HEERENKLEEDING naar maat. Voorjaars- en Zomerstoffen. De WIJMEM BLOEDARMOEDE en ZENUWZWAKTE. P. Th. ÏPIA; Ter dekking bescita: M. A. ERKAMP. Aanleg Gas-, Stoom- eo Waterleiding. Baretten eo Parapluies. HoBflen- Petten- an ParapMB-Ma^aziin. vail W. JAGER GER LINGS, Landbouwcrediet, J. N. M. SERBROCK, Confiseur, KINADRUPPELS VAN DR, DE VRIJ Wormpatronen SIDONIUS DE JONG, Voorradig eene uitgebreide sorteering MIEIÏT 25 Alkmaar. is en blijft het beste middel tegen Gebruik dan de SANGUINOSE. Piano- en örgelhandel, LANGKESTRAAT 35, Alkmaar, SCHIEDMAIJER SOEHNE, GüNTHER UND SóHNE, KNAUSS ODOLPASTA en POEDER Alkmaar, Yoordain C 13. Stamboekhengst „Aurich II Fnidsen C 60. Fnidsen C 60 SPREEKBUIZEN. Electrische Schellen. Hypotheekbank, H. G. PREIJER, Kassier, ALKMAAR. ARPETTEIVT, olossale sorteering IiEEDEHT. Aannemen. Trouwen. Hoeden, Petten, Firma J. H. ENSCHEDÉ, Hofleveranciers. Wijnhandelaars, TE HAARLEM, Hofleveranciers, ALKMAAR. Ritsevoort. Telefoon 164. Hebt gij bleeke gelaatskleur, bleeke lippen, bleek tandvleesch? Hebt gy dikwijls hoofdpijn? Zijt gij gedurig moede? Hebt gij last, dat gij niet kunt inslapen? Hoofdpijn Zenuwzwakte en haar gevolgen! Prijs per flacon f 1.50, 6 flacons f 8 12 flacons f 15.—. Geregelde wekelijksche afvaarten van Londen (via Southampton) en van Southampton (direct). PIANO's en meerdere erkend soliede Fabrikaten. Verbeterd „Apotheker en Scheikundige". DEKGELD f 6,—, a contant, bij IJ. BLOKKER H e i 1 o o. DEN HAAG. o e: n g Verdronken oord 48. Ontvangen de NIEUWSTE DESSINS Mient 20.-AT T>. Rijnaarts. Mient 20- HEEREN W. F. SLINGER, (Diploma le Klas Mode-Academie, Londen.) Langestraat 51, b|d Groote Kerk. r.' t i F zijn verkrijgbaar bij den Heer Bestrijding van Itlerilarnierilc. Illeekziielit. Milia ria (Binuenkoorts), i lïemeciK' Zwakte, voortdurende Hoofdpijn en (icbrek aait eetlust. fl_g lragon buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaand fabrieksmerk. Men lette daarop. Zij zijn overal verkrijgbaar a f 1.— Chemische Fabriek van H. NANNING, den Haag. Verkrijgbaar bjj de Firma J. SCHOUTEN Co. te Alkmaar. Ook rechtstreeks en iranco van de fabriek tegen inzending van postwissel. Gebroeders SCHENKE, SANGUINOSi Deze dient om U te berichteo, dat de Sangninose mij veel goed gedaan heeft, en een ieder die lijdende is aan hoofdpijn en zwakte kan ik Uwe Sangninose ten zeerste aanbevelen. Vele middelen bleven bjj mij zonder uitwerking maar de Sangninose hielp mjj. Verlengde Schrans, Leeuwarden. E. BOERSMA. Bloedarmoede. Een wjjle tjjds hebben wij SANGUINOSE gebruikt in ons huis. Wij geren UEd. door dit schrijven te kennen, dat wjj het uit ondervinding zeer kunnen aanbevelen aan hen, die aan Bloedarmoede lijden. Idskenbuizen. (Prov. Fr.) Hoogachtend D. SIEBESMA. Langen tjjd had ik al de verschijnselen van zenuw zwakte: geen eetlust, gedurig vermoeid, dikwjjls lusteloos en moedeloos, en ook zonder dat ik er een bepaalde oorzaak voor aan geven kon, was ik neer slachtig, Ik had er veel raad voor gekregen, maar weinig baat gevonden, doch nu ban ik zeggen dat de Sangninose mij spoedig en grondig geholpen heeft. Ik raad daarom gaarne aan anderen dit voortreffe lijke middel aan en geef U volle vrijheid dit scbrjjven pnbliek te maken. Rotterdam, Diergaardesingel. DE JONGH. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 121/, of 15 ets. per dag. Dat is goedkooper dan eenlg ander dergelijk middel. Te ALUBAAR bijt fjp* Aflerop 4b Slothouber, Schouten A Co., Anslngh dc Hesman. TARf DAR dc Co.. Dfllf HAAR. Naar Zuid-Afrika per Ünion-Castle Lijn. Expeditie van goederen bij de Agenten te Amsterdam: DE VRIES Co., De Rnyterkade 100 (voor afvaarten Sontbampton). VAN DEN WALL BAKE Co., Prins Hendrikkade 131 (voor afvaarten van Londen), bjj welke Firma's ook passage, zoowel van Londen als van Southampton. Vertegenwoordiger der „MANBORG'' HARMONIUMS. Op elke Wormpatroon eische men als waarborg van echtheid en werking den naam van den Fabrikant II. VATV'GUHBORH Fabriek van Pbarmaceutische Preparaten, 's Heerenberg (Geld.). Apotheker ül van (iiHUUiUAlS ^^^^^^fcn_iri_^5emagl jti<jenomen f ,an den APOTHEKER en SCHEIKQNDIGE De beste Waarborg voor de voortreffe lijkheid. van ons Odolfabrikaat is, dat het vervaardigd wordt door een Alleen Engros verkrjjgbaar b/d N.V. v/b. G. A. MAINI Jr., Amsterdam. Circulaire en Reclameplaten op aanvrage franco verkrjjgbaar. KOOBDHOLLAADgCH Hoorn, 's Gravenhage, Delft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99. Leiden, Kort Rapenburg hoek Breestraat. Mapl taalHen mllltoen Galden, geheel geplaatst on volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt gelden in deposito, belast zich met den aan- ec verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het Kassiersvak behoorenden Staat op 31 Maart 1905. Loopende Credieten f 3.458.982.641/, Deposito's Reserve Mr. F. S. VAN NIEROP, President-Commissaris. 1.919.726.881 140.S10.17 J. F. MOENS, Directeur. D i r ejc t e u!rje n P. F. VAN WIERINGHEN BORSKI en C. D. G. GOEDKOOP VAN NELLE, geeft alt 4 pet. en 4j pet. PABfDBHlHVHM verkrijgbaar bij den heer o P a •O CE l-l p P p. CD Druk van Herms. Ooster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 8