A. IMHULSEN, 'binnenlandT ADVERTENTIE N. Aug. Maschmeijer. Nieuwst ij dingen. Gemengd Nieuws. KUNST EN LETTEREN* Fn id sen 70. Speciaal adres voor fijne witte geconfectioneerde Ondergoederen voor Dames en Heeren. Steeds voorradig Bielefelder linnen za kdoeken Zoolang er een witte muis leeft, verkeert het leven van een mensch in die atmosfeer nog volstrekt niet in gevaar. De bemanning van de »Holland'' neemt nn altjjd eenige witte muizen mede als het schip onder water gaat, die zjjn als het ware een toets voor de zuiverheid der lucht. De heer ds. L. Adriaanse, te Zeist, is door de centrale anti-rev. kiesvereeniging ïVaderland en Oranje, in het district Den Helder candidaat voor de Tweede Kamer gesteld tegenover den heer Staalman. Het ontwerp-Vlsschery wet. Eenige leden der visscherij-vereeniging Nieuwkoop— Naarden hebben aan het bestuur een voorstel gedaan om aan het bestuur der Ned. Heide-Maatschappij het verzoek te richten, zoo spoedig mogelijk een congres te willen bijeenroepen, waarop alle bij de Maatschappij aangesloten afdeelingen worden uitgenoodigd, teneinde te beraadslagen over het bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp visscherij-wet. Bezuiniging In ludlë. Een der correspondenten van de N. R. C. zendt aan dat blad het volgende extract uit een dezer dagen door hem ontvangen schrijven uit Indië: »Ze zijn hier in de Oost op alle mogelijke manieren bezig om te bezuinigen, en nu komen, volgens een be richt van enkele dagen geleden, ook wij schoolmeester, aan de beurt. Er moeten n.l. plannen bestaan om het aantal eerste klassers met 50 te verminderen die plaatsen (aan het hoofd van z.g. Ie klasse scholen) worden dan voortaan door onderwijzers 2e klasse vervuld. Dat zou dus beteekenen, dat alle lui, die 't nog niet tot le klasse gebracht hebben een corvee waarvoor tegenwoordig ongeveer 18 jaren dienst noodig is ineens 50 num mers op de ranglijst achteruitgezet zouden worden. Als ze zóó gaan beginnen, dan wordt niemand meer le klasse binnen de 20 jaar." De Velser-Pont. De Minister van Waterstaat heeft aan de Kamer doen toekomen een rapport met een overziebtstaat omtrent de uitkomsten der gedurende het tijdvak 4 Januari8 April 1905 met de stoompont »Kennemerland" te Vetsen ge houden proefvaarten. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de gedurende het tjjdvak van 4 Janoari tot 8 April ge maakte reizen. In dat tjjdvak werden in 70 dagen 13,781 reizen te- maakt, waarvan 13,641 in geregelden dienst en 140 tijdens den nachtdienst. Gemiddeld werden in geregelden dienst 195 reizen per dag van ongeveer 12 uren gemaakt. Omtrent de resnltaten der proefvaarten en de daarbij opgedane ondervinding worden breedvoerige mededeelingen gedaan. De vraag, die na de in 1904 genomen proeven nog ter beantwoording bleef, of ook bjj langdurige en sterke Ijsbezetting de veerdienst met de pont zou kannen worden volgehouden, kan ook na de in dezen winter genomen proeven nog niet afdoende worden beantwoord. De gemiddelde duur der reizen was in 1905 belangrjjk korter dan 1905, en geconcludeerd wordt dat ook de overtochten zonder tram vlugger geschiedden dan in 1904. De resultaten vau de in 1905 gehouden proefvaarten mogen dan ook ten aanzien van de snelheid en regel matigheid van den veerdienst zeer bevredigend worden genoemd. Dat de proefvaarten tweemalen onderbroken moesten worden, ten gevolge van een ongeval is nog geeu bewjjs dat een veerdienst als te Yeisen onvoldoende verzekerd is. De geconstateerde gebreken zijn trouwens hersteld. De voorgekomen storingen van het verkeer wijzen er echter op, dat het gewenscht is dat een tweede ketting- pont steeds onder stoom gereed ligt om bjj ongerief ter stond den dienst over te nemen. De tweede of reserve-pont wordt ook noodig geacht, omdat