Dit imw bestaat uit 2 Ui. No 63. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 24 MEI. Hinderwet. IT'an Week tot Week. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Oonrant wordt Olwsdag-, Dowderdag- Zaterdagavond uitgegeven, Aboaiemeatvprjjs per 3 maanden voor Alkmaar t 0,89j franco door het geheele rjjk I 1, 3 Nummers t O,OS. Afzonderlijke nummers S ote. Telefoonnummer 3. Pr|)8 der gewone advertentlën Per regel t 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ic ZOONVoordam 0 9. De COMMISSARIS van POLITIE te ALKMAAR waarschuwt de ingezetenen tegen de handelingen van een 3435-jarig heer, niet groot, mager met rossigen, korten knevel en versleten jasje. Deze biedt z. g. Weener poets pasta te koop aan, laat een pakje goeden pasta zien, doch de pakjes die hjj verkoopt bevatten geen pasta maar krjjt en zijn derhalve waardeloos. De commissaris van Politie, S. M. S. MODDERMAN Jr BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkhaab brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bjjlagen van D. J. LEVERT, goud- en zilversmid aldaar, om ver gunning tot het nitbreiden van zijn gond-en zilversmids werkplaats door het opriohten van een gasmotor van vier paardekracht in een gebouwtje op het perceel Mient, Wjjk B, No. 18. Bozwaren tegen deze nitbreiding knnnen worden inge diend ten raadhnize dezer gemeente, mondeling op Dins dag 6 Juni e. k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drÏ9 dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., lo. Burg. 23 Mei 1905- DONATH, Secretaris, De verkiezingen. Wij zullen heden een aanvang maken met een reeks van artikelen, gewjjd aan de electorale campagne, die aanstaande ie. Tot dusverre hebben wij ons van beschouwingen daar over onthonden. En dat wjj thans over de verkiezingen gaan schrjjven geschiedt, openhartig gezegd, meer omdat de lezers van de Alkmaarsche Courant zoo iets van ons verwachten dan wel, omdat daaraan voor ons de be koring is verbonden dat wjj nog iets nieuws, iets Sat elders nog niet is gezegd te berde znllen knnnen brengen. De zaak, waarom 't gaat, munt nit door eenvoud, 't Is bekend, wat er van de rechterzijde, die nu vier jaar aan het bewind is geweest, te wachten staat de feiten zijn er nu, die alleszins wettigen het verlangen van de lin- kerzjjde om dat bewind niet bestendigd te zien, en die 't be- grjjpeljjk maken, dat Roomsch-Katholieken, Anti-revo- lntionairen en Christelijk-Historischen hnnne uiterste krachten zullen inspannen om het ministerie-Kuyper of een daarmee nauw verwant Kabinet te behouden. Bii zóó prinoipieel verschil kan de strijd niemand onver schillig laten. Aan welken kant staan na de kansen het gunstigst De liberale kiezers znllen goed doen, wanneer zij de kracht van hun tegenstanders niet onderschatten. Twee factoïen zjjn er, die beslist in het voordeel der laatsten zgn. Vooreerst is er de voorbeeldige organisatie, het gemak van onderlinge verschillen op zjj te zetten om vereenIgd tegen den gemeenschappeljjken vgand op te trekken. Daarvoor is nit den aard een groote geschiktheid tot het behalen van zelfoverwinningen noodigover menig bezwaar moet worden heengestapt en menige wensch moet worden verloochend. De wetenschap, dat alleen op deze manier de zegepraal kan worden behaald en dat op een nederlaag licht zon volgen een achteruitzetting van wat thans triomfeert, legt echter aan dissidente stemmen aanstonds het zwjjgen op. Iu de tweede plaats is de rechterzjjde in het bezit van