Bit Hier knuit uit 2 bleu. No. 78. Honderd en zevende jaargang. Vrijdag 30 Juni 1905. Verkiezing. Verkiezing. Verkiezing, Hinderwet. Internationale Telefoondienst. Nationale Militie. 3 DT t E N LAN D. BINNEN LANÏX Stemming-. Stemming. Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COÜRMT. (fierste kiesdistrict Alkmaar.) De BURGEMEESTER van ALKMAAR; Gelet op art. 9 der Gemeentewet, maakt bekend dat de bjj hem op den 27 Jani 1995 ingeleverde opgaven van Candidaten voor het lidmaatschap van den Ge meenteraad in het le Kiesdistrict (voor 3 leden) ter Secretarie der gemeente, van af heden voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd terwjjl afschriften dier op gaven tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar zjjn gesteld; de namen der Candidaten zijn: FENIJN, J. A. B., Ged. Nienwesloot 4. FORTUIN, A.f Kenn. Straatweg 104. LANGE, DE, G.Jz., J., Langestraat 27. MORRAJ. F., Zeglis 2. Alkmaar, den 27 Jnni 1905. De Burgemeester van Alkmaar, JAN DE WIT Dz., 1«. B. (Tweede kiesdistrict Alkmaar.) De BURGEMEESTER van ALKMAAR; Gelet op art. 9 der Gemeentewetmaakt bekend, dat de bjj hem op den 27 Jnni 1905 ingeleverde opgaven van Candidaten voor het lidmaatschap van den Ge meenteraad in het 3e kiesdistrict (voor 3 leden) ter Secretarie der gemeente, van af heden voor een ieder ter inzage zjjn nedergelegdterwijl afschriften dier op gaven tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar zijn gesteld de namen der Candidaten zjjn DORBEOK, Mr. A. J. F. M. N., Langestraat 29. FENIJNJ. A. B., Ged. Nienwesloot 4. WIT, DEDz. J. Appelsteeg 4. Alkmaar, den 27 Jnni 1905. De Burgemeester voornoemd JAN DE WIT Dz., 1". B. (Derde kiesdistrict Alkmaar.) De BURGEMEESTER van A L K M A A R Gelet op art. 9 der Gemeentewetmaakt bekend dat de bjj hem op den 27 Jani 1905 ingeleverde opgaven van Candidaten voor bet lidmaatschap van den Ge meenteraad in het 3e kiesdistrict (voor 3 leden) ter Secretarie der gemeentevan af heden voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd terwjjl afschriften dier op gaven tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar zjjn gesteld de namen der Candidaten zjjn BOSCH, VAN DEN, G. T. M., Helderscheweg 1. VONK, H J., Oudegracht 113. Alkmaar, den 27 Juni 1905. De Burgemeester voornoemd JAN DE WIT Dz., 1». B. De BURGEMEESTER van ALKMAAR maakt be kend dat op Dinsdag, den 11 Juli a.s. eene stem ming zal plaats hebben ter benoeming van S leden van den Gemeenteraad te Alkmaar voor het eerste kiesdistrict en wel uit de volgende Candidaten Fenjjn, J. A. B., woonplaats Korte Nienwesloot 4. Fortuin, A., Kennemerstraatweg 104. Lange de, C.Jz. J., Langestraat 27. Morra, J. F., Zeglis 2. De stemming vangt aan des morgens 8 ure en duurt tot des namiddags 5 ure. Het stembureau zal zitting houden In de Besogne kamer ln het Stadhuis alhier. De inhoud van art. 128 van het Wetboek van Straf recht luidt Hijdie opzetteljjk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wetteljjk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste één jaar. Alkmaar, 28 Juni 1905. De Burgemeester voornoemd JAN DE WIT Dz., 1». Burg. De BURGEMEESTER van ALKMAAR maakt be kenddat op Dinsdag, den 11 Juli a.s. eene stemmi ng zal plaats hebben ter benoeming van 3 leden van den Gemeenteraad te Alkmaar voor het tweede kiesdisdistrict en wel uit de volgende Can didaten Dorbeck, Mr. A. J, F. M. N., woonplaats Langestraat 29. Fenjjn, J. A. B., Korte Nienwesloot 4. Wit de, Dz., J., Appelsteeg 4. De stemming vangt aan des morgens 8 ure en duurt tot des namiddags 5 ure. Het stembureau zal zitting houden in een der lokalen van de 3e gemeenteschool aan de Oudegracht tegenover het Wlldemanshofje. De inhoud van art. 128 van het Wetboek van Straf recht luidt aldus: Hjj die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wetteljjk voorschrift uitgeschreven ver kiezing deelneemtwordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar. De Burgemeester voornoemd. JAN DE WIT Dz., lo. Burgemeester. Alkmaar, 28 Juni 1905. