Dit nuer bestaat alt 2 blaiea. u De herstemmingen. No. 77. Monderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 28 JUKI. BUITENLAND. B INNEN L A NDT Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt I) 11 sda(-, Baaier dag- »n laterda|«TOid uitgegeven. Abonnementaprjjs per 3 maanden voor Alkmaar t 0,8© j franco door het geheele rjjk 1 1, Nummers f 0»0#. Atzonderljjke nummers 3 ets. Telefoonnummer 3. Prfls der gewone advertentitft t Per regel I ©,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/Y. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. OOSTER Sc ZOONVoordam 0 9. Morgen is 't de groote dag. Aan den avond daarvan zullen wjj weten, of het aantal Kamerleden van de linkerzjjde zoo groot zal wezen, dat een nieuw, vrijzinnig ministerie zal treden in de plaats van het huidige Kabinet, of wij zullen krjjgen een Kamer op het doode punt met een cabinet d'affaires of de reohterzijde hare candidaten in een voldoend aan tal districten zal zien slagen om het bewind van Dr. A. Kuyper te bestendigen. Gansch anders staat 't er nu voor dan bjj de herstemmingen van vier jaar geleden i toen was de vraag, hoeveel zetels de vrijzinnigen nog uit de débftale zouden redden, doch overwinnen was niet meer mogeljjk. Thans is wel-is-waar de kans voor een meerderheid van de linkerzjjde niet zoo heel groot, maar buitengesloten is deze afloop toch niet. En wanneer die meerderheid ook niet verkregen wordt, dan is 't voor de linkerzjjde toch oneindig veel beter, dat zij over een ongeveer geljjk aantal zetels beschikt als de tegenstanders, zoodat deze niet meer zullen kunnen doordrijven geljjk het afgeloopen jaar, dan dat Dr. Kuyper in de gelegenheid wordt gesteld zjjn verder programm a met een onwrikbare meerderheid af te werken, waardoor Nederland verder zal verdeeld worden door felle partjj politiek en het protectionisme mot zijn noodlottige ge volgen hier zijn intocht zal doen. Meer nog dan twaalf dagen geleden is de alles beheerschende vraag op morgen Wilt Gjj, dat Dr. Kuyper voortgaat op don weg, dien hjj zich heeft afgebakend of i» 't C daidcljjk geworden, waartoe dat régime leidt, zoodat Gjj Nederland verder daarvoor wilt behoeden Die vraag is zco duidelijk, zoo tot iedereen sprekend, dat wjj goeden moed hebben op samenwerking tnsschen al wat links staat, tnsschen al wat anti-clericaal is. In het kiesdistrict Alkmaar staan de kansen voor den liberalen aftredenden afgevaardigde verre van ongunstig. Ware er geen verdeeldheid geweest, de zetel zon reeds bjj de verkiezing voor de liberalen behouden zjjn geweest. Men heeft er echter de voorkeur aan gegeven de krachten te meten, hoewel wetende, dat, waar men stond tegen over een zoo populair candidaat als Jhr. Mr. P. van Foreest, toch geen zuiver beeld van de werkeljjke partij, verhoudingen zou zijn te krjjgen. Intusschen, wat is gebeurd laten wjj rusten het oog moet nu slechts gevestigd zijn op hetgeen morgen de stembus in het district Alkmaar zal brengen. Zooals wij zeidende kansen voor Jhr. Mr. P. van Foreest staan verre van ongunstig. Bjj alle hypothesen omtrent de verdeeling der zetels in de nieuwe Kamer hebben zoowel de bladen der linkerzjjde als die der rechterzjjde als een vanzelf sprekend feit aangenomen, dat Alkmaar voor de liberale partij behouden blijft. Hoe verbljjdend t ook is, dat de stemming op Vrijdag van de vorige week tot dit vermoeden alleszins wettigt, toch schuilt daarin tegeljjkertjjd gevaar. Een