Pil Maat Bil 2 Mn No. 83. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 12 JULI. Hinderwet. BUITENLAND. BINNENL AND. Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dlisdtg-, Doidtrd.g- en Iiterdagavoid uitgegeven. Abonnementsprijs p« 3 maanden voor Alkmaab f 0,8«franco door het geheelo rjjk f 1, 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers S ets. Velefoonnammer 3. PrfJ8 der gewone adrertentlën i Per regel f O,IA. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaah breDgen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bjjlagen van G. DIEPEN, aldaar, om vergunning tot het oprichten van een door een gasmotor van 2 paardekracht gedreven inrichting tot het maken van masten, pompen en andere houtwerken in het perceel Luttik-Ondorp, Wijk C, No. 50. Bezwaren tegen deze oprich'ing kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Dinsdag 25 Juli e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en bijdie bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, 1°.B. 11 Juli 1905. DONATH, Secretaris. De uittocht der Russen uit Rusland duurt voort. De treinen kunnen geen waggons ge noeg aanhaken om allen op te nemen, die willen vlochten uit het land, dat reeds voor een deel in staat van revo lutie verkeert. Biunen en buiten de grenzen, 't is overal hetzelfdeontwrichting van het eenmaal zoo machtige Rusland. De vluchtelingen zijn bitter gestemd jegens den Czar cd zjj, die de vlucht hebben veroorzaakt, niet minder. Eensdeels verwijt men „Vadertje'', dat hij geen afdoende hervormingen wil tot stand brengen, anderdeels zijn de reactionairen vertoornd, dat hjj niet feller optreedt tegen de revolutionaire elementen. De correspondent te Weenen van de Daily Chronicle gaat zelfs zoo ver van te beweren, dat hij uit volkomen vertroawbare bron weet, dat in reactionaire Russische kringen een samenzwering tegen den Czar op touw gezet wordt. Men zon den Czar willen afzetten, uit vrees voor de aangekondigde hervormingen, waarvan men ondermijning van de macht der bnrean- cratie vreest. De Czar wordt beschuldigd van ergerlijke zwakheid en toegeeflijkheidmen verlangt naar een krachtig heerscher, waarbij men grootvorst Alexander Michaelowitej of Michael Alexandrowitsj op het oog heeft. Het eind zou dan zijneen paleisomwecteling, die dan echter wel gevolgd zou worden door een revolutie. Vol gens gerucht zou de Czar met zijn gezin binnenkort vertrekken naar Ilynskoje, het prachtige landgoed van wijlen grootvorst Sergius bij Moskoudit slot zou reeds in gereedheid gebracht worden om de keizerljjke familie te ontvangen. Er zal waarschijnlijk wel een en ander bij dit verhaal zijn, dat gebaseerd is op phantasie, maar daarom is niet minder teekeuend het feit, dat 't verspreid wordt en serieuse bladen er geloof aan hechten. Met de »P o t e m k i n" is 't na ten minste gedaan. Het schip met de oproerige bemanning is te Constanza aangekomen en heeft zich daar aan de Roe- meenscbe overheid overgegeven, 's Nachts arriveerde het muiterschip. Een gedeelte van de opvarenden is toen aan land gekomen om daar over de voorwaarden van overgave te onderhandelen met de vertegenwoordigers van de land macht en de zeemacht. De Potemkinners moeten dezelfde voorwaarden hebben gevraagd, die zjj de vorige maal had den opgegeven, namelyk dat zij ontwapend zouden worden. Dit wilden de Roemeensche overheidspersonen eveneens maar zjj weigerden de overgave aan te nemen van de „Potemkin" aan Roemenië. Daarop gingen de Potemkin ners terug naar hun schip, met de verklaring, dat zij de voorwaarden van overgave verder met de aan boord ge bleven manschappen moesten bespreken. Des voormiddags was het definitieve antwoord nog niet ingekomen. Pas 