een eminent man als Dr. Kuyper. Hjj steekt ver boven de zijnen nit, ver ook boven vele liberalen, die niet ^e8rBPeDi hoe klein 't is te willen tornen aan de zeld. zame gaven, welke aan dezen leider zjjn toebedeeld. Iemand, om wien het zoo gemakkeljjk valt zich te scharen, kan de liberale partjj niet aanwjjzennoch een Goeman Borgesius, noch een Van Houten, noch een Prof. van der Vlngt zjjn met Thorbecke op één lijn te stellen. Doch al zon 't moeite kosten onder de liheralen thans iemand to vinden, wien door vriend en vijand zjjn plaats boven zjjne politieke vrienden is aangewezen, daartegen over staat, dat het getal der anti-liberalen, die hoofd figuren zgn in hnnne partjj, vrjj klein is en men bjj een opsomming spoedig aan een eind is, terwjjl de vrjjzinnigen beschikken over een breede rjj van mannen, wier regeer- bekwaamheden buiten kjjf zjjn. Daarom kan gerust gezegd worden, dat een liberaal ministerie niet de autoriteit van een Premier zon behoeven om de zwakke elementen te beschermen en een draagljjk figunr te doen maken In een vrjjzinnig Kabinet zou elke minister staan voor zgn eigen taak en zou de Eerste Minister niet het over wicht hebben, zooals wjj dat na in de laatste vier jaren van Dr. Knyper gewoon zjjn. Dit weegt zeker ruimschoots op tegen het bezit van zulk een boven allen uitstekende figuur. Minder gunstig is 't gesteld met de »anti-kerke- ljjken" ten aanzien van de organisatie. De verdeeling in Bociaal-democraten, vrjjzinnig-domocratenUnie-liberalen en oud-liberalen is een woelde, ale men zich zon knnnen veroorloven in een land, waar de »kerkeljjken" verreweg de minderheid vormen, doch noodlottig is voor een land als het onze, waar de getalssterkte van beide groepen niet zooveel uiteenloopt. Wel is er begrepen, dat wjj spreken hier nu van de drie laatste groepen het op trekken ter stembns van elke fractie afzonderlijk zeker tot de nederlaag zon leiden en is er naar gestreefd een compromis te vinden om althans dezen keer vereenigd ten strjjde te gaan. Doch een liberaal kan zich, krach tens zjjn beginsel, niet zoo gemakkeljjk plooien en bnigt zich niet zoo licht voor de eischen der taktiek. Daarom heeft de samenwerking der drie genoemde groepen iets nood-gedwongens en mist zjj de harteljjkheid, de over tuiging, die het voeren van den strjjd tegen het compacte bloc der kerkeljjke coalitie zooveel zouden vergemakkeljjken. Ons nu wil 't voorkomen, dat wie het goed recht van de liberale beginselen in den komenden strjjd wil dienen, niet moet zoeken naar de punten van verschil, die ove rigens meerendeels van gradueele beteekenis zgn, doch naar de pnnten van overeenstemming tusscheu de ver schillende fracties, opdat daarnit geboren worde het besef, dat de handen moeten worden iaeengelegd om den poli- tieken vjjand te bestrjjden. De kamp zal te moeilijk zgn om t oorbaar te achten, dal in een district de nnances van vooruitstrevendheid zich kenbaar maken door ver schillende candidatenalle liberale stemmen behoorsn zich in een kiesdistrict te groepeeren om den liberalen candidaat, hetzjj dan oud-liberaal, Unie-liberaal of vrg- zinnig-democraat, die de meeste kansen heeft om gekozen te worden, 't Is bjj de stembns van dit jaar al de slechtst gekozen gelegenheid om onderlinge geschillen, geschillen in eigen boezem, uit te vechten. De stem van een ond-liberaal, die zich tegen het huidige régime ver klaart, jheeft voor den Unie-liberaal en den vrjjzinnig- democraat dezelfde uitwerking als ware