@SÈm Dit nuiir Maat ait l ölaflan. icM. No 73. Honderd en zevende jaargang* 1905. ZONDAO 18 JUNI. Herstemming. Gemeenteraad van Alkmaar Van "Week tot "Week. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Oli8ia|-, Poid(rit|- sa Zaterdagavond uitgegevenAbonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,89franco door het eeheele rjjk I 1, M Nummers t O,OS. Afzonderlijke nummers 3 ets. slits Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentlën t Per regel t 0,15, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER k ZOONVoordam O 9. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de aangifte tot deelneming aan bovengenoemd onderricht ter ge meente-secretarie moet gesohieden vóór 1 Juli a.s. op welken datum de lijst onherroepelijk wordt gesloten- Inlichtingen omtrent de regeling van het bedoelde onderricht worden ter gemeente-secretarie verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, loco Burg. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 12 Juni 1905. De BURGEMEESTER van ALKMAAR maakt be kend dat op Woensdag, den 28 Juni a.s. eene herstem ming zal plaats hebben ter benoeming van één Ud van de Tweede Kamer der Stal en- Oeneraal voor het kiesdistrict Alkmaar, en wel uit de volgende Candidaten BLUM, J. H., te Vlissingen. FOREEST, VAN Jhr. Mr. P. te Heiloo. De stemming vangt aan des morgens 8 ure en duurt tot des namiddags 5 ure. Het stembureau zal zitting houdenIn het le districtIn de Besognekamer ln het Stad huis ln het 2e district ln de 2e gemeente school aan de Ondegracht tegenover het Wll- demanshofje en ln het 3e district ln de IVieuwe Boelen ln de Doelenstraat. D© inhoud van ait. 128 van het Wetboek van Straf recht luidt Hg die opzetteljjk zich voor een ander uitgevende aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemtwordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste één jaar. Alkmaar, 17 Juni 1905. De Burgemeester voornoemd JAN DE WIT Dz., 1«. Burg. op Woensdag, 21 Juni 1905, des namiddags te één unr. Punten van behandeling 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W. in zake eene nitkeering van f 17.50 aan Regenten van het Groot Burgerweeshuis te Kampen. (Bjjlage No. 37.) 3. Als voren, betreffende het benoemen van een derden opzichter bjj de gemeentewerken. (Bijlage No. 38.) 4. Als voren, tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeentebegrooting, dienst 1904 5. Als voren, om het jaarl. subsidie ten behoeve van de Algem. Bewaarschool met f 500 te verhoogen en te brengen op f 1500. (Bjjlage No. 39.) 6. Als voren, tot het aaDgaan van eene tjjdeljjke geld- leening. (Bijlage No. 40.) 7. Als voren, tot vaststelling eener Verordening op het verstrekken van sterken drank in het klein op den openbaren weg. (Bijlage No. 41.) 8. Benoeming van drie leden in de commissie van bij stand voor het toezicht op het handwerkonderwijs. (Bjjlage No. 42.) 9. Voorstel van de commissie voor de belastingzaken enz. tot goedkeuring der rekening van de Kamer van Koophandel, dienst 1904. (Bjjlage No. 43.) 10. Als voren, in zake af- en overschrijvingen op de begrooting van het Burgerljjk armbestnur, dienst 1904. (Bijlage No. 44.) 11. Als voren, tot goedkeuring der rekening van de Huishoud- en Industrieschool, dienst 1904. (Bijlage No. 45.) 12. Als voren de rekening van het Burgerweeshuis, dienst 1904. (Bjjlage No. 46.) 13. Als voren, de begrooting van de Gezondheidscom missie, dienst 1906. (Bjjlage No. 47.) 14. Als voren, in zake af- en overschrijvingen op de begrooting van het Stads-Ziekenhuis en goedkeuring suppletoire begrooting, dienst 1904. (Bjjlage No. 48.) 15. Als voren tot goedkeuring der rekening van de gasfabriek, dienst 1904. (Bjjlage No. 49.) 16. Voorstel van B. en W. tot het treffen van eene dading, met betrekking tot de kadastrale tenaam stelling van grond. (Bjjlage No. 50). 17. Als voren tot kwijtschelding van pachtpenningen voor een perceel grasgewas. (Bjjlage No. 51.) 18. Als voren tot gedeeltelijke kwijtschelding van pacht penningen voor de slnis aan de Z?s Wielen. (Bjjlage No. 52.) 