Op ongewissen bodem. I No. 71. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 14 J U N I. Van Week tot "Week. FEUILLETON. B IT E N L A ND. Zij, die zich met ingang van 1 Jnli 1905 op dit blad abonneeren, ont vangen de tot dien datnm verschijnende nnmmers kosteloos. Algemeen Overzicht. ALKHAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven, Abonnementsprijs per S maanden voor Alkmaar f 0,89franco door het geheele rjjk f 1, 3 Nummers f 0,00. Aizonderljjke nummers 3 ets. Velefoonnamnter 3. Prijs der gewone advertentlën Per regel 1 0,15- Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/Y. Boek- en Handelsdrukkerij v/b. HERMs. COSTER k ZOONVoordam O 9. Polemiek. "Wjj houden wel van polemiek. Als men een meening verkondigt en een ander blad trekt daartegen te veldedat is dat zoo'n goede gele genheid om z'n argumenten te toetsen om te conclu- deeren of men bij het neerschrijven van zjjn betoog niets over het hoofd heelt gezien en niets, zjj 't ook te goeder tronweenzijdig heeft bekeken. Men mag iets nog zoo goed meenen te wetendoch de eerste wetenschap blijft altijd dat geen mensoh onfeilbaar is. Welnu er is een blad tegen ons te velde getrokken. Zaterdagavond ontvingen wij de Algemeent Oids, waarin een hoofdartikel met het opsohrift »In het gedrang''. Wij veronderstelden dat dit opschrift betrekking had op de kiesvereeniging .Vooruitgang", waarvoor reden was dccb neen 't pakte anders nit. Volgens de Algemeene Oids zjjn wij-zelf in het gedrangDat is meer dan wjj- zelf weten. En er wordt ook nog bjj gezegddat wjj ons den weg ter eene zijde versperd zien door Netscher en ter andere door .Vooruitgang" toch dwaas, als men zoo iets van anderen moet hooren en er zelf nog niets van heeft bemerkt. Maar 't wordt nog duisterder. Da redacteur van het blad dat eenmaal word opgericht om de Alkm. Ct. op politiek gebied te bestrjjden gaat nameljjk voort.Ons dnnktdat de redactie het artikel van .Vooruitgang dat haar bljjkbaar o. i. terecht, met afkeer vervult, niet had moeten opnemen. Door dit wel do*ö >a gek«"! gaan afdwalen. Dit bljjktwaar ze zegt dat het artikel niet in haarmaar in ons blad thais behoortwaarin we haar volkomen geljjk geven". Is dat ernst, is dat grappenmakerij ja, wat is dat eige»ljjk? Och och als we het artikel van .Vooruitgang" eens niet hadden opgenomen 1 Dan zou men wat gehoord hebben we zonden fel-partjjdig zijn, bang zijn voor onze tegenstanders en zoo meer. Voor de Algemeene Gids was 't zeker hard om door haar eigen vrienden gepasseerd te worden en nog harder is 't waarschijnlijk voor haar, dat nu het blad eens eenig effect zou kannen hebben die snoode vrienden een eigen verkiezingsblad zjjn gaan uit geven maar dat kannen wjj toch niet helpen. Wel licht wordt ons nog wel weer eens een stuk aangeboden, waarvoor wjj onze ruimte te kostbaar achten zooals al eens is gebeurd en dan willen wij beloven dat wij den inzender de Algemeene Gids zullen recommandeeren. Uit de geciteerde zinsnede zal men gezien hebben dat tot dusverre de Algemeene Gïds-redactie aan het woord was. Vlak daarop volgt evenwel een zinnetje dat ons opnieuw doet vragenhoe wij 't nu eigenlijk hebben. Dit zinnetje lnidt .Toen dus de oud-liberalea aldaarwel de zetels der vrijzinnig-democraten willen bevechten maakte getrouw- Uit het Dditsch VAN Ludwlg Uanghofer. 80) In de gang knielde moeder Kathe op den vloer neer en was bezig met een houten nap het water op te schep pen, dat van den hof over den drempel gestroomd was. Verschrikt stond ze op, toen beiden kwamen. .Mathes? Wat scheelt, er aan .Niets, moeder, wees gerustzei Brooi met gedwongen kalmte. .Hjj is vermoeid, en heeft rust noodig.'' Zij voerde hem naar de bank in de kamer. Daar zat met slap neerhangende armen, bet hoofd tegen den wand geleand. Met doffe stem dankte hij zjjn moeder voor alles, wat zjj in haar bezorgheid voor hem deed hjj leegde het glas melk, dat zij hem bracht en at het brood, dat zjj hem tasschen de lippen schoof. En toen zjj vroeg .Wordt het al beter, mjjn jongen toen knikte hjj en zei: .Ja, moeder! Ik geloof, dat ik na vader weer helpen kan hjj heeft mij noodig, weet ge heid aan het Vrjjz.