Bit mr bestaat alt 3 bladen. Burgeravondschool Indische Penkrassen. No. 97. Honderd en revende jaargang. 1905. ZONDAG 13 AUGUSTUS met 4-jarigen cursus te ALKMAAR. Kermis. Hinderwet. ™.r, TM?, B ™.S?" A,t" 10 i!kmS. BUITENLAND. Algemeen Overzie lit. ILKMAARSCHE C OEI A AT. Deze Courant wordt D1 et d m g-, Dowdsrdag mi Xoterd.|.Te&il uitgegeven. AboKBcmmtsprgB per 3 maanden voor Alk bi a k t 0,§0 j franeo door het geheele rjjk f 1, 3 Nummers t 0,O6. Aisonderljjke nummert 9 ets. Telefoonnnawer PrtJg der gewone advertentlën i Per regel t O,IA. Groote letters naar plaatsruimte.} Brieven franco aan de N/V. Boek- en Handelsdrukkerij »lb. HERMs. OOSTER ZOONVoordam C 9. Inschrijving van Leerlingen aan bovengenoemde in richting voor den cursus 1905/1906 zal plaats bobben op Donderdag, 17 Augustus, voor leerlingen van den vorigen cursus en op Vrijdag, 18 Augustus, voor hen, die de school voor het eerst wenschen te bezoeken, telkens des avonds van 79 uren in het gebouw der Burgeravond school. Zjj die een bewijs kunnen overleggen, van met vrucht het lager onderwijs aan eene openbare of bijzondere school genoten te hebben, worden van het vereischte toelatings examen vrijgesteld. Het schoolgeld bedraagt f5.— per leerling, f 2.50 voor wien dit te bezwarend is en geheel vrjj voor hen die geen schoolgeld betalen kunnen, ter beoordeeling van Burgemeester en wethouders. Voor zoover er plaats ruimte is, kunnen oud leerlingen, die aan het einde van den vorigen cursus het diploma ontvingen, en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatsten tegen het hoogste schoolgeld worden aangenomen. Tevens wordt nog medegedeeld, dat zjj die meer dair tweemaal in de maand zonder noodzaak de lessen ver zuimen van de school kunnen worden verwjjderd. Ouders en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. De Direoteur, H. VAN DER HEIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkvaab, brengen ter algemeene kennis, dat de kerwls dit jaar zal gehouden worden v.. Augustas tot en met September a.s.; dat de regeling van staanplaatsen en van hetgeen verder met de kermis in verband staat, opgedragen blijft aan ae gemeente-politie; dat de loting voor de niet verpachte staanplaatsen zal plaats hebben aan het politie-bureau op Woensdag £3 Augustus a.s., des voormiddags ten lö ure: dat do straatmnziok zooveel mogelijk zal beperkt worden en niet meer dan vijf draaiorgels zullen worden toegelaten; en dat op maandag d geptcuber a.s., des mor gens, een aanvaDg moet worden gemaakt met het afbrukaa en opruimen der kramen, tenten on uitstallingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar G. SIPPING, Voorzitter. 1- Aug. 1905. L. v. d. VEGT, lo. Sect. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Aixmaab kennis0arf; 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zg bg beslmten vaa heden onder voor- waarden vergunning hebben verleend aan Pz'' aldaar' tot lwt oprichten van een nir! ?0t3lHelterS op het erf achter het perceel tpanjaardstraat, wijk C no. 40 al'd^EIJf?VG" SPRUIT öz- S. SPRUIT en E. WILS, nlfaiaoprichten vau een petroleum-bewaar- ft" .tiebt» gebon* o'p h,t perceel ,a, g' 1905- L' V^N DER VEGT, 1°. Secretaris (Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.) «XVIII. Heden zal ik u eens iets vertellen van den jeugdigen Pr 11 n s Ario II a d i w i d j o j o, een der meest sympa thieke vorstentelgen die 'k hier op Java mocht ontmoeten. Do knaap is thans zeventien jaar oud en werd sedert