kiezer, die weet dat t er voor zjjn candidaat hachelijk voorstaat, is eer der te bewegen om zich de moeite van het uitbrengen van zjjn stem te getroosten dan een kiezer, die meent dat zjjn candidaat er ook wel zal komen, wanneer hjj thnis blijft. Denken velen er zoo over en bljjven velen in gebreke om den tocht naar de stembus te aanvaarden, dan wordt hetgeen men reeds meende te bezitten in ernstig gevaar gebracht. Laksheid staat, waar t zoo hooge belangen betreft, geljjk met lichtzinnigheid. Wjj kunnen er niet genoeg bjj onze lezers op aan dringen om toch vooral alle gedachten te verdrjjven, als zon hunne stem niet tot de beslissing bijdragen. Men geloove maar gerust, dat de kerkeljjken er niet zoo over denken. Oogenschjjnlijk is 't voor hen bjj de herstem ming in dit kiesdistrict een onbegonnen strjjd, maar men zal eens zien, hoe trouw zjj zich zullen begeven naar de slembus, ja, waarschjjnljjk in nog grooteren getale dan bjj de stemming. Vrjjzinnigen 1 Uwe tegenstanders bljjven niet thuis, hoewel zij ternauwernood kunnen hopen te zegevieren. Wilt Gjj U door hen beschaamd laten maken? Zondt Gjj Uw stembiljet ongebruikt laten, terwjjl Gjj weet, dat als alle vrijzinnigen in dit district opkomen, hun candidaat wordt gekozen Zoudt Gjj thuis bljjven en U bloot stellen aan het gevaar, dat de overwinning, reeds voor drie-kwart behaald, toch nog aan U ontglipt In breede rjjen dan opgekomen, Uw plicht gedaan jegens Uwe overtuiging en kalm kunt Gjj den uitslag afwachten. De candidaat, dien Gij wilt afvaardigen, verdient 't ten volle dat Gjj U die moeite geeftde belangen der liberale partjj gebieden U door middel van Uw stem te getuigen tegen het nu aan het bewind zijnde ministerie. Eenheid van de linkerzjjde bij de stembus en trouwe opkomst dat zjjn de hoofdfactoren, die zich nu doen gelden. Wat onzen afgevaardigde betreft, wjj hebben eenige weken geleden herhaaldelijk betoogd, hoe hjj past bjj het kiesdistrict Alkmaar en het kiesdistrict Alkmaar bjj hem Iemand, die zoo meeieoft met zjjn district, die zoo door en door de behoeften kent van de bewoners daarvan, die in de Kamer zelf zoo'n populaire figuur is men zou moeite hebben iemand aan te wjjzen, die Jhr. Van Foreest in al die dingen overtrof. Doch al ware dit alies zoo niet, dan zou mep, er zich bjj moeten neer leggen, omdat het verleden van Jhr. Mr. van Foreest bewijst, dat hjj een principieel tegenstander is van het ministerie Kuyper, dat hjj vierkant- staat tegenover de kerkeljjke coalitie. Daarom moet al wat zich aan de .linkerzijde bevindt, zich ditmaal vereenigen, wijl zjj allen immers wars zjjn van de gevolgen der clericale politiek. Welaan dan, dat allen, die hopen dat de dagen van de oppermacht van Dr. Kuyper zjjn getsjd, zich ver eenigen, opdat met groote meerderheid het kiesdistrict Alkmaar opnieuw zich doe vertegenwoordigen door Mr.P.v.Foi De dagbladen gaan voort met eiken dag bjjzonderheden te geven over de twee tegenstrijdige begrippenhet sluiten van een wapenstilstand in Mant- sjoeijje en het leveren van gevechten tnsschen de Russische en Japansche troepen aldaar. Op een wapenstilstand schjjnt vooral krachtig door President Roosevelt te worden aangedrongen. Naar ver zekerd wordt heeft hjj zich tot den Ozar gewend om hem op het haH te drukken, dat zoowel de menschlievendheid als Rusland s belang gebiedend eischen den krijg niet tot het uiterste te drjjven. Of de Ozar, die naar men zegt van Linjewitsj nog