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter openbare kennis le dat zjj bjj hun besluit van 27 dezer No. 144 ver gunning hebben verleend aan J. Otter Sr. fa brikant aldaar, tot het oprichten van een gasmotor van vier p.k. ter vervanging van de bestaande gasmotor van twee paaraekracht tot het in beweging brengen van wetktnigen in zjjn mineraalwaterfabriek en bierbottelarjj in het perceel Torenburg, wijk O no. 12 2e dat zjj bjj hun besluit van heden no. 145 vergun ning hebben verleend aan D. J. Levert aldaar, tot het uitbreiden van zjjn goud- en zilversmidswerk plaats door het oprichten vau een gasmotor van vier p.k. in een gebouwtje op het perceel Mient wijk B no. 18. Burgemeester en Wethouders vooornemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, 1°. B. 29 Juni 1905. DONATE Secretaris. Te rekenen van 1 Juli a.B. kunnen doo' de geabon- neerden van het plaatselijk net, wier pereeelen door dubbele geleiddraden met hot centraal bureel van het locale net zjjn verbonden (in den Rjjksgids voor den telefoondienst met een achter' het telefoonnummer aangeduid) telefoongesprekken worden aangevraagd met de Duttsche plaatsen, welke tot de gemeenschap met Alkmaar zjjn toegelaten. Met pereeelen door één draad met het ceutraalbureel van het locale net verbonden, wordt alleen verbinding met Dultsche geabonneerden tot stand gebraoht ingeval deze pereeelen van uit Duitschland worden op geroepen. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onderstaandeu verlofganger, om zich ter bjjwoning der herhalings oefeningen, 's namiddags vóór 4 ure, bij zjjn korps te vervoegen 7e Regiment Infanterie, lichting 1900, garnizoen te Amsterdam: 4 September 1905SAMUEL MOZES NOL. De opgeroapene heeft, zoo noodig, recht op vrjj trans port naar hun korps en daggeld, dat ter gemeente-se cretarie der woonplaats tjjdig kan worden aangevraagd. Alkmaar, De Buigemeester van Alkmaar, 29 Juni 1905. JAN DE WIT Dz., lo. Bnrg. Ieder zal zich nog wel de telegrammen herinneren uit den eersten tjjd vau den Anglo-Boeren-oorlog, toen do Afrikaners nog uit Pretoria konden seinon. Hunne tele grammen waren kort en duideljjk, zjj maakten gewoonljjk melding van een belangrijk feit zonder veel omhaal van woorden. Daarentegen waren de telegrammen der Engel- schen lang en onsamenhangend en er was zekere virtuosi teit noodig om door toevoeging van hetgeen de censor had geschrapt zoo ongeveer te weten, wat men nu eigen- ljjk bad willen seinen. Later, toen de Engelschen werkelijk successen hadden te melden, waren hnnne telegrammen ook heel veel duideljjker. Onwillekeurig wordt dit alles in de herinnering terug gebracht door de telegrammen, die er in de laatste weken worden ontvangen van het oorlogsterrein in Mantsjoerjje. De kortheid en duideljjkheid is daarbjj aan den kant van de Japanners, de omslachtigheid aan dien van de Russen, wat reeds dadeljjk het vermoeden wekt, dat 't er met de eersten, als altijd in dezen oorlog, weer veel beter voorstaat. En dit vermoeden wordt tot zekerheid, wanneer men de telegrammen der Russen, na er eerst die van de Japanners naast gelegd te hebben, gaat ontleden. Wat