kort eerst tot den rang van Pangeran verheven. loen ik hem het vorige jaar op de Sekaten leerde kennen, ging hij nog op de lagere Europeesche school, was een der beste leerlingen, heette Bendoro Rad hen Mas Sitiadjit en was eerste luitenant bij het Leger van zijn Vader. De weetgierige schrandere jongen, met z'n fijn aristo cratisch voorkomen, trok toen dadelijk mijne aandacht vooral ook door zijn geestdrift voor den militairen stand! We werden al heel gauw goede vrienden en bleven ook, na mijn vertrek uit S o 1 o, trouw correspondeeren Op Ponging nu vond ik H a d i w i d j o j o terug en hij was, trots zijn Prinsentitel, nog dezelfde aardige, hartelijke jongen van het vorige jaar. Op 't oogenblik logeer ik bij hem en, zonder dat hij t weet, wil ik hem even bij de Nederlanders introdu- ceeren, vooral ook, omdat hij over eenige jaren een reisje na-ar Holland gaat maken, cm dan -persoonlijk der Keizerin van Indië de eerbiedige groeten van zijn Vader over te brengen. Ook de Pangera r> s Hangabehi enKoesoe- moejoedho, alsmede de a.s. Prins Pakoe Alam van J o g j k a r t. a hebben reisplannen en zeer waar schijnlijk ock zal ik het hooge gezelschap naar Europa begeleiden. Ik moet echter eerst nog naar de Buiten bezittingen en raisschien zullen ook daar eenige Hol- landsch sprekende Bulthanstelgen van de partij willen zijn. Zoo a reis naar- Nederland is van groot politiek belang, dat zal wel ieder met me eens wezen. Prins Hadiwidjojo spreekt en schrijft onze taal uitstekend. Hij leest veel, vooral geschiedenis en is een warm ver eerder van ons Koningshuis. Ik had hem he t vorige jaar een Liederenbundel „v o or Janmaat en S.oldaat" cadeau gegeven en groot was mjjne verra ssing. dat de Prins de meeste liederen reeds uit het hoi )fd geleerd had en zingen kou. Het bekende: ,Er bloeit een bloempje in ons V a d e r 1 a nd' en het „Oude Wilhelmus" schijnen het mee «t gepakt te hebben, want ik hoor hot hier elk oogenb lik en zelfs de bedienden kannen het fluiten. Ik moet er r verkelijk om lachen, dat er nog altijd zoo vele Europea men hier zijn, die het maar niet kunnen verkroppen, als de Inlander Hollandsch leert en zich meer één met on s gevoelen gaat. Hier zien we nu vóór one een vorstenzoon uit het Huis van Ma taram, een telg uit 'n geslacht dus, dat drie eeuwen lang onr vjjandig gezind was, et pour cause! De deu ren van de Ilollandsche school gingen voor hem open en het resultaat is een verknochtheid en trouw aan ons V orstenhuis, aan ons Volk, aan ons Nederland, die w-- rarlijk roerond mogen genoemd worden. «De taal is g a n s c h h o t v o 1 k" las ik vaak in Neer land ia, hot orgaan van het Algemeen Ned er- landsch Verbond. Wilt ge laarvaai een rehecd bewijs? Welnu! Hadiwidjojo sprak over militaire zaken Eens klaps vroeg hij me: „Zeg waarom worden er in het leger toch altijd zooveelFransche woorden gebruikt? We zijntoch Hollan ders en zouden dus wel ec h t-H oil an d s c h e woo r denk unnen nemen!' Dat: W 9 zijn toch Hollanders" uit den mond van een Javaanschen Prins, kwam er zóó spontaan zéé ongekunsteld, zóó als van zelf sprekend uit, dat ik met geestdrift zijn hand greep en uitriep: „Dat hadden alle Europeanen nu eens moeten hoeren, Hadiwidjojo!" Natuurlijk begreep ons Prinsje me met dadelijk. De Pangeran heeft zeer veel aanleg en studiezin. Jammer, doodjammer, dat hij geeD leiding heeft en dus vrij wel zonder methode werkt. Intnsscten heeft hij o a. sinds het verlaten der school geheel zonder