Bit mier Bestaat alt 2 Main. No. 95. Honderd en zevende jaargang. 1905. WOENSDAG 9 AUGUSTUS Gemeente-rekening. BUITENLAND. BINNENLAND. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Nieuwstijdingen. ILkMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt DtiiRi g-, R«iiif4k|- m literdaiavoii uitgegeven. Abonnerc entspr jjs per 3 maanden voor Alkmaas f 0,80iranco door bet geheele rjjk f 1, 3 Nummors f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. VelefoonRnmiMer 3. Prys der gewone advertentlPn t Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte.} Brieyen franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij y/h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS yan Alkmaab brengen ter algemeene kennis, dat de geweente-reke- ■*ng, dienst 1904, op de Secretarie yan heden af voor een ieder ter lezing nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. L. VAN DER VEGT, 1*. Secretaris. Alkmaar, 3 Aug. 1905. De vrede s-ondarhandelaren van Rus land en Japan hebben elkaar ontmoet. Hoe ook de afloop moge zjjn van de onderhandelingen, die heden een aanvang nemen, de ontmoeting is en bljjft een belangrjjk moment en wjj laten hier dan ook volgen het telegram nit Oyster Bay, daarop betrekking hebbende »De Japansche gevolmachtigden kwamen het eerst op het oorlogsschip. Zij gingen aan boord van een stoom- barkas en voeren naar de Mayflower, waarop zich president Roosevelt bevond. Zjj werden begroet met 19 kanon schoten. Aan boord gekomen werden zij naar de kajuit geleid. Hier werden de heoren aan Roosevelt voorgesteld door Peirce, ambtenaar aan het ministerie van buiten- landscbe zaken. Da president begroette hen met een enkel woord nit naam van de regeering der Vereenigde Staten. Daarop staken de Russische gevolmachtigden van wal naar de Mayflower, begroet met 19 kanonschoten. Rosen en Witte kwamen aan boord van de Mayflower, waar zij aan Roosevelt werden voorgesteld met dezelfde plichtplegingen als de Japanners. Vervolgens werden de Japansche en de Rnssischn gevolmachtigden aan elkaar voorgesteld en nitgenoodigd, ao lanen aan boord van de Mayflower te gebruiken. Na de lnnch verliet Roosevelt de Mayflower en de Japansche afgezanten gingen aan boord van de Dolphin een tochtje maken naar Portsmouth. Aan de lnnch stelde Roosevelt den volgenden toast in Mijne heeren, ik stel een toast in, die niet bestemd is om beantwoord te worden en dien ik n verzoek, staande en zwijgend aan te hooren. Ik drink op het welzijn en het heil van de vorsten en de volken van twee groote rjjken, welks vertegenwoordigers elkaar hebben ontmoet op dit schip. Het is mjjn waarachtige hoop en bede, in het belang niet slechts van deze twee groote mogendheden maar van de geheele menschheid, dat een rechtvaardige en duurzame vrede welhaast tnsschen hen moge worden beklonken." Het eerste werk van de conferentie zal zjjn de uitwis seling van de geloofsbrieven der gevolmachtigden. Naar Witte aan den correspondent van de Matin te New-York verklaarde, voorzag hy op dit punt geen moeilijkheden, al had men dan ook beweerd, dat de volmacbt der Rassen den Japanners niet voldoende zon voorkomen. Witte zon verder vragen de voorwaarden van de Japanners op schrift te mogen hebben en hjj zon dan ook schriftelijk antwoorden. Inmiddels legt men in Mantsjoerjje er aller minst het bjjltje bjj neer. Er wordt nn weer gefluisterd omtrent enorme plannen van maarschalk Ojama, die Kharbin wil veroveren, om aan Japan bjj de vredesonder handelingen een verpletterend militair overwicht te ver schaffen. De Russische armee moet zich van Hailoeng- tsjeng in het O. tot aan gene zjjde van den spoorweg over een afstand van 180 KM. in de breedte uitstrekken. Hailoeng-tsjeng