-dem. beginsel het ons en iederdie de democratie wil dienen, mot volle toewjjding tot plicht, een werkeljjk vrijzinnig man een candidatuur aan te biedentegenover den aftredenden oud-liberaal Mr. van Foreest". De candidatuur is dus den beer Netscher aangeboden door de redactie van de Algemeene GidsDat is gansch wat nieuws. Een drukfout kan hier niet in het spel zyn want onmiddellijk daarna staat.En dat wij voor die candidatuur een zeer goede keuze hebben gedaan...." Tot dusverre zagen wij niet zoo hoog op tegen den invloed van de Alg. Gids maar als zij hier in bet district de lakens uitdeelt en zelfs Eamer-candidaturen te geef heeft nudan moeten wjj erkennen, dat onze bestrijder het verder heeft gebracht dan wij. De rest van het artikel is van hetzelfde kaliber als het begin dus sparen wjj dat den lezer. Ja tooh nog één ding: als eerste argument tegen Jhr. van Foreest wordt aangevoerddat hjj bp de bespreking van den moord op Je vrouwen in de Gajoe- en Alas-landen in de Tweede Kamer, .volgons de bladen een zalig dolce farniente genoot". Twee vragen: welke bladen hebben dat gezegd een antwoord op den man af asjeblieft en is dat .zalig dolce farnionte" te beschouwen als een slip of the pen of als een domheid om woorden te ge bruiken die men niet verstaat., Neen we houden wel van polemiek maar dan moet ze van een ander gehalte zjja dan deze. Om 't van zulk een polemist te winnen dat is geen aardigheid dat is geen portuur. In hetzelfde nummer van hetzelfde blad treffen wjj ook aan een Ingezonden S uktegen ons gericht, nog «vei lagen ons (VV. F. Andriessen) persoon)jjk en daarbij niet-onderteekendwat geen hoog idee geeft van de door de Alg. Gids gehuldigde opvatting omtrent wat al of niet goede manieren in de pers zijn. Ook de schrjjver van het Ingezonden Stuk maakt zich een ietwat vreemde voorstelling van hetgeen een jour nalist al of niet betaamt. Hjj duidt 't ons nota bene euveldat wjj wèl hebben geschreven over de verga dering van .Vooruitgang"waarin de heer Netscher optrad maar dat wij niet aan hel debat hebben deel genomen, waartoe na die vergadering gelegenheid bestond Dat is wel een zeer zonderlinge opvatting. Wjj zijn werke ljjk niet naar de .Harmonie" gegaan qia kiezer of voor ons persoonlijk genoegen, maar uitsluitend qua persman, zoodat wjj dan ook aan het perstafeltje hebban plaats genomen. Dat wij er heen gingen ter wjj) onze gewone verslaggever het verslag maakte was met de bedoeling er over te schrjjven en daarvoor wonschten wij eigen indrukken op te doen. Wanneer 'tzooals de schrjjver meentop den weg van een redacteur zou liggen, niet om over een vergadering te schrijven, maar om daar te debatteerendan beeft die schrjjver een vreemd begrip van hetgeen een journalist tegenover zijn blad verplicht is. De courant is nn eenmaal het orgaan van een journalist en de pen is het middelwaardoor hjj zjjne meening kenbaar maakt. Men zal zeggen een .Kom, kom, rnst nog maar wat." .Neen, neen I" Zwaar ademhalend stond hjj op. .Het gaat al weer I" Toen hjj buiten kwam, zweefde zijn blik naar het dal. Brandend roode vlekken vertoonden zich op zjjn bleeke wangen en met sidderende hand streek hg over het voorhoold, als om een pjjnigende gedachte te verjagen. .Hoe gaat het, Mathes vroeg zjjn vader. .Dank, het gaat al beter!" .Maar wil je niet liever Broni helpen Dat is gemak - keljjker." Mathes schndde het hoofd en ging naast George op de plaats, waar de zwaarste arbeid was. Onder harden arbeid vergingen de aren voor den mid dag. Aan al die rnstelooze armen gelakte het, de stortbeken, die den tnin overstroomden af te leidtn naar de kanalen, die aan weerszijden van den Simmerau waren uitgegraven en in den hof begon de zon reeds den bodem te drogen. Over de vrengde, waarmee Michel en de zjjnen na alle harde beproevingen de redding van hun hnis en huard konden begroeten, was de donkere schaduw gevallen, die van den Pnrtschellerhof zjjn weg had gevonden naar de Simmerau. Ook George, die in het begin in bigden overmoed er op los hakte, was in gedrukte stemming gekomen. Met diep en harteljjk medeljjden dacht hij aan de ongelukkige vrouw maar toch begreep hg niet hoe Mathes en Broni waarheid als een koe en dat is ook zoomaar toch schjjnt die waarheid nog niet groot genoeg te zjjn om te kunnen worden opgemerkt door