zjj uitgebracht door een der eigen partijgangers. En bjj deze verkiezingen komt 't voor den liberaal toch voor alles aan op het zich verwerven van een zoo groot aantal liberale Kamer leden, dat aan den koers, ingeslagen door Dr. Knvper, met de vermenging van godsdienst en politiek, een einde komt. Toen Dr. Kuyper, dank zjj vooral de houding van de kleurlooze middenstof, die nit vrees voor de kosten van de sociale politiek der liberalen op de kerkeljjken stemde aan het bewind kwam, werd aanvanfeeljjk met groote gematigdheid opgetreden, zoodat er niet zonder reden werd gesproken van een cabinet d' ajfaires. 't Was eebter te bevroeden, dat iemand als onze tegenwoordige Premier zich op den duur niet met een dergeljjke rol zou vergenoegen. Langzamerhand trad dan ook de propagandist weer naar voren en de vruchten daarvan zgn onder meer de Hooger Onderwjje-wet en de herziening van de wet op het Lager Onderwjjs in sterk anti-liberalen zin. Men wete wel, dat als de Btembus deze richting in het geljjk stelt, de nieuwe regeerings- periode nieuwe beproevingen aan de vrjjzinnige idee zal opleggen, die heelwat harder te verduren zullen zjjn dan de inschikkeljjkheid, die na een eisch is voor de zegepraal. Dit alles moet dnideljjk zjjn aan ieder, die zich goed rekenschap geeft van den huidigen stand van zaken op politiek gebied. En toch heeft het bedrjjf van sommige kiesvereenigingen doen zien, hoe hoog noodig 't is, daar aan nog eens te herinneren. Na wij heden, na een veertiendaagsche rust, onzen ge wonen arbeid hervatten, willen wjj beginnen met mede- deeling te doen van een enqnêtetje, door ons op eigen hand ondernomen. Wij hadden, voordat wjj op reis gingen, in enkele buitenlandsche bladen het een en ander gelezen over de mogeljjkheid en de wenscheljjkheid, dat 't tusschen Frankrjjk en Dnitschland tot een verbond zou komen. En nu hadden wjj er onze zinnen opgezet om daarover de meening te hooren van die Duitschers, met wie wjj op reis in gesprek zonden komen. Heel moeiljjk was de uitvoering van dit plan niet. Vooral 's avonds, waaneer het Abendesson is gebruikt en 't nog te vroeg is om naar b9d te gaan, is er maar heel weinig noodig om een Duitscher over de politiek en in 't bjjzonder over de relatiën met Frankrjjk aan het praten te krjjgen. Onder elkaar doen zjj dit al heel graag, maar nog veel liever tegenover een Hollander, die persoonljjk buiten de groote strgdvraag staat en die blijk geeft, dat hg er prjjs op stelt ingelicht te worden. Nu weten wij wel, dat znlk een enquête maar relatieve waarde bezit eu wjj bebben daarom van het substantief een verkleinwoord gemaakt, ook al kregen wjj daardoor een opeenvolging van letters, die tr op het eerste oog wat vreemd uitziet. Maar toch is onze uitkomst niet geheel van belang ontbloot, waar wjj kunnen constateeren, dat in deze materie bjj de velen, met wie wjj er over sprakeu, slechts éóne onwrikbare meening is en dat men hetzelfde te hooren krjjgt, of men tien dan wel twintig Dnitsehers aanklampt. Dat algemeene gevoelen is in de volgende woorden weer te geven Wjj, Duitschers, gevoelen geen wrok jegens de Fransehen, Wjj respeeteeren hen in menig opzicht en als 't alleen aan ons lag, dau zonden wjj nog lang met hen in vrede kannen leven. Doch wjj weten tevens, dat het Fransche volk ons de annexatie van Elzas-Lotharingen nooit ver geven heeft en waarschjjuljjk nooit vaigeven zal. Wjj weten ook, dat in duizenden Fransche harten de wensoh levendig is om eenmaal