's namiddags is de overgave tot stand gekomen. De cor respondent van de Standard te Odessa seinde, dat de overgave van de «Potemkin" aan Roemenië de beste uitweg is geweest voor de Russische regeering. De man schappen der «Potemkin" toch zouden als deserteurs niet uit geleverd kunnen worden, terwjjl vaststaat dat admiraal Krieger niet in staat was de «Potemkin" te vermeesteren of in den grond te boren, daar de manschappen van zjjn vloot ten stelligste weigerden op de «Potemkin" te vuren. Op een barre manier moet 't bij het uitbreken van het oproer op het pantserschip zijn toegegaan. De cor respondent der Neue Freic Presse te Odessa heeft b.v. den geesteljjke van de «Potemkin" opgezocht, die thans in het hospitaal ligt, en uit zijn mond dezo bijzonderheden opgeteekend: «Den 27sten Juni was ik in mjjn hut, toen ik eensklaps een luid rumoer vernam. Ik liep naar buiten, maar kreeg znlk een slag in 't gezicht, dat mjjn neus bijna verbrjjzeld werd. Men sloot mij tot 's avonds op. Toen mocht ik op dek komen. Ik zag een vreeselijk tafreel. De matroos Omeltsjoek lag op het dek uitgestrekt. Hij ademde nog. Het lijk van den commandant lag let- terljjk in stukken gescheurd. Na hem met revolverschoten gedood te hebben, hadden de matrozen hem met huDne bajonetten uiteen gereten." Den 29an werd de verhaler iu vrijheid gesteld en te Odessa aan land gebracht. De correspondent van de Standard te Kustendje seint nog, dat de overgaaf van het pantserschip aan Roemenië en de latere overdracht aan admiraal Krieger heel kalm geschied is. Nadat de muiters aan wal gegaan waren, verbroederden zjj zich spoedig met de Roemeniërs. Vol gens een correspondent der Daily Chronicle zijn de mees ten naar Braïla, Galatz en Fiurne gegaan, om werk te zoeken op koopvaardijschepen. Een Russische priester is aan boord van de «Potemkin», gegaan om daar wjj- water te sprenkelen, en de vlaggen opnieuw te zegenen. Ook wordt het schip herdoopt. Honderd manschappen van de «Potemkin» willen zich aan de Russische over heid overgeven, bewerende dat zjj gedwongen zjjn ge worden, aan de muiterjj mee ta doen, en dat zjj hopen op vergiffenis. De correspondent van de Standard te Odessa acht het onaannemelijk dat de crisis in de Zwarte zee met de overgaaf van de «Potemkin» geëindigd zon zjjn. Kwade noten worden bij voortduring gekraakt over den toestand in het Russische leger in Mantsjoerije. Volgens den correspondent te velde van de Daily Telegraph zou Linjiwitsj, na het opperbevel vau Koeropatkine overgenomen te hebben, den troepen voorgespiegeld hebben, onder meer dat hjj de Japanners heel spoedig weer uit Moekden zou verdrjjven. Daarna maakte hjj echter slechts voor de leus eenige offensieve bewegingen, terwjjl hg overigens op een weinig geschikt terrein verschansingen opwierp en zich daarin vastzette. Hij zou, niettegenstaande al de verkenningen die hjj heeft laten doen, nog geheel in het onzekere verkeeren ten aanzien van de stellingen die de Japansche hoofdmacht inneemt en over de richtirg waarin een vijandelijke aan val te verwachten is. De Rassen op het oorlogsterrein zouden overigens gebrek hebben aan versche groenten en versch vleesch, ook aan medicamentendientengevolge zjjn besmettelijke ziekten uitgebroken, zoodat. dag aan dag honderden zieken naar Khar bin opgezonden moeten worden. Buitendien zou het leger, nu de nederlaag van de vloot, de ontredderde toss' nd in het vaderland, en de muiterjj in de Zwarte zee bekend geworden zijn, ge heel door moedeloosheid en bandeloosheid aaugegrepen zjjn de manschappen zijn verslagen, de officieren mis moedigde Joden en Polen zoo good als onbetrouwbaar. De dienst wordt zoo slecht mogeljjk verricht; de