19. Oninbaarverklaring en vsrhaalbaarstelling van hoof- deljjken omslag en straatbslasting over vorige diensten. (Bjjlage No. 53.) De uitspraak der kiezers. Terwjjl 't drukkend was in de lucht en het rollen van een verren donder afwisselde met het schjjnen van de warme zomer-zon zjjn gisteren in Nederland de kiezers ter stembus getogen. Nn is het eerste deel van den strjjd geleverd en kun nen wjj het terrein overzieD. Wanneer wjj onze indrukken van de verkregen uitsla gen samenvatten, dan komt 't ons voor, dat de ver schillende partgen daaruit hoopgevende conclusies kunnen trekken. Da kerkeljjke coalitie mag er zich over ver heugen, dat reeds dadeljjk een groot aantal van hare candidaten is gekozen haar is 't voor het oogenblik niet slecht gegaan. Tegenover dit dadeljjk verkregen resultaat staan echter enkele verliezen als Gorinchem, waar de liberale ond-minister Pierson is afgevaardigd en den Helder, waar de heer Staalman heeft moeten ervaren, dat het rad der politieke fortuin hem naar beneden en den heer Gerritsen naar boven heeft gebracht. Tegenover deze winst voor de liberalen staat voor hen het verlies van Franeker, waar de heer Lieftinck 't niet tot ten herstemming heeft knnneu brengen; dit verlies voor de vrijzinnigen is echter naar alie waarsohjjnljjk- heid geen winst voor d kerkdijken, waar de heer P. L. Tak, de bekende redacteur van »Het Volk'', hier groote kans beeft bjj herstemming te worden gekozen. Bovendien is het naaste verschiet voor de vrijzinnigen heelwat rooskleuriger dan voor de kerkeljjken. Bij de herstem trflngen voor 40 zetels zjjn er twee, waar het gaat tusschen katholieke candidaten en drie, waarbjj vrijzin nigen en sociaal-democraten betrokken zjjn. Aangezien nn gisteren dadeljjk zjjn gekozen 44 leden van de reebter- en 16 van de linkerzjjde, bestaat er reeds zekerheid voor 46 zetels rechts en 19 links. Van de overige herstemmingen zjjn er 29 tnsschen ministriëelen en vrijzinnigen en 6 tusschen ministriëelen en sociaal-democraton. Bij een drachtig optrekken van de vrjjzinnigen kan in nagenoeg al deze^ districten de zege door hen behaald worden. De kerkeljjken toch hebben reeds gisteren daarvan mag men zich overtuigd honden al hunne mannetjes in het veld gebracht; de anti-kerkeljjken trokken op met verschillende candidaten. Nn het gaat om zulk een hoog belang, zullen zij zeker afzien van de verderfeljjke tweedrachtopdat wat reeds Vrjjdag is gebleken nameljjk dat de strooming ten gunste van Dr. Knyper haar hoogste punt heeft gehad bjj de herstemming met onweersprekeijjke duidelijkheid worde bevestigd. Al hebben velen van de kerkeljjke coalitie gejuichttoen gisteren telkens een van hun mannon al aanstonds gekozen nit de stembus kwam bjj gezette bestudeering van de alge- meene lijst der resultaten kan het ook hun niet ontgaan, dat de regeerings-meerderheid niet ongeschonden zal -Vederkeeren en dat deze bjj de herstemmingen waar- schjjnljjk nog verdere aftakeling zal ondergaan. Optimisten onder de liberalen hebbon uiteraard gehoopt, dat aan het Koyper-régime aanstonds een verpletterende slag zon worden toegebracht, doch dit was kwaljjk te verwachten. In Nederland gaat 't als in het buitenland, waar de kerkeljjken door bjjzondere omstandigheden op het kussen zjjn gekomen langzamerhand brokkelt hnn macht af, totdat de vrjjzinnige idee, aan wie ontegen- zegljjk de toekomst is, zich uit de verdrukking losmaakt en zich in al haar kracht ontplooit. Wjj willen hieraan nog slechts een enkel woord toe voegen over den uitslag van de verkiezing in ons district. Uit den aard der zaak was 't ons een groote voldoening te zien, dat een zoo groot aantal liberale kiezers met ons van meening is geweest, dat aan onzen beproefden afgevaardigde, aan Jhr. mr. P. van Foreest, met gerust heid opnieuw de vertegenwoordiging van dit district kon worden opgedragen. Er is in het algemeen flink gestemd, en mooi is gerechtvaardigd onze bewering om trent de populariteit van den heer van Foreest in dit district. Ter toelichting hiervan willen wjj even de cjjferf van vorige verkiezingen in herinnering brengen: Den 14en Juni 1901, toen het aantal kiezers 7824 bedroeg, werden er 6236 stemmen uitgebracht, waarvan 6133 geldig. Zjj waren als volgt verdeeld: mr. W. C# Bosman (lib.) 941; mr. E, Fokker (v.