wordt bezet door het korps van generaal Rennenkampf ter sterkte van omstreeks 35,000 man. Achter hem staat Bilderling en ten W. van den spoorweg heeft baron Kanlbars zjjne kwartieren opgeslagen. Het rniterkorps van Misjtsjenko opereert aldaar en ook aan de overzjjde van de Mongoolsche grenzen, Het hoofdkwar tier van Linjewitsj is te Goentsoeling aan den spoorweg, terwjjl Koeropatkine hooger op naar het Noorden de stapel plaats Kharbin dekt. Dit gewichtig strategisch punt wordt door een legermacht van 62,000 man beschermd. Er moeten daar nog 55,000 zieken en gewonden in de hos pitalen liggen. Elk etmaal komt er uit Rusland een trein aan van 25 tot 30 wagens, met manschappen en materieel opgepropt. Er vertrekken dageljjks van Kharbin twee treinen, een naar St.-Petersbnrg en de andero naar Wladi- wostock. Dan wordt ook een treffen verwacht in Noor d-K o r e a aan de grensrivier de Toemen, waar 30 a 40,000 Russen staan tegenover het Japansche Korea- korps onder genetaal Hasegawa, die in den slag bjj de Yaloe (Mei 1904) de garde divisie aanvoerde. In Rusland zelf moet de oorlogspartij altjjd nog zeer sterk zjjn en zjj wint aanhangers onder hen, die bevreesd zjjn voor de gedemoraliseerde verslagen Rassische legers, omdat die half millioen menschen een gevaarlijk element zonden vormen onder de ontevreden oproerige bevolking in 't vaderland. Hondt men de troepen echter in Oost- Azië zoo lang bezig, tot ze misschien eens een overwin ning behalen, ook al zal zulk een overwinning op den vrede weinig invloed oefenen dan keeren de troepen als overwinnaars terng, ve-knocht aan den troon, een wapen tegen de revolutie. Nu, wapenen tegen de revolutie kan men in Rnsland opperbest gebruiken. De berichten omtrent rustverstoringen enz. houden maar niet op. Zoo wordt b.v. van Vrijdagavond j.l. uit Riga gemeldBjjna alle fabrieksarbeiders hier in de stad staken het zjjn er nu 21,000. Spoorwegwerkers hebben zich bjj hen aangesloten. Alle giederenstations zjjn gesloten ea de verzending is opgehonden. De electrische tram staat ge heel stil. Ook staken alle koetsiers. De havenarbeiders blijven van de kaden weg. Geen schip kan laden noch lossen. Verscheiden stoomschepen zijn vandaag zonder lading in zee gegaan. Ook de doodgravers stakenin de kapellen liggen 41 ljjkeii, die niet begraven kunnen worden. Op da meeste fabrieken is de roode vlag ge- heschen. Er is een vrijwillige burgerwacht govormd om den eigendom te beschermen. Op st'aat patrouilles'en overal de Kozakken. Men vreest voor ernstige onlusten. De Frarsche Marine. Ook in Frankrjjk bljjkt men op het standpunt te staan, dat de beste waarborg voor den vrede is, zich voor te bereiden tot den oorlog. Dit leert duidelijk de dezer dagen ingediende marine- begrooting, die thans loopt over een bedrag van 325.037.217 francs, dat is 6.338.969 frano3 meer dan in het loopende jaar. Voorgesteld wordt de vaststelling van een nienw programma voor aanbonw, een programma dat eerst in 1919 zal zijn afgewerkt. Jaarlijks wil de regoering 121 millioen hiervoor bssohikbaar stellen. De marine-autoriteiteD achten de volgende strjjdkrachten noodigvijf eskaders elk van zes slagschepen en vier reserve-slagschepen, in het geheel dus 34 slagschepen vjjf afdeelingen elk vau drie gepantserde kruisers eerste klasse en drie reserve-kruisers, te zaman uus 18 gepant serde kruisers eerste klasse; twaalf gepantserde kruisers der twoede klasse en zei reserve-kruisers, in het geheel das eveneens 18 gepantserde kruisers tweede klaBse zes vaikennings8chBpen 109 torpedojagers49 onderzeesche booten voor den aanval; 170 torpedobooten. De marine autoriteiten achten dns thans zes slagschepen, twaalf gepantserde kruisers, zes