Dit iiir Maat i 3 Maa. No 79, Honderd en zevende jaargang» ZONDAG 2 J U LI. Bergen» Het Hof. B I NN E N LAN D. STADSNIEUWS. N ieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. BS Kon. Besluit is benoemd tot majoor bjj da infanterie de kapitein A. Bayfcendijk, werkzaam aan de Cadetten school en tot kapitein de le luitenant J. R. van der Moer, mede aldaar werkzaam. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dlasdig-, Doidcrdag- en literdigiroid uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor AiiïAri f O,SOfranco door het geheele rjjk f 1, 3 Nummers f (9,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. bBb Velefoonnuwmer 3. Prys der gewone advertentlën t Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. i. Wanneer men de Hoflaan in gaat, krjjgt men onwille keurig een rustiger gevoel dan op den gewonon dorpsweg. Het is alsof men vanzelf gevoelt, dat deze weg leidt naar een plaats van hoogen ernst, waar rust eu kracht, waar wijsheid en goedheid van uitgaat. Stil en plechtig is zij altijd, zelfs bij vrjj sterken wind, tuBschen het kreupelhout is zjj als een schoone galerjj, waarvan parelgrijze berkenstammen de zuilen en rjjk ge bladerde takken het gewelf vormen. Het is de weg, die, zooals de naam aanduidt, leidt naar het Hof, den zetel en oorsprong van de heerlijkheid Bergen. Even voorbjj de kom duiden twee Spaansche kanonnen in den grond de ingang aan naar het Hof; wanneer wij dan linksom slaan, komen we langs twee rijen sparren- boomen op een met hooge en statige linden begroeide plek, zoo dicht van bladeren, dat het er geheimzinnig donker is en waar de zon, door slechts enkele openingen toegelaten, den mossigen, rossigen grond in schitterend goud brocaat-klenren verandert. Vóór ons ligt de brug hel verlicht, waarvoor dwars een laan loopt, en terwijl men onwillekeurig eerbiedig wordt door dat grootsche en stille van de omgeving, stjjgt steeds onze bewondering voor de toenemende schoonheid, terwjjl ons oor wordt gestreeld door het vriendeljjk geluid van de talrjjke zangvogels, die hier vertoeven. De laan dan, die dwars voor ons ligt, loopt langs een van de vijvers, die het Hof omringen en is aan beide zjjden begroeid met hooge boomen, die niet onmiddellijk doch ver boven ons naar elkander toegroeien en doen denken aan het slanke middenschip van een Gothischen tempel; de takken met kolossale armen over den vijver heen raken haast den waterspiegel, die zoo geheimzinnig diep de donzige bladerdos weerkaatst. Vóór ons over de brug verrijst zijdelings het statige, eenvoudige gebouw met haar witte mnreD en ietwat klassieke verhoudingen midden in een prachtigen tuin, waarvan do weelderige groei dien van buiten om de vjjvers nog overtreft. De aanblik van het gebouw, de stilte en de schoone omgeving maken een diepen indruk. Men blijft een wjjle staan en laat zjjn gedachten onwillekeurig terug gaan naar vroegere tjjden. In den geest ziet men het oude kasteel dat er vroeger stond, waarop de heer van Bergen woonde, die zjjn onder- hoorigen beschermde, die hem wederkeerig de vruchten van hunnen arbeid offerden, 't zjj goed of geld, terwjjl men denkt aan de bescherming der verschillende ambachten, de jacht, de visscherjj en de ontginning der bosschen en meerdere werken der beschaving, die allen aan de heeren van Bergen te danken zjjn. De bloei van het dorp Bergen in vergeljjking met de omliggende dorpen, is dan ook het gevolg van het verstandig beheer van zjjne ambachtsheeren. Wjj laten hier voor de lezers, die daar belang in stellen, een en ander over de geschiedenis van het Hof te Bergen volgen. Het woord »Hof" Is afkomstig van »hoeve" en wijst de plaats aan waar in