Oil mier Sastaat ait l Maai. No. 70. Honderd en zevende jaargang. 1905. ZONDAG 11 JUNI. Hinderwet. Hinderwet. Nationale Militie. BUITENLAND. BINNENLAND. STADSNIEUWS. Algemeen Overzicht. Gemengd Nieuws. ALK1A4RSCHE COURANT. Deze Oourant wordt Olasdtg-, Deaitidig- «n Iatei)la|«T«ii uitgegeven, Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rjjk f 1,-. S Nnmmers t U,Ott. Afzonderlijke nummers S ets. Velcfoonnuanaaer 3. Prfls der gewone advertentie* t Per regel t 0,16, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. OOSTER fc ZOONVoordam 0 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van W. F. STOEL Jahandelende onder de firma W. F. STOEL en ZOON, om vergunning tot het oprichten van een door een zuiggasmotor van 15 p.k. gedreven steen houwerij op het perceel, kadastraal bekend in Sectie B, no. 2943, gelegen aan den Eilandswal, Wijk C No. 4. Bezwaren tegen deze oprichting kannen worden in gediend ten raadhaize dezer gemeente, mondeling op Zaterdag 24 Juni e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan do verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., Voorzitter. 10 Juni 1905. DONATH, Secretaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zij bij hun besluit van 8 dezer No. 152 onder voorwaaiden aan K. KAAIJ, sigarenfabrikant te Westgraftdjjk, vergunning hebben verleend tot oprichting eener drogerij van sigaren, in het perceel Kooltuin, wjjk C, No. 7. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., Voorzitter. 9 Juni 1905. DONATH Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den omlerstaanden verlofganger, om zich ter bijwoning der herhalings oefeningen, 's namiddags vóór 4 ure, bij zjju korps te vervoegen 10e Regiment Infanterie, lichting 1902, garnizoen te Haarlem 18 Jnli 1905: ARIE BUUR. De opgeroepene heeft, zoo noodig, reeht op vrjj trans port naar zijn korps en daggeld, dat ter gemeente-se cretarie der woonplaats tjjdig kan worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester van Alkmaar, 9 Jnni 1905. JAN DE WIT Dz., lo. Burg. Terwjjl in Nederland de voorbereiding voor den grooten electoraten [strjjd steeds meer de hartstochten wakker sohndt worden in Rusland en Japan de geruchten, d a t e r m o- geljjkheid bestaat om tot vredetekomen, steeds krachtiger. Wel stemt de ervaring ertoe om tegen over deze geruchten zekere reserve in acht te nemen, doch aan den anderen kant is 't ook waar, dat wanneer Rusland het verstand laat spreken het zal moeten aan vaarden, wat nn eenmaal niet te vermijden is. De Czar zelf moet op eene audiëntie, door hem verleend aan den Amerikaanschen gezant Meyer, zich bereid hebben verklaard om de vraag of het oogenblik gekomen is om den oorlog te beëindigen, in overweging te nemen. Een gunstig teeken is 't zeker, dat deze audiëntie zich kenmerkte door groote harteljjkheid en vriendelijkheid, want nog niet zoo lang geleden zou een vreemdeling, die bij den Czar voor vrede kwam pleiten, stellig niet zoo welwillend zijn ontvangen. Het gewichtig besluit om navraag te doen naar Japan's vredesvoorwaarden zou genomen zjjn in een Dinsdag te Czarskoje Selo gehouden ministerraad. Graaf Lamsdorf maar bovenal do voorzitter van den ministerraad, Sergius Witte en de heer KokofBtof, minister van Financiën, zonden op vrede tot eiken prjjs hebben aangedrongen en naar hun stem zou geluisterd zjjn. Als reeds zoo vaak in dezen oorlog moet de Czar zich in een moeilijken tweestrijd bevinden. Want denzelfden Dinsdagmiddag werd er, ook op Czarskoje Selo, een groote krjjgsraad belegd, welke door Alexejef en generaal Gripenberg, aanhangers van den oorlog, werd bijgewoond en in die bijeenkomst zou zijn meegedeeld dat generaal Linjewitsj had bericht, dat bjj goede hoop had om de Japanners in Mantsjoerjje te overwinnen en dat hij zich niet alleen sterk genoeg achtte, om zjjn positiën te handhaven, maar ook om ten aanval op te rnkken. Heel veel zal nit den aard der zaak ervan afhangen, welke voorwaarden Japan zal stellen. De Czar maakt er een zaak van eer van, geen Russisch grondgebied aan apan af te staan. Dit beteekent, dat een Japansche eisch om afstand van Wladiwostock of Sachalin niet door de Russische regeering in overweging zal worden ge nomen Een oorlogsschatting wil Rusland evenmin betalen en zoolang Japan geen Rnssisch grondgebied bezet heeft .n- moe'elgk 20Oi op de betaling van een schade- oosstelling aan te dringen. Japan echter heeft vóór alles geld noodig; en het heeft