bij de gehouden proefvaarten bleek, dat de alsljj ting van sommige onderdeelen van da pont, vrij belang rjjk is. De werkzaamheden, daaraan verbonden, zullen geregeld temgkeereu en een tweede pont is dus noodig als de pont definitief in gebruik wordt genomen en dan ook des nachts dienst doet. en één in verergerden toestand. Dertig waren geschikt tot arbeid. Yan het II. stadium (27 pat.) konden 19 worden ge noteerd met een positief resultaat, waarvan 13 geschikt tot arbeid waren4 bleven in denzelfden toestand als bij hun komst en 4 verergerden. Van één der twee patiënten uit het III. stadium verbeterde de toestand, terwijl de andere minder goed was bij vertrek. Ook in het Sanatorium voor minvermogenden zijn de resultaten reeds goed, maar dit bestaat nog te kort om er een oordeel over te kunnen vellen. Behalve verbetering der plaatselijke aandoening, de verheffing der krachten, de verfraaiing van het uiterlijk en vermind ring der lastige bezwaren der tuberculose, werd bij de meeste patiënten tijdens de behandeling een flinke gewichtstoename en een normaler lichaams temperatuur geconstateerd. Door één der geneesheeren van het Sanatorium werd dit jaar studie gemaakt van de z.g. chirurgische tuber culose. Op grond van deze studies is het besluit genomen enkele plaatsen, zoo mogelijk een afdeeling, voor lijders aan chirurgische tuberculose open te stellen. Aanbestedingen. Door bot Provinciaal Bestuur is te Haarlem aanbesteed het verbeteren van de strandboofden IVn, Vn en Vin bonoorden de Pettemor zeewering, behoorende tot de Rijks zeewerken in Noord-Holland. Raming f 11000. Laagste inschrijver W. de Jong te Helder voor f 10.590. Voorts het verwisselen van 3 paar jjzeren deuren van de groote schutsluis te IJmuideu en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de deuren dier sluis. Raming f 10.800. Laagste inschrjjver M. Daalder te Alkmaar voor f9896. Herstellingsoord voor longlijders. Het vijfde jaarverslag van het Herstellingsoord te Putten op de Veluwe werd ons toegezonden. Het vol gende is daaraan ontleend In het tijdperk van vijf jaren, dat dit Sanatorium bestaat zijn de verkregen resultaten van de sanatoriale beh ndeling der lijders aan tuberculose, die bestaat in een individueele behandeling en een strenge contröle der patiënten zeer hoopvol en aanmoedigend. Medici en patiënten, stelden groot vertrouwen in de inrichting. Wegens plaatsgebrek moesten echter dikwijls aanvragen geweigerd worden. Sedert Juli 1904 werd ook een afdeeling voor min vermogenden geopend het aantal patiënten (36) werd toen weder gesplitst over twee gebouwen, waar van het eene mannen en het andere zooveel mogelijk vrouwen opneemt. Dj splitsing van patiënten in kleinere groepen brengt groote voordeelen voor de controle mee, maar tevens wordt daardoor van den medischen dienst veel meer geëischt. Nagenoeg geen rechüte, door onvoorzichtigheid ont staan, is voorgekomen. In dit vijfde verslagjaar zijn in het Sanatorium voor gegoeden 73 patiënten behandeld, waarvan 9 te snel zijn vertrokken (of nog ie kort aanwezig) dan dat eenig resultaat mocht verwacht worden Dc overige (64) met 9791 verpleegdagen waren (volgens de indee ling van Turban) over de 3 sladiëo ongeveer als volgt verdeeld I. stadium 35 patiënten met 4614 verpleegdagen II. 27 4736 HL 2 441 Van de 35 patiënten uit het I. stadium hadden 33 een bepaald positief resultaat, één vertrok in denzelfden Wlclrtjden bij onweer. Bjj de nadering van het a.s. seizoen wordt er opmerk zaam op gemarkt, dat er levensgevaar aan verbonden wanneer men geduronde het onweer op zjjn rjjwiel zit of er mede in de hand loopt. Da inzender dezes heeft het zelf ondervonden, dat hjj in den vorigen zomer met zjjn vriend door een onweer werd verrast. Daatbjj trokken de