Gebroeders SCHENKE HEERENKLEEDING naar maat. OBI-HOTORGIT TC MERK Kunsttanden en Gebitten-specialiteit. met aanteekeni NIGHTCAP. Hotel „De Nachtegaal". Badhotel „Welgelegen". Badhotel „Zeezicht". KIENT 25. ALSMAAR. ONDERWIJS Lijnzaadkoeken, Tpp 07 Ko°s Nieuwe Japongarneering, J. LLNDHz., Portorico-Tabak II Kaaskwestie Aanbevelenswaard i( ge adressenvanHote sen Pensions. Pension „Beaulieu". J. van Schaik. Poets alleen met Gouden Medailles. Hollandsch. Fabrikaat J. H. ELFKING, \J AX U IV, a. d. Zaan. M1ENT 1, - ALKMAAR. BROERS' Schoorsteen- en Rioolbuizen. Goede consumptie. Zorgvuldige behandeling. Nationale Hypotheekbank. De Credietvereeniging de Twentsche Bankvereenigiug O R S-Z uigga s-M otoren en Generatoren. O R S-8 t a d s g a s-M otoren. O R S-P e t r o 1 e u m-M otoren. v O R S-B e n z i n e-M otoren. De Alkmaarsche IJzer- en Metaal-gieterij, Alkmaar. Vervaardigen en repareeren Stoomketels en Machines. Zuivere Murwe als Zijden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kantkragen, Entredeux, Galons, Broderie's, Knoopen enz. enz. Zoomede alle Naaisters-Four|nit,uren, vindt men in zeer groote keuze bij Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en Wederverkoopers. Zwarte costuum-zijde zéér voordeelig. s 10 jaar schriftelijke garantie. Consult gratis. belast zich met den aan- en verkoop van Effecten, eene;^; ^52 Langestraat 40. SCHIEDAM. Puike Oude SCHIEDAMMER JENEVER, Merk: Land- en Draineerbuizen. YY.F.STOEL&ZOOTi. Oafé -Restaurant. Bonds Hotel A N. W. B. Wed. Bouma—Vellinga. Uitstekende consumptie. Schoon vergezicht, li i 1 1 ij Ie o conditiën. P. de Graaf. Flink terras en direct aan Zee gelegen. II kilo o. Café „de Rustende Jager". „Hotel Pension." Ruime stalling voor Rijtuigen en Rijwielen. mm Het beste Metaal-Poetsmiddel. B. W. BLIJDENSTEIN Co D. A. Wisselink, in Boekhouden (volgens elke methode) en de toepas singen daarvan in de praktijk, in Handelsrekenen, Arbitrage en Handelsrecht. Opleiding voor examens der «Vereenigiug van Leeraren", «Federatie Handels- en Kantoorbedienden in Nederland", en voor de iS'aatsacte Midd. Ond." Referenties van bekende accountants in Amsterdam en Rotterdam. Gediplom. Boekb., Leeraar Midd. Ond. Assistent van den Ned. Bond van Accountants. LAN6BITRAAT 94. Hoek Achterstraat. ■fabrieksmerk gedeponeerd^ ran Verkoopers en gebrnikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mjjne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zniverbeid te overtuigen. N O >1 SC O er*- >-S l-s. CTQ Henrl Workum, Méc. Dentiste, Damstraat 15 Amsterdam. Dezelfde kunsttanden, die door z.g. spaarkassen geleverd worden ad f 3. worden door mjj geleverd ad t 1.50, contant. Consnlt te ALHHAAB, des Vrijdags van ÏO—4 uur; in de Melksalon van den heer Swier, Mtenthoek Kaasmarkt B SS. d. a mum, II O! TT 1 L, No 54, ALKSAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hypotheek, OP ZfiRR B1LLIJHK TOORWAARDHN, aesmt GELDEN k déposito, opent REKENINGCOURANT met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE, koopt cheques, coupons, vreemd bankpapieren specie voor de HOOtiSTEl KOERiBA, sluit VERZEKERING tegen BRAK» eu INBRAAK Verzekert op het leven tegen Invaliditeit en ongelukken, belast zich verder met alles wat op het KAS- HBB8VAH betrekking heeft. wordt algemeen geroemd om haar zaehtheld en fljnen gear. Verschenen: bij de N.V. Brek-rea Handelsdrukkerij, v/h HSRMs. COSTER en ZOON te Alkmaar: OVER DE DOOR Oud Engeland. PRIJS 50 CIS. ALOM VERKRIJGBAAR. Belast zich met den aan- en verkoop van Effec ten op zeer billjjke conditiën en het plaatsen en bezorgen van Gelden op Hypotheek De Bank geeft ORK1DIETBK en VOOR SCHOTTEN op nader overeen te komen voor waarden zjj neemt Gelden A déposito, geeft en neemt Gelden op prolongatie, opent Rekening-Courant met rente-rekening, koopt Engelsche Chéques en geaccep teerd papier op het Buitenland en bezorgt inkassee- ringen op alle plaatsen binnen en buiten het Rjjk. Hoegste prfjzcn voor Coupon*, lossingen, vreemd Bankpapier en muntspeciën. DE DIRECTIE. Verkrijgbaar bij de meeste Hrosslers ln Hedlstelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is cas- chet en kurk steeds voorzien van den aam der firma P. Hoppe ALKMAAR. Plat dn jour 122 uur. Diners van 57 uur. Naby het station der H. IJ. 8. M. Aanbevelend, H. v. d. SLBEIEA. BBRRBN. Rustig gelegenonmiddellijk bij Bosch en Duin. Zeer geschikt voor herstellenden. Warme en koude Baden. Hamers aan het Noorden en Zuiden gelegen. Uitstekende referentiën. li O HO NO AAN ZHE. Uitstekende gelegenheid tot het houden van Buitenpartijen als anderszins. Helegenheld tot dlneeren bij voorultbestelllng. A bi stel bieren v/h IJ s. Wroote Tuinen disponibel. Station Stoomtram AlkmaarHaarlem. ^aibevelend, EL VAN DDR HORST. AHITHROA9 Keizersgracht Sï#. Opgericht In 1861. Gestort Kapitaal f 300.000. Reserves f 410.000. Hestort Waarborgfonds, (uitslui tend bestemd ter verzekering v -.n de rente en aflossing der pandbrieven) f 3.000.000. Bedrag der uitstaande leeningen op 31 December 1904 f 33.075.8B5 47 Verstrekt geld op eerste hypotheek, op buizen en landerjjen, tegen eene rente van 4 °/0 of 41/, naar gelang der omBtardighedm. Heeft pandbrieven nlt, rentende 4 Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank en bjj den Heer Ma. K. A. Cohen Stüart, Lange straat B No. 71, Alkmaar. onder beheer van te AMSTEJKOAMverleent credleten aan door hare Commissie van Admissie als leden aangenomen koop lieden, indnstriëelen enz., hetzij tegen zakelijke of persoon lijke zekerheid hetzij in blanco. Voor inlichtingen ver- voege men zich bjj den heer te ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 7