men mag constateeren uit de telegrammen van Linjewitsj is, dat terwijl in de afgeloopen weken de schermutselingen in Mantsjoerjje vooral aan den Weste- ljjken Kaut van den spoorweg plaats vonden (bij Liaojaog- woping, d. w. z. ten N. W. van Tsang-toe en Kai-juëu) er nu pas gevochten is bjj Hei-loeng-tsjeng: aan den oosteljjken kant van den spoorweg en ten Z. Z. W. van Girin. Ook geeft het ambtelijke bericht toe, dat de Ras sen niet de overhand behouden hebben in deze kleine gevechten, hoewel de neiging begrijpelijkerwjjze aan 't licht komt, ze als onbelangrijk voor te stellen. Of ze dat inder daad zjjn, of dat men hier te doen heeft met het voor bereidende tasten dat aan een groote omtrekkende bewe ging der Japanners pleegt vooraf te gaan, zal.de tjjd moeten loeren. Een niet-ambteljjk bericht uit Hei-loeng- tseng geeft nog de volgende aanvullingen. Van 18 tot 23 dezer is (door de Russen) een verkenning gedaan in de bergstreek ten Oosten en ten Westen van den bergpas Hamalin. De Japanners trokken, na geringen tegenstand geboden te hebben, terug. Gevangen genomen Japansche gewonden behoorden tot de jongste lichting. Kawamoera's leger staat dicht ten Zuiden van de Hamalin, met het zwaartepunt naar het Oosten. De Russische verkenners werden door het vuur der Japansche infanterie en artil lerie, die de afdeeling omtrokken, tot den terugtocht gedwongen. De verliezen der Russen waren betrekkelijk gering (volgens het Japansch bericht betrekkeljjk aan- zienljjk). Iloe het toch fcomt, dat de Japanners steeds zooveel fortuinljjker zjjn? Men Btel- de zich tot dusverre de Russen voor als een volk, dat wel tjjdeljjk het onderspit zou kunneu delven, maar waar tegen de Japanners toch al heb. 6«'?w zouden bljjken niet opgewassen te zijn. Deze vraag is cfojr William Maxwell in een Engelsch blad behandeld en 't rs wel interessant zjjn antwoord daarop te vernemen. IWifv zelfvertrouwen, van den aanvang door de Japanners betoond, vond in de eerste plaats zjjn oorzaak in hun innige vaderlandsliefde, hun bekwaamheid en volharding, maar dan ook in hun besef dat hun vijand zwak was. Geen oogenblik, zegt Maxwell, zjjn de Japanners be drogen door de rapporten van Europeesche militaire deskundigen, die aaiital voor kracht en wapens voor behendigheid rekenen. Ik heb een paar merkwaardige stokken in mijn bezit, die getuigenis afleggen van de zorg en de nauwkeurigheid waarmede de Japanners het Rus sische leger bestudeerden. Het zjjn psychologische studiën van veel belang en van groote waarde, ze verschillen van de meeste militaire rapporten evenzeer als een uit nemend opstel over een economisch onderwerp verschilt van de prjjsljjst van een kruidenier. Het is bjjvoorbeeld in Europa langen tjjd een geloofsartikel geweest, dat de kozakken onoverwinnelijk waren. Ziehier echter wat het Japansche rapport zegt van daze geduchte ruiterjj»De kozakken zjjn geen helden. In den oorlog van 1877 hebben zij geen groote beweging uitgevoerd. Hun reputatie berust op hun eigen rapporten, die altjjd overdreven zjjn. Zjj trekken altjjd terug als zjj tegenover een sterkere macht staan. Indien onze infanterie maar wat voorzichtig is, behoeft zjj de kozakken niet te vreezen.'' Ook uit andere dealen vau het rapport bljjkt, dat de Japanners de voegen in de wapenrusting hunner tegenstanders goed kenden. Zjj wisten hoe weinig onderlegd de Russische officier is, dat hem initiatief ontbreekt, dat hjj najjverig is, gereedeljjk zjjn persoonlek voordeel en gemak boven andere overwegingen plaatst. Zjj onderschatten de dapperheid van den Russischen soldaat