist niet dadelijk, wat te zeggen. Daarop vroeg hg.Wat heeft ze dan gezegd .Zoo iets zegt men niet voor een tweede maal," sprak Mathes met doffe stem. .Laat het u genosg zgn, wanueer ik u zeg, dat in uw huis geen plaats meer kan zgn vooreen dienstbode, die op zulk een wijze over uw vrouw spreekt." Cécile had zich op den halfgepakten koffer gezet, hield haar schort voor het gelaat en begon hartbrekend te schreien. .Kom, kom, zoo erg zal het niet geweest zynmeende Purtscueller vergoelijkend. .Ga heen, Mathes, laat mij met het meisje alleen 1 En als het werkeljjk zoo erg is, zal ik haar geducht onder handen nemen 1" Een oogenblik aarzelde Mathesdaarna ging hjj zwij gend de kamer uit. Purtscheller wachtte, tot de schreden in de gang niet meer hoorbaar waren. Geërgerd sloot hij de deur en het openstaande venster, stootte het meisje met de vuist in den rug en knorde: .Jg gans, jjj domkop 1 Wat heb je dan eigenljjk gezegd .Wat waar is 1" Cécile's tranen waren plotseling ge droogd. .Wat dan?" .Dat voor een heer als gjj iedere andere vrouw beter passen zou als zoo'n bleeke treurwilg." In werkeljjkheid hadden haar boosaardige woorden heel anders geklonken, doch Purtscheller had niet de minste lust, langer voor rechter van onderzoek te Bpelen. .Waar of niet zoo iets zegt men niet 1" bromde hg. .En wees in 't vervolg slimmer, en houd je mond voor de menschen." .Nu ja, het is me in drift ontvallen 1 Zoo erg heb ik 't niet gemeend. En in den grond kan men niets van de vrouw zeggen. Als ze mjj met rust laat, doe ik het haar ook. Maar dat moet ik nog zeggen ik laat me niet langer welgevallen, dat ze maar altjjd me over 't hoofd ziet, alsof ik lucht was. Dan wil ik liever. De stad Snyder in den Staat Oklahoma is Donder dag door een wervelstorm voor een groot deel verwoest. Volgens de berichten over deze ramp moet het aantal personen, die gedood of gekwetst werden, van 350 tot 400 bedragen. Het overkleed van Paus Nicolaas IV. Buiten de politie om heeft Italië een kunstschat van groote waarde teruggevonden. In 1902 werd uit de kerk te Ascoli het .pluviale", d.i. het overkleed, van Paus Nikolaas IV, die van 1288 tot 1292 regeerde, gestolen. De mantel kwam door een tusschenpersoon in handen van Pierpont Morgan, die er 310,000 lire voor betaalde. Pierpont stelde zgn kostbaren aankoop ter beschikking der Italiaansche regeering. Uit dank kreeg hjj het groot kruis van de Kroonorde en werd hjj als een vorst ge oord, toen hij met de Paaschdagen een bezoek aan Italië en Roaie bracht. Het staatsiekleed is nu door den inspec teur der Italiaansche musea, graaf Salazar zelf, te Londen in ontvangst genomen van den Italiaanschen gezant Pansa, eigenhandig en de minister van Schoone Kunsten Bianchi, de directeur-generaal der Oadheden, de direotear der ver zamelingen van het museum voor Oude Kunst kwamen, alle drie in hoogst eigen persoon, de kostbaarheid in ontvangst nemen. Na al deze geweldige reclame stroomen er nu duizenden toe om het pluviale van Nikolaas IV te gaan zien, terwgl vroeger, toen het staatieklend nog rustig in den dom van Ascoli voor ieder te kijk lag, zoo goed als niemand er naar omkeek behalve dan de dieven. Een kenner van planten en vruchten. Dat is een Amerikaansch natuurvorscher, Luther Burbank, toe die zich sedert 1893 gewjjd beeft aan de studie van bloemen en vruchten. Door kruising en door kweeking krjjgt hjj de verrassendste resultaten, 'n Cactusplant door kweeking doornloos gemaakt, draagt de kostelijkste vrach ten die rauw en gekookt gegeten worden, terwjjl de bladen ingemaakt kannen worden als zoetzuur. De plant .