Bil «ir Maat ail 2 Mea. No 86, Honderd en zevende jaargang. 1805. Van Week tot "Week. BUITENLAND." BIN N E NL A ND. Algemeen Overzicht. Nieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE OOI RAM' Deze Courant wordt Dinsdag-, Doiiirdii- Prjjs der gewone advertentlëa - TTÏ Abo^nhprü. Mg «g Por regel 0,15. héhtaw^U* per 3 maanden voor Alkmaar f 0,»0franec door het /TW' txV geheele rgk f 1,—. Xy&k I l|j|l| Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij 3 Nummers f O,O». Afzonderlgke nummers 3 ets. v/h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. WOENSDAG felefoonnunner 3. 19 J U L I. De trans naar Hgmond en Bergen. Er heerscht teleurstelling in onze gemeente, er heerBcht neerslachtigheid in de gemeenten, die er op rekenden dat de nieuwe tram haar zou verlossen uit haar isolement En ditmaal is zoowel voor de teleurstelling als voor de neerslachtigheid alle reden aanwezig. Toen de oponing van den tramweg naar Bergen en naar Egmond moest worden uitgesteld is men ook tot ons gekomen met de vraag, of 't niet op den weg der Alkmaarsche Courant lag, daarover eens een hartig woordje te zeggen. Maar wij konden daarvoor geen aanleiding vinden. Ons was 't bekend, hoe allen, die van nabij betrokken waren bjj den tram, met even groot leed gevoel waren bezield over het uitstel, hoe men hier stond voor het feit, waarbjj paste het bernsteida d Vim- possible nul n'est tenu. Nu echter staan wij voor een geheel ander geval, nu is ook een geest van protest niet gekomen over enkelen maar over zeer velen. De zaak is in korte woorden deze Na lang gewacht te hebben, na vele jaren geduld te hebben geoefend, is eindeljjk de verbinding van Alkmaar met strand en duin en bosch tot stand gekomen, doch nu zjj er is wordt ons een dienstregeling op den hals geschoven, die de voordeelen van het bezit van het nieuwe vervoermiddel tot een minimum beperkt. Te grooter is die deceptie, waar in de oorspronkelijke dienstregeling, opgemaakt bljjkbaar door andere hand dan de nu geadverteerde, zoo goed rekening was ge houden met de belangen èn van Alkmaar èu van Ber gen èn van Egmond. Natuurljjk, er waren er wel die liever nog eenige wijzigingen in de uren van vertrek en aankomst zagen gebracht, doch die grieven waren niet onoverkomelijk en de praktijk zou wel uitwjjzen, welke veranderingen op den duur niet konden uitblij ven. De dienstregeling, die wij thans krjjgen, is daar entegen niet bruikbaar te maken door eenige amende menten zjj kan zoo ongeveer niemand bevredigen. Hoe zoo iets mogeljjk is Och, 't is niet zoo moeieljjk om de oplossing van dit raadsel te geven. Hoe kan er iets goeds voortgebracht worden, wanneer de samenstelling geschiedt op een bureau te Amsterdam, zonder voeling te honden met de wen- schen der betrokken streek, en met geen ander richtsnoer dan de kosten van exploitatie zooveel mogeljjk te beperken. 't Is zoo goed door een deskundige in ons vorig num mer uiteengezetnoodig waren voor een voldoende dienstregeling twee materiöalen en 3 ploegen troin-per- soneel. Doch de H. S. M. heeft er de voorkeur aan gegeven één stel materieel en één ploeg personeel te bezuinigen, meenende dat wjj hier in het noorden 't daarmee wel zouden kunnen doen. Dat de H. S. M. dan nu uit deze kolommen verneme, dat hare houding hier diep leedwezen heeft gewekt en dat er van hier één machtige stem tot haar klinktDoe nu niet Uw werk ten halve, maar geef ons datgene, waardoor de tram zal kunnen beantwoorden aan de hooge verwachtingen daarvan gekoesterd. Een tram, die rjjdt op zoo ongeschikte uren, zal nooit kunnen worden een winstgevende onderneming, Bjj de dienstregeling, zooals die nu ter onzer kennisae is gebracht, kunnen wij, Alkmaarders, onze illusies van ons vaak te gaan verpoozen te Egmond of te Bergen wel als vervlogen beschouwen, 's Morgens kan de tram ons niet dienen, 's middags niet en 's avonds gaat de laatste tram al om 7.30 uit Bergen. Vooral Bergen is al bjjzonder stiefmoederlgk behandeld. En toch heeft deze gemeente zich zeer groote opofferingen voor den tram getroostniet minder dan f 40.000 werd door den Raad hiervoor beschikbaar gesteld, welk bedrag door een particulier nog met f 10.000 werd verhoogd. De gemeente heeft zich een z waren schuldenlast op de schouderen geladen, anderen hebben met het oog op den tram daar grootsche ondernemingen ontworpen. En wat krjjgt men nu daarvoor in de plaats Een dienst regeling, die groote schade zal doen aan het bezoek van vreemdelingen en aan dat van hen, die een uitstapje voor een deel van den dag naar Bergen