verkenningsschepen, 57 torpedojagers en 93 onderzeesche booten, meer noodig dan in 1900, toen eveneens eea programma voor vloot- bonw word vastgesteld. Do aanbonw van slagschepen moet, naar de minister van marine opmerkt, bespoedigd worden, omdat de Fransche vloot hieraan gebrek heeft. Er zjjn echter voorloopig voldoende gepantserde kruisers en kleine vaartuigen, zoodat de aanbouw hier van tot latere jaren kan worden uitgesteld. Op de be grooting voor 1906 worden daarom eerste termjjuen ge vraagd voor niet minder dan drie slagschepen on boven dien voor 10 torpedojagers en 20 onderzeesche booten. De slagschepen zullen, getrouw aan het ook elders ge volgde stelsel om steeds grootere schepen te bonwsn, 3000 ton meer inhoud hebben dan de slagschepen van het type-Republiqne en zjj zullen met 16 zware en 24 lichtere kanonnen worden bewapend. Het is te vreezen, dat de nieuwe vlootplannen der Fransche regeering ook de andere groote zeemogendheden aanleiding zullen geven haar vlootplaunen te herzien en uit te breiden. De overwinning in dezen wedstrijd zal ongetwjjfeld bshooren aan hem, die over het meeste gold beschikt. Frankrjjk en Dnitschland. Da Fransche Re geering had eenigeu tgd geleden den wensoh te kennen gegeven, het gebeente dor in Dnitschland gestorven krijgs gevangen Franschen te laten bijeenzamelen om het naar Frankrijk over te brengen. De Duitsche Keizer heeft nu, naar de Grenzbolen bericht, zjjn toostemming daartoe gegeven en gelast, dat het overdragen van het stoffeljjk overschot met militaire eerbewjjzen zal geschieden. Een dreigende staking. De katoenbewerkers in Lancashire hebben eenparig besloten den 19den Augustus het werk neder te leggen, wanneer hun geen loonsver- hooging van 5 proc. wordt toegekend. Het bestuur der vereeniging van eigenaren van katoenspinnerijen besloot bjj allen, die bjj den katoenhandel batrokken zijn, aan te dringen op aaneensluiting en de eischen der arbeiders af te wjjzen. Steeds meer auto's. Edison kondigtaan.dat hjj een nienwe uitvinding heeft voltooid, welke menigen anto-hater een schrik op 't lijf zal jagen. Hjj heeft nameljjk een electrisch toestel uitgevonden, waardoor elk voertuig in een automobiel kan worden herschapen. De electrische batterij moet aan een voertuig van 40 centenaars een snelheid kannen verleenen van 33 mjjlen per uur. Eer lang zal een fabriek van die toestellen worden ingericht. De godin d e r v r jj h e i d e n d e d r a a d 1 o o z e telegraphie. Sedert de oprichting van het station van draadiooze telegraphie te New York, hebben vele telegrammen, die door schepen op zee verzonden werden, op geheimzinnige wjjze hunne bestemming niet bereikt. Men heeft beweerd, dat zjj op een of andere wijze »ge- stolen'' waren. Nauwkeurige nasporingen hebben echter thans eerst tot de ontdekking van den »dief" geleid. In het groote beeld der Vrjjbeid aan den ingang van de Hudson meent men den hinderpaal gevonden te hebben. De reuzenfiguur uit brons bljjkt een zeer storke electri sche geleider te zjjn en zoo heeft deze talrijke draadiooze telegraminenvau hanne richting afgeleid. Toen het Canard stoomschip »Caronia" onlangs bjj New York strandde, zocht men zonder resnltaat vjjf aren lang een draadiooze verbinding te krjjgen ongetwjjfeld had de godin der vrijheid de gemeenschap verhinderd. Een verwoed schaker. De Engelsche schaak meester Blackbnrne, die ondanks zjjn hoogen loeft jj 1 bjj geen enkel tonrnooi op 't appèl ontbreekt, ofschoon hjj lang niet meer dót is, wat hjj was in vroegere jaren, wordt bjj het spelen van een zware partjj dikwjjls zóó opgewonden, dat hjj na afloop van den strjjd een prooi wordt van een zeldzaam soort hallucinaties. Straten, pleinen, alles wordt voor