-erdraagt elk klimaat, 'n Bramenstruik, eveneens zonder doornenbrengt de schoonste bramen voort. Uit een kruising van den Amerikaansohen wilden en den Japan- schen tammen pruimeboom heeft Burbank een prnime- soort gekregen, die niet ophoudt te blueien en 't geheele jaar door vruchten voortbrengt. Een mengeling van aardappel en tomaat is door hem «pornata" genoemd. Nieuw is ook een witte aardbei. In Sebastopol heeft hjj kweekerjjen van 300.000 verschillende pruim- en perzik soorten, kersen, amandelen en druiven en nog vele andere vruchten en bloemen. Kunstbestuiving speelt een groote rol in deze interessante bewerkingen. Vacantie aan zee. Paquin, de directeur van het groote modemagazjjn in de Rue de la Paix te Parjjs, heeft aan de werksters van zjjn ateliers een mededeeling gedaan, die met groote bljjdschap vernomen is en hopeljjk gevolgd zal worden door andere industrieels of handels- vereenigingen. Paquin heeft drie villa's gekocht te Paris- Plage, in Normandië, welke hjj meubelt en beschikbaar zal stellen voor de naaisters, die het geheele jaar ge arbeid hebben en gelukkig zullen zjjn een acht dagen uit te kannen rusten aan zee. De werksters krjjgen gratis het spoorkaartje, voedsel en logies, en kannen zich geheel overgeven aan de vreugde van een welverdiende vacantie. Het nut van witte muizen. Witte muizen kunnen goede diensten bewjjzen aan boord van onder- zeesche vaartuigen. Dat heeft de bemanning der Ame rikaansche onderzeesche boot «Holland" ontdekt. Zg merkte op, dat witte muizen, welke zij aan boord hadden, nog veel gevoeliger dan menschen waren voorde vergiftige gassen, welke daar soms het verbljjf gevaarlgk maken. «Wees nu maar stil en pak je koffer weer uit," viel Purtscheller haar in de rede. «Mathes zïI ik wel eens onder handen nemen, maar maak jg geen ruzie met hem Hg werkt als een paard ik heb hem noodig. En nu wil ik niets meer hooren mgn snippenjacht heb ik al verzuimd door dat gezeur." Slecht geluimd ging hg de kamer uit, nam het geladen geweer, dat tegen den muur stond en hing het in de huiskamer in het geweerrek. Woedend smeet hg zjjn hoed in een hoek en ging naar de tafel om de lamp aan te steken. Na een poos driftig op en neer te hebben geloopen, wilde hg zi h op de sofa werpen, toen Mathes binnenkwam. «Heer Purtscheller. Deze liet hom niet uitspreken. «Goed, dat je komt. Anders had ik naar beneden willen komen om een woordje met je te spreken." «Juist komt Cécile lachend in den hof en zegt, dat ze bljjft. Is dat waar, heer Purtscheller «Nu ja, ik had medelgden met het meisje. Men kan haar toch niet bg nacht de straat opjagen? En zoo erg is het toch niet. Ik maak je geen verwgt, je hebt het goed gemeend, en het doet me genoegen, dat je zoo voor de eer van mgn huis waakt maar. Nu ja! Laat het er nu bjj blgven I Daar zul je me pleizier mee doen 1" Mathes zag hem verschrikt aan, en het duurde een oogenblik eer hg kon antwoorden: «Dan kan ik er verder niets van zeggen. Gg moet zelf het beste weten, hoeveel u de achting voor uw vrouw in huis waard is." «Ik heb het meisje ordentelgk de les gelezen, dat zal haar een waarschuwing zgn. En daarmee is de zaak in ordeOf is er nog iets «Ja, heer Purtscheller," sprak Mathes met veranderde stem. «Vader heeft mg noodig, nu de berg weer begint. En ik wilde vandaag nog naar huis." Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 5