Dit w» naslaat uil 3 Mi. No, 76. Honderd en zevende jaargang. 1905. ZONDAG 25 JUNI. BUITENLAND. BIN N E NL AND. S T A D S NIËÜWS. De Jull-feestdageu. Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHË COURANT. Deze Oourant wordt Olwsdag-, l9o*d«r4ag- *n laieriltgaTOBd uitgegevenAbonnementsprjjs per 3 maanden voer Ahm*ae f O,§0franco door het geheele rjjk 1 1, Nummers t 0,08. Aizonderljjke nummers 3 ets. SelefoonniMMter 3. Pr(|g der gewone adverfentti'n i Per regel t 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij r/h. HERMs. GOSTER Sc ZOONVoordam O 9. De DIRECTEUR van het Rijkstele graafkantoor te Alkmaar vestigt de aandacht van belanghebbenden op de nieuwe nitgaaf (Juni 1905) van den Rijksgtds voor den lnterlocalen en den Internationalen telephoon- dlenst, die tegen betaling van f 0,50 per exemplaar (de bjjbehoorende verschenen en nog te verschijnen supplementen inbegrepen) ter afhaling aan het kantoor voorhanden is. Alkmaar, 24 Jnni 1905. De Directear voornoemd, E. J. VELDDHUIJZEN. Rusland 's tegenspoeden houden niet op. Nu weder zijn er onlusten in den Kaukasus uitgebroken die een bedenkelijk karakter hebben, omdat er Moham- medaansche raddraaiers achter zitten. Een Russisch bladdat de zaak allicht iets minder donker zal voor stellen dan zij is, meldt daaromtrent het volgende„In het district Sjaroechangouvernement Eriwanver woestten opstandelingenten getale van 37000vier Armónische dorpenmaar werden daarna bij een aanval op het verschanste Oelianorasjan met verlies van ongeveer 100 dooden teruggeslagen. Het dorp Goeloendian werd 3 dagen door soldaten bezet gehouden. Na aankomst van een sotnie versterking sloeg de commandant der troepen de formeele bestorming van de oproerlingen af en bracht hij hun groote verliezen toe. Gedood werd een opstandeling met een groene turban, 's Nachts gingen de kozakken over tot den aanvalnamen 870 man gevangen, maakten een zwarte vlag buit, waarop de hand van den Profeet was geschilderd benevens een menigte wapenen. Er werden Mohammedaansche proclamaties gevonden, in welke Sjiieten en Sunnieten werden opgewekt tot oen gemeenschappelijken strijd Of het conflict hiermee voor goed de kop is ingedrukt zal nog moeten blijken. Waren de berichten uit Oost-Azië dan ten minste maar wat gunstiger! Doch ook wat van daar komt luidt zoo weinig hoopgevend. Een telegram uit Goerzooling zegtdat de beide legers, die in Mantsjoerije tegenover elkander staan, „ongeveer" gelijk in sterkte zijn. Laat ons aannemendat het woord „ongeveer" in dit geval eens wat minder rekbaar is dan gewoonlijk, dan blijft toch nog over het groote verschil in gehalte. Russische officieren klagen in hun brieven uit Mantsjoerije eenstemmig over de onbruikbaarheid van de reser visten in hun leger. Die veertigjarige mannen met haarden zijn ontevredenomdat zij hun oproeping als een onbillijkheid beschouwen. En dat element 20 tot 30 percent van het totaal oefent een ongunstigen invloed op de jongere manschappen. Aan het bi vak vuur hebben zij het voortdurend over de doelloosheid van den oorlog, over hun armoede en hun onverzorgde kinderen thuis. Zulke reservisten zijn, naar de Frankf. Ztg. opmerkt, het nadeel van de reusachtige legers. De hoedanigheid van de soldaten lijdt onder het groote aantal. Verder zijn zulke oude reservisten niet opge wassen tegen de vermoeienissen van den hedendaagschen oorlog, en eindelijk leert de ervaring van den Mantsjoe- rijschen veldtocht, dat het met ontevreden soldaten kwaad vechten is. Bij zulk een staat van zaken zullen de Russen maar verstandig doen zich ook nu maar