pas een advies in tegengestelden zin ontvangen heeft, gevoelig zal zjjn voor Roosevelt's argu menten, valt/te betwjjfelen. Wel seint ook de Petersburgsche correspondent der Echo de Paris, nat Rusland besloten heeft, om Roosevelt's tusschenkomst te verzoeken voor een wapenstilstandde Czar zou graaf Lamsdorf opgedragen hebben, den Araerikaanschen gezant Meyer in dien zin te schrjjven, en de inhoud van dien brief zou reeds naar Amerika overgeseind zijn, »zoodat een wapenstilstand binnen eenige dagen waarschijnlijk is." Maar tegenover al zulke berichten past wantrouwen. Vermoedeljjk zal niet ver van de waarheid zijn een Japansch diplomaat die verklaarde, dat de moeiljjkheid om tot een wapen stilstand te komen hierin is gelegen, dat Rusland geen stuk grondgebied wil afstaan en evenmin een oorlogs schatting wil betalen. Is dit juist, dan heelt 't weinig zin de wapenen tjjdelgk te laten rusten, wjjl zij dan toch weer heel spoedig zullen moeten worden opgevat. De Japansche bladen bevatten berichten uit Mantsjoerjje, die gewagen van scherpe gevechten in de streek van Jing-tsjeng. De Japanners verdreven een Russische strjjd- macht van drieduizend man en bezetten Nansan-tsjentoe, ten N. van Wankon-tsoekon. jNaar 't heet, lieten de Russen veertig dooden op het veld liggen. Van do Ja panners werden er slechts twee man gedood. Daarentegen meldt Linjewitsj in een lang telegram aan den Czar, dat er wel verschillende voorposten- en verkennings-gevechten zjjn geleverd, doch dat geen van allen iets had te be- teekenen. Wellicht zullen er lezers zjjn, die 't koppig vinden van Rnsland om, waar dit Rjjk toch te land en ter zee groote échecs heeft geleden, geen grondgebied te willen afstaan. Wjj zullen dat niet beoordeelen, doch alleen erop wgzeD, dat Rusland's wensch om zijn bezit onverkort te behouden eenigsziru gemotiveerd wordt, wanneer men nagaat, welke schatten Rusland daaraan ten koste heeft gelegd. De drang naar het Oosten begon in het jaar 1858 (verdrag van Aigoen), hij bereikte zijn hoogtepunt in Maart 1897, toen China aan Rusland Port Arthnr, Ta- henwan (Dalny, Tairen) afstond en toestemming gaf tot den bouw van den Maatsjoorgschen spoorweg. Zonder te begrooten welk voordeel het Amoer-gebied in de toekomst aan Rusland zal brengen, kan men na gaan, welke uitgaven Rusland had te doen. Tot 1900 vereischte het beheer van het Amoergebied sen bjjdrage van 32,788,309 roebel, het kustgebied van 231,508,414 roebel. Tnsschen 1890 en 1900 begonnen de uitgaven jaarlijks te vermeerderen en bedroegeu in 1891 10j millioen en in 1899 reeds 25 millioen. De algeheele bjjdrage was in het jaar 1900 reeds tot 264,296,723 roebei gestegen. Rekent men de rente voor dien geheelen tijd er bjj, dan komen er nog 13,214,836 roebel bjj. Zooals bekend is, is 10 proc. van de begrooting voor het kustgebied bestemd voor de vloot en in 50 jaar zjjn daarvoor 26,862,815 roebel ingekomen. In het geheel heeft dus hot kustgebied in 50 jaar 304,374,576 roebel gekost. Rekent men hier- bjj nog de uitgaven voor het onderhond van hot leger en de vloot in het Amoergebied Binds 1901, de uitgaven voor bestuur en kolonisatie, dan krjjgen we niet minder dan 400 millioen roebel. Hot gemiddelde jaarljjksche fkort van hot Amoergebied bedroeg in de eerste 10 jaren 562,052 roebel jaarlijks en in de laatste 5 jaren 21,199,030 ruebel, d. w. z. vier maal zooveel als in het eerste de cennium. De kosten van den bouw van den Mantsjoe- rjjschen