Dit aimer Maat uit 2 Mailea. Indische Penkrassen. No. 74. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 21 J U N I. BUITENLAND. BIN N NL A N D. Ik weet menschen, heusch geen streng rechtzinnige Christenen, die een bediende ontsloegen, omdat hij zich aan «de vasten" of poeasa hield 1 Algemeen Overzicht. NieuAvstij dingen. ALKfflAABSClIE COUBAVT. Deze Con rant wordt Roideriag- w SaterdlagaT oid uitgegeven. Abonnementsprjjs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,89j franco door het geheele rijk f 1, 3 Nummers f 0,08. Alzonderljjke nummers 3 ets. lelefoonnnr aer 3. PrUa «Ier gewone adverfentlën Per regel t 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerg v/h. HERMs. COSTER k ZOONVoordam O 9. (Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.) Cl. Ze is nu weer een beetje geluwd, die belachelijke vrees voor den prang sabil of heiligen oorlog hier op Java, doch kort na het betreurenswaardige bloedbad van Gedangan, was het bepaald vermakelijk de corres pondenties te lezen in de verschillende Indische bladen. Zenuwachtige berichtgevers zagen toen plotseling in allerlei heel gewone godsdienstgebruiken iets verdachts en de Ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur hadden een zwaren dobber om de gemoederen te kal meeren. Een van de meest ongepaste ja dolste brieven gaf wel een correspondent van het Soerabaiasch Handelsblad. De stumperd lanceerde het ongevraagd advies om vooral toch den ouden Regent van Sidoardjo. Raden Adipati Pandji Tjondro Negoro niet te vertrouwen, want, sinds zijn huwelijk met eene zuster van Prins Ario Mataram, zou die .lavaansche hoofdambtenaar plotseling zeer fa natiek geworden zijn! Dit «fanatisme" grondde zich dan daórop, dat de grijze Gouvernementsambtenaar trouw dagelijks bad en op de sociëteit geen alcohol gebruikte Ik heb Prins Ario Mataram geraden om zijn zwager een klacht bij de Justitie te doen indienen, doch de Pangaran vond het beter in die dagen van op winding bij de Europeanen, maar liever waardig te zwijgen. VV ij maken ons door zulke enormiteiten werkelijk ridicuul in de oogen van de meer ontwikkelde Inlanders I Een hunner voegde mij, naar aanleiding van het dwaze couranten-geschrijf, min of meer ironisch toeDe Eu ropeanen schijnen zich ivel erg zwakjes hier te voelenWat moest ik antwoorden Ik schaamde me innig diep over het lafheids vertoon mijner landgenooten. Uw Penkrasser, die steeds in gezelschap van Inlanders cezien werd. moest ook al gauw 'r voor laten. Men verdacht plotseling zijne bedoelingen, vond hem toen erg gevaarlijk voor de «rustige rust", sprak zelfs over uitzetting en verbanning en in Bandoeng vertelde men op 'n gegeven moment, dat met de racedagen, door hem een dynamietaanslag op de tribune der Europeanen zou worden gepleegd ill! "We willen het nu heden eens hebben over het zoo gevreesde fanatisme. In waarheid is er geen verdraagzamer, gemoedelijker volkje, dan juist het Javaansche. Nimmer wordt hier een zendeling of geestelijke bemoeilijkt. Roomsche lief dezusters, paters of heilssoldaten bewegen zich in de drukste buurten onzer grootere steden en zijn er veiliger voor hoon en spot dan b.v. in Amsterdam Geen Moslim denkt er over om den t toean pastoor" of t toean dominezelfs maar ongepast aan te kijken Geen steen zal er 's nachts de ruiten van 'n kerk verbrijzelen en vele Inlanders van goeden huize zenden hun kinderen naar particuliere Roomsche of Protestantsche scholen, terwijl de onderwijzers van hun kant zich loffelijk ont houden van het kwetsen der geloofsmeening hunner leerlingen. De dochters van Javaansche Prinsen gaan op de Zus terschool te Jogjakarta en Prins Achmad van Batjan be zoekt de BijbelscliooX te Weltevreden. De laatste krijgt Vrijdags gelegenheid om in den Missigit te bidden en luistert in de school met belangstelling naar de verhalen van