rjjwielen, waarop zjj zaten, door hnnne staaldeelen den bliksem aan, zoodat zij van hnnne rjjwielen werd«n geslingerd en nit hnnne vingertoppen en stnur vonken sloegen Zij waren toen gedwongen hnnne ijjwielen in den steek te laten en hun heil in een sloot te zoeken. Wjj raden dus een ieder aan bjj een naderend onweer zjjn rijwiel zoo spoedig mogeljjk in zekerheid te brengen. (Het Rijwiel.) Niet geoorloofd. Te Haarlem is bet den eigenaars van café's verboden buiten, waar stoelen en tafels staan, spiritualise toe te dienen. Gistermiddag namen rwee Franschen bjj een dier ge legenheden buiten plaats en bestelden een glaasje Schiedam". »Pas pormis ici'', zei de kellner, wat de vreemde lingen eerst vraaggezichten deed zetten. »Pas permis Jelni verkoopt hier toch Schiedam Jawel, zei de kellner, doch la loi do monsieur Kuyper verbood het toedieneu daarvan buiten het café. Maar bij wist er wel raad op. Zonder iets te zeggen ging bjj been en zette twee glaasjes »erger dan de cholera" op een tafeltje binnen, vlak voor de open staande deur, zoodat de boitenzittenden slechts even de hand hadden uit te steken om de glaasjes te bereiken, knipoogde eens tegen de Franschen alsof ie wilde zeggen compris en ging heen. En de Franschen hadden begrepen en slurpten de zoo niet ballen toegediende Schiedam lustig leeg. (Tel.) Ken vergissing. De landman D. M. in de Beemster, die een hevigen trap van zijn paard ontvirg, is niet aan de gevolgen overleden, zooals in een vorig bericht abusieveljjk gemeld werd, doch naar omstandigheden is zjjn toestand vrjj wel, zoodat er alle kans op herstel bestaat. Den nuttig geschriftje Sobrjjver dezer regelen heelt op het oog een klein boekje van slechts 15 bladzjjden. Doch het bljjkt wederom dat hjj, die iets te zeggen heeft, niet altoos veel omhaal van woor- beweren. De titel van bet den daartoe behoeft in tegenstelling van hen die in vele woorden vaak weinig boekske lnidt Zenuwen. 't Is van de hand van den Heer J. J. Heep en werd uitgegeven door *De Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes." Een geneeskundige dien 'k verzocht het te lezen schreef' mjj o.a. dit: »het is een boekje dat waard is geleten en overdacht te wordenhet kan steunen velen die een prikkel behoeven Als men mij nn toevoegt schoenmaker blijf bij je leest" dan zon ik daarop antwoordentoordeel nietvoor uw tijdr Ia eenvoudige taal geelt do schrjjver eenige behartigens waardige wenken, waai mee ieder winst kan doen. Het volgende moge tot lezen opwekken In een korte inleiding wordt gewezen op het feit dat voortdurend toeneemt hat aantal zenuwljjders en ljjde ressen, die alom worden aangetroffen, onder alle standen en rangen. Over het genezen van zenuwkwalen wordt natnarljjk niet gesproken, want de schrijver is geen arts, Hjj is predikant Déze vraag gedachtig er aan dat het gemakkeljjker is ziekte te voorkomen dan te genezen wenscht hjj onder de oogeo te zien >Hoe kweeken wij een geslacht, dat zich mag verheugen in het bezit van krachtigs zenuwen Ter beantwoording dier vraag wjjst hjj op de volgende pnnten 1. Friasohe lucht en geregelde beweging; 2. Koud water 3. Licht 4. Degeljjk voedsel 5. Vroeg op en vroeg naar bed (hierbij komen mjj in de gedachte de woorden: Early to bed and early arise, Makes the men healthy, wealthy and wise.") 6. Weinig genotmiddelen. Over elk dezer pnnten spreekt hjj min of meer uit voerig, wetend dat, al wat in het algemeen het lichaam sterkt en de gezondheid bevordert, ook de zenuwen staalt. Een tweede afdeeling draagt tot opschrift Wijd u aan een levenstaak." Hierin wordt gewezen op de noodzakelijkheid dat onders hnn kinderen er diep van doordringen moeten, dat zjj aan een taak of eenig beroep overeenkomend met hun aan- leg en gaven zich moeten wjjden als voorwaarde o.a. van