willen maken. De verbinding met Amsterdam, waarop Bergen mocht rekenen komt al zeer slecht tot haar recht. Ja zelfs> van den bescheiden wensch om de trams te doen corres* pondeeren met de schoolt jjden te Alkmaar, is eenvoudig geen nota genomen's morgens komen de kinderen uit Bergen hier aan om over negen uur en 's middags moeten zjj voor het terugkeeran wachten tot ruim half zes. En hoe wel wij nu weten, dat men te Borgen ook aan Egmond een goed hart toedraagt, wat men kan doen omdat de factoren er zijn om beide gemeenten te doen bloeien, sohudt toch een Bergenaar bedenkeljjk het hoofd, wanneer hij ziet dat hij belangrjjk meer belasting moet betalen ter wille van den tram en dat Egmond, hetwelk als noodljjdend niets daartoe bjjdroeg, nog een tram meer heeft. Niet dat men te Bergen aan Egmond den tram misgunt, die 's avonds van Alkmi ar te 9.33 daarheen rijdt of den anderen tram, die 's morgens te 6.32 hier aankomt, maar men kan niet inzien, waarom Bergen die achteruitzetting verdient. En met nog te meer reden vraagt de Berge naar zich dit af, waar hjj weet, dat de lengte der ljjn van Bergen naar Alkmaar 5999.50 M. bedraagt en die van Egmond naar Alkmaar 8690 M,, terwijl de prjjs in de 2e klasse voor beide routes geljjk is. B. en W. van Bergen zouden niet zorgen, voor de hun toevertrouwde belangen, wanneer zjj geen poging deden om bjj de H. S. M. het goed recht van hunne ge meente te bepleiten. Zjj hebben dit dan ook onverwjjld gedaan, daarbij in het licht stellende, dat teganover de offers, die Bergen zich heeft getroost, de gegronde hoop op eene meer ^redelijke behandeling mocht worden gevoed. Zóó groot is de teleurstelling te Bergen over de dienstregeling, dat men er niet in een stemming is om feest te vieren, Waarschjjn'-nk zuilen dan ook de ont worpen feestelijkheden worden opgeschort, totdat de H. S. M. bljjk geeft, dat zg van haar kant al het mogeljjke wil doen om mee te werken tot datgene, wat voor onze streek onontbeerlijk is. v Deze week heeft de plechtige opening der ljjn plaats. Wanneer de genoodigden zullen getroffen worden door bedrukte gezichten en door gemis van feestbetoon, dan zal de gedelegeerde van de H. S. M. hun de reden daar van kunnen mededeelen. Wjj hebben goeden moed dat deze gedelegeerde niet onvermurwbaar zal bljjken. Hg heeft de maeht om een beter vooruitzioht te openen, om nog zooveel mogeljjk te herstellenwat door hem is gedaan op grond van wei- verklaarbare maar daarom toch niet minder fatale be weegredenen. Teleurgesteld zjjn ook wij, doch wanhopen doen wjj nog niet. De gedelegeerde heeft zoo vaak getoond, dat hjj een open oog heeft voor de belangen van zjjne maatschappij en die van het algemeen verkeer, dat wjj niet kunnen aannemen, dat hij aan de billjjke klachten, nu die te zijner kennisse worden gebracht, niet zal willen tegemoet komen. Alles wat uit Rusland komt bljjft op het gebied der buiteolandsche politiek vóór alles de aandacht vragen. De zaak der vredes-onderhandelingen met Japan is een flinke schrede verder gekomen door de benoeming van den heer Witte tot Russisch gevol machtigde in plaats van den heer Moerawief. 't Is hier niet zoozeer de verandering van persoon, die van beteekenis is, als wel de wjjziging van denkbeelden bg den Czar, waarvan Witte's benoeming als een uitvloeisel is te beschouwen. Witte toch viel wegens zjjn vrede lievende gezindheid in ongenade en dat hjj thans weer in de gunst is gekomen, mag worden opgevat als een erkenning, dat men heeft gedwaald door niet naar zjjn stem te luisteren. Ook de Nowoje Wremja doet uitkomen, dat Witte steeds een beslist tegenstander is geweest van den oorlog en krachtig op eene schikking met Japan had aangedrongen; evenwel, dus voegt het blad er bjj, is hjj nooit vóór een vernederenden vrede met afstand van grondgebied en betaling van een schadeloosstelling geweest en Japan moet begrjjpen, dat het stellen van vernederende voorwaarden tegenover iemand als den heer Witte voortzetting van den oorlog tot eiken prijs be- teekenen zou. In Amerika heeft de benoeming van den heer Witte groote voldoening gegeven. President Roosevelt is daar mee hoogelijk ingenomen, wjjl de aanvankeljjke keuze van Moerawief hem een zeer ongelukkige toescheen, vooreerst omdat men dezen staatsman niet hoog genoeg geplaatst achtte en ten andere omdat hjj bekend stond als fel vjjandig tegenover alles wat van Japan komt. En wat in lang niet gebeurd is, de Amerikaansche pers heeft eenige vriendelijke woorden aan het adres van Rusland gericht 1 Zoo schrjjft o.a. de te New-York