zelfs in Mantsjoerjje bons afgegeven in betaling, die inwisselbaar zullen zijn na de ontvangst der Russische oorlogsschatting Wanneer de mogendheden maar ernstig den vrede willen, wanneer zij nu hun invloed op Rusland uitoefenden om het tot onderhandelen te bewegen, dan zullen zjj ook wel aan Japan duidelyk kunnen maken, welke eischen het stellen kan en mag om den vrede niet van den aanvang af onmogelijk te maken. Zoo is de stand van zaken op het oogenblik, waarop wjj dit schrjjven. Heel, heel in de verte, nog maar zeer moeilijk te onderscheiden, zweeft de vredesengel moge 't bljjken geen fata morgana te zjjn geweest „Hendraelit" te Schermerhorn. Uit Schermerhorn wordt ons geschreven Al was het weer ietwat ongunstig, het 25 jarig feest van de vereeniging «Eendracht" is toch Woensdag 7 Juni op prettige wijze gevierd. Op haar kosten toch deed de geheele schooljeugd ongeveer 150 kinderen dien dag een tocht naar Haarlem (van Alkmaar af per boot) en verder naar Zandvoort per electrische tram. Vooral op de heenreis, toen het weer nog goed was, gaf de boottocht (langs de Zaan) veel genoegen. Genotvol was ook de tramrit naar en het bezoek aan Zandvoort. Wat een nieuws en vreemds voor de blikken der dorps jeugd Alles zou natuurlijk nog mooier geweest zijn zoo de regen ware weggebleven en een lekker zonnetje haar vriendelijk licht ter opluistering had willen doen medewerkenmaar toch heeft de feestvierende jeugd genotenterdege genotenécht genoten. Ook de onge veer 60 ouderen, die voor eigen genoegen de reis mee maakten vonden het een prettig feest. Recht gezellig was het op de boot, èn door de belanglooze medewerking van het fanfarecorps van hierèn door de vroolijklieid der kinderen, èn door de opgewektheid van alle passa giers èn door de aangename gedienstigheid van het personeel der boot. Dat ook Zandvoort voldeed met zijn breed strand en zijn attracties als badplaats behoeft niet vermeld. Onvermeld mag niet blijvendat niet alleen de meeste leden van «Eendracht" extra hadden bijgedragen voor dit feestmaar dat ook heel wat oud-leerlingen der schoolzich de feesten herinnerendedie ze zelf eens meegevierd haddendoor een geldelijke bijdrage getuigenis gaven van hunne belangstelling in het zilveren feest van «Eendracht". Een compliment verdient nog gebracht te worden aan den heer A. Boot te Stompe toren, die, 25 jaar lid van «Eendracht", ook 25 jaar lang voor de uitstapjes der vereeniging zijn paard en rijtuig beschikbaar stelde en nu ookgelijk meestal het tochtje meemaakte. Verplaatsing van een sigarenfabriek. De sigarenfabriek »de Concurrent" uit West-Graftdjjk wordt in den loop van deze maand verplaatst naar Alk maar. Het gebouw is aangekocht door de Mannenveree- niging van Oost- en West-Graftdijk tot het houden van Zondagschool en vergaderingen. Ook de heer J. M. de Sonnaville wenscht bij de aan staande periodieke aftreding als lid van den Raad niet meer voor eene herkiezing in aanmerking te komen. Op het tweetal voor de betrekking van leeraar in wis- en werktuigkunde aan de Hoogere Burgerschool te Njj megen staat No. 1 dr. J. G. Rutgers, te Alkmaar. Te Leiden is voor het eerste natuurkundig examen geslaagd mej. R. Th. Verdam van Alkmaar. Op het 42e Christelijk Nationaal Zendingsfeest, Woens dag 5 Juli te houden op het landgoed «Beeckeustejjn" bjj Velsen, zal o. a. door ds. H. E. Vinke alhier worden gesproken over «De Ware dienstknecht," Anoniem geschryf. Wij ontvingen no. 1 van «de Vooruitstrevend-Vrjj- zinnige", Verkiezings-orgaan van de voorstanders van 't Program van Liberale Unie en Vrjjzinnig-Democratischen Bond. Met groote en kleine letters komt in dit blad telkens de naam van Frans Netscher voer, elk artikeltje strekt om hem aan te bevelen. Dat de heeren propaganda maken voor hun oandi- daat strekt hun tot lof; nu zij hier eenmaal te kwader ure den heer Netscher hebben ingehaald, ligt 't op hun weg om hem de meest mogeljjke kansen van slagen te geven. Wjj kannen dat waardeeren. Mits deze nieuwbakken-journalisten maar aan de aller eerste jonrnalististieke eischen willen voldoen en de courage 'oonen om hunne, dikwjjls felle stukjes te onderteekenen. We lezen nn van de hand van meneer »B", dat de ond-liberale partij al meer is geworden de partjj van den geldzakvan de hand van meneer »F", dat de oud liberalen behooren tot de Jonkheeren-, Baronnen- en Gravenpartjjvan de hand van meneer >K", dat een ond-liberaal een geestverwant is van de redactie der