onderwijzer vrij aardig Fransch, Duitsch' en Engalsch geleerd. Hij gebruikte daartoe de bekende cursussen voor zelfonderricht van Servaas de Bruin Toen onlangs Prins Adelbert van Duitschhnd hier op bezoek was stond Z. K. II. niet weinig verbaasd in liet Uuitsoh te worden aangesproken. Ook de Gouverneur van Indo China was hier eenige maanden geleden en werd in het Fransch door II a d i wi d j o j o verwelkomd. De Prins heeft in zijn Dalem een kamer tot stu deervertrek ingericht. Met groote letters staat op de deur „Bureau" geschilderd en hier zit hij een groot deel van den dag. 5 In zijn boekenkast vinden wij van alles en nog wat Ik zeide immers al, dat methode ontbrak. De Prins houdt het meeste van geschiedenis enkrijgskunde Hij zou o zoo gaarne oflïcier bij het Indische Le^er geworden zijn en vroeg mij zelfs, of hij onmogefijk cadet in Breda zou kunnen worden, zonder dat ver plichte eindexamen H. B. S. Als Prins van den bloede wordt hij over eenige jaren Kapitein van den Generalen Staf net als zijn broeder Koesoemoejoedho, doch hij wil er dan ook wat verstand van hebben, zoo zegt hij. De tactiek van „Pop en Hoogeboom" heeft hij op z'n eigen houtje geheel doorgeblokt, het Velddienstvo r- schnft en de Exercitiereglementen van de Infanterie en Cavalerie kent hij op zijn duim en nu is hij dezer dagen oegonnen met den Garnizoensdienst, 't Is voor mij 'die er nu al weer eenige jaren geheel uit ben, erg lastig, dat de l'rins mij telkens aan den tand voelt en het ™aar ,met beg»jpt, dat ik hem niet voldoende tekst en uitleg kan geven van de m derne zeemijnen. Er is intusschen een zeer ijverig en talentvol officier '"Hadiwidjojo verloren gegaan, dat is zeker Als de troepen van Solo velddienstoefening houden gaat ltadiwidjojo steeds te paard met den Overste mee, en nu weer tracht hij zijn Vader te bewegen, om nem met de Boni-expeditie mee te zenden. De S o e soehoenan heeft er echter niet veel ooren naar Aangezien Zijne Hoogheid echter Hadiwidjojo later tot Kolonel van de Kr.tontroepen benoemen wil zoo denkt Hij er hard over aan te vragen, of Zijn zoon met eenige jaren in Holland bij de Grenadiers en Jagers dienst mag doen. Mocht dio aanvrage werkelijk geschieden, dan hoop ik, dat de autoriteiten in Holland geen bezwaar zullen maken. De Prins zal een echte dienstklopper zijn en het officierskorps der Garde zou een zeer sympathiek kame raad rijker worden. Voor de verbroedering van Moederland en Koloniën kan niet te veel gedaan worden in deze dagen, Hoe meer Inlanders van aanzienlijken hnize zich Hollander gaan gevoelen, hoe sterker onze positie wordt hier in Zuid-Oost-Azië. Denk aan Japan Prins Hadiwidjojo toont zich al net zoo'n gul gastheer als zijn Vader. Hij heeft zijn eigen D alem, (Prinsenverblijf) bedienden, paarden en rijtuigen en ontvangt bovendien f 1200 traktement 's maands van zijn Vader. Als bijzonderheid deel ik mede, dat hij ongeveer de helft kapitaliseert, om later in Europa nog een extra duitje te hebben. Hadiwidjojo heeft voorloopig nog geen trouw plannen en leeft voor een Prins ontzettend soliede. Paardrijden en studie nemen zóó zjjn tijd in beslag, dat hij zich met andere uitspanningen weinig kan bezig houden. Hij heeft een afkeer van spel en drank. Waar de andere Prinsen meestal niet vóór 11 uur 's morgens opstaan, is hij om 6 uur reeds op zijn bureau. 