ver- schjjnende Evening Mail >De Czar is befaamd om zjjne veranderlijkheid, maar de wereld zal hem de eere moeten geven, dat hij nu en dan in goeden zin verandert.'' Natuurljjk roert zich in Rusland ook de partjj, die door de benoeming van Witte een echec heeft geleden en deze partjj heeft vooral haar vertegenwoordigers in de hofkringen. Zij intrigeert er weer duchtig op los, brengt den Czar onder het oog, dat het geven van een volmacht aan Witte gelijk staat met het afstaan van een deel der oppermacht, dat Witte van zulk een vertrouwen misbruik zal maken enz. enz. Tot dusverre schjjnt de Czar echter nog niet te luisteren naar die inblazingen, maar zoo weinig zeker is men in Rusland van zjjne standvas tigheid, dat, naar de correspondent van de Matin teSt.- Petersburg verzekert, men niets positiefs durft zeggen, zoo lang Witte nog niet over de grens is. De zwakke houding van den Czar moet nu ook de Keizerljjke familie beginnen te verdrieten Naar de meermalen geciteerde Russische Correspondent verzekert, zou vooral Maria Peodorofna, de Keizerin moeder, zieh bejjveren om haren zoon tot afstand van den troon te bewegen, of althans tot een tjjdeljjk uit handen geven van de regeering. De grootvorsten zouden de oude keizerin in haar heerschzuchtig streven steunen. Het zou niet zoo heel veel moeite kosten, volgens genoemd blad, den Czar te bewegen tot den afstand. Behalve in oogenblikken, dat hjj ton prooi is aan aan vallen van autocratie, is hij zich bewust, niet voor zjjn laak berekend te zjjn. Zelfs heeft hjj menigmaal aan de Keizerin verklaard, dat hjj gaarne zijn post van Keizer zou ruilen voor dien van prior in een klooster. Was h9t mogeljjk geweest het oens te worden over den opvolger van den Czar, dan zou er al lang een paleisrevolutie zjjn losgebroken. De Czar wordt algemeen geminacht in de keizerljjke familie. Maar er zijn te veel sollicitanten, en onder dezen is er met een, die uitbiinat door andere eigenschappen dan brutaliteit, gemis van geweten en kunstvaardigheid om zich ten koste van het volk te verrijken. De Keizerin-moeder was misschien nog de geschiktste persoon, meent het blad, maar van die Deenscbe keukenmeid, zooals zjj haar plegen te noemen, willen de grootvorsten niet weten. Inmiddels nadert de 19e J u 1 i, de dag, die misschien weer tot geweldige botsingen zal leiden. De regeering heeft zoo streng mogeljjke maatregelen genomen om te verhinderen, dat het congres der zemstwo's zal doorgaan. Zelfs in particuliere huizen mag de vergade ring niet gehouden worden en alle pogingen daartoe zullen met geweld worden onderdrukt. Een zestal zeelied en van de Knjas Potemkin, Vrjj. dag uit Bucharest te Budapest aangekomen, hebben daar verhaald, dat er plan was gemaakt tot eene algemeene muiterij op de oorlogssohepeu in de Zwarte Zee en dat die alleen mislukt was wegens misverstand betreffende den dag. Zg was namelgk voor 't begin van Augustus bedoeld en de uitbreking er van op de Potemkin voor barig. Mag men een bericht uit Lodz aan de Berljjner Lokal- Anieiger gelooven, dan kan men daar dageljjks kozakken geboeid naar de militaire gevangenis zien overbrengen. In de kazernes zjjn vele gouden horloges en allerlei bleinoodiön gevonden met overvloed van geld, meest af- komstig van door de soldaten omgebrachte personen. Fraaie toestanden inderdaad 1 De minister van Binnenlanasche Zaken heeft bepaaldi dat de, tengevolge van het overljjden van don heer C. V. Gerritsen, in het kiesdistrict Den Helder noodig gewor den nieuwe verkiezing zal plaats hebben op Dinsdag 25 Juli e.k., de stemming, zoo noodig, op Vrjjdag 4 Augus tus e.k. en de herstemming, zoo noodig, op Woensdag 16 Augustus e.k, Bjj herstemming is gekozen tot lid van den Gemeente- raad van Texel de heer K. Lapde heer P. C. Koorn bleef met 31 stemmen in de minderheid. Losloopen van honden. Te Schagen circuleert een adres aan den Raad om hondenhouders vrjjheid te geven hunne dieren als voor jaren weer los te mogen laten loopen. Een krankzinnige. Uit Purmerend wordt ons geschreven: Door de veldwachters Hulst en Klok werd gisteren in de Beemster aangehouden, vermomd als visscher, P.Barent, ontvlucht uit het krankzinnigengesticht te Medemblik.In Midwoud eerst gesnapt, wist hjj weder aan zijn aanhou der te ontkomen. Aanbestedingen. Als laagste van 26 inschrijvers werd den 17den den heer J. R. Vlaming te Schagen, voor de som van f 8400 gegund de slooping en weder opbouwing van den ge meentetoren en het bouwen van een armhuis te Znid- Scharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1