-d.) 2590; N. Oosterbaan (anti-rev.) 2175 en van Kuyihof (soc.-dem.) 427. Bjj de herstemming op den 27en Juni 1901 werden uitgebracht 6856 stemmen, waarvan 6799 geldiggeko zen werd toen mr. E. Fokker mat 3888 stemmen tegen 2911 op den heer Oosterbaan een resultaat te danken aan de samenwerking der vrijzinnigen. Bjj de verkiezing op den 31 Maart 1903, toen het aantal kiezers 8090 bedroeg ener 6592 geldige stemmen warden uitgebracht, kreeg jhr. mr. P. van Foreast er 1706, van Kuykhof 656, mr. G. J. Sybrandy (a.-r.) 2645 en O. A. Zalvelder (v.-d.) 1585. Bjj de herstemming op 7 April werden er 6661 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 3366 op jhr. Foreest en 2995 op mr. Sybrandy. Hat stommen-cijfer van jhr. mr. van Foreestthans bjj de eerste stemming verkregen, is dus van alle candidaten verreweg het sterkst toegenomen. Toch zal 't goed zijn, wanneer de vrjjzinnigen niet denken en doen, alsof Jhr. van Foreest er zonder eenige moeite bjj de herstemming zal komen bjj verkiezingen komt niets vanzelf: om een candidaat te doen zegevieren moet men zich voor hem moeite eeven. Wjj zullen nog wel gelegenheid heb ben daarop vóór de herstemming terug te komen. Enkele stemmen uit hetgeen de groote liberale pers zegt over den afloop van den strjjd van gisteren. De Nieuwe Rotterdamsche Courant Zoo goed als verloren reeds rekenen wij voor de ker kelijke meerderheid 3 zetelsdie van Amsterdam IX en van 's-Gravenhage I, die Je anti-rovolntionairen aan de vrijzinnig-democraten zullen moeten afstaan, en Zierikzee, datnaar wij alle hoop hebben den heer Patjjn uit de stembus zal brengen. Maar als wjj verder alphabetisch de districten langs gaandan vinden wij daaronder bijv. Amsterdam II Amsterdam VII, Enkhnizen Gonda, die ook voor hen verloren kannen gaan. Zeker van onzen kant zjjn er ook districten waar wjj een harden strjjd zullen te strjjden hebben om de bezette zetels te behouden wjj noemen Haarlem, Leiden en de beide Utrechtsche districten, vooral Utrecht II, in alle welke liberalen van bet Manifest in herstemming zijn. Ook zien wjj niet voorbjjdat de mogeljjkheid bestaatdat de regeeringspartjj een zetel wint in den strjjd van den katholiek tegen den aftredenden sociaal democraat in Enschedé. Maar met dat al hebben wij goede hoop, dat de stembus van 28 Juni, sterker nog dan die van heden de regee- ringsmeerderheid zal doen afbrokkelen, waarbjj dan voornamelijk de zetels het zullen moeten ontgelden van die Kamerleden welke tot de anti-revolutionairo party behooren en dus Knyper het naast staan. Zoo handelende zal het kiezerspersoneel een gevoeligen denk geven aan het Kuyper-iégimewaaraan wjj nu vier jaren lang ons hebben moeten onderwerpen. Het Handelsblad Groote kans bestaat voor de linkerzjjde in nagenoeg al de districten te winnen mits alle stemmen gisteren op verschillende anti-ministerieele candidaten uit gebracht zich vereenigen op dengene hannerdie aan de herstemming deelneemt. Van de ministerieele coalitie was er bijna overal slechts één candidaat gesteld, wiens stemmencjjfer dus geen kans heeft' te stjjgen door het uitvallen van een partijgenootmede-candidaat. ln elk geval is de stroomingdie zich in 1901 heeft geopenbaard en die tot 1904 heeft voortgeduurd, thans tot staan gekomen en toont zjj neiging weder een andere richting uit te gaan. De vrjjzinnigen hebben gisteren zich wakker geweerd. Met nog eenige inspanning kunnen van de 35 districten nagenoeg alle door de oppositie worden gewonnen. Vooral in Amsterdam beeft de linkerzjjde zich uit stekend gehonden. Dadeljjk zjjn reeds 4 vrjjzinnigen gekozen en in bijna al de 5 andere districten staan de kansen gunstig. De Telegraaf: Voor zoover wjj de cjjfers tot onze beschikking hebben, is de uitslag aldus samen te vatten:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1