wraak te nemen voor de vernede ring, die de Fransche wapenen in 1870 hebben ondergaan. En op dit punt kannen wjj niet toegeven. Wjj znllen nooit ook maar een duimbreed gronds alstaan van het grondgebied, dat wjj ons verworven hebben ten koste van het bloed onzer broederen. Wjj zullen elke poging van Frankrjjk in dien zin krachtig weerstaan, en wjj knnnen dit doen, want wjj voelen ons sterker eu machtiger dan ooit. Mot Von Bismarck durven wjj zeggen: Wjj vreezen God en niemand anders. Alzoo is er geen haat jegens de Franschen. Maar wel een diep besef, dat de oorlog van 1870 nog weder tal moeten voortgezet worden, omdat de Franschen daartoe aanleiding znllen geven. Bovenop een imposanten burcht te Berncastel aan den Moezel troffen wjj een ouden, eorwaardigen man aan. Vergeet niet mgne woorden," zoo sprak hjj, »in het jaar 1908 zullen onze zonen opnienw worden opgeroepen uit de wjjnbergen en van de ploegen in de velden om den overmoed der Franschen ta straffen. Wat nu groen is en bloeit door do vereeniging van natnnr en menschen- arbeid zal dan verdorren en verkwijnende welvaart zal plaats maken voor armoede. Dat is een droevig voor uitzicht, en toch verlangen wjj niet naar uitstel. Wat niet kan uitbljjven is gemakkeljjker te dragen, wanneer het spoedig komt en niet steeds bljjft dreigen." Like Daitscher zal u op uwe vragen in denzelfden zin antwoorden. Zjj verlangen niet naar een nieuwe meting van krachten, maar zjj zjjn er diep van doordrongen, dat deze onvermjjdeljjk is en dat het nieuwere geslacht in Frankrjjk het Duitsche zegevierende leger moet leeren vreezen, opdat weder voor eenige tientallen jaren de rnst verzekerd zjj. Dat Frankrjjk ook maar eenige kans zon hebben om te overwinnen, komt zelfs niemand in de ge dachten. Is dat gezonde kracht of komt daarbij de zwak heid der zelfoverschatting En nn een verbond met Frankrjjk? O, in beginsel zonden de Duitschers daartoe gaarne genegen zgn. Doch als die woorden over hunne lippen zgn, dan denken zjj aanstonds aan het groote struikelblok, aan het verlangen van de naburen om revanche te nemen en den smaad van den laatsten oorlog nit te wisschen. Zoodat altjjd de conclusie is: vOnmogeljjk, onmogelijk I" Op onze terugreis kregen wjj de Kölnusche zeitung in handen. Natnurljjk ook daarin geschrgf over de groote quaestie. En welk een bevestiging van hetgeen wij zelf vernamen In korte en krachtige woorden schrijft een Franschman in het blad »Ik heb als onderbevelhebber van een deel der artillerie van de citadel te Belfort ge durende da belegering in 1870/71 den bodem van mjjn vaderland verdedigd en met eigen hand de kanonnen ge richt, die meer dan duizend vjjanden doodden. Ik zou thans met vreugde mjjn leven ten offer brengen, indien Elzas-Lotharingen voor ons terng te krjjgen ware. Ik geloof dat een bondgenootschap tusschen Frankrjjk en Dnitschland wenschelijk, ja dat het een gebiedende nood zakelijkheid zon zjjn, om de fiuancieele ineenstorting van Europa, die na op handen is, te keeren. Maar voor een praktische oplossing van de vraag zie ik op het oogenblik geen weg. Want ik twjjfel er aan, of Frankrjjk ooit de wonde, die het geslagen is, zon kannen vergeten, en ik ben overtuigd dat men, enkele onbenullige li-den daar gelaten, in geheel Europa geen Duitscher zal vinden, die er in toe zon stemmen, om ook maar een kluit van den bodem af r,e staan, die roemvol gedrenkt is met het bloed zjjner broederen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1