weer op het ergste voorbereid te houden. Bevestiging bevindt dit gevoelen in een uitvoerig telegram van een correspondent van de Daily Telegraph over de jongste krijgsverrichtingen in Mantsjoerije. Volgens dezen berichtgever, zou Linjewitsj toen hij gewaar werd dat de Japansche linies zich ongewoon ver langs zijn linker en rechtervleugel uitstrekten Misjtsjenko op verkenning hebben gezonden De Russen verrichtten allerlei demonstraties om den Japanners den indruk te gevendat zij een aanvallende beweging begonnen, maar de Japanners liepen niet in den val en lieten niet blijken, waar zij in stelling lagen. Na her haaldelijk klop te hebben gehadtrok Misjtsjenko zonder zich om de onzijdige zone te bekommeren Mongolië inwaar hij zich nieuwe voorraden verschafte en Chineezen huurde om de vijandelijke linies te be spieden Toen Misjtsjenko inlichtingen had die hem voldoende leken, trok hi.) om de linkerflank van de Japanners heen en bedreigde hun verbindingslijn, in de hoop een gedeelte hunner naar het Zuiden te lokken. Maar al deze bewegingen brachten geen verandering in het krijgsplan van Ojama, integendeel zij hielpen de Japanners om op de hoogte te komen van de stellingen der Russen. En dientengevolge nadert nu de groote slag. Blijkens ambtelijke rapporten hebben de Japanneis aan het front reeds belangrijke stellingen bezetdie noodig zijn voor den goeden afloop van een algemeen gevecht. De Russen kwamen, na een dag vechtens, in slechte positie. Linjewitsj' toestand zou op dit oogenblik gevaarlijker zijn dan dien van Koeropatkine na den slag van Moekden. Hij is geheel in de war gebracht door zijn machteloosheid, om de bewegingen van het Japansche leger te ontmaskeren enals men een gevangene mag gelooven, zou Linjewitsj zeer ongerust ten aanzien van den spoorweg in zijn rug zijn. Hij meent dat het doel van den eerstvolgenden slag is, om Wladiwostock voor goed af te snijden. Daarom wil hij Kharbin tot eiken prijs verdedigen. Midderlerwijl zou Linjewitsj uit Petersburg bevel hebben gekregen om uit alle macht te verhinderen dat de Japanners het Russische gebied binnen vallen. Eenige dagen geleden is er een langdurige krijgsraad gehouden. Daarop volgde een galamaaltijd. Sedert dien zijn er voortdurend versterkingen te Kharbin, te Tsjang-tsjoeng en Girin aangekomen. Nacht en dag werpen de Russen schansen op, de grond is overal doorgraven met mijngangen. Den 23sten vergaderde te Schagen de vrjjzinnige Kies- vereeniging »Schagen" ter verkiezing van een voorzitter en ter bespreking van de propaganda bij de a.e. herstem ming voor een lid der Tweede Kamer. Tot voorzitter werd gekozen de heer H. Feisser, die zeide ajjne benoeming zoolang te willen aanvaarden tot een betere zjjne plaats zon kannen innemen. Onder applaus werd besloten voor de herstemming alle trachten voorde verkiezing van den heer Van Foreest in te spannen. Eene advertentie zal geplaatst worden, eene opwekking aan dn kiezers te Schagen ver zonden enz., enz. Ook de omliggende gemeenten zonder kiesvereenigiDg znllen zoo veel mogeljjk bewerkt worden. Een voorstel van den heer Nobel, om door middel van een klein geschriftje de leien der kiesvereeniging nauw keurig op do hoogte te brengen van het doel van den vrjjz.