het oude en nieuwe Testament. De vrome Moslimde man die trouw de voorschriften van den Qoraan volgt, heeft duizendmaal meer respect voor den Europeaan, die geloovig Christen is, dan voor den vrijgeest of onverschillige Vergeet vooral niet, dat de Islam wel degelijk ook Jezus hoog vereert en dat de Islamieten in hun Qoraan lezen Sotrah II, Ajali 59 y>De geloovigen, het mogen Joden, Christenen of Sabeisten zijn, indien Zij slechts aan God en aan den oordeelsdag ge- looven en u>e! doen, zullen door hunnen Heer beloond worden noch vrees, noch droefheid zal over hen komen." Europeanen, die den Inlander en Arabier echter niet kennen, wantrouwen den vromen Islamiet. Zij gaven den man ook geen certificaat, want men kan die «fanatieke kerels" toch moeilijk bij de Euro peanen aanbevelen. Ze zouden je mollen, voor je het wist. Dom en onrechtvaardig, lezerswant juist van een vroom Mahomedaan kan eerder trouw én eerlijkheid verwacht worden dan van de voor God en Zijn gebod onverschilligen. Men verwart hier in Indië maar al te veel godsvrucht met fanatisme en meent, dat hadjie's, goeroe's, Kjai's, santriés of Arabieren per sé met vijandige oogen den Christen aanzien. Ik wensch dat beslist tegen te spreken I Het is een vau de ellendigste dwaalbegrippen hier in onze Oost 1 Als er dan nog van bekrompen onverdraagzaamheid, van n vijandigen geest gesproken mag worden, dan kan dit alleen slaan op die onwetende angstige Euro peanen, die met alle geweld in iederen vromen Moslim een bloeddorstigen schurk, ja een muiter willen zien Of er dan geen onruststoke. j op Java wonen Of er geen mannen zijn, die het gezag trachten te ondermijnen Ik zou hier niet graag ontkennend op willen antwoorden, doch men vindt die woelwrters overal op de wereld, ook ten uwent, zou ik meenen 1 De Europeesche anarchist van de daad is intusschen heel wat gevaarlijker dan z'n Oostersche geestverwant, vooral in een land als ons Java, waar opruiers al zeer weinig invloed hebben op de u'tra-flegmatieke omgeving. Een desaman wordt heusch niet gauw opgewonden, en als er dan eens locaal 'n opstootje uitbreekt, och dan is niet het fanatisme of de godsvrucht de stimulans, doch een plaatselijke haat, langzamerhand aangekweekt door willekeurige, onrechtvaardige handelingen van den blanken vreemdeling. Sinds 1830 hebben we op" Java feitelijk nimmer 'n ernstig verzet van de zijde der bevolking ondervonden. Zeker, we hebben locale troebelen gehad in het Ban- tamsche en Madioensche, een lelletje ook op Jogjakarta en ten slotte nu het drama van Gedangan En telkens werd de ontevredenheid der bevolking door sociaal -economische of politieke misstanden gevoed, telkens wist dan een kettersche goeroe of godsdienst waanzinnige zich van de leHing van den «opstand" meester te maken en telkens werd ten slotte het verzet op rekening van den Islam gesteld, op den Islam, terwijl juist de berustende Muzelman, de ware vrome, twiens Rijk niet is van deze Aarde,er part noch deel aan had We willen het hier even hebben over de Geddngan- hvestie. Aan het hoefd dier beweging stonden drie z.g. goeroe's-iUnoe of sectariërs. Het waren de heeren KjaiKasan Moekmin, Kjai Bintara en Kjai Botokan, aanhangers van de Quadarija leer, 'n school gesticht door 'n Pers van dien naam. Behalve de Quadarijanen, zoo iets als onze wederdoopers, hebben we op Java nog twee van die geheime sekten of tarèkat's en wel die der C&üryd en Sanoessia. Ze zijn z.g. pon-islamitisch en worden gesteund door geestverwanten in Arabië, Turkije en Egypte. De geloovige Moslim moet echter niets van deze mys tieke genootschappen hebben Ook in Mohammedaansche Rijken zijn die genootschappen het gezag vijandig en de Regeering zou goed doen vertrouwbare spionnen op de dwaalleeraren af te zenden en er vooral streng op te letten, dat geen harer lnlandsche Ambtenaren zich bij de