spoorweg bedragen 400,077,266 roebel en wel: de aanleg van 2377 werst rails 253,496,850 roebel, be waking der ljjn 46,293,386 roebel; verliezen, veroorzaakt door troebelen,70,000,000 roebel, aanleg van de haven en de stad Dalny (Tairen) 18,850,000 roebel, het in- atalleeren van den stoomvaartdienst voor den spoorweg 11,427,000 roebel. Trekt men deze sommen bjjeen, dan komt men tot het resultaat, dat het Verre Oosten reeds meer dan een milliard aan Russisch geld heeft verslondens En daarbjj heeft do oorlog met Japan ook nog omstreek, een milliard gekost. Een nieuwe schadepost voor Rnslaud is, dat ander maal een Engelsch schip in den grond is geboord. Een telegram nit Singapore van den 25en Jani meldt nameljjkDe Nederlandsche stoomboot >Perlak'' heeft hier aan wal gebracht de bemanning van de Britscbe stoomboot >Ikhona", die door den Rassiscben kruiser »Terek" op 5 Juni, op 150 mjjler. ten noorden van Hongkong, tot zinkeu werd gebracht. De bemanning van het Britsche schip werd overgebracht op de «Parlak", die op 19 dezer de >Terek" ontmoette. De »Ikhona" bracht de mail en een lading rjjst over van Rangoon naar Yokohama. Dat is zeker weer een nieuwe beproeving voor de Engelscbe lijdzaamheid. Naar wjj vernemen is er eenige vooruitgang te be speuren in den toestand van den heer C. V. Gerritsen, het nieuwe Kamerlid voor den Helder. De leden der «Vereeniging van Burgemeesters en Secre tarissen in Noord Hollandzijn opgeroepen ter zomer vergadering op Ziterdag 1 Juli e.k. Zjj zullen elkaar ontmoeten te Purmerend en rijden over Middon-Beemster, Kwadjjk en Parmer naar Edam. Per boot vertrekken zjj daarna over Marken en keeren over Volendam terug. Door Prof. Ritzema Bos worden dit jaar weer verschil lende bestrjjdingsproeven genomen die worden uitgevoerd door de vereenigingen aan Jen Langedjjk en omstreken. Proefvelden zjjn aangelegd tegen draaiharten, omvallers eu kankerstronken in de kool. Voor een en ander heeft de Naamlooze Landbouw en Handels vereeniging «Lange- djjk en Omstreken" voor het jaar 1905, van de regeering weer toezegging ontvangen tot het verkrjjgen van snbsidie De Prot. Kiesvereeniging «Burgerplicht" te Heer Hugo- waard stelde de aftredende leien van den gemeenteraad, de heeren D. Appel en Jb. van der Oord opnieuw candi daat; de R. K. Kiesvereeniging de heeren Jb. van der Oord en J. Schilder. Een groep leden van de Ned. Herv. Kerk te Rotter dam dienden een klacht in bjj het classicaal bestuur te Amsterdam inzake het optreden van dr. De Visser tegen ds. Van Leeuwen en wegens zjjn candidaatstelling voor de Tweede Kamer door Katholieken. Provinciale ilaten van Moord-Holland. Door het Bestuur van den Huiswaarder- en Ooster- weezenpolder is tot Gedeputeerde Staten het verzoek gericht voor dien polder een bijzonder reglement van bestuur vast te stellen. Ged. Staten, daaraan voldoende, zetten in een histori sche beschouwing uiteen, hoe, nog voor men aan bedij king of droogmaking dacht, in de streek ten Noorden van Alkmaar een vaart werd gegraven, en wel in 919 door Dodo, heer van Egmond, van zijn kasteel aan den Hoef naar Alkmaar. Deze vaart, in 1307 door Arnold, heer van Egmond en IJsselstein, veel verbeterd, liep door de polders waarvoor nu een reglement wordt voorgesteld en volgens Van Eikolenberg, is de vroegere Langevaart daarvan een overblijfsel. Het afzonderlijk deel van den polder had reeds vroeg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1