- democr. bond werd tot eene volgende vergadering aange houden. Voor de verkiezing van drie leden van den gemeente raad van Schagen, zal het niet aan candidaten ontbreken. De heer 0. Hoogschagen heeft voor een vernieuwde can- didatuer bedankt, maar naast de twee verder aftredende leden, de heeren C. Asjes en W. R iggeveen Cz., worden al van een achttal andere ingezetenen de namen genoemd, als toekomstige candidaten en candidaatstellings-lijsten voor hen geteekend. Dat zal actie geven Den 27 zal te Oterleek de verkiezing plaats hebben van drie leden van den Raad. Twea zetels zijn vacant wegens periodieke aftreding der heeren Jb. Akkerman en J. Gignis de derde door het vertrek van den heer Jb. Siooten. De Koolbouwers op excursie. Da uitgebreidneid van de groententeelt brengt de wenscheljjkheid mede om eens een kijkje elders te nemen, waar de groenten-cnltnnr intensiever wordt uitgeoefend. De beer A. Nobel te St. Pancras gaat ieder jaar een dag met zijn arbeiders uit, om ook ben een kijkje te doen nemen bij andere cultures dan den Langendijker koolbouw. Het vorige jaar is de streek Hoorn Enkbnizen be zocht, nu werd een reisje gemaakt naar het Westland. Verschillende tuinen werden bezocht waar beoefend wordt de komkommerteelt in kassen en bakken, de per ziken-, vrachten- en druiventeelf. Wat een verschil de Westlandeche cultuur bij den gewonen koolbonw! Bij een Westlandschen tuinder werd een bedrijf gezien, groot 160 snees, waarop aan broeikassen, stookmachine tot verwarming der kassen en electrische motor tot opvoeren van sproeiwater, een kapitaal was verbouwd van ƒ20000,Bovendien lagen er vier a vjjfdnizend broeiramen, alle Westlandsche, éénruiters, dit alles enkel voor de komkommerteelt. Op dit bedrijf waren zestien menschen werkzaam, hier moeten wel hooge prijzen bedongen worden om de zaak voor den tuinder loonend te doen zijn, als men daarbij hoort dat de eigenaar ƒ1800,— aan steenkolen moest verstoken in dit seizoen en bovendien nog voor ƒ5000, bemesting aanbracht. Ook de perziken-, drniven- en vruchtenonltnnr eischt een groot bedrijfskapitaal, doch vraagt minder arbeids krachten, maar vakkennis is daar zoowel als in de kom kommerteelt een hoofdvereischte. Voor patroon en arbeiders is zoo'n uitgaansdag nattig en leerzaam. De Loosduineche veiling werd ook bezocht en aldaar het electriech afmijn-toestel en de automatische afslager bewonderd. In den namiddag werd eeu kgkje genomen in den Haag en verder nog per electrische tram een bezoek ge bracht aan Scheveningen. Ongeluk. De timmerman A, S. te De Rjjp is van den steiger van het in aanbouw zijnde post- en telegraafkantoor ge vallen met het ongelukkig gevolg, dat bij onderzoek bleek dat 2 rihben gebioken waren. Arrondlssencnts-vcrgaderlng. De Schoolopziener in het arrondissement Helder, Mr. R van Goens te Alkmaar, berichtte den onderwjjzera, dat met onverwegende meerderheid nader is besloten de arrondissemenls-vergadering dit jaar wel te Bergen te houden en dan in het begin der maand September. 8chletvereenlglng „We Roos". Vrjjdag had te Schagen vanwege bovengenoemde ver- eeniging een schietwetstrjjd plaats om fraaie voorwerpen als prijzen. De deelneming was niet groot, de nitslag als volgt: minimam punten 200. Ie prijs J. H. Schene, 189, 2e prijs Jb. Baars, 189, 3e prjjs A. C. Roggeveen, 186, 4e prjjs Joh. Menrs, 185 en 5e prjjs C. Roggeveen, 181, allen te Schagen. Troostprijzen, minimam punten 100. Ie prjjs H Tyssen, 84 te Anna Paulowna, 2e prjjs L. J. Roggeveen, 69 te Schagen en 3e prjjs J. Stammes, 66, te Apna Paulowna, Schager kermis. Over het geheel genomen schjjnt de kermis te Schagen niet zoo druk te wezen als vorige jaren. Het stond er anders volgens deskundigen op dat gebied zoo goed voor, maar er ljjkt geen geest in de menschen te wezen 't blijft, met uitzondering van Maandag, zoo stilletjes op de straten. Zou de laatste Zondag alles weer goed willen maken Die wordt jaar op jaar