sectariërs aansluit. Als er op Java een 20.000 ketters zijn, is het veel, doch hoe gering ook dit aantal lijkt op eene bevolking van 30,000.000 zielen], toch kunnen zij veel kwaad stichten, vooral als door wanbe heer de bruine broeder aan het murmureeren gaat tegen het Bestuur. Op Gedangan was dit het geval De heeren van de suikerfabrieken hadden het volk benadeeld. In 't belang van de suikerrietteelt waren de arme landbouwers gedwongen om het tweede gewas, z.g. palawidja, vóór dat het rijp was, uit te trekken, waardoor de Inlanders zwaar getroffen werden in de voeding van de hunnen. Er heerschte' verder groote ontevredenheid over de onwettige wijze der belasting heffing. De regeering staat betaling in termijnen toe binnen negen maanden, doch uit gemakzucht of misschien erger nog hielden de dessahoofden het bedrag eenvoudig in eens van de door de suikerfabrieken betaalde grond" huur in, zoodat dus de ongelukkige gogol's (landbouwers) bij het verlies vgn hun bouwgrond (onder pressie ver huurd ook nog gebrek aan contanten kregen en zoo verplicht werden zich als daglooners of grobakvoerders bij de fabrikanten te verhuren tegen een schamel] loon. Ook desadiensten, die uit den aard der zaak in on- betaalden arbeid geschieden moeten, werden noodeloos verzwaard, omdat, terwille van de Europeesche industrie, breedere wegen en sterkere bruggen moesten worden aangelegd en onderhouden. Die breedere wegen en sterke bruggen zijn voor den desaman heusch met noodig, wel voor de karrentransporten en de rijtuigen der fabriek en ze hadden dus moeten worden aanbesteed voor rekening der Europeesche fabrikanten. (Geschiedt tegenwoordig Ook de kwestie der waterverdeeling was een groote grief, daar vele suikerfabrikanten het water van de sawah's naar de riettuinen doen leiden. Boeren van Nederland, hoe zoudt gij u wel gevoelen als vreemdelingen u in uw eigen land op zoo'n manier ringeloorden Zoudt ge ten slotte misschien ook niet een beetje «fanatiek", lees oproerig, worden Jogjakarta. Lt. Ulockener Bbousson b.d.. 't Heeft er allen schjjn van, dat zoowel de R u s s i- sche als de Japansche legers, die zich in Mantsjoerrje bevinden, al heel weinig ingenomen zjjn met de pogingen, dio ver van het oorlogsterrein worden gedaan om tot den vrede te geraken, 't Is te begrijpen. De Japanners hebben tot dasverre steeds sncces gehad, wat wel het beste middel is om den vechtlust aan te wakkeren, terwjjl zjj bovendien heel goed weten, dat, wanneer het hnn gelakte hot leger onder Linjewitsj te vernietigen, Rasland niet alleen ter zee maar ook te land met lamheid zon zijn geslagen. De Rnssische soldaten daarentogen beseflen, dat 't wellicht in hnn macht is de kansen voor Rusland, die zoo slecht staan, (e doen beeren. Wanneer zij erin mochten slagen, een overwinning te behalen, dan zon Rasland veel minder den druk voelen van hetgeen reeds is gebeurd, zon de vernedering worden nitgewischt, zon de vrede kannen gesloten worden op heel andere voorwaarden. Legers, die zich bewnst zijn van de groote gevolgen hunner actie, vechten liever'dan dat ze mokkend huiswaarts gaan dat brengt nn een maal het métier van den krijgsman mede. In overeenstemming hiermee is het bericht, dat er thans weder dag aan dag in Mantsjoerjje wordt geschermutseld. Een Japansch officieel bericht meldt dat het Japansche centrum op 16 Juni de Russische voorposten bjj Lensjiau- peng, zestien u ijlen ten noordoosten van Langping, terug dreef, deze achtervolgde, de stelling Liaojang-Woping aanviel en na strjjd bezette. De vjjandeljjhe cavalerie trok noordwaarts terug, haar werden door kanonvuur zware verliezen toegebracht. Ten laatste werd de vjjand in groote verwarring gebracht. De Japansche linker- colonnn bestookte de Russische cavalerie met hevig vuur. Luidens mededeelingen van gevangenen was de linie Liao jang-Woping bezat door 