Alkm. Ct., wat bewijst dat hjj schrjjft over dingen, die hjj niet goed heeft gelezen van de hand van meneer »F" de fraaie bewering, dat mr. J. W. Mulder zich te Deven ter terugtrok, niet ait beginsel, maar (meneer F gebruikt hier in verband met den president van onze rechtbank het woord «misseljjk") omdat de bondgeuooten der oud- liberalen let wel I de Katholieken, hen in den steek hebben gelaten, en zoo gaat 't het heele blad door. Geen naam van den redacteur of de redacteuren is te vinden, geen naam van de medewerkers komt erin voor. De eenige gunstige uitzondering is Ds. P. J. Glasz, die door de denkbeelden van dan heer Netscher in zake Staatspensioneering voor deze candidatunr opkomt. Nn weten wij niet, hoe de heeren over de kiezers in het district Alkmaar denken. Bjjster hoog echter in allen gevalle niet. Zjj meenen bljjkbaar dat deze wel alles znllen slikken, daarbij vergetende, dat een kiezer met verstand zich niet door anoniem geschrjjf van de wjjs laat brengen maar vraagt, waarom de heeren zich be hoeven te verbergen, als zjj op een eerljjke manier voor een goede zaak willen vechten. Gelukkig staat er boven hst blad, dat wij ontvingen no. 1. Er komen dns nog meer nummers. De heeren hebben alzoo nog gelegenheid hnnne maskers af te wer pen. Wil hnn geschrjjf iets meer beteekenis hebben dan het eerste het beste pamflet, dan moeten zjj nit hun schuilhoek te voorschjjn komen. Wanneer men met roet wil gooien moet men niet gaan staan in een steegje, waar nlcm-and doe dader krazienl Wjj, die den heer Netscher persoonljjk kennen mis schien beter dan een van zjjn Alkmaarsohe propagandisten wjj weten, dat hij iemand is die nooit een onder- duimschen strjjd zon willen voeren en ook niet gediend is van anonieme aanvallen op zjja tegenstanders. J. Cock. Bjj den heer Nederkoorn in de Schoutenstraat is op 't oogenblik een expositie van kunstwerken van den heer J. Cock. Naar aanleiding van deze tentoonstelling vind ik 't wel noodig om een en ander omtrent den heer Cock mede te deelen, die zich al jaren lang ten opzichte van de stad Alkmaar verdienstelijk heeft gemaakt, zooals menigeen 't in zjjn werkkring niet zal gedaan hebben. Sedert de heer Oock zich hier in Alkmaar vestigde, heeft bjj zieh onophoudelijk moeite gegeven om de artis tieke neigingen zgner stadgenooten op te wekken en den zin voor het schoone aan te wakkeren, wat niet anders dan beschavend en heilzaam op een ieder ban werken. Reeds letfde in 1627 Ludolf Cock met zjjn hnisvronw Jannitje Jans in den Haag, met wie hjj dat jaar 27 April huwde. Dit is een van de onde stamvaders van dezen kunstenaar, zooals hjj mjj verhaalde, dat zgn onderzoekingen hem hebben aangetoond. De heer J. Cock nu werd geboren 3 October 1854 en ontving zjjn eerste opleiding te Saeek aan de H. B. School, bg den heer Belmer. Hier bleek zgn aanleg, zoodat men hem naar Amster dam op de Rijksacademie zond en hjj kwam onder de meesterlijke leiding vaa nn wjjlen professor Wjjnveld, een man met groote gaven en talent, tevens ook onder pro fessor Allébé en professor Stracbé, namen, die meer dan bekend zgn. De jonge kunstenaar scheen zich vooral geneigd te ge voelen voor het leeraarsambt en bezocht daarom de Poly technische school te Delft, waarna hjj nog in dén Haag op de Academie studeerde, onder leiding van Koelman en Smit Krans. Zjjn examen in 1875 voor M. O. slaagde uitstekend, waarna hjj werd aangesteld als leeraar aan de academie «Minerva' te Groningen, directeur Egenberger, de man die met prof. Wjjnveld het bekende schilderij vervaardigde «het Beleg van Haarlem". Van nit Groningen werd de heer Cock benoemd tot leeraar aan de Militaire Academie te Breda en met de oprichting van de Cadettenschool te Alkmaar als leeraar aldaar, zoowat een jaar of twaalf geleden. Wat heeft de hoer Cook, behalve de nauwgezette uit oefening van zijn plicht als leeraar, al niet gedaan. Reeds 10 jaar is hjj secretaris van de vereeniging «Kunst zg ons Doel", van welke vereeniging hjj de ziel is en die tal van tentoonstellingen heeft georganiseerd, kunstbeschou wingen gegeven en meerdere zaki n op artistiek gebied heeft gedaan, hiermede bedoel ik vooral het honden van een winteravond, klasse voor teekenen naar 't levend model, wat een zeer nnttige en leerzame instelling is, vooral voor degenen, die nn niet altijd in alledaagschheden hnn grootste genoegen vinden. Onder de velo tentoonstellingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1