niet, maar zjj beschouwen hem als een dom men boer, even snel ter neergeslagen in het ongeluk als uitgelaten wanneer het meeloopt. Vandaar de waarschuwing in het rapport: »De Russen moeten bjj het begin der vjjandeijjkheden verslagen worden, al zou 't een nog zoo geringe over winning voor ons zijn. Het is noodig, hun dadeljjk schrik in te boezemen, waar wjj hen ook ontmoeten." Een Japansch kolonel, die alle gevechten van de Jaloe tot de Sjaho meegemaakt heeft, zeide »Wjj winnen altjjd in de laatste tien minuten, want de Rassen bljjven niet lang genoeg." De scheiding van Kerk en Staat ln Frankrijk. Het wetsontwerp op de scheiding van Kerk en Staat in Frankrjjk is weer een paar artikelen opgeschoten. De Kamer heeft in hoofdzaak gesproken over het priesterljjk gewaad en over de processies. Tot zjja spjjt had Chabert een bepaling gemist, waarbjj den priesters verboden wordt, buiten do kerk de soutane te dragen. Chabert vond dat een allerbelangrijkste kwestie. Lasies wierp den spreker de vraag toe, wat hjj den priesters wilde afnemen, vest, jas of overjas. Chabert ging voort om het gewicht van zjjn amen dement tot het verbieden van het priesterkleed op straat, uiteen te zetten. Hij behandelde de geschiedenis der sou tane van de 6de eeuw toe op onze dagen. Chabert wil, dat de geestelijken zich zullen kleeden als gewone menschen. Briand, do rapporteur der commissie, was van meening, dat het verbod weinig helpen zou, dat de geesteljjken altjjd wel een kleermaker zouden vinden die een eigen- aardigen snit aan hnn jas zou weten te geven ^waardoor zjj toch weer kenbaar zouden zjjn. Sedert de soheiding van kerk en staat bestaat er echter geen officieel geesteljjk kostuum meer eu de soutane valt daardoor onder het publiek domein. De Kamor heeft het amendement-Chabert verworpen met 391 tegen 184 stemmen. In artikel 25 worden alle plechtigheden, processiën en andere betoogingen voor den eeredienst op den openbaren weg verboden. Groussau wilde deze bepaling uit artikel 25 lichten, daar dit verbod niet in overeenstemming is met het be ginsel van vrjjheid voor den eeredienst, dat in het ont werp wordt uitgesproken. Het voornaamste argument van Briand voor het verbod was, dat daardoor de kwestie zou worden afgesneden of processies al of niet zouden worden toegelaten in elke gemeente. Moest elke gemeenteraad daarover beslissen, dan zon men in vele gemeenten een bron van aanhou dende twisten scheppen. Ten slotte heeft de Kamer besloten, dat een amende ment van Nonlens in beraad zou worden genomen, strek kende om in de kwestie der processies de gemeentewet van 1884 toepasselijk te verklaren. De pers over den uitslag. De ochtendbladen wjjden reeds beschouwingen aau den uitslag der herstemmingen voor de Tweede Kamer. De N. R. Ct. schrijft o. a. Met het verdwijnen der kerkeljjke meerderheid verdwjjnt ook Kuyper als minister En met Kuyper verdwjjnt een bewind, dat, onder zjjn leiding en suprematie en door zjjn optreden, meer dan ooit eenig ander de hartstochten heeft opgewekt en ver deeldheid onder ons volk gebracht. Tegen Kayperheeft bjj deze stembus geklonken de leus van ai wat niet tot de clericalen zich rokende. Weg met het Kuyper-régime I heeft het wachtwoord geluid, dat van Noord tot Zuid, van Oost tot West dag aau dag heeit gedaverd. Eu nu de einduitslag den on vermoeiden arbeid vau weken en maanden heeft bekroond met succes, nu voelen duizenden en duizenden in den lande een groote verlich ting bjj het aanschouwen van het resultaat van den hevigen strgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1