5000 man cavalerie en twintig kanonnen, deel uitmakende van het legerkorps van generaal Mistsjenko. De Russen waren klaarbljjkeljjk door een paniek bevangen; zij lieten bun voorraden en kleding stukken achter. De Japanners hadden 30 dooden en 185 gewonden; de verliezen der Russen waren niet bekend, maar vermoedeljjk groot. Wij kunnen, gezeten op onzen redactie-stoel op den Voordam, natuurlijk moeilijk uitmaken, of dit bericht niet wat al te gunstig voor de Japanners is voorgesteld. Slechts knnnen wjj verklaren, dat, wanneer 't al waar mocht bljjken te zijn, do Russen zich tot oen nieuw ge vecht gereed maken, want en dit bericht komt ook uit Tokio de reserves zjjn uit de Rnssische achterhoede naar voren gebracht om de vooruitgeschoven linies te versterken. Wanneer men daarbij nagaat, dat de vjjsu- deljjke legers slechts door een kleinen afstand zjjn ge scheiden de voorposten van Koeroki zijn niet meer dan 7l/j mijl van de Russische voorposten verwjjdord en voorts in aanmerking neemt wat wij hierboven schreven, dan zou 't zeker bjj niemand groote verbazing wekken, wanneer 't binnen kort weder tot een generaal treffen kwam. Kon zulk een bloedbad worden voorkomen, uiter aard zou dat tot vreugde zjjn van de beschaafde wereld is 't echter on vermijdeljjk, dan is het eenige lichtpunt, dat de vredes-opderhandelingen beter zullen opschieten, wjjl de partijen dan precies weten waar zjj aan toe zjjn. Wat nu dio onderhandelingen zelve aangaat, de Japan ners te Londen blijven te dien aanzien zeer optimistisch gestemd. Zij gelooven, dat op stok van zaken er niet zooveel verschil zal zjjn tusschen hetgeen Japan verlangt en Rusland bereid is toe te staan. Als men maar een maal bjj elkaar is zoo betoogon zjj dan zal men 't met wat opreohtheid en goeden wil wel spoedig eens zijn. Dat klinkt niet onaardig, maar heel veel waarde valt er, helaas, niet aan te hechten, waar geen enkel motief wordt vermeld, waarop deze meening is gebaseerd. Het antwoord, door Japan aan President Roosevelt naar aanleiding van diens nota gezonden, is thans bekend ge maakt. Het laidt als volgtDe keizerljjke regeering heelt met aandacht het voorstel van den president dor Ver- eenigde Staten onderzocht, nader omschreven in de nots, welke de minister van Bnitenlandsche Zaken den 9en Juni heeft overhandigd. De strekking en de bron van herkomst in aanmerking nemend, verdiende de nota, dat men er met allen ernst over nadacht. Daar wjj zoowel in het belang vac de geheele wereld als van Japan zelf den vrede met Rusland wenschen, op voorwaarden, die volkomen de duurzaamheid waarborgen, zal de keizerljjke regeering, in antwoord op het voorstel van den president, Japansche gevolmachtigden benoemen, die een bjjeenkomst zuilen hebben met de Russische gevolmachtigden, op een plaats en dag, die beiden partgen het meest geschikt voor komt, ten einde te onderhandelen over de vredesvoor waarden. De onderhandelingen znllen uitsluitend gevoerd worden tusschen de twee oorlogvoerende mogendheden. Prins Arisugawa en gemalin kwamen Zondagavond aan het S aatsspoorstation te 's Gravenhage nitFrankfort aan. Het vorsteljjk echtpaar werd verwelkomd door den vertegenwoordiger van de Koningin, baton Sirtema van Grovestinsdie de prinses met den handkus begroette en den prins in bennis bracht met jbr. v. d. Bosch, kamerheer en kapitein graaf Dnmonceau, adjudant, onder mededeeling dat beiden aan Z. K. H. waren toegevoegd, voor welke eer de prins zeer vleiend dank betuigde. Ter verwelkoming waren voorts aan het' station de minister van bnitenlandsche zaken en militaire en stedeljjke autoriteiten. Bjj het t jjden naar het Koninkljjk Paleis werd de prins, die als admiraal gekleed was, door een groote menigte levendig toegejuicht. Gisteren werd door den prins en de prinses een be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1