oude tjjden, in de 9de en 10de eeuw, de heerlijke of vroonhoeve stond, de woning van den grondheer, van zjjne ljjfeigenaren en hoorigen. De vroonhoeve was meestal een eenigszins versterkte, met aardwallen omgeven plaats, ter wille van de talrjjke in vallen der vjjanden. Van uit de vroonhoeve werden de eerste gronden ontgonnen door de hoorige lieden, die in den beginne op de hoeve woonden en met den landheer ééne groote familie vormden. Wegen werden aangelegd door de dichte bosschen, waarin wilde zwjjnen huisden, grachten gegraven tot be veiliging der vroonhoeve, zoowel als voor den afvoer van het overtollige water. De wegen en grachten werden met djjken omzoomd om ze te verschansen tegen de jaar- ljjksche overstroomingen, zooals men nog zien kan in de omgeving van het Hof. Maar spoedig werd de vroon hoeve te klein voor alle bewoners. Die speciale onder- deelen van het gemeenschappeljjk werk, die aangeduid worden door het woord ambachten, werden aan enkele der hoorige lieden opgedragen, onder toezicht van hun •ambachtsheer", welke >onder den rook" der heerlijke hoeve, woningen bouwde voor smid, wagenmaker, bakker, molenaar, jager, visscher, timmerman, enz., terwjjl hij naarmate den grond ontgonnen werd, hoeven bonwde voor de overige hoorige boeren. Do eerste smidse werd gebouwd op de plaats waar nu de smidse staat van N. Hoebe, de bierbrouwer woonde op de plaats waar nu het hótel de >Rnstpnde Jager" staat, de bakker in de nu afge broken bakkerjj, tegenover de R.-Kath, Kerk, de molenaar op de molenkroft, schuins daar tegenover. De hoorige boeren en ambachtslieden werkten in den beginne niet voor eigen rekening, hun arbeid was een deel der groote onderneming, waartoe ze behoorden en waarvan ze woning en onderhoud ontvingen. Langzamerhand echter veranderden de toestanden en begonnen zij voor eigen rekening te werken, terwijl de landheer zich tevreden stelde met zekere jaarljjksche uit keeringen, hetzjj in natura, zooals de tienden, hetzjj in geld, zooals de cjjns, de voederpenningen en herfstbeden der boeren, het mudgeld van den molenaar, biertol van den bierbrouwer, de dukaten die de smid, de bakker enz. te betalen hadden. De ambachtslieden bleven onder de bizondere bescherming van don ambachtsheer, die alle concurrentie weerde. Gedwongen door de reohts-onzokerheid in de 9de en 10de eeuw, door het heerschen van het recht van den sterkste, stelden de kleine grondbezitters zich onder de bescherming der grootere. Zij droegen hun grond op aan den vorst of graaf en ontvingen dezen als leen terug. Op deze wjjze zal wel ook de ambachtsheer Bergen een leenzwaard zjjn van de Graven van Holland. Als ruil voor de bescherming der graven, moest de landheer met zjjne lieden de graven bjjetaan in den strjjd, hetgeen zjj ook getrouw gedaan hebben in den slag to Winkel, ter herinnering waarvan de ambachte-heerljjkheid haar wapen kreeg, dit hare heeren voortaan in hun familiewapen droegen, zjjnde zes zilveren merels op een vel van keel met een band van lazuur. JAN BLEIJS. Wordt vervolgd.) IJlt den Raad van Purmerend. Iu de Vrjjdagavond gehouden raadsvergadering werd aan de Purmerender Harddraverjj-Vereeniging een crediet van f 200 toegestaan voor een op 17 Augustus a.s. te houden harddraverij. Medegedeeld werd, dat de rekening van de gasfabriek over 1904 oen saldo aanwijst van f 5170.095. Van de hand gewezen werd een verzoek van eenige belanghebbenden bij de afslagoaarkt van groenten om ook des Dinsdags den Beemsterburgwal voor die af- slagmarkt beschikbaar te stellen, fdeelwat discussie ont spon zich over de vraag of de gemeente gehouden is de de schade te vergoeden veroorzaakt aan de perceelen van J. de