's Middags stijgt hij te paard en rijdt hij in den omtrek, echter nooit zonder stafkaart bij zich. Alhoewel hij uitstekend tandakt, is hij ook 'n- welkome verschijning op de bals in de soos. De Euro peesche meisjes op Solo, schoolvriendinnetjes van hem, dansen wat graag met het knappe, bruine Prinsje en sommigen aan het Hof zijn wel eens bang, dat 't nog tot n huwelijk met oen Hollandsche dame komen zal. Ik zie in mijn gedachten Hadiwidjojo al in Jageruniform zweven door de Kursaal te Scheveningen Lu hiermede noem ik afscheid van Solo, want over morgen keer -ik wse. uaa; Jogjakarta terug. Sol°- Lt. Clockenek Bbousson b.d. 't Is in vele opzichten een merkwaardige conferentie, diethans t e P o r t s m o n t h i n de v ereenigde Staten wordt gehouden. Men zou, er buiten staande, zoo zeggen, dat zij te vioeg wordt gehouden, dat Japan wel wjjzen kan op reeksen van overwinningen, maar dat Rnsland toch nog niet te land als verslagen is te beschouwen, zoo lang het znlk een renzen-armee in Mantsjoarjje op de been heeft. Moeilijke taak om onder znlke omstandigheden tot overeenstemming te komen Ln wat nog wel een zeer bjjzondere eigen aardigheid van deze taak mag genoemd worden is, dat wanneer zjj tot een goede uitkomst gebracht wordt, het waarschijnlijke loon der onderhandelaren ondankbaarheid zal zjjn. Immers, slechts dan zal men tot een resultaat komen, wanneer van beide zjjden toegevendheid en in schikkelijkheid wordt betracht, en later zal dit zoowel in Japan als in Rnsland, die zich nog sterk gevoelen, envel worden gednid. t Is nn zoo ver, dat do Japanners hnnne vrodesvoor- 6®briftelgk aan de Russische gevolmachtigden hebben meegedeeld. Graaf Komoera hield bg de aanbieding ervan een toespraak op zeer ernstigen toon, de boop uit sprekende, dat de voorwaarden een grondslag voor de onderhandelingen zonden kannen vormen. In znn ant woord gaf de heer Witte niting aan dezelfde verwachting ook bg hem was de wensch levendig, dat de onderhande lingen tot den vrede zonden leiden. Hierna trokken de Kassen zich terag om de vredesvoorwaarden te overwegen en zoowel deze als de daarbjj door Witte te maken kant- teekeningen naar den Czar over te seinen. Het gebouw te Portsmouth, waar de conferentie ver gadert, is het Marine-Taighnis, gelegen op de Marine werf. Deze werf bevindt zich op een eiland. Zoolang de hearen bg elkaar zgn wordt niemand bg bet gebouw toegelaten. Een afdeeling Amerikaansche mariniers hondt ieder onbevoegde op veiligen afstand. Het is bekend, dat de Japanners, ondanks al hun uiterlijk beleefdsheidsbetoon voor de Pers, met veel virtuositeit maanden lang wisten te beletten, dat ook maar het geringste bericht over de bewegingen en de sterkte hnnner troepen naar bniten uitlekte. Diezelfde taktiek ten aanzien van de Pers passen zjj thans ook toe bij het Vredescongres en als de Russische heeren hnn tong even goed in toom hebben als zg, kannen de Amerikaansche en Engelsche pers- vliegon ware tantalnskwellingen uitstaan. Er ligt dus zegt de Haarl. Ct. niet onvermakeljjk fijne sniker gestrooid, zg ruiken de zoetigheid, maar moeten er atblgven. 't Consigne is onverbiddelijk. Da kosten van het verblijf der vre iesafgevaardigden worden gedragen door den staat New Hampshire, die daartoe bg de Bondsregeering een verzoek indiende. Do inrichting van de vertrekken der gedelegeerden wordt echter door de Bondsregeering bekostigd De heeren logeereniu het hotel Wentworth. Zg worden naar en van het Tuighuis op automobielen afgehaald. Da hoofd- gemachtigdeo, te weten van Japansche zgde de heeren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 1