afdee- lingen, die op verkenning uitgezonden worden, slenteren in de dorpen rond. Laat. er ok in dit alles een en ander overdreven zjjn, toch valt 't gemakkelijk te verklaren, dat de geest onder de Russisohe krijgslieden niet kan zjjn zooals men dien mag verwachten, wanneer in het vaderland een oorlog populair is. En wjj willen gelooven, dat het telegram uit Tokio, waarin gezegd wordt, dat de Russen lang zamerhand naar het noorden opgedrongen worden, de zuivere waarheid bevat. Intusschen verlangt men ook in Japan hard naar het einde van den oorlog. Wjj hebben reeds meegedeeld, hoe onomwonden de Japanners hnn vrengdo hebben betoond bij het vertrek van de vredes-onderhandelaren naar Washington. Toen Komoera en zjjn gevolg naar het station van Sjimbasji reden, om nit Yokohama naar Amerika te vertrekken, was het op straat stampvol, en de menigte uitte luide haar geest drift. Overal zag men vlaggen en lantaarns, zelfs de trams droegen vlaggetjes. De bladen bevatten opgewonden artikelen, waarin Komoera en zjjn medewerkers alle succes toegewenscht wordt. Een jaar geleden was da stemming onder de Japanners geheel anders. Begrjjpeljjk is intusschen de kentering. Ook in een land, dat zegepraalt, komen de weduwen, de weezen, de van hun kinderen beroofde ouders, de ver minkten Naar wij vernemen gaan er in het district Den Helder stommen op van vrjjzinnige zjjde om den heer Frans Netscher candidaat te Btellen voor de Tweede Kamer. In dit district zon deze candidatuur zeker goede kansen van slagen aanbieden. Van andere zijde wordt genoemd mr. Zadok van den Bergh, lid van den gemeenteraad van Amsterdam. Tegen 12 Juli heeft een Comité van 6 neringdoenden te Schagen de handeldrjjvenden en industrieële midden standers tot een vergadering samengeroepen ter bespreking van de wensoheljjkbeid van de oprichting eener winke liersvereniging te Schagen. Vereenlglng tot bevordering der Bouwkunst voor Schagen en omstreken. Den 9den had in det lokaal «De Benrs" te Schagen de tentoonstelling, de nitreiking der prjjzen en de ver gadering van bovengenoemde vereeniging plaats. Onder scheidene leerlingen van den teekenenrsus 1904/5 ontvin gen een diploma, enkele oen prachtig bewerkt einddiploma met een gezicht op Schagen en het raadhnis. De nitreiking had in deze volgorde plaatsle leerjaar, bouwkundig teekenen le pr., A. Dam te Schagen; 2e prjjzen, J. Nap te Noordscharwoude, C. Breed te Wieringerwaard en J. Faust te Schagerbrug 2de leerjaar, 2de pr., T. Blokker te Schagen3de leerjaar, einddiploma1ste prjjzen, G. Koning en J. Roos te Schagen2de prjjzen, J. Strujjf en P. Stammes te Schagen 1ste leerjaar, hand- teekenen, le pr., P. v. d. Vlies, 2de prjjzen, J. Bras en A. Zwaag, allen te Schagen; 2de leerjaar, le pr., W. Blok tc Schagen. Van een lid van het bestuur den heer C. Visser Az., waren eenige teekoningen van arbeiderswoningen ingezonden, voldoende aan de bepalingen der Woningwet. Het jaarverslag bracht holde aan den overleden onder wijzer W. Roggeveen, tot wiens opvolger met algemeene stemmen werd benoemd de heer J. C. Vlaming te Schagen. De rekening en verantwoording wees eene ontvangst aan van f 378,83 bjj eene uitgaaf van f 292.50, batig saldo f86,33. In 3 jaar moet f100 voor de diploma's betaald worden. Tot bestuurslid werd gekozen de heer Spaans, burgemeester van Barsingerhorn. Wemeenteraadeverkleztngen. S c h o o r 1. De vrjjzinnige Kiesvereeniging alhier heeft candidaat voor den Gemeenteraad gesteld den heer J. Bos, ter vervulling der vacature ontstaan door het overljjden van den heer J. Hoogvorst Az. Sjjbecarspel. Herkozen de heer J. Paauw geko zen de heer O. Stins, in plaats van den heer J. Koeman, aftr., die bedankte. Veehandel met