hem een groot schaakbord en hij verbeeldt zich, zelf een der stukken op dat bord te zijn. Hij wandelt dan over straat in precies dezelfde richting, welke de fignur van zjjn waan op het bord doorloopt. Eens op een dag sprak hij, terwjjl hjj in een derge- lijken toestand verkeerde, een hem totaal onbekend per soon aan en verraste dezen met de woorden: Ongeluk kige, zie je dan niet, dat je op zoo'n manier oorzaak wordt van je eigen verderf. Nog drie, hoogstens vier zetten en je bent mat." De aangesprokene meende met een krankzinnige te doen te hebbenen vluchtte in doode- lyken angst. Een ander keer riep hjj zoo hard mogeljjk eon jonge dame toe Koningin schaak, Koningin schaak". De jonge dame had bljjkbaar meer présence d'esprit dan de bovengenoemde heer. Zjj bedankte Blackbnrne voor het gegeven complimentje en liep kalm verder. Aan de diakenen der Gereformeerde Kerken is dezer dagen de mededeeling verzonden, dat in September, op een nader te bepalen dag te Utrecht de zeventiende Cen trale Diakonale Conferentie der Gereformeerde Kerken zal plaats hebben. -' In hat comité voor deze zaak heeft als vice-voorzitter zitting de heer G. ter Haak te Alkmaar. Door den minister van bnitenlandsche zaken is aan dr. Cnypers, architect der rjjks musenmgebonwen te Amsterdam, de opdracht gedaan tot het maken van een ontwerp voor een nieuw gezantschapsgebouw te Peking, ter vervanging van dat, hetwelk bjj do troebelen van verleden jaar door de opstandelingen werd verwoest. De crisis. Uit Den Haag wordt bericht Naar men verzekert, zou het nieuwe Kabinet als volgt zjjn samengesteld Prof, mr. G. A. van Hamel, hoogleeraar te Amsterdam, Justitie. Jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, gezant te Was hington, Buitenlandsche Zaken. Kapitein-luitenant ter zee W. J. Cohen Stuart, Marine. Generaal-majoor H. P. Staal, sous-chef van den gonera- lon staf, Oorlog. Mr. Th. H. de Meester, vice-president van den Raad van Indië, Financiën. Mr. P. Rink, lid ter Tweede Kamer, Binnenlandsche Zaken. Mr. D. Fock, lid der Tweede Kamer en van Gedepu teerde Staten van Zuidholland, Koloniën. Het Departement van Waterstaat zou worden gesplitst. Als hoofd van do eene afdeeling, omvattende waarschjjnljjk Landbouw, Handel en Arbeid, thans bjj Binnenlandsche Zaken, zou optreden mr. J. D. Veegens, lid van den Raad vaa Toezicht op de Spoorwegüiensten, terwjjl het technisch gedeelte van het tegenwoordige departement zon komen te staan onder het beheer van prof. J, Krans, hoogleeraar-directeur der Technische Hoogeschool te Delft. e|s Nader meldt men Prof. Van Hamel zal öf minister van Binnenlandsche Zaken óf van Justitie worden. In het Patste geval zon de portefeuillo van Binnenlandsche Zrken aan mr. Rink worden opgedragen. De benoeming van jhr. De Marees van Swinderen tot minister van Buitenlandsche Zaken staat nog niet vast. Het nienwe departement, aan het hoofd waarvan mr. Veegens zal komen te staan, zal den titel dragen van »Deparlement van Nijverheid" en omvatten; Landbouw, Handel en Njjverheid en de afdeeling Arbeid (thans bjj Binnenlandsche Zaken), Het departement, waarvan prof. Krans het hoofd zal zjjn, zal den naam voeren van »Departement van Water staat," en omvatten: Waterstaat, Spoorwegen en Posterjjeu en Telegrafie. De aanstaande minister van marine Cohen Staart is sedert eenigen tyd bevorderd tot kapitein-ter-zee. Naar het Vad. verneemt, znllec de aanstaande ministers, voordat de Staatscourant hun benoeming meldt, eerst nog persoonlijk aan H. M. de Koningin worden voorgesteld. Aan het Hdbl. wordt medegedeeld, dat het nienwe ministerie niet voor Donderdsgavond in de Staatscourant zal worden vermeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1