den anoniemen auteur. Hem zjj verzekerd datzoo lang een courant tot onze beschikking is hjj nimmer onze stem zal hooren in een openbare vergaderingdie wij in de qualiteit van ver tegenwoordiger der pers bijwonen. Er is in bet Ingezonden Stuk nog ietsdat wjj niet weersproken mogen laten. Daarin wordt nameljjk gezegd, dat het verslag van de rede des heeren Netscher aan kortheid niets te wenschen overliet. Waarom moet nu toch zulk een onedel argument weer dienst doen De schrjjver weet toch zeer goeddat de heer Netscher te Alkmaar jongeveer zeiwat hjj reeds te Schagen had verteld en dat wjj van die eerste rede een verslag op namen waarin alle hoofdpunten werden vermeld. Van hetgeen de heer Netscher te Alkmaar meer in details besprak nameljjk de quaestie der Staatspensioneering werd ook een meer gedetailleerd verslag gegeven. Men zal toch niet van ons vergendat wij onzen lezers tweemaal hetzelfde voorzetten. Wat men ons ook moge verwjjten men zal van ons niet kunnen zeggen dat wjj aan hen, die 't niet met ons eens zjjn, geen gelegen heid geven zich te uiten. Al zulke stukken als in de Algemeene Gids zjjn opge nomen bewijzen de jammerlijke inoonsequentie van de schrjjvers. Den heer Van Foreest wordt 't euvel geduid, dat hjj zich niet doet hooren; ons neemt men 't kwaljjk, dat wjj wèl zeggen waarom de liberalen versldndig zullen doen hem te stemmen iedereen moet voelen dat 't hier een zoeken is om maar af te keuren. Had de Alk- maarsche Courant zioh geheel buiten den verkiezingsstrijd gehouden, 't zon al evenmin goed geweest zjjn. Tegenover dergeljjke kleinzieligheid gaan wjj welbewust voort op den wegdie voor ons ligt afgebakend wat wjj willen is de zegepraal van de liberalen in dit district en ons is 't goed te weten dat wjj ervoor gewaarschuwd hebben, dat het drjjven van .Vooruitgang'' die zegepraal in gevaar brengt. Mogen zjj die de twist hebben gebracht in de gelederen van de liberalen maar het juiste besef hebben van de groote verantwoordeljjkheid, die zjj zonder noodzaak op zich hebben genomen De Pinksterdagen zjjn in het buitenland voorbijgegaan zonder groote gebeurtenissen. Vaak is 't voorgekomen, dat journalisten, die op deze dagen eens kouden rusten, plot seling werden opgeschrikt dooreen alarmeerend telegram, dat hen weder dadeljjk in het getouw bracht nu hebben zjj met hunne lezers kannen genieten van 't dolce far niente. Op den weg, die leidt van Rusland naar Japan, zjjn door beide mogendheden weder enkele slappen gedaan, zjj het ook wat schoorvoetend. Rusland is begonnen met zich bereid te verklaren vertegenwoordigers aan te wjjzen om Japan's vredes-voorstellen te vernemen, zoodra't zou hebben geboord, dat Japan daarvoor vertegenwoordigers had benoemd of zou willen benoemen. Japan heeft daar op geantwoord dat het Roosevelt's voorstel aannam en gevolmachtigden zou benoemen ten einde met de Russen eon ontmoeting te hebben. De samenkomst zal dus plaats hebben. het ongeluk zoo zwaar konden opnemen als had het niet een vreemde, doch hen zei ven getroffen. Maar zonder te begrjjpen leed hij in zijn verliefd hart onder de zorg, die hij op Broni's trekken geschreven zag, en steeds weer merkte hjj den angstig, bekommerdeu blik, waarmee de zuster den broeder zocht. Mathes had, sedert hg den arbeid weer had opgenomen, nauwelijks een woord gesproken. Hjj werkte als iemand, die niet weet wat zijn handen doen en wat er om hem heen voorvalt. Toen in het dal de elfunrsklok werd geluid, gingen de mannen, die met de smidsgezellen waren gekomen, naar huis. En enkele nren later was men het water in zooverre meester geworden, dat George ook de knechts huiswaarts kon zenden. De beken, die van den beig neerstroomden, begonnen spaarzamer te vlieten en vloei den langs de wegen, die menschenhanden daarvoor hadden gebaand, zacht ruischend naar het dal, Slechts enkele voren waren nog te graven nm het nasjjpelende water van den hof af te leiden. Toen ook dit laatste was verricht, legde Michel uitge put de spade neer en sprake »Nn zijn we er, gelukkig, want laDg had ik het niet meer kunnen volhonden Nu ben ik klaar 1 Nu gaat het mg als Mathes ik moet een uurtje gaan liggen Wordt vervolga

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1