Wit en J. Switzer aan de Koemarkt door het var- leggen van een riool. Het Dageljjksch Bestuur achtte op grond van het Burgerljjk Wetboek en een desbetref fend arrest van den Hoogen Raad den aannemer van het werk tot schadevergoeding verplicht. De meerderheid van de raadsleden meende, dat de gemeente meerdere voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. Ten slotte word besloten dat het gemeentebestuur zjjn bemiddeling zou verleenen, zoodanig, dat voor de belanghebbenden schade vergoeding zou zjjn verzekerd. Ctezondheldscommfaslën ln Wo ird-Holland. Ged. Staten hebben benoemd tot leden der gezond- heidscommissiënte Aalsmeer den heer Th. Kinderman te Ouder-Amstelte Alkmaar dr. H. E. van Gelder te Alkmaar; te Beverwijk den heer G. Ruigewaard te Egmond aan Zeete Bloemendaal den heer A. Kouwe- naar te Bennebroekte Bussum de heeren J. J. Vis te Nederhorst den Berg en J. E. G. Noordendorp te Bussum te Edam den heer P. H. van Beuzekom te Markente Enkhuizen de heeren H. Gerrits te Grootebroek en J. C. de Groot te Enkhuizen; te Hilversum den heer J. P. H. de Man te Hilversum; te Helder den heer J. Spruit te Helder; te Hoorn mr. A. A. Huizengaen jhr. C. E. W. van Panhuys te Hoorn en den heer J. Hartog te Hoogwoudte Purmerend de heeren A. Bakels te Purmerend en J. W. Dekker te Wormerveer te Schagen den heer G. Beers te Schagente Zaandam den heer J. H. Eilmann te Zaandam. Onweer. Uit Heiloo wordt ons geschreven: Gisternamiddag en tegen den avond woedde alhier en in de omstreken een hevig onweder. De bliksem schoot onophoudelijk door het luchtruim en geweldige donderslagen lieten zich hooren. De water molen van den Vennewaterspolder werd door den bliksem getroffen, dochzonder dat er brand veroorzaakt werd; persoonlijke ongevallen hadden niet plaats. In den avond van den 30sten ontlastte zich boven Dirkshorn en omstreken een hevig onweder, tengevolge waarvan de plaats van den heer P. Raap indeSchager- Waard in brand geraakte en geheel in de vlammen op ging. Naar wordt verzekerd waren huis en inboedel verzekerd, doch laag. Te Oterleek werd een koe van den heer Jb. Akker man in de onmiddellijke nabijheid van 't dorp, doodge slagen. 4 Te Sohoorl sloeg de bliksem in een populier, welke ongeveer 50 M. van het raadhuis staat. Een der splin ters van den getroffen boom was guheel van den bast ontdaan, doch voorzien van een geheel ocgedeerden tak met bladeren. Tijdens een hevig onweder vergezeld van hagelslag op Vrjjdagavond, sloeg de bliksem in, in 't station Ben- ningbroekSjjbekarspel, waar het telegraaf-toestel ge troffen werd en een begin van brand ontstond die door snel optreden evenwel dadelijk gebluscht werd. Te Limmen werd in de weide van den heer C. Droog een koe gedood, te Gastricum sloeg do bliksem in een woning zonder noemenswaardige schade aan te richten, evenals te Heemskerk werd hier een paard gedood. De le lnit. P. Halberstadt, van het le reg. inf., wordt medio September geplaatst bjj de Cadettenschool alhier. Bjj de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot naturalisatie van den heer B. H. J. Laumann, koop man, gob, te Nenenkirchen wonende alhier. Mej. D. Manheim, alhier, vroedvrouw. slaagde te Amsterdam voor De heor W. Kuilman, ambtenaar ter Secretarie alhier, is benoemd tot ambtenaar ter Secretarie te Leiden. Te Amsterdam is geslaagd voor het eind-examen aan de Openbare Handelsschool de heer E. H. René Delachaux. Den 5den Juli zal 't 25 jaar geleden zijn, dat P. L. Volkers op de zetterjj van de Alkmaarsche Courant in dienst trad. Be traac Mgesond- Atknaar-Bergen. Donderdag is, op verzoek van de Stoomtramweg maatschappij Egmond-Alkmaar-Bergen een opname ge daan van de spoorlijn naar Bergen en Egmond door den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten, in gezelschap van den hoofdingenieur-directeur van den Rijks Waterstaat, den heer Kemper te Haarlem. Voorts waren daarbij tegenwoordig leden van de directie der H. S M. en van het bestuur der Tramweg-Maatschappij, alsmede de ingenieur van den Waterstaat te Alkmaar. Do Raad van Toezicht achtte de werken nog niet genoegzaam gevorderd om nu reeds voorloopige ver gunning voor de opening der lijn te verleenen. Vermoedelijk zal de opening thans plaats hebben op of omstreeks 20 Juli. Ook in de dienstregeling worden wjjzigingen gebracht. Later hopen wij deze te kunnen mededeelen. Ongetwijfeld zal het bovenstaande voor onze stadge- nooten een even groote teleurstelling zijn als voor ons. Niet minder teleurstellend is echter deze uitkomst en dat verlieze men vooral niet uit het oog voor allen, die betrokken zijn bij den tramweg. Het uit stel is geen gevolg van tegenwerking van dezen of genen, men staat hier eenvoudig voor een geval van force majeure. En ten slotte mag men ook niet ver geten, dat 't goed is, dat er een Raad van Toezicht bestaat, die waakt voor een te vroeg openen der lijn. Er zullen wel menschen zijn, die mopperen over het uitstel der opening, maar wat zouden deze zelfde menschen zeggen, wanneer maar doorgedreven werd en 't bleek, dat niet behoorlijk was gezorgd voor de vei ligheid van het verkeer Do feesten van „Alcmaria" behoeven werkeljjk niet te lijden onder de vertraging der opening, 'tls toch immers ook verblijdend, dat onze stad nog deze maand verbonden zal zijn met duin en strand. Club International de Blenfalsance. Vrjjdag heeft deze club het aangekondigde bezoek aan onze stad gebracht. De club heet »international". En met recht noemt zjj zich zoo. Onder het gezelschap, nit ongeveer 50 dames en heeren bestaande, bevonden zich Russen, Italianen, Amerikanen, Engelschen, Pranschen, Belgen, Vlamingen, Dnitschers, twee Hollanders en misschien nog wel ver tegenwoordigers van andere natiën. Eerst werd een bezoek gebracht aan de Kaasmarkt en daarna werden verschillende bezienswaardigheden van onze stad bezichtigd. Gelukkig dat het weer meewerkte 1 Velen van bet gezelschap hebben een groot deel van de Oude en de Nieuwe Wereld gezien, maar eenstemmig was hun gevoelen, dat Alkmaar toch weer iets geheel aparls was, iets dat zij nog nergens hadden gevonden. De oude gevels in onze stad, de heldere straten, do drukte op de Kaasmarkt dit alles wekte in hooge mate de bewondering van deze globe-trotters. Omstreeks twee nnr vereenigde men zich aan een keurige lunch in het hotel »De Toelast,", dat voor deze gelegenheid met de vlaggen van velerlei natiën was getooid. Er heerschte aan tafel een echt opgewekte geest. De eerste toost ter wille van een getrouw feiten relaas moeten wij hier onze bescheidenheid even ter zjjde zetten werd door den voorzitter uitgebracht op de Alkmaarsche Courant als vertegenwoordigster van de Alkmaarsche burgerij, welke rede door ons, met het oog op het internationale van het gezelschap, in een vier talige speech werd beantwoord. Daarna volgden de toe spraken elkander op in bonte rjj. Bijzondere geestdrift werd aan den dag gelegd bjj het verzoek van een der Franschen om een glas ad fundum te ledigen op »la gracieuse Reine de Hollaude". 't Was een kruisvuur van welsprekendheid en geestige speeches. Nauw was het dessert ufgeloopen, of in een nevenzaal werd genood ten dans, waaraan velen gevolg gaven. Er heerschte ook daarbij een stemming van blggeestigheid en kosteljjke opgewektheid, die op iedereen aanstekeljjk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1