frisschen levenslast die alle levensmatheid verbant of voorkomt. Het leven beschouwen als een heilige taak 1 Een middel tegen zenuwljjden. Rust roest, maar werk zaamheid staalt. Leg u toe op ernstigen beroepsarbeid, maar Zoek doelmatige ontspanning. Put uw krachten niet uit. Da boog kan niet altjjd gespannen zijn. Afwisseling van arbeid en rnst doet be houden friBchbeid en veerkracht. Uitspanning is loon na arbeid en voorbereiding voor nieuwen arbeid tevens. Voed belangstelling b.v. voor zang on dichtkunst, voor degeljjke lectuur. Leer de natuur lief te krjjgen door veel met haar om te gaan. Waardeer, eerbiedig den Zondag en doe met dezen winst door godsdienstig samen zijn, door gezellig verkeer, door verpoozing, als anderszins. Houd in alles maat. Wacht n voor overdrjjving en oenzjjdigheid. Worde niet verbroken het evenwicht tnsschen hand en hoofd en hart Geen genot zuchtgeen vorstandsosrpodfnyde rede heersohe over lichaam en over gevoelsleven 1 Rein blijve de verbeelding Een bezoedelde verbeelding kan aan het zenuwgestel een vreeseljjken schok toebrengen. Let op wat gelezen wordt door nw kinderen! O ik op den omgang, op wat zjj zien. Kweek bjj de uwen den zin voor gezelligheid en vrooljjkbeid. Knapen en meisjes, jongelingen en jonge dochters moeten geen afzonderlijke opvoeding ontvangen. Let op de gesprekken in de huiskamer. Een goede toon heersche er 1 Geef uw kinderen een zonnige jeugd Rjjke en onbemiddelde ouders kunnen beiden den nonnen meegeven de herinnering aan een onvergeteljjke jeugd. Die herinnering bljjtt een licht, een steun, een wapen,^een voorbehoedmiddel. Geld is veei, maar Goddank niet alles. Leer hen kinderlijk genieten. Een zonnige jeugd kweekt een opgewekte, frisscbe levensbeschouwing. Wees blijmoedig Gedruktheid verlamt liohaams- en geesteskracht. Van een opgeruimde stemming gaat uit een zeldzaam op wekkende kracht. Zjj hondt de zenuwen veerkrachtig en gezond. Zorg wees nooit zorgeloos 1 Doch tob niet en zucht en klaag niet eeuwig. Vergeet kleine moeilijkheden eens Maak de dingen niet erger dan ze zijn 1 Hierin is egoïsme Let op lichtpunten die nooit ontbreken 1 Zie op hen die veel missen vau wat gjj kunt en bezit. Geef u aan anderen. Leef met en voor anderen, dan ver geet g' u zelf en wordt 't leven een genot en een zegen. Ga in anderer belangen in, deel in bun vreugd, hun leed, hnn zorgen. Hier vallen geven en ontvangen samen. »De zegen der liefde komt tot hareu beoefenaar." Ziehier oen en ander uit het geschriftje aangestipt, 't Moge voldoende wezen om tot koopen en lezen op te wekken.*) Noode mis ik een afzonderljjko paragraaf, gewjjd aan zelfbeheersching, ook eene die handelt over: tleeren willen,' over wilskracht en kunnen. Dit op het hart te drukken is noodig, broodnoodig. Die ellendige, leugenachtige theorie van het blinde noodlot, dat gescbrjjf over 's menschen machteloosheid, zjj hebben dai k veel echrjjveis en sebrjjlsters die daardoor geen zegen wrochten! veel veideif aangericht. Zjj hebben heel wat willooze, slappe naturen gekweekt, menschen voor wie een sik kan niet" de moordende leuze werd. Een koninkryk voor een boek dat bet willen versterkt, het kunnen tot waarheid muakt, dat in menschen weer eén verlangen doet geboren worden, de begeerte om een karakter te zjjn, om te toonen wat men vermag. Behartigen het lichaamlijk welzijn, dat is pliobt I Versterken de zedelijke wilskracht en veerkracht, dat is even dure plicht én jegens ons zelt én jegens d'oüzen op wie onze persoouljjkheid invloed oefent! J. F. T. A. 't Boekje kost 10 cL) Wie gezond, voordeelig en mooi wil bonwen, neme niet anders dan Metselsteenen van de HHHOEIB STHMAFABRIKM. van Ook b(J Heeren Handelaren ln Bouwmate rialen verkrijgbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 6