drukker, eigenljjk gauw te druk. De drie meest goed bezochte kermisvermakeljjk- heden waren tot heden het Cafó Ohautant Nieuwen- huizen in Gérds, Stoel en Spree bjj den heer Vader en natuurljjk de stoomdraaimolen. Bg het tooneelgezelschap van Wjjlacker waren Woensdag maar even 30 menschen, terwgl Donderdag de voorstel ling niet door kon gaan. (Ook Banner's biosooop trekt veel volk.) Dan heeft Bakker's tooneelgezelschap het toch iets beter. Wat in jaren te Schagen niet is geweest, staat thans weer op de markt een wafelkraam. Als die als vroeger in den smaak valt, kan ze ZoDdag nog een zoet winstje maken. Een ware uitkomst: met de droogte voor de kermisluitjes was de aankomst van een waterwagen uit Amsterdam op kosten van de gemeente, want te Schagen zgn alle bakken leeg. Eu kan een kermis niet buiten bier waar nog geen gebrek aan geweest is een mensch kan niet bniten water. Eén categorie van men schen is er, die zich stil of niet stil en water of geen water altijd met kermis amnseertde jongelui. Dat die beslist voor het meerendeel tegen afschaffing zijn, daarvan kan men zich in danszaal en feesttent, de gehèele week volmaakt overtuigen. Dinsdag zal in de „Harmonie" Dr. Mr. H. W. J. Q. ter Spill nit den llaag als spreker optreden met het onderwerp„De politieke toestand." Deze vergadering gaat nit van de Clab van Jonge Vrijzinnigen alhier. Een mooi feest zal er op den 3en en 4en Juli iu onze stad worden gevierd. Wij hebben reeds in enkele korte berichten daarvan melding gemaakt. Zoo weet men, dat het initiatief tot de fees tel gk heden werd genomen door »Alcmaria," de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenver keer, die terecht begreep, dat de opening der tramver bindingen van Alkmaar met Egmond en Bergen een zoo belangrgke gebeurtenis is voor onze stad, dat vreugde betoon daarmee gepaard behoort te gaan. Wat het bestuur van »Alcmaria" besefte, gevoelden ook de ingezetenen. Zoo kwam 't, dat van alle kanten de grootst mogeljjke medewerking werd ondervonden. Verschillende commissies vormden zich, die met opge wektheid aan den arbeid togen, er werd vergaderd eu gedelibereerd en nn is 't zoo verdat een programma gereed is, waarvoor zelfs de grootste Nurks zgn hoed zal moeten afnemen. Drie aantrekkelijke nummers komen daarop voor. Maandag 3 Jnli wordt begonnen met een door muziek opgelnisterden nationalen wielerwedstrjjd in den Hoot. In optocht zullen de deelnemers, met mnziek voorop, zich begeven van de Harmonie" naar de Hard draverslaan, waar dan zal gekampt worden om zeven medailles, waaronder een gonden als eersten prjjs. Onge twijfeld zal deze wedstrgd veel bezoekers trekken. Als bewijs van belangstelliug zgn een paar extra-prijzen be schikbaar gesteld en wel een verguld zilveren medaille door den heer A. de Vries en een zilveren medaille door den heer Jb. Lntterot. 's Avonds zal worden tot werkelgkheid het Fransche woord, dat nn in deze dagen op zoo veler lippen isde Kermesse d'Eté. Wij weten er na al zooveel van, dat wij er kolommen over zonden kunnen schrgven, maar dat znllen wg niet doen en ons bepalen tot aanstippen en tot het verzwggen van diverse verrassingen. Er is echter één pont, waarbg wg iets uitvoeriger zullen stilstaan. Het woord »Kermesse d' Eté" heeft zeker een goeden klank by allen onder onze lezers en lezeressen, die niet zoo bevangen zgn door den ernst des levens, dat zij de genietingen daaruit hebben verbannen. Wie eenmaal zalk eene >Kermesse" bezocht wil er opnieuw heenwie er nog nooit was verlangt naar het eerste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1