België. Men schrijft aan de N. li. Ct. In de vorige week was op de Belgische veemarkten door geringeren aanvoer meer levendigheid te bespeu ren, waardoor -de prijzen van allerlei soorten van vee eenige centiemen naar omhoog gingen. Vooral naar Nederlandsche ossen was vraagterwijl de vette kalve ren zeer gezocht bleven toch was de invoer van Neder- landsch slachtvee in de week van 25 Juni tot en met 1 Juli geringer dan in de week daaraan voorafgaande. Langs de grenskantoren werden uit ons land naar de Belgische slachthuizen gezonden 570 runderen, tegen 741 in de week daaraan voorafgaande en wel 154 ossen, 115 stieren, 110 vaarzen, 25 koeien en 166 kalveren. De ossen waren grootendeels voor Brussel en Antwer pen, de stieren voor Luik en de kalveren voor Ant werpen. Op de veemarkt te Anderlecht waren Donderdag 6 Juli aangevoerd 428 ossen, 293 stieren en 877 koeien, tezamen 1608 stuks, zijnde 200 stuks minder dan de vorige week. Alles werd tegen opgaande prijzen vlug verkocht. De ossen-golden van fr. 0.80 tot fr. 1.02, naar kwaliteit. De puike dieren gingen zelfs tot fr. 1.05 en daarboven. De vaarzen noteeren fr. 0.84 tot fr. 0.94, de stieren fr. 0.74 tot fr. 0.84, koeien 1ste kwaliteit fr. 0.75 tot fr. 0.79, 2e kwaliteit fr. 0.64 tot fr. 0.68. Kalveren, te koop gesteld 995 stuks, gingen van fr. 0.98 tot fr. 1.10. De beste werden met fr. 1.15 tot fr. 1.18 betaald. Op de veemarkt te Gent was Vrijdag 7 Juli de aan voer ook gering en de prijzen stijgend In Nederland sche schapen en kalveren ging weinig om, ook naar inlandsch wolvee was weinig vraag. Op de markt te Anderlecht waren aangevoerd 682, op die te Gent slechts 3 schapen. Schapen gingen van fr. 0.70 tot fr. 0.78, lammeren van fr. 0.90 tot fr. 1. Naar vette varkens en biggen veel vraag. Varkens no teeren van fr. 0.80 tot fr. 0.98biggen van 6 weken worden betaald met fr. 20. Op de botermijn te Luik waren aangevoerd 12.875 kilo roomboter en 856 kilo gewone boter. Roomboter hoogste 2.80, laagste 2.38, gemiddeld fr. 2.60. Gewone boter ging van fr. 2 tot fr. 2.30. Eieren de 26 stuks van fr. 1.90 tot fr. 2.10. Provinciale Staten van Noord-Bolland. De rapporten van de verschillende commissies van praea^vies zjjn aan de leden rondgezonden. De conolusie dezer rapporten zjjn, op eenige uitzonderingen na, dat in over weging wordt gegeven conform het door Gedeputeerde Staten voorgestelde te beslniter. Deeommissie tot het ontwerpen van reglementen voor waterschappen brengt hulde aan de verdiensten en be moeiingen van de beeren ryr. P. Dozy en G. F. Snjjdars, chef en commies der provinciale griffi?, en stelt voor dezen heeren een gratificatie van f 1000 en f 500 toe te kennen. De desbetreffende commissie hecht haar goedkeuring aan de ontwerp-verordening regelende de reis- en verblijf kosten van de leden der Gedeputeerde Stater», den griffier en andere ambtenaren der provinciale griffie. Zjj stelfc evenwel voor het presentiegeld van de Provinciale Staten te brengen van 6 op 8 gulden, de jaarwedde van f2010 op f2500 eu bet salaris van den griffier niet te bepalen op f 4500 tot f 5500, zooals Gedeputeerde Staten dit voorstellen, maar vau f4000 tot 1 5000. Zjj achten de voorgestelde bezoldiging te höög in verhouding met het salaris van anders hooge ambtenaren, zooals de leden van den Hoogen Raad. De rekeningen en de begrootingen van «Meerenberg'' en «Zwanenburgwal" zijn door dedesbetreffende commissie .in orde bevonden, Deze commissie acht het toekennen van presentiegeld aan de leden van het dageljjksch bestuur van «Meerenberg" voorgesteld op de